Kế hoạch 55/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Sơn La
Số hiệu: 55/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Tráng Thị Xuân
Ngày ban hành: 01/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 55/KH-UBND

Sơn La, ngày 01 tháng 3 năm 2022

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH VỀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH TRONG TÌNH HÌNH MỚI ĐẾN NĂM 2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

Thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 13 tháng 01 năm 2022 của Thủ Tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025.

Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Sơn La, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống bạo lực gia đình tạo chuyển biến về nhận thức, hành động trong phòng, chống bạo lực để từng bước giảm dần bạo lực gia đình, kịp thời hỗ trợ người bị bạo lực gia đình.

2. Mục tiêu cụ thể

- Đạt 40% số hộ gia đình tham gia các buổi nói chuyện chuyên đề về phòng, chống bạo lực gia đình do Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức tại các thôn, tổ dân phố.

- Phấn đấu đạt 50% các kênh chương trình truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của trung ương và địa phương có chuyên mục về phòng, chống bạo lực gia đình được phát sóng định kỳ.

- Đạt trên 70% người có nguy cơ bị bạo lực gia đình được trang bị kiến thức, kỹ năng về ứng phó khi bị bạo lực gia đình.

- Những người bị bạo lực gia đình khi phát hiện được bảo vệ, trợ giúp pháp lý và chăm sóc sức khỏe phấn đấu đạt 95%.

- Những người có hành vi bạo lực gia đình khi phát hiện được tư vấn, cung cấp kiến thức, kỹ năng kiểm soát hành vi bạo lực phấn đấu đạt trên 80%.

- Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có cộng tác viên dân số thực hiện các nhiệm vụ về phòng, chống bạo lực gia đình tại cộng đồng phấn đấu đạt 90%.

- Đạt 95% xã, phường, thị trấn duy trì Mô hình phòng, chống bạo lực gia đình.

- Đạt 90% người trực tiếp tham gia phòng, chống bạo lực gia đình các cấp được được bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ về phòng, chống bạo lực gia đình.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Rà soát xây dựng chính sách; triển khai thực hiện hiệu quả pháp luật, chính sách về phòng, chống bạo lực gia đình

a) Rà soát, xây dựng chính sách về phòng, chống bạo lực gia đình; triển khai thực hiện hiệu quả pháp luật và chính sách về phòng, chống bạo lực gia đình.

b) Rà soát, bổ sung, hoàn thiện chính sách hỗ trợ đội ngũ cán bộ tham gia công tác phòng, chống bạo lực gia đình và đội ngũ cộng tác viên tham gia phòng, chống bạo lực gia đình ở cơ sở.

c) Nghiên cứu, đề xuất bổ sung chính sách hỗ trợ người bị bạo lực gia đình là người bị phụ thuộc vào thành viên khác trong gia đình;

2. Tăng cường công tác chỉ đạo, lãnh đạo và phối hợp liên ngành giữa các Sở, Ban, ngành, các tổ chức chính trị-xã hội, UBND các huyện, thành phố trong việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của Kế hoạch

a) Các Sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị-xã hội, UBND các huyện, thành phố xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu về công tác phòng, chống bạo lực gia đình theo Kế hoạch;

b) Xây dựng và vận hành mạng lưới phòng, chống bạo lực gia đình các cấp; cộng tác viên thực hiện công tác gia đình ở các bản, xóm, tổ, tiểu khu để thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia đình, thu thập thông tin về bạo lực gia đình;

c) Quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức từ cấp tỉnh đến cấp huyện, cấp xã nếu để xảy ra tình trạng bạo lực trong phạm vi quản lý.

3. Xây dựng và vận hành hệ thống cung cấp dịch vụ hỗ trợ, phòng ngừa bạo lực gia đình

a) Xây dựng, duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cộng tác viên gia đình ở cơ sở;

b) Nghiên cứu, xây dựng và phát triển mô hình cung cấp dịch vụ tư vấn hôn nhân và gia đình; tư vấn hỗ trợ người bị bạo lực gia đình;

c) Nâng cao năng lực cho người tham gia cung cấp dịch vụ hỗ trợ, phòng ngừa bạo lực gia đình;

d) Tiếp tục triển khai và nhân rộng các Mô hình phòng, chống bạo lực gia đình tại cộng đồng.

4. Thông tin, giáo dục, truyền thông phòng, chống bạo lực gia đình

a) Tổ chức truyền thông về phòng, chống bạo lực gia đình phù hợp với từng đối tượng, từng vùng, từng khu vực, đặc biệt quan tâm đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số;

b) Đa dạng hóa phương thức, các loại hình, sản phẩm thông tin, truyền thông, giáo dục về phòng, chống bạo lực gia đình. Khuyến khích sáng tác các chương trình và tác phẩm văn hóa nghệ thuật, các hoạt động thể thao thực hiện truyền thông về phòng, chống bạo lực gia đình;

c) Các cơ quan truyền thông, báo chí trên địa bàn tỉnh duy trì hiệu quả các chuyên trang, chuyên mục với thời lượng và khung giờ phù hợp nhằm hướng dẫn kiến thức, kỹ năng phòng, chống bạo lực gia đình;

d) Lồng ghép kiến thức phòng, chống bạo lực gia đình vào chương trình giáo dục, đào tạo phù hợp với các cấp học, bậc học; tăng cường sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong phòng, chống bạo lực gia đình.

5. Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ trực tiếp tham gia công tác phòng, chống bạo lực gia đình các cấp, các ngành

a) Tăng cường tổ chức Hội nghị tập huấn, lớp bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ trực tiếp tham gia công tác phòng, chống bạo lực gia đình các cấp;

b) Tiếp tục nâng cao năng lực cho đội ngũ cộng tác viên, tuyên truyền viên, tư vấn viên, hòa giải viên về phòng, chống bạo lực gia đình.

6. Tổ chức học tập các mô hình về công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình; xây dựng cơ sở dữ liệu số về phòng, chống bạo lực gia đình

a) Tăng cường tổ chức học tập các mô hình về công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình tại các huyện, thành phố trong tỉnh; các tỉnh, thành phố trong toàn quốc;

b) Xây dựng Đề án chuyển đổi số dữ liệu phòng, chống bạo lực gia đình; thực hiện điều tra về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh.

c) Xây dựng, thực hiện các chương trình, dự án, đề án, nghiên cứu khoa học về phòng, chống bạo lực gia đình.

7. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra thực hiện pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình

a) Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật, chính sách về phòng, chống bạo lực gia đình;

b) Giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo về các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình;

c) Xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật trong phòng, chống bạo lực gia đình.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện kế hoạch từ Ngân sách nhà nước được bố trí trong dự toán chi ngân sách hàng năm của các Sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị-xã hội, UBND các cấp theo phân cấp ngân sách hiện hành; các chương trình, dự án, đề án có liên quan khác theo quy định của pháp luật;

2. Căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch Sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị-xã hội, UBND các cấp chủ động lập dự toán kinh phí hằng năm đề nghị cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

a) Hướng dẫn, đôn đốc các Sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị-xã hội, UBND các cấp triển khai thực hiện Chương trình này;

b) Xây dựng triển khai các nội dung truyền thông về phòng, chống bạo lực gia đình;

c) Xây dựng Đề án chuyển đổi số dữ liệu phòng, chống bạo lực gia đình; thực hiện điều tra về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh;

d) Phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tham mưu triển khai đội ngũ cộng tác viên thực hiện công tác gia đình tại các bản, xóm, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh; Tham mưu chính sách hỗ trợ đội ngũ cộng tác viên tham gia phòng, chống bạo lực gia đình ở cơ sở.

đ) Chủ trì xây dựng, hướng dẫn quy trình tiếp nhận, xử lý vụ việc bạo lực gia đình; quy trình bảo vệ an toàn, hỗ trợ nhu cầu thiết yếu, cung cấp và tư vấn thông tin về quyền, nghĩa vụ cho người bị bạo lực phân theo nhóm đối tượng.

e) Tổ chức tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng thực hiện công tác phòng, chống bạo lực cho đội ngũ cán bộ thực hiện công tác phòng, chống bạo lực gia đình các Sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị-xã hội, UBND các cấp, cộng tác viên thực hiện công tác gia đình tại các bản, xóm, tổ, tiểu khu trên địa bàn tỉnh.

g) Hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp tình hình thực hiện Kế hoạch. Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị-xã hội, UBND các huyện, thành phố đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch; tổ chức tổng kết việc thực hiện Kế hoạch và tham mưu xây dựng Chương trình giai đoạn tiếp theo.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức triển khai các nhiệm vụ của Kế hoạch liên quan đến công tác phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, bạo lực đối với trẻ em trong môi trường gia đình; lồng ghép việc tiếp nhận, xử lý thông tin về các vụ việc liên quan đến bạo lực, xâm hại trẻ em trong gia đình trên Tổng đài điện thoại Quốc gia Bảo vệ trẻ em 111.

3. Công an tỉnh

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi liên quan đến bạo lực gia đình; bảo vệ quyền và lợi ích của người bị bạo lực gia đình; giáo dục, xử lý người có hành vi bạo lực gia đình.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo các cơ quan truyền thông, báo chí tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình; Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Đề án chuyển đổi số dữ liệu phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo

a) Chỉ đạo việc lồng ghép kiến thức phòng, chống bạo lực gia đình vào chương trình giáo dục, đào tạo phù hợp với các cấp học, bậc học;

b) Chủ trì công tác tăng cường việc phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong hoạt động giáo dục. Trong đó chú trọng công tác giáo dục lối sống, kỹ năng sống; kế thừa, giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam; công tác giáo dục phòng, chống bạo lực gia đình trong các cơ sở giáo dục.

6. Sở Tư pháp

a) Chủ trì, phối hợp xây dựng tài liệu, chỉ đạo tập huấn đào tạo đội ngũ hòa giải viên cơ sở trong việc phòng, chống bạo lực gia đình;

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan hướng dẫn, thường xuyên kiểm tra đối với tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý người bị bạo lực gia đình.

7. Sở Tài chính

Tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí thường xuyên thực hiện Kế hoạch trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm của các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

8. Các sở, ngành khác: Theo chức năng, nhiệm vụ của mình tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này.

9. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh

Tổ chức bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng cho người tham gia xét xử các vụ án về bạo lực gia đình.

10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên

Giám sát việc thực hiện pháp luật, chính sách về phòng, chống bạo lực gia đình; Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên thực hiện tốt công tác phòng, chống bạo lực gia đình; Khuyến khích, vận động hội viên tham gia sinh hoạt và nhân rộng mô hình phòng, chống bạo lực gia đình.

11. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Căn cứ kế hoạch của UBND tỉnh, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng, chống bạo lực gia đình của địa phương; đưa các chỉ tiêu, nội dung công tác phòng, chống bạo lực gia đình vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; bố trí kinh phí, đảm bảo nguồn lực và chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai thực hiện kế hoạch phòng, chống bạo lực gia đình của địa phương.

- Chỉ đạo việc phổ biến luật pháp, chính sách về phòng, chống bạo lực gia đình lồng ghép trong nội dung sinh hoạt của bản, tiểu khu, tổ dân phố, cụm dân cư; nhân rộng các mô hình phòng, chống bạo lực gia đình ở địa phương; phát triển địa chỉ tin cậy ở cộng đồng, hộp thư tiếp nhận thông tin về bạo lực gia đình, đường dây nóng báo tin về bạo lực gia đình.

- Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, thanh tra và chỉ đạo xử lý nghiêm, kịp thời các vụ việc bạo lực gia đình trên địa bàn; đánh giá và định kỳ sơ kết, tổng kết việc thực hiện kế hoạch ở địa phương.

12. Chế độ báo cáo

Các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố gửi kế hoạch triển khai thực hiện; báo cáo kết quả thực hiện kết quả thực hiện (ngày 10/12 hằng năm) về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Sơn La; yêu cầu các Sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch; định kỳ báo cáo UBND tỉnh theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ VHTT&DL;
- Vụ Gia đình Bộ VHTT&DL;
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- LĐ VP UBND tỉnh;
- Lưu VT, KGVX (D05b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Tráng Thị Xuân