Kế hoạch 95/KH-UBND về thông tin, tuyên truyền việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và các nội dung của Đề án “Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông” trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022
Số hiệu: 95/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Lê Hồng Sơn
Ngày ban hành: 25/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 95/KH-UBND

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2022

 

KẾ HOẠCH

THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN VIỆC THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG VÀ CÁC NỘI DUNG CỦA ĐỀ ÁN “ĐỔI MỚI VIỆC THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG” TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2022

Thực hiện Kế hoạch số 161/KH-UBND ngày 12/7/2021 của UBND thành phố triển khai thực hiện Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông”; Kế hoạch số 322/KH-UBND ngày 29/12/2021 của UBND Thành phố về công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn thành phố Hà Nội và Quyết định số 399/QĐ-UBND ngày 26/01/2022 của UBND Thành phố ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2022 của thành phố Hà Nội, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch Thông tin, tuyên truyền việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và các nội dung của Đán “Đổi mới việc thực hiện cơ chế một ca, một cửa liên thông” trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022, cụ th như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn Thđô về ý nghĩa, mục tiêu, tm quan trọng của việc thc hiện cơ chế một cửa, một ca liên thông trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính và các nội dung của Đề án “Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông” trên địa bàn thành phố Hà Nội.

b) Nâng cao vai trò, trách nhiệm của chính quyền các cấp, các ngành thuộc Thành phố trong công tác tuyên truyền về hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hành chính (sau đây gọi là Bộ phận Một cửa) trong cơ quan hành chính nhà nước và các nội dung, mục tiêu trong việc triển khai Đề án “Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thôngtrên địa bàn Thành phố; kết hợp hình thức thông tin, tuyên truyền truyền thống với việc ứng dụng công nghệ thông tin và các hình thức thông tin, tuyên truyền sáng tạo vào hoạt động thông tin, tuyên truyền nhằm mang lại hiệu quả cao, phù hợp với từng đối tượng trên địa bàn Thành phố.

c) Nâng cao ý thức và trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước trong việc phục vụ người dân, doanh nghiệp, tổ chức hướng mục tiêu “ly s hài lòng của người dân là thước đo đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan hành chính nhà nước” trên địa bàn Thành phố, góp phần ci thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, duy trì và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (Par Index) của Thành phố thuộc nhóm địa phương dẫn đu của cả nước.

d) Phát huy vai trò của các cơ quan truyền thông, báo chí trong việc phát hiện và phản ánh chính xác, kịp thời những mặt tích cực, những sáng kiến, gii pháp, mô hình, tấm gương tiêu biểu hoặc những biu hiện, hành vi chưa đúng của tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ tại Bộ phận Một ca, việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn Thành phố và các nội dung nhiệm vụ, kết quả thực hiện Đề án “Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông” của Thành phố; Lan tỏa sâu rộng những thành tựu, ci tiến, cách làm, mô hình đổi mới trong việc phục vụ người dân, doanh nghiệp tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn Thành phố.

2. Yêu cầu

a) Triển khai công tác thông tin, tun truyền thiết thực, hiệu quả; ph biến nội dung, quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ (đã được sửa đổi, bổ sung); Các điểm mới của Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ trong việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và các nội dung của Đề án “Đi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông” kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, rộng khắp phù hợp với tình hình, đặc điểm, yêu cầu và khả năng của từng đối tượng, từng lĩnh vực và từng địa bàn.

b) Kết hợp lồng ghép việc thông tin, tuyên truyền việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và Đề án “Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông” với thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính và việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đng, pháp luật của Nhà nước.

c) Kết hợp nhiều hình thức, phương thức thông tin đgiúp các cơ quan, cán bộ, công chức, người dân và doanh nghiệp hiu về tm quan trọng, vai trò, mục tiêu cũng như các kết quả đã đạt được trong việc triển khai Đề án “Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông”, những kết quả của Bộ phận Một cửa các cấp trên địa và công tác cải cách thủ tục hành chính; huy động nguồn lực của Nhà nước, doanh nghiệp và xã hội đtriển khai và đa dạng hóa các hình thức thông tin, tuyên truyền.

d) Đẩy mạnh nội dung tuyên truyền về quyền, nghĩa vụ cũng như trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, đạo đức của cán bộ, công chức, được phân công thực hiện thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, doanh nghiệp, công dân trong mối quan hệ với cơ quan hành chính nhà nước khi thực hiện thủ tục hành chính; thông tin rộng rãi đến cộng đồng người dân và doanh nghiệp về hoạt động và kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính của Thành phố; hướng dẫn người dân và doanh nghiệp thực hiện, tra cứu tiến độ giải quyết các thủ tục hành chính được tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Một cửa, qua dịch vụ bưu chính công ích, trên môi trường điện tử ở mức độ 3, mức độ 4 qua Cng Dịch vụ công của Thành phố và Cng Dịch vụ công quốc gia.

II. CÁC NỘI DUNG THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN

1. Thông tin, tuyên truyền về vai trò, tầm quan trọng của công tác việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và Đề án “Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông” và mục đích, ý nghĩa đối với sự phát triển của Thủ đô

a) Tiếp tục tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ và của Thành phố có liên quan đến công tác kiểm soát thủ tục hành chính việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và Đề án “Đi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông”; các nội dung, điểm mới theo quy định tại Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

b) Tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa của việc thực hiện tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa các cp; về quyn, nghĩa vụ cũng như trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, đạo đức của cán bộ, công chức, được phân công thực hiện tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính; quyn và nghĩa vụ của tổ chức, doanh nghiệp, công dân trong mi quan hệ với cơ quan hành chính nhà nước khi thực hiện thủ tục hành chính;

c) Tuyên truyền, phổ biến về vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp của Thành phố trong việc thực hiện công tác việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và Đề án “Đi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông” gắn với công tác thi đua, khen thưởng và công tác ci cách hành chính của từng cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thành phố.

d) Tập trung thông tin, tuyên truyền về quyết tâm chính trị cũng như sự chỉ đạo của Thành phố trong đẩy mạnh triển khai các nội dung công việc, nhiệm vụ, mục tiêu cần đạt được của Thành phố trong việc thực hiện Đề án “Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thôngnăm 2022 và các năm tiếp theo.

2. Thông tin, tuyên truyền về các nội dung nhiệm vụ trong việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và Đề án “Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông”

Các nhiệm vụ tập trung thông tin, tuyên truyền gồm:

a) Tuyên truyền về việc niêm yết công khai, minh bạch nội dung thủ tục hành chính; việc tiếp nhận, giải quyết phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp về quy định hành chính, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền gii quyết của các s, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp.

b) Thông tin rộng rãi đến cộng đồng người dân và doanh nghiệp về hoạt động và kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, việc thực hiện tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa của các ngành, các cấp trên địa bàn Thành phố.

c) Chú trọng tập trung tuyên truyền các nội dung cần biết khi thực hiện thtục hành chính, đặc biệt các thủ tục hành chính đã được đơn giản hóa, liên thông trên địa bàn Thành phố và một số thủ tục hành chính thường xuyên gn liền với đời sống nhân dân như Tư pháp, Tài nguyên và môi trường, Xây dựng, Đất đai, Thuế, Bảo hiểm xã hội......

d) Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân và doanh nghiệp thực hiện, tra cứu tiến độ gii quyết các thủ tục hành chính được tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Một ca, qua dịch vụ bưu chính công ích, trên môi trường mạng ở mức độ 3, mức độ 4 qua Cng Dịch vụ công của Thành phố, Cng Dịch vụ công quốc gia.

đ) Tập trung việc tuyên truyền các mô hình, phương thức và các nội dung triển khai về số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính; số hóa hồ sơ giấy tờ; việc thực hiện mô hình tiếp nhận thủ tục hành chính phi địa giới hành chính và thuê dịch vụ bưu chính công ích. Tiến tới hoàn thành mục tiêu xây dựng hình ảnh, thương hiệu Bộ phận Một cửa hiện đại - thân thiện.

e) Tuyên truyền, biểu dương những tập thể, cá nhân thực hiện tốt, có thái độ tích cực trong công tác kim soát thủ tục hành chính; phê phán những hiện tượng tiêu cực, thái độ cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phin hà cho công dân, tổ chức trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính.

3. Thông tin, tuyên truyền về việc ứng dụng công nghệ thông tin; các phương thức, cách thức đổi mới trong việc thực hiện tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan hành chính nhà nước phù hợp, đáp ứng các tiêu chí phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới.

a) Tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc ứng dụng có hiệu qucông nghệ thông tin trong cơ quan hành chính nhà nước, doanh nghiệp và xã hội; nâng cao nhận thức về vai trò và lợi ích của việc ứng dụng công nghthông tin trong quản lý, điều hành cũng như trong đời sống xã hội.

b) Tập trung tuyên truyền về Chính phủ điện tử, chính quyền điện t, Cng dịch vụ công Quốc gia, Cng dịch vụ công Thành phố, các dịch vụ công trực tuyến trên các nền tảng cung cấp cho người dân; Gn việc tuyên truyền với các hình thức hướng dẫn, phương thức tiếp cận và thực hiện dịch vụ công trực tuyến được cung cấp cho người dân, doanh nghiệp.

c) Đẩy mạnh việc thông tin các nội dung liên quan của Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyn đi số; việc thực hiện số hóa kết qugiải quyết thủ tục hành chính, shóa hồ sơ thủ tục hành chính phục vụ việc hình thành cơ sở dữ liệu và khai thác cơ sở dữ liệu phục vụ công tác cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính.

d) Xây dựng các kênh thông tin, đặc biệt các kênh thông tin giải đáp vướng mắc, tháo gỡ khó khăn liên quan đến quá trình thực hiện các thủ tục hành chính (chuyên mục giải đáp, tổng đài hỗ trợ, mô hình hỗ trợ, hướng dẫn...) phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng đơn vị.

3. Tuyên truyền về kết quả thực hiện các nhiệm vụ của Đề án “Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông” trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

a) Tuyên truyền về kết quả thực hiện các nội dung nhiệm vụ theo phân công của Đề án “Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thôngcủa các sở, ban, ngành, UBND các cấp trong quá trình triển khai thực hiện.

b) Tuyên truyền về hoạt động, sáng kiến, mô hình hoặc cách làm sáng tạo trong việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông của các đơn vị trên địa bàn Thành phố.

4. Các nội dung thông tin, tuyên truyền khác

a) Tuyên truyền các sự kiện nổi bật, các hội thảo, hội nghị, các mô hình hay, sáng tạo trong việc tổ chức trin khai Bộ phận Một cửa các cấp; các sáng kiến áp dụng hiệu quả trong việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa.

b) Tuyên truyền về các nội dung khác phù hợp với quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ và tình hình phát triển chung của Thành phố.

III. PHƯƠNG THỨC THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN

1. Phương thức

a) Thông tin, tuyên truyền về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, các nội dung của Đề án “Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một ca liên thông” và việc phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đi số của Thành phthông qua các loại hình báo chí và sử dụng phương tiện thông tin đại chúng bao gồm: Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội, Báo Hà Nội mới, Báo Kinh tế và Đô thị. Trang thông tin, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật của Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật Thành phố, Cổng thông tin điện tử của Thành phố, Cổng thông tin điện tử hoặc Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, Đài truyền thanh xã, phường, thị trấn và các phương tiện, cách thức, phương thức khác phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn Thành phố, đặc biệt thích nghi trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh trong tình hình mới.

b) Các chuyên trang trên Cổng thông tin điện tử

- Thường xuyên đăng tải nhng bài viết, thông tin tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và việc tổ chức thực hiện công tác kiểm soát thủ tục, việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, các nội dung của Đề án “Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông”.

- Cung cấp thông tin về các thủ tục hành chính, thủ tục hành chính Liên thông, các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; các địa chỉ, số điện thoại đường dây nóng về kiểm soát thủ tục hành chính và tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính; đăng tải kết quả giải quyết phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân công khai theo đúng quy định pháp luật.

- Hướng dẫn cách thức tiếp cận, thực hiện các thủ tục hành chính, đặc biệt các thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đã cung cấp trên Cng Dịch vụ công Quốc gia hoặc Cng Dịch vụ công Thành phố cho công dân và việc sử dụng các phương thức hỗ trợ trong việc thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 như: thanh toán trực tuyến, tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích, sử dụng chữ ký số và dữ liệu cá nhân trong các giao dịch trực tuyến.

2. Hình thức thực hiện

Công tác thông tin, tuyên truyền về việc thực hiện cơ chế một cửa, một ca liên thông, các nội dung của Đề án “Đi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông’’ và việc phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số của Thành phố cần được triển khai liên tục, đồng bộ, bằng nhiều phương thức, hình thức, loại hình, sinh động, phong phú, thiết thực, kịp thời.

a) Thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng:

- Các bài viết, bài nói, phóng sự, tin tức, phim, ảnh về các nội dung cn thông tin, tuyên truyền được đăng tải, xuất bản, phát sóng trên các phương tiện thông tin truyền thông.

- Xây dựng chương trình, chuyên trang, chuyên mục, chuyên đvề các nội dung cần tuyên truyền.

- Sử dụng hình thức tọa đàm, phóng sự, đối thoại trên các phương tiện về các nội dung cần thông tin, tuyên truyền.

- Xuất bản bản tin chuyên ngành về nhng nội dung cần thông tin, tuyên truyền.

- Hội nghị, hội thảo, tập huấn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính, việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, nâng cao ý thức trách nhiệm, văn hóa giao tiếp, ứng xử cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận một cửa các cấp.

b) Biên soạn và phát hành các ấn phẩm thông tin, tuyên truyền

- Biên soạn và phát hành stay, tài liệu các nội dung cn thông tin, tuyên truyền để tập huấn, hướng dẫn làm cm nang cho đội ngũ phóng viên, tuyên truyền viên và các cá nhân, tổ chức tham gia thông tin tuyên truyền về nhiệm vụ.

- Phát hành bản tin về nhiệm vụ công tác nhằm cập nhật, định hướng thông tin (về chuyên môn) thường xuyên trên các phương tiện truyền thông.

- Phát hành tờ rơi, áp phích hoặc các hình thức khác tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến được cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc Cổng Dịch vụ công của Thành phố.

c) Tổ chức các sự kiện, hội nghị, hội thảo, tọa đàm, đối thoại

- Tổ chức các cuộc họp, hội nghị, giao ban, tập hun đquán triệt tinh thn và hướng dẫn các nội dung cn thông tin, tuyên truyền cho các cơ quan báo chí và các tổ chức, cá nhân tham gia công tác thông tin, tuyên truyền về nhiệm vụ công tác.

- Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, giao lưu trực tuyến (qua nhiu hình thức: trực tuyến/trực tiếp/kết hợp trực tuyến và trực tiếp .....)

- Các hình thức khác (sử dụng các kênh tương tác, mạng xã hội như Facebook; zalo....).

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Về kinh phí

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền cấp Thành phố thực hiện trong dự toán ngân sách công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và ngân sách công tác cải cách hành chính hàng năm của Thành phố; Văn phòng UBND Thành phố có trách nhiệm thực hiện nội dung công tác thông tin, tuyên truyền trên toàn địa bàn Thành phố.

Kinh phí thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền tại các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã được bố trí trong dự toán ngân sách của đơn vị theo quy định.

2. Trách nhiệm các đơn vị

a) Các sở, ban, ngành, UBND các cấp

- Xây dựng kế hoạch, chương trình thông tin, truyền thông về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông (có thể lồng ghép trong Kế hoạch công tác kiểm soát thủ tục hành chính hàng năm của đơn vị.

- Thường xuyên tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến các nội dung chỉ đạo của Trung ương, Thành phố và các văn bản hướng dẫn thực hiện về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử hoặc Trang thông tin điện tử của đơn vị; thực hiện đúng các quy định về niêm yết công khai thủ tục hành chính theo đúng quy định.

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền bng nhiu hình thức, cách thức phù hợp; tăng cường công tác kiểm tra, đặc biệt kiểm tra việc công khai, minh bạch các thủ tục hành chính.

b) Các cơ quan thông tấn báo chí (theo sự la chọn của UBND Thành phố)

- Tiếp tục duy trì các chun trang, chuyên mục đđưa tin, bài về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

- Kịp thời đưa tin biểu dương nhng mô hình, sáng kiến, giải pháp hay, sáng tạo, nêu gương người tt việc tt; phản ánh kịp thời những biu hiện tiêu cực, phiền hà, sách nhiễu với thời lượng thích hợp, tránh tình trạng chỉ có nội dung khen gọi.

c) Văn phòng UBND Thành phố

- Tham mưu, giúp UBND Thành phố tổ chức triển khai thực hiện các nội dung trong Kế hoạch.

- Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh trực tiếp về UBND Thành phố (qua Văn phòng UBND Thành ph) để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các Phó Ch
tịch UBND TP;
- Các Sở, ban, ngành Thành phố;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- VPUB: CVP, PCVP V.T.Anh,

Các phòng: KGVX, KT, TH, TKBT, KSTTHC,
Trung tâm THCB;
- Lưu: VT, KSTTHC (Nga).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hồng Sơn

 

PHỤ LỤC

(Kèm theo Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2022 của UBND thành phố Hà Nội)

Stt

Tên nhiệm vụ

Cơ quan quyết định

Cơ quan thực hiện

Cơ quan truyền thông

Kết qu

Dkiến kinh phí

Thời gian thc hiện

1

Lựa chọn cơ quan truyền thông

UBND Thành phố

Văn phòng UBND Thành ph

- Báo Kinh tế và Đô thị;

- Báo Hà Nội mới;

Hợp đồng truyền thông

300.000.000đ

Tháng 04/2022

2

Ký hợp đng hợp tác truyền thông

UBND Thành phố

Văn phòng UBND Thành phố

Tháng 4-5/2022

3

Thực hiện nhiệm vụ theo hợp đồng (Nội dung thông tin do các đơn vị có thm quyền cung cấp và phối hợp)

UBND Thành phố

Văn phòng UBND Thành phố

Cơ quan thông tấn báo chí đã ký Hợp đồng

Các nội dung thông tin, truyền thông phù hợp với nội dung Hợp đồng đã ký kết

 

Từ khi ký hợp đồng đến hết tháng 12/2022

4

Chi trả nhuận bút, bài viết trên các chuyên trang về cải cách TTHC, kiểm soát TTHC

UBND Thành phố

Văn phòng UBND Thành phố

- Cổng Thông tin điện tThành phố;

- Trang thông tin điện tử của Thành phố

Các nội dung theo phê duyệt:

Các bài viết tuyên truyền, nghiên cứu

100.000.000đ

 

5

In tờ rơi, tài liệu tuyên truyn liên quan đến việc triển khai các mô hình, nội dung nhiệm vụ tại Đề án “Đi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông”

UBND Thành phố

Văn phòng UBND Thành phố

Lựa chọn nhà thầu thực hiện việc in ấn theo quy định

Tài liệu tuyên truyền phát cho các đơn vị

100.000.000 tờ rơi, tờ gấp (dự kiến khoảng 140.000.000đ)

Theo đơn giá hiện hành

 

Tổng dự kiến kinh phí: 540.000.000đ (Năm trăm bốn mươi triệu đồng)

 

Kế hoạch 161/KH-UBND về công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 Ban hành: 20/01/2021 | Cập nhật: 27/02/2021