Kế hoạch 5761/KH-UBND năm 2021 triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về Tuyên truyền quảng bá ASEAN giai đoạn 2021-2025 tầm nhìn 2030
Số hiệu: 5761/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bến Tre Người ký: Nguyễn Thị Bé Mười
Ngày ban hành: 23/09/2021 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5761/KH-UBND

Bến Tre, ngày 23 tháng 9 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TUYÊN TRUYỀN QUẢNG BÁ ASEAN GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 TẦM NHÌN 2030

Thực hiện Quyết định số 1160/QĐ-TTg ngày 13 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình hành động của Chính phủ về tuyên truyền, quảng bá ASEAN; Công văn số 3347/BTTTT-HTQT ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình 1160 về Tuyên truyền quảng bá ASEAN giai đoạn 2021-2025, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tuyên truyền để mọi bộ phận trong xã hội hiểu về Cộng đồng ASEAN, thu hẹp khoảng cách giữa hợp tác khu vực và cảm nhận của công chúng về Cộng đồng ASEAN, tạo đồng thuận, niềm tin và sự ủng hộ của người dân, dư luận xã hội với hợp tác ASEAN.

- Nâng cao ý thức “Tư duy Cộng đồng, Hành động Cộng đồng” của người dân, phát huy vai trò chủ thể của người dân để tham gia đóng góp và hưởng lợi từ tiến trình hội nhập và xây dựng Cộng đồng ASEAN.

- Kịp thời truyền tải các thông tin về tình hình hợp tác ASEAN, đất nước, con người các nước ASEAN và sự tham gia của Việt Nam trong Cộng đồng ASEAN đến đông đảo người dân, thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau, qua đó, đóng góp cho các nỗ lực và nâng cao ý thức cộng đồng trong khu vực.

2. Yêu cầu

- Công tác tuyên truyền phải được triển khai một cách mạnh mẽ, thể hiện dòng chảy chính của công tác hội nhập ASEAN.

- Các hoạt động tuyên truyền phải phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là thái độ, quan điểm của Việt Nam trong quá trình hội nhập và xây dựng cộng đồng ASEAN.

- Các hoạt động tuyên truyền, quảng bá ASEAN cần tổ chức với nhiều hình thức đa dạng, có trọng tâm, trọng điểm, đúng đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước; tuân thủ các quy định của pháp luật về quảng cáo và các quy định có liên quan; đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí.

- Công tác tuyên truyền phải thực hiện xuyên suốt, thường xuyên, liên tục, cụ thể, thực chất phục vụ lợi ích thiết thực cho người dân; chia sẻ để khai thác kho dữ liệu chung tuyên truyền về ASEAN.

- Có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng nhằm đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trong chỉ đạo, điều hành, thực hiện Kế hoạch.

II. NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Nội dung tuyên truyền

- Ưu tiên truyền thông về các hoạt động chính trị - ngoại giao quan trọng; các hoạt động đầu tư, kinh doanh, các thỏa thuận thương mại tự do khu vực ASEAN; phát triển nguồn nhân lực, lao động, việc làm; kinh tế số, chuyển đổi số; giáo dục; bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, hợp tác tiểu vùng, hợp tác ứng phó và phục hồi sau đại dịch COVID-19 của ASEAN.

- Ưu tiên tuyên truyền đi vào phân tích cụ thể, thực chất về lợi ích thiết thực của ASEAN cho người dân hiểu và thực hiện, truyền thông theo chuyên đề về các chính sách, thỏa thuận chung của ASEAN trên cả 3 Trụ cột Cộng đồng ASEAN.

- Truyền thông về các câu chuyện thực tiễn, mô hình và nhân vật điển hình về những lợi ích thiết thực mà Cộng đồng ASEAN đem lại cho người dân các quốc gia thành viên, cơ hội để người dân tham gia đóng góp cho Cộng đồng.

- Truyền thông về sự tham gia của Việt Nam trên cả 3 Trụ cột của Cộng đồng ASEAN: Cộng đồng Chính trị - An ninh: Chủ động, tích cực và có trách nhiệm; Cộng đồng Kinh tế: Đề cao các cam kết của ASEAN, ủng hộ hệ thống thương mại đa phương mở, dựa trên luật lệ, bao trùm và cùng có lợi; Cộng đồng Văn hóa - Xã hội: đề cao xây dựng Cộng đồng ASEAN gắn kết, tự cường, dung nạp và hướng tới người dân, lấy người dân làm trung tâm với tinh thần không bỏ lại ai phía sau.

- Nhấn mạnh tầm quan trọng của ASEAN đối với Việt Nam, khẳng định lợi ích cơ bản và lâu dài của Việt Nam trong việc xây dựng Cộng đồng ASEAN liên kết chặt chẽ hơn, đoàn kết, thống nhất và có vai trò chủ đạo ở khu vực.

- Truyền thông về quá trình hình thành, lợi ích và kết quả xây dựng Cộng đồng ASEAN (2015 - 2025); khẳng định vai trò, vị thế của ASEAN, các thành tựu mà ASEAN đạt được trong quá trình hình thành và phát triển Cộng đồng; nhấn mạnh những thay đổi của ASEAN từ khi hình thành Cộng đồng; làm rõ ý nghĩa của việc hình thành Cộng đồng ASEAN đối với hợp tác và phát triển chung ở khu vực cũng như ở từng nước; tuyên truyền về bản sắc ASEAN và kết nối con người với con người trong Cộng đồng ASEAN, hướng tới một Cộng đồng ASEAN vì con người và lấy con người làm trung tâm.

- Truyền thông nêu bật vị trí, vai trò, đóng góp và dấu ấn của Việt Nam trong quá trình hội nhập và tham gia ASEAN, nhất là trong quá trình xây dựng Cộng đồng ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng, có vai trò dẫn dắt trong các vấn đề khu vực; nêu rõ những tiềm năng, thế mạnh, các cơ hội cũng như thách thức của Việt Nam khi tham gia vào Cộng đồng ASEAN, ý nghĩa của những kết quả này đối với cuộc sống của người dân Việt Nam.

- Quảng bá, giới thiệu về đất nước, con người, cơ hội kinh doanh, các thông tin về các dự án đầu tư, xúc tiến đầu tư, giới thiệu du lịch, văn hóa, đặc sản,…của Việt Nam nói chung và của Bến Tre nói riêng đến các nước thành viên ASEAN và các nước đối tác của ASEAN; giới thiệu về lịch sử, văn hóa, đời sống của người dân các quốc gia thành viên ASEAN, tiềm năng, thế mạnh hợp tác mà Việt Nam có thể khai thác.

2. Đối tượng tuyên truyền

Lực lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên, Nhân dân, người nước ngoài (đặc biệt là công dân của các nước thành viên ASEAN), đang sinh sống, làm việc trên địa bàn tỉnh Bến Tre, kiều bào Bến Tre đang ở nước ngoài.

3. Thời gian thực hiện

Giai đoạn từ nay đến hết 2025 và định hướng đến năm 2030.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Theo Luật ngân sách nhà nước như: Kinh phí tuyên truyền, quảng bá; Kinh phí các cơ quan được giao chủ trì, thực hiện các nội dung tuyên truyền.

Huy động từ nguồn tài trợ, đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp và các nguồn tài trợ hợp pháp khác.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì phối hợp với các Sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh triển khai, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch và định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, định hướng công tác thông tin, tuyên truyền cho các cơ quan báo chí trong tỉnh, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch chống phá đường lối đối ngoại của Đảng, đẩy mạnh thông tin đối ngoại về thành tựu của Việt Nam trong quá trình hội nhập ASEAN.

- Chia sẻ những tài liệu do Trung ương và địa phương cung cấp về ASEAN đến các cơ quan báo chí trong tỉnh, hệ thống thông tin cơ sở để tập trung tuyên truyền.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu giúp Lãnh đạo tỉnh tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên đề về ASEAN với sự tham gia của các học giả, các nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo các cơ quan quản lý nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp, sinh viên, học sinh trên địa bàn tỉnh.

- Định hướng cho các cơ quan báo chí trong tỉnh và hệ thống thông tin cơ s ở xây dựng các chương trình, chuyên mục, chuyên trang tuyên truyền, quảng bá các hoạt động về ASEAN; thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác hoạt động của các cơ quan, đơn vị về triển khai kế hoạch; kết nối với báo chí, trao đổi đoàn phóng viên, phát hành tem, ấn phẩm, xuất bản phẩm v.v. để tăng cường thông tin tin bài, sản phẩm tuyên truyền về ASEAN.

2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, giám sát việc triển khai Kế hoạch này.

- Quan tâm, nâng cao chất lượng Trang thông tin điện tử tỉnh, đăng tải tin bài đối ngoại đa ngôn ngữ, những tin bài liên quan về ASEAN. Tăng cường khai thác, cập nhật thông tin và các tài liệu tuyên truyền về ASEAN, biên tập , cung cấp các văn bản tuyên truyền về ASEAN bằng ngôn ngữ nước ngoài đăng tải trên Trang Thông tin điện tử tỉnh.

3. Sở Công Thương

- Chủ động cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí về các sự kiện, hoạt động trong Trụ cột Cộng đồng Kinh tế.

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan tuyên truyền, giới thiệu các cơ hội kinh doanh, các lợi ích kinh tế đem lại cho các doanh nghiệp của tỉnh tham gia hợp tác kinh tế về ASEAN và đối tác ASEAN thông qua tổ chức các hội chợ, hội thảo, ấn phẩm, tài liệu.

- Tổ chức tuyên truyền quảng bá về Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) và các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam tham gia trong khuôn khổ ASEAN và giữa ASEAN với các đối tác nhằm phổ biến, cập nhật thông tin cho cộng đồng doanh nghiệp và người dân để khai thác tối đa lợi ích mà các hiệp định này mang lại.

4. Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Chủ động cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí về các sự kiện, hoạt động trong Trụ cột Cộng đồng Văn hóa - Xã hội. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tuyên truyền về ASEAN theo lĩnh vực hoạt động và quá trình tham gia ASEAN của Việt Nam trên Trang Thông tin điện tử tỉnh.

5. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan liên quan nghiên cứu việc xây dựng góc ASEAN với hình thức thể hiện phù hợp tại Bảo tàng tỉnh, Trung Tâm Văn hoá - Điện ảnh tỉnh, Thư viện Nguyễn Đình Chiểu cùng các điểm vui chơi công cộng khác.

- Tổ chức hoạt động tuyên truyền, trong du lịch, trong trưng bày triển lãm, chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ các hoạt động quảng bá ASEAN.

- Chủ động phối hợp cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí về các sự kiện, hoạt động trong Trụ cột Cộng đồng Văn hóa - Xã hội.

- Tổ chức tuyên truyền, quảng bá về các điểm đến và các sản phẩm du lịch của các nước ASEAN, quảng bá du lịch Việt Nam trên mạng xã hội và xúc tiến sản phẩm du lịch mới.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục lồng ghép tuyên truyền về ASEAN vào nội dung giáo dục phù hợp nhằm nâng cao nhận thức về ASEAN và Cộng đồng ASEAN cho học sinh. Phối hợp tổ chức các hoạt động tìm hiểu về ASEAN cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh trên địa bàn tỉnh.

7. Sở Tài chính

- Phối hợp hướng dẫn các Sở, ngành, đơn vị liên quan sử dụng lồng ghép kinh phí nghiệp vụ được bố trí trong dự toán hàng năm để thực hiện kế hoạch.

8. Công an tỉnh

- Chủ động cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí về các sự kiện, hoạt động trong Trụ cột Cộng đồng Chính trị - An ninh.

- Tuyên truyền, phổ biến các thủ tục xuất nhập cảnh riêng cho công dân các nước ASEAN, sử dụng dấu Visa, Logo ASEAN khi có yêu cầu nhập cảnh vào Việt Nam khi chính thức đưa vào sử dụng, hoạt động.

- Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông đối với các hoạt động quảng bá, tổ chức các sự kiện nơi thu hút đông người.

9. Các Sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh

- Căn cứ vào nội dung Kế hoạch để phối hợp triển khai các hoạt động tuyên truyền, quảng bá về Cộng đồng ASEAN, các hoạt động trong ba trụ cột chính của Cộng đồng ASEAN. Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai kế hoạch.

- Tổ chức quán triệt, tuyên truyền Quyết định số 1160/QĐ-TTg , nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại về quảng bá hình ảnh địa phương, góp phần xây dựng và phát triển quê hương; xây dựng Cộng đồng ASEAN hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

- Tăng cường công tác phổ biến thông tin về ASEAN trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Căn cứ vào chức năng và nhiệm vụ của mình, chủ động xây dựng kế hoạch triển khai Quyết định số 1160/QĐ-TTg .

10. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Chịu trách nhiệm triển khai các hoạt động thuộc kế hoạch này trên địa bàn theo thẩm quyền; xây dựng và chỉ đạo tổ chức thực hiện kế hoạch tuyên truyền hàng năm.

- Chỉ đạo phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hoá - Thể thao và Truyền thanh thực hiện truyền thanh thường xuyên tuyên truyền, quảng bá về ASEAN theo định hướng chỉ đạo chung.

11. Báo Đồng Khởi, Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre

- Tập trung thông tin, tuyên truyền các sự kiện chính trị liên quan ba Trụ cột ASEAN, các hoạt động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch nhằm chống phá đường lối đối ngoại của Đảng, đẩy mạnh thông tin đối ngoại về thành tựu của Việt Nam trong quá trình hội nhập ASEAN.

- Xây dựng các chương trình, chuyên mục, chuyên trang tuyên truyền, quảng bá các hoạt động về ASEAN; thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác hoạt động của các cơ quan, đơn vị về triển khai kế hoạch; các ấn phẩm do trung ương chia sẻ về hoạt động ASEAN.

Trên đây là nội dung Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về tuyên truyền quảng bá ASEAN giai đoạn 2021 - 2025 tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Bến Tre, theo Quyết định phê duyệt số 1160/QĐ -TTg, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện đạt kết quả./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Thông tin và Truyền thông (báo cáo);
- TT.Tỉnh ủy, TT.HĐND tỉnh (báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh;
- UBMTTQVN và các tổ chức CT-XH tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành tỉnh;
- Chánh, PCVP.UBND tỉnh;
- Báo ĐK, Đài PTTH tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Phòng: KGVX, KT, NgV, TH, NC;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Bé Mười