Chỉ thị 02/CT-BTP năm 2022 thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
Số hiệu: 02/CT-BTP Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Lê Thành Long
Ngày ban hành: 15/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/CT-BTP

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2022

 

CHỈ THỊ

VỀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025

Bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về đầu tư công, Bộ Tư pháp đã có nhiều cố gắng và đạt kết quả tích cực trong việc xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, tng bước đáp ứng nhu cầu hiện đại hóa cơ sở vật chất phục vụ nhiệm vụ của Bộ, ngành Tư pháp trong bối cảnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác đầu tư của Bộ vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: việc khảo sát, lập kế hoạch đầu tư chưa sát với yêu cầu thực tiễn; công tác triển khai một số dự án còn lúng túng, nhất là khâu đền bù giải phóng mặt bằng và xử lý những vấn đề phát sinh; tiến độ giải ngân chưa đạt kế hoạch đề ra; công tác quyết toán dự án hoàn thành còn chậm so với quy định; công tác hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra còn hạn chế; sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ với nhau và với chính quyền địa phương có dự án chưa thực sự chủ động, chặt chẽ, hiệu quả. Nhng tồn tại trên xuất phát từ các nguyên nhân chủ quan và khách quan khác nhau, đã được Bộ Tư pháp nghiêm túc nhận diện, rút kinh nghiệm.

Trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; tác động của đại dịch Covid - 19 dự báo còn kéo dài, ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 23/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã khẳng định: việc xây dựng và thực hiện có hiệu quả kế hoạch đầu tư công trung hạn có vai trò, ý nghĩa rất quan trọng, góp phần tạo năng lực sản xuất mới, thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cả trong ngắn hạn và trung, dài hạn.

Nhận thức được tầm quan trọng đó, ngày 06/10/2021, Bộ Tư pháp đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (kèm theo Quyết định số 1511/QĐ-BTP) nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1535/QĐ-TTg; ngày 15/9/2021 về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025. Với mục tiêu: khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, đồng thời triển khai Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của Bộ Tư pháp đúng tiến độ, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, tiết kiệm, chống thất thoát, lãng phí, Bộ trưởng Bộ Tư pháp yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quán triệt, tập trung thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

1. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm, đầy đủ, hiệu quả các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và yêu cầu, hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về công tác đầu tư công. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác đầu tư, tập trung hoàn thành đúng yêu cầu, đúng mục đích, đúng quy định đối với các dự án được giao trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của Bộ Tư pháp. Cụ thể:

- Đy nhanh, tổ chức thực hiện dứt điểm các nhóm dự án đã và đang triển khai trong giai đoạn 2016-2020 chuyn sang thực hiện tiếp trong giai đoạn 2021-2025, bao gồm các nhóm dự án: Nhóm dự án chậm quyết toán dự án hoàn thành, nhóm dự án đang thi công xây dựng, nhóm các dự án vướng mắc chưa thể khi công. Chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm tiến độ thi công công trình; khẩn trương nghiệm thu, lập hồ sơ thanh toán ngay khi có khối lượng, thực hiện các thủ tục thanh toán vốn đầu tư cho dự án theo đúng thời hạn quy định, không để dồn thanh toán vào cuối năm, không gây nợ đọng xây dựng cơ bản.

- Đối với các dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025, bao gồm nhóm dự án về công nghệ thông tin; nhóm dự án đầu tư xây dựng khối các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; nhóm dự án xây dựng trụ sở hệ thống cơ quan thi hành án dân sự địa phương: Chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai, bảo đảm phù hợp với mục tiêu, định hướng đầu tư công trung hạn của Bộ; chú trọng công tác chuẩn bị đầu tư, đảm bảo chất lượng cho việc lập và phê duyệt dự án, hạn chế phải điều chỉnh trong quá trình triển khai; thực hiện đúng quy trình đầu tư; triển khai đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, đồng bộ, sử dụng hiệu quả vốn đầu tư, sớm hoàn thành, đưa các công trình đi vào sử dụng, phát huy hiệu quả thực tế.

- Phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công bình quân giai đoạn 2021-2025 đạt 100% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao; hoàn thành và quyết toán 100% các dự án chuyển tiếp, 80% dự án khởi công mới trong giai đoạn 2021-2025.

2. Khẩn trương rà soát, đề xuất xây dựng, hoàn thiện thể chế nội bộ về quản lý đầu tư công của Bộ Tư pháp theo hướng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; hướng dẫn trình tự, thủ tục, cá thể hóa trách nhiệm cá nhân gắn với thực hiện nhiệm vụ đầu tư, tạo cơ sở pháp lý chặt chẽ cho việc triển khai Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của Bộ Tư pháp.

3. Tăng cường vai trò tham mưu của cơ quan chuyên môn trong quản lý đầu tư đối với cấp quyết định đầu tư; gắn trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, chủ đầu tư dự án trong thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ phải phát huy tinh thần trách nhiệm, nêu gương của người đứng đầu, tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, kỷ luật, kỷ cương, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ.

4. Thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong triển khai kế hoạch đầu tư công. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát đối với toàn bộ quá trình triển khai dự án đầu tư ngay từ giai đoạn chuẩn bị thực hiện dự án để kịp thời phát hiện, khắc phục những sai sót, hạn chế; kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm, cố tình cản trở, gây khó khăn, làm chậm tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư..

5. Chủ động rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và nhân sự làm công tác quản lý đầu tư, công nghệ thông tin thuộc Bộ; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đối với đội ngũ công chức này. Tăng cường công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho Chủ đầu tư để chủ động hơn trong việc triển khai dự án.

6. Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Trung ương như Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước và các cơ quan chức năng có thẩm quyền tại địa phương trong quá trình triển khai Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của Bộ Tư pháp. Tăng cường công tác phối hợp giữa Bộ Tư pháp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, giữa các đơn vị thuộc Bộ, các Cục Thi hành án dân sự địa phương trong quá trình triển khai thực hiện dự án, giữa Chủ đầu tư dự án và đơn vị sử dụng công trình.

7. Tổ chức thực hiện

- Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm thực hiện nghiêm Chthị này.

- Các Chủ đầu tư tập trung chỉ đạo, đôn đốc, xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công, nhất là vướng mắc về thủ tục đầu tư, thủ tục nghiệm thu, thanh quyết toán vốn đầu tư; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền để xem xét, xử lý.

- Giao Cục Kế hoạch - Tài chính kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi tình hình và kết quả triển khai Chỉ thị này; báo cáo Bộ trưởng, Lãnh đạo Bộ phụ trách về tình hình, khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của Bộ Tư pháp.

- Giao Tổng cục Thi hành án dân sự chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Cục Kế hoạch - Tài chính trong triển khai các dự án đầu tư thuộc phạm vi được phân cấp quản lý, đảm bảo tính thống nhất trong hướng dẫn, triển khai Kế hoạch đầu tư./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Phó TT
g TTCP Phạm Bình Minh (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo thực hiện);
- Các đơn vị thuộc Bộ
, Cục THADS các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương (để thực hiện);
- Cục Công nghệ thông tin (để đăng tải trên
cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp);
- Lưu: VT, KHTC (KHTH, QLĐT).

BỘ TRƯỞNG
Lê Thành Long

 

Chỉ thị 13/CT-TTg năm 2019 về phát triển bền vững Ban hành: 20/05/2019 | Cập nhật: 21/05/2019