Kế hoạch 605/KH-UBND kiểm tra liên ngành việc thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2016
Số hiệu: 605/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang Người ký: Lê Văn Nưng
Ngày ban hành: 16/11/2016 Ngày hiệu lực: 16/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Trật tự an toàn xã hội, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 605/KH-UBND

An Giang, ngày 16 tháng 11 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

KIỂM TRA LIÊN NGÀNH VIỆC THI HÀNH PHÁP LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI, XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG NĂM 2016

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012; Nghị định 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở; Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; và thực hiện Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 27/01/2016 của UBND tỉnh về quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2016.

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm tra việc thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, xây dựng cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Đánh giá tình hình triển khai thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013; Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013, Nghị định 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 của Chính phủ;

- Kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc bất cập, tìm ra nguyên nhân, có giải pháp đề xuất cơ quan thẩm quyền xem xét xử lý, góp phần cho công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;

- Xác định trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương và công chức có liên quan trong việc triển khai nhiệm vụ xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, xây dựng trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Kế hoạch phải đảm bảo tính khả thi, xác định cụ thể nội dung công việc, bảo đảm tiến độ, chất lượng, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan có liên quan.

- Trong quá trình thực hiện phải đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan chủ trì và cơ quan phối hợp, kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

II. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA

1. Nội dung kiểm tra

Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, xây dựng cụ thể:

- Tình hình triển khai, ban hành văn bản liên quan đến công tác xử lý vi phạm hành chính;

- Công tác tuyên truyền, phổ biến, tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, bố trí nguồn lực và các điều kiện khác để bảo đảm cho việc thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính;

- Việc áp dụng các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

- Việc thực hiện chế độ thống kê về xử lý vi phạm hành chính.

- Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong xử lý vi phạm hành chính.

2. Phương pháp kiểm tra

- UBND thành phố Long Xuyên và UBND huyện Thoại Sơn chuẩn bị báo cáo về công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, xây dựng theo nội dung tại Khoản 1 Mục II của Kế hoạch này.

- Đoàn kiểm tra trực tiếp kiểm tra hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính năm 2016 của UBND xã Mỹ Khánh, UBND phường Mỹ Phước và UBND phường Mỹ Hòa - thành phố Long Xuyên và UBND thị trấn Núi Sập, UBND xã Vĩnh Trạch - huyện Thoại Sơn.

- Trong quá trình kiểm tra, Đoàn kiểm tra sẽ yêu cầu cơ quan được kiểm tra giải trình các nội dung mà Đoàn kiểm tra cần làm rõ theo quy định.

- Kết thúc kiểm tra, đại diện đơn vị được kiểm tra nêu những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị với Đoàn kiểm tra; Đoàn kiểm tra tiếp thu ý kiến, có Biên bản kết luận kiểm tra và thông báo cho các cơ quan, đơn vị được kiểm tra.

III. THÀNH PHẦN, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM KIỂM TRA

1. Đoàn kiểm tra

1.1. Thành phần Đoàn kiểm tra

- Lãnh đạo Sở Tư pháp (Trưởng đoàn);

- Đại diện thanh tra Sở Xây dựng;

- Đại diện thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Đại diện Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Trưởng phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi thi hành pháp luật của Sở Tư pháp.

- Các thành viên khác (nếu cần thiết).

Đoàn kiểm tra có trách nhiệm kiểm tra các nội dung được quy định tại khoản 1 Mục II của Kế hoạch này và báo cáo kết quả kiểm tra cho Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời gửi đến cơ quan được kiểm tra.

1.2. Phạm vi, thời gian kiểm tra

- Phạm vi kiểm tra: Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, xây dựng.

- Thời gian kiểm tra: Quý IV năm 2016.

2. Đơn vị, địa điểm được kiểm tra

2.1. Thành phần đơn vị được kiểm tra

- UBND thành phố Long Xuyên: Đại diện lãnh đạo UBND thành phố, Văn phòng HĐND và UBND thành phố, Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên và Môi Trường, Phòng Quản lý đô thị, UBND phường Mỹ Phước, UBND phường Mỹ Hòa và UBND xã Mỹ Khánh.

- UBND huyện Thoại Sơn: Đại diện lãnh đạo UBND huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện, Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên và Môi Trường, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, UBND thị trấn Núi sập, UBND xã Vĩnh Trạch.

2.2. Địa điểm kiểm tra: Tại trụ sở Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên và Ủy ban nhân dân huyện Thoại Sơn.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

- Căn cứ Kế hoạch này tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành và liên hệ, thông báo cho các cơ quan có liên quan và đơn vị được kiểm tra nội dung, thời gian và địa điểm kiểm tra cụ thể theo Kế hoạch này.

- Thông báo đến các cơ quan được kiểm tra chuẩn bị nội dung báo cáo cho Đoàn kiểm tra và hồ sơ được kiểm tra theo Kế hoạch.

- Gửi Đề cương báo cáo đến cho đơn vị được kiểm tra trước 07 ngày làm việc để cơ quan được kiểm tra chuẩn bị.

- Chuẩn bị kinh phí phục vụ cho Đoàn kiểm tra; tổng hợp báo cáo kết quả sau khi kết thúc kiểm tra và gửi báo cáo cho Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường và Văn phòng UBND tỉnh

Tạo điều kiện sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức có chuyên môn tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành theo đúng Kế hoạch này.

3. UBND thành phố Long Xuyên, UBND huyện Thoại Sơn

- Chuẩn bị nội dung báo cáo theo Đề cương (do Sở Tư pháp cung cấp), hồ sơ, tài liệu phục vụ cho Đoàn kiểm tra liên ngành và thực hiện các nội dung theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra.

- Cử cán bộ, công chức phụ trách lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, xây dựng tham gia buổi kiểm tra.

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung kết luận của Đoàn kiểm tra; chấn chỉnh, khắc phục kịp thời các thiếu sót (nếu có) trong việc thực hiện nhiệm vụ thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại đơn vị và báo cáo kết quả về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết khác để đảm bảo cho Đoàn kiểm tra thực hiện nhiệm vụ.

Trên đây là Kế hoạch kiểm tra liên ngành việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, xây dựng trên địa bàn tỉnh năm 2016. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Nưng