Kế hoạch 6948/KH-UBND năm 2016 công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017 của tỉnh Quảng Ngãi
Số hiệu: 6948/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Trần Ngọc Căng
Ngày ban hành: 30/11/2016 Ngày hiệu lực: 30/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khiếu nại, tố cáo, Tổ chức bộ máy nhà nước, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6948/KH-UBND

Quảng Ngãi, ngày 30 tháng 11 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2017 CỦA TỈNH QUẢNG NGÃI

Triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phát hiện xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng và Chương trình hành động số 08-CTr/TU ngày 14/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 08/7/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017 của tỉnh, như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CU

1. Mc tiêu

Tiếp tục quán triệt, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các quan điểm, mục tiêu về phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X); Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành với yêu cầu chủ động phòng ngừa, không để xảy ra tham nhũng, lãng phí, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, lãng phí đảm bảo “ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí” trong thời gian đến.

2. Yêu cầu

a) Xác định phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, vừa cấp bách, vừa lâu dài; là trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, trước hết là người đứng đầu các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị.

b) Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thành phố căn cứ kế hoạch này và đặc điểm tình hình cơ quan, địa phương xây dựng Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2017 và tổ chức thực hiện có hiệu quả, đt yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

Bám sát yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thành phố tổ chức triển khai đồng bộ bằng nhiều biện pháp và thực hiện đầy đủ các nội dung theo Kế hoạch số 2562/KH-UBND ngày 25/5/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chương trình hành động số 08-CTr/TU ngày 14/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 08/7/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh gắn với thực hiện Quyết định số 306-QĐ/TU ngày 25/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trước hết, người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương phải gương mẫu thực hiện và có trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng ngay trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương mình theo đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, trong đó tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau đây:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân nhận thức đầy đủ sâu sắc tác hại, nguy cơ của tham nhũng với sự nghiệp phát triển của đất nước nhằm tạo sự đồng thuận trong xã hội cùng tham gia tích cực phòng, chống tham nhũng:

a) Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch công tác tuyên truyền tuyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh (sau khi tng kết việc thực hiện Kế hoạch số 549/KH-UBND ngày 02/3/2012 của UBND tỉnh) và tổ chức triển khai thực hiện theo kế hoạch được duyệt.

Thời gian thực hiện hoàn thành xây dựng Kế hoạch trong quý I/2017.

b) Thanh tra tỉnh chủ trì với hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị cấp tỉnh triển khai quán triệt Luật Phòng, chống tham nhũng sửa đổi bổ sung cho cán bộ chủ chốt các sở, ngành, địa phương (sau khi được Quốc hội thông qua).

Thời gian dự kiến thực hiện trong quý IV/2017.

Tổ chức tập huấn nghiệp vụ về thực hiện chức năng tham mưu quản lý nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng cho cơ quan Thanh tra cấp sở, cấp huyện; tập huấn về kỹ năng phát hiện tham nhũng trong hoạt động thanh tra; kỹ năng thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra, phòng, chống tham nhũng của ngành thanh tra tỉnh.

Thời gian thực hiện trong quý III/2017.

Cập nhật, đăng tải kịp thời các thông tin về kết quả công tác phòng, chống tham nhũng theo định kỳ, các văn bản pháp luật và hướng dẫn nghiệp vụ về công tác phòng, chống tham nhũng trên Cng thông tin điện tử của Thanh tra tỉnh.

Thời gian thực hiện thường xuyên.

c) Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan truyền thông trong tỉnh xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai nâng cao hiệu quả công tác tuyền thông về phòng, chống tham nhũng, theo đó chú trọng nâng cao số lượng đăng tin, bài về những kinh nghiệm hay, điển hình tốt, định hướng đúng đắn dư luận xã hội để thấy rõ những kết quả tích cực, cũng như những hạn chế, khó khăn, phức tạp của công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; khẳng định rõ quyết tâm của Đảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị trong việc ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lên án mạnh mẽ những hành vi tiêu cực, tham nhũng; không để xảy ra tình trạng thông tin một chiều, thông tin không chính xác, làm giảm lòng tin của nhân dân trong công tác đấu tranh chống tham nhũng.

Thời gian thực hiện thường xuyên.

d) Giám đốc các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Lao động, Thương binh và Xã hội; Thủ trưởng các cơ sở giáo dục - đào tạo tiếp tục đảm bảo số lượng, chất lượng giáo dục nội dung phòng, chống tham nhũng trong chương trình giáo dục đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường theo Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

đ) Thủ trưởng sở, ban, ngành tỉnh, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thành phố có trách nhiệm thực hiện thường xuyên bằng nhiều biện pháp tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng gắn với việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, nhằm nâng cao ý thc rèn luyện đức tính liêm khiết và tuân thủ nghiêm túc quy tắc ứng xử, chuẩn mực đạo đức công vụ của người cán bộ, công chức, viên chức.

Thời gian thực hiện thường xuyên.

2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, kịp thời tham mưu, đề xuất sửa đổi bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền của Tỉnh về quản lý kinh tế - xã hội để phòng ngừa tham nhũng:

a) Triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung trong Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 02/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công. Trong đó tập trung triển khai thực hiện việc cụ th hóa các tiêu chun, định mức và chế độ quản lý, sử dụng tài sản công; việc mua sắm tập trung tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Thời gian thực hiện trong năm 2017 và các năm tiếp theo.

b) Triển khai xây dựng, ban hành 38 cơ chế chính sách các loại, 29 danh mục phí, lệ phí; 13 loại dịch vụ chuyển từ phí sang giá và chỉ đạo việc thu phí đối với 12 loại dịch vụ chuyển tphí sang giá dịch vụ mà nhà nước không định giá theo quy định tại Luật Phí và lệ phí áp dụng từ ngày 01/01/2017 theo Thông báo kết luận số 328/TB-UBND ngày 14/11/2016 của UBND tỉnh.

Thời gian thực hiện trong năm 2017.

3. Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh, địa phương tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng bằng nhiều biện pháp và thực hiện đầy đủ nghiêm túc các nội dung nêu trong Chương trình hành động số 08-CTr/TU ngày 14/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 08/7/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi:

a) Tập trung triển khai đồng bộ, toàn diện từ cấp tỉnh đến cấp xã về công tác cải cách hành chính, đổi mới công nghệ trong quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 và thực hiện các giải pháp giúp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, hạn chế tiêu cực, sách nhiễu đối với người dân và doanh nghiệp... theo Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 08/11/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về tập trung thực hiện các biện pháp nâng cao chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh Quảng Ngãi.

b) Thực hiện đầy đủ các nội dung công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương, nhất là đối với các lĩnh vực sau:

- Trong quản lý ngân sách, mua sắm tài sản công phải được thực hiện nghiêm túc theo dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong năm 2017; khẩn trương hoàn thành việc công bố danh mục mua sắm tập trung, tổ chức triển khai thực hiện mua sắm tập trung bảo đảm công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả.

- Trong lĩnh vực lĩnh vực đất đai (về giao đất, cho thuê đất) và quản lý khai thác tài nguyên phải thực hiện nghiêm túc việc đấu giá công khai, minh bạch khi giao đất, cho thuê đất, cấp quyền khai thác tài nguyên, đảm bảo thu đúng, thu đủ, kịp thời nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài nguyên tránh thất thoát.

- Trong lĩnh vực quản lý xây dựng, trật tự đô thị; dự án đầu tư; quản lý đầu tư xây dựng cơ bản phải được công khai đúng nội dung theo quy định của pháp luật cho nhân dân, tổ chức, cá nhân có liên quan biết để giám sát, nhất là công khai về các quy hoạch; công khai về các dự án đầu tư; về kết quả đấu thầu các công trình, dự án thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước và của nhân dân, tổ chức đóng góp.

- Trong lĩnh vực công tác cán bộ, nhất là tuyển dụng, đào tạo, quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, tạm đình chỉ công tác, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật... phải thực hiện công khai, minh bạch đảm bảo đúng quy trình.

- Thực hiện nghiêm túc việc chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức theo quy định tại Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 và Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ quy định danh mục vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức; Quyết định số 1000/QĐ-UBND ngày 22/6/2009 và Quyết định số 1576/QĐ-UBND ngày 14/9/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh quy định danh mục vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức tại các sở, ban ngành, UBND huyện, thành phố thuộc tỉnh.

- Tổ chức triển khai thực hiện việc kê khai, công khai tài sản thu nhập năm 2016 đảm bảo đúng quy định tại Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ và Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Tổng Thanh tra Chính phủ; chỉ đạo thực hiện nghiêm túc kế hoạch kê khai, công khai, kiểm tra; nêu cao tính tiền phong gương mẫu trong kê khai, công khai, kiểm soát việc kê khai của người đứng đầu đơn vị.

c) Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong công tác cải cách thủ tục hành chính theo Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ và chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước theo Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ; trách nhiệm của người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu theo Quyết định số 306-QĐ/TU ngày 25/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ công chức, viên chức theo Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 07/5/2013 của UBND tỉnh về Quy định một số biện pháp chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính của tỉnh Quảng Ngãi.

Thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước phải nâng cao trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo Nghị định số 59/2013/NĐ-CP ngày 08/8/2013 của Chính phủ; cung cấp kịp thời các thông tin của người dân, tổ chức, doanh nghiệp theo quy đnh của pháp luật; tiếp tục thực hiện tốt các quy chế dân chủ ở cơ sở, người đứng đu các địa phương, đơn vị phải thường xuyên tiếp xúc, đi thoại với nhân dân và giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc nảy sinh ngay từ cơ sở.

Thời gian thực hiện theo kế hoạch và thường xuyên trong năm 2017.

4. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, sự phối hợp đồng bộ, tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí; tập trung vào các lĩnh vực, vấn đề được xã hội quan tâm, bức xúc:

a) Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thành phố chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc xây dựng kế hoạch và thực hiện việc kiểm tra nội bộ đối với cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị về chấp hành kỷ luật kỷ cương hành chính trong các cơ quan hành chính nhà nước; kiểm tra hoạt động tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan đơn vị; kiểm tra việc thực thi công vụ, nhiệm vụ được giao, kịp thời phát hiện các hành vi tham nhũng để xử lý hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý đúng quy định của pháp luật theo phương châm: Thượng tôn pháp luật; nói đi đôi với làm và làm thực chất từ những việc nhỏ; khắc phục tình trạng nể nang, xử lý không nghiêm các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng.

Thời gian thực hiện theo kế hoạch và thường xuyên.

b) Chánh Thanh tra tỉnh chỉ đạo toàn ngành thanh tra nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, thanh tra đột xuất khi phát hiện vi phạm nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý hành vi vi phạm pháp luật. Nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra, kịp thời phát hiện hành vi tham nhũng để xử lý, kiến nghị các cơ quan có chức năng xử lý theo quy định của pháp luật theo Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 04/12/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về nâng cao trách nhiệm hiệu quả công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện kết luận, quyết định xử lý về thanh tra trên địa bàn tỉnh.

Phối hp với Cơ quan điều tra và Viện Kiểm sát theo các Quy chế phối hợp đã ký kết và theo Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-VKSTC-TTCP-BCA-BQP ngày 22/3/2012 của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng. Phối hợp với Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy theo Quy chế phối hợp đã được Ban Thường vụ Tỉnh Ủy ban hành để đề nghị Ủy ban Kiểm tra các cấp xử lý theo quy định của Đảng tại Quyết định 181-QĐ/TW ngày 30/3/2013 và Quy định 263/QĐ-TW ngày 08/10/2014 của Ban chấp hành Trung ương Đảng.

Thời gian thực hiện thường xuyên.

c) Thủ trưởng các Sở được UBND tỉnh giao nhiệm vụ giám sát doanh nghiệp nhà nước trực thuộc UBND tỉnh theo quy định tại Nghị định số 49/2014/NĐ-CP ngày 20/5/2014: Công Thương (Quyết định s 347/QĐ-UBND ngày 17/9/2014), Kế hoạch và Đầu tư (Quyết định số 347/QĐ-UBND ngày 17/9/2014), Tài chính (Quyết định s 347/QĐ-UBND ngày 17/9/2014), Xây dựng (Quyết định s 347/QĐ-UBND ngày 17/9/2014), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Quyết định s 347/QĐ-UBND ngày 17/9/2014), có trách nhiệm thực hiện giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với doanh nghiệp nhà nước trong việc chấp hành pháp luật và tuân thủ các quyết định của chủ sở hữu; phối hợp với Sở Tài chính thực hiện Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động, công khai thông tin tài chính đi với doanh nghiệp theo Nghị định số 61/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ; thực hiện có hiệu quả Quy chế về trao đổi, cung cấp, công khai thông tin doanh nghiệp, thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp... theo Quyết định số 300/QĐ-UBND ngày 15/9/2015 của UBND tỉnh.

Thời gian thực hiện thường xuyên.

đ) Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND huyện, thành phố thực hiện giải quyết kịp thời tố cáo tham nhũng; nâng cao chất lượng việc thiết lập các kênh thông tin để tiếp nhận, khuyến khích phát hiện tham nhũng; kịp thời xử lý thông tin phn ánh, tố giác hành vi tham nhũng và chủ động phối hợp giải quyết kịp thời đơn tố cáo hành vi tham nhũng theo quy định của pháp luật. Triển khai thực hiện nghiêm túc các biện pháp theo quy định của pháp luật hiện hành về bảo vệ người tố cáo, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng vu khống, cản trở, gây khó khăn trong phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng; kịp thời khen thưởng hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng người có thành tích phát hiện tham nhũng theo quy định tại Thông tư liên tch số 01/2015/TTLT-TTCP-BNV ngày 16/3/2015 của Thanh tra Chính phủ - Bộ Nội vụ.

Thời gian thực hiện theo quy chế phi hợp.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh; Giám đốc các doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh khẩn trương xây dựng kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017 để triển khai thực hiện có hiệu quả, cụ thể:

a) Căn cứ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2015-2020; kết quả rà soát các nội dung, giải pháp theo Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng của ngành, địa phương về triển khai thực hiện Kế hoạch số 2562/KH-UBND ngày 25/5/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh và Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017 của tỉnh để xây dựng Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017 của ngành, địa phương mình phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đặc thù của ngành để tổ chức thực hiện đồng bộ, có hiệu quả.

Thời gian hoàn thành việc xây dựng kế hoạch chậm nhất đến hết ngày 15/12/2016 và gửi về UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh) để theo dõi việc tổ chức thực hiện.

b) Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thành phố chỉ đạo Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc mình quản lý, Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn xây dựng Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017 của đơn vị mình bằng những việc làm cụ thể, phân công thực hiện nhiệm vụ, thời gian hoàn thành với phương châm thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức.

2. Giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với cơ quan có liên quan thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc thực hiện nội dung Kế hoạch này; đồng thời, tổng hp tình hình, kết quả thực hiện, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh theo định kỳ và đột xuất khi có yêu cầu.

3. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này, nếu có vướng mắc, phát sinh, các đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh bằng văn bản về Thanh tra tỉnh để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (báo cáo);
- Thanh tra Chính phủ (báo cáo);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tnh (báo cáo);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Cục IV, Vụ II - Thanh tra Chính phủ;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy;
- Các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các trường ĐH, CĐ, TCDN thuộc tnh;
- Các Doanh nghiệp Nhà nước thuộc tỉnh;
- Các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh;
- Báo Quảng Ngãi, Đài PT-TH tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP, TH, CBTH;
- Lưu: VT, NCdmhai 731

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Căng

 

Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2018 về trích nộp kinh phí công đoàn Ban hành: 18/10/2018 | Cập nhật: 13/12/2018

Chỉ thị 13/CT-TTg năm 2019 về phát triển bền vững Ban hành: 20/05/2019 | Cập nhật: 21/05/2019

Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2017 về tăng cường tiết kiện điện Ban hành: 01/09/2017 | Cập nhật: 12/09/2017

Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2017 về chăm lo Tết Mậu Tuất 2018 Ban hành: 14/12/2017 | Cập nhật: 28/12/2017

Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2015 triển khai nộp thuế điện tử Ban hành: 18/06/2015 | Cập nhật: 26/06/2015

Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2014 thực hiện Luật tiếp công dân Ban hành: 28/04/2014 | Cập nhật: 23/06/2014

Nghị định 78/2013/NĐ-CP về minh bạch tài sản, thu nhập Ban hành: 17/07/2013 | Cập nhật: 18/07/2013

Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2010 thực hiện Nghị định 51/2010/NĐ-CP Ban hành: 17/08/2010 | Cập nhật: 28/02/2013