Kế hoạch 4854/KH-UBND năm 2016 triển khai rà soát, đánh giá cơ chế, chính sách của Trung ương, địa phương liên quan lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn
Số hiệu: 4854/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận Người ký: Trần Quốc Nam
Ngày ban hành: 01/12/2016 Ngày hiệu lực: 01/12/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4854/KH-UBND

Ninh Thuận, ngày 01 tháng 12 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ CÁC CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH CỦA TRUNG ƯƠNG, ĐỊA PHƯƠNG BAN HÀNH LIÊN QUAN LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP, NÔNG DÂN, NÔNG THÔN

Nhằm đánh giá kết quả và đề xuất các giải pháp triển khai thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá các cơ chế, chính sách của Trung ương, địa phương ban hành liên quan lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu:

1. Mục đích:

- Đánh giá kết quả, hiệu quả thực hiện và những khó khăn, tồn tại, nguyên nhân trong việc triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách của Trung ương, địa phương ban hành thuộc lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn thời gian qua đđề xuất chính sách, giải pháp và nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong thời gian tới;

- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan trong việc triển khai rà soát các chính sách thuộc lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

2. Yêu cầu:

- Xác định việc triển khai thực hiện tốt các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn là một trong những giải pháp rất quan trọng để thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, gắn với thích ứng biến đổi khí hậu của Tỉnh nhằm thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn một cách bền vững;

- Việc đánh giá phải tiến hành khẩn trương, đáp ứng tiến độ; các báo cáo phải phân tích chuyên sâu đối với từng chính sách, nêu rõ kết quả, hiệu quả thực hiện; sự phù hp với thực tiễn địa phương; các khó khăn, tồn tại; trên cơ sở đó tham mưu, đề xuất cụ thể các giải pháp tháo gỡ và những kiến nghị đối với Trung ương, UBND tỉnh giải quyết trong thời gian tới; các nội dung công việc đề xuất phải rõ ràng, gắn với nhiệm vụ, thời gian, đơn vị thực hiện cụ thể.

II. Nội dung, đơn vị thực hiện:

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, đánh giá các nhóm chính sách về hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn gồm:

- Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về Chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn;

- Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Chính sách hỗ trợ chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015-2020;

- Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ về Cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiu số giai đoạn 2015-2020 và các Thông tư hướng dẫn;

- Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 02/02/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đề án về chính sách hỗ trợ nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh đến năm 2020;

- Quyết định số 391/QĐ-UBND ngày 25/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Tiêu chí xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, đánh giá các nhóm chính sách về hỗ trợ doanh nghiệp, đầu tư, phát triển kinh tế tập thể gồm:

- Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ về Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn;

- Quyết định số 52/2015/QĐ-UBND ngày 17/8/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh;

- Quyết định số 644/QĐ-TTg ngày 05/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Htrợ doanh nghiệp nhỏ và vừa để phát triển các cụm liên kết ngành trong chuỗi giá trị khu vực nông nghiệp, nông thôn";

- Kế hoạch số 4430/KH-UBND ngày 15/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Quyết định số 644/QĐ-TTg ngày 05/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ;

- Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015 -2020;

- Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc đy mạnh triển khai thi hành Luật Hợp tác xã.

3. Chi nhánh ngân hàng nhà nước tỉnh rà soát, đánh giá các nhóm chính sách về tín dụng phục vụ nông nghiệp, nông thôn gồm:

- Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về Chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn và các văn bản hướng dẫn;

- Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về Chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp;

- Văn bản số 3384/NHNN-TD ngày 20/5/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc triển khai chương trình cho vay thí điểm trong sản xuất nông nghiệp.

4. Sở Khoa học Công nghệ rà soát, đánh giá các nhóm chính sách hỗ trợ phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ gồm:

- Quyết định số 1747/QĐ-TTg ngày 13/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2025;

- Quyết định số 67/2013/QĐ-UBND ngày 07/01/2013 của UBND tỉnh về Cơ chế, chính sách khuyến khích, ưu đãi, tạo điều kiện thu hút các tổ chức, các nhà khoa học trực tiếp nghiên cứu, ứng dụng chuyển giao công nghệ cho huyện Bác Ái;

5. Hội Nông dân tỉnh, Liên minh HTX tỉnh:

Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao, Hội Nông dân tỉnh, Liên minh HTX tỉnh có trách nhiệm rà soát, đánh giá kết quả thực hiện; nêu rõ các khó khăn, vướng mắc trong tổ chức triển khai, phối hợp thực hiện; đề xuất các giải pháp tháo gỡ trong thời gian tới đối với các chính sách sau:

- Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015 -2020;

- Chthị số 19/CT-TTg ngày 24/ 7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc đy mạnh trin khai thi hành Luật Hợp tác xã;

- Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 02/02/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đề án về chính sách hỗ trợ nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh đến năm 2020;

- Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về Chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn;

- Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về Chính sách hỗ trợ nhằm giảm tn thất trong nông nghiệp.

6. Sở Tài chính, Sở Tư pháp:

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Tài chính, Sở Tư pháp tổ chức rà soát, đánh giá các nội dung có liên quan về các chính sách do UBND tỉnh ban hành gồm:

- Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 02/02/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đề án về chính sách hỗ trợ nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh đến năm 2020;

- Quyết định số 391/QĐ-UBND ngày 25/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Tiêu chí xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;

- Quyết định số 67/2013/QĐ-UBND ngày 07/01/2013 của UBND tỉnh vcơ chế chính sách khuyến khích, ưu đãi, tạo điều kiện thu hút các tổ chức, các nhà khoa học trực tiếp nghiên cứu, ứng dụng chuyển giao công nghệ cho huyện Bác Ái.

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Tổ chức rà soát, đánh giá tất cả các cơ chế, chính sách nêu trên đang trin khai thực hiện tại địa phương mình.

II. Hình thức báo cáo và thời gian thực hiện:

1. Các cơ quan, đơn vị nêu trên gửi báo cáo về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chậm nhất trong tháng 12/2016 để tổng hợp.

2. Trên cơ sở tổng hợp kết quả rà soát, đánh giá những cơ chế, chính sách phục vụ phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn nêu trên; giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì cùng các Sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị liên quan nghiên cứu, xây dựng Đề án về cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn tỉnh để huy động nguồn lực, lồng ghép nhiều nguồn vốn hỗ trợ trong nông nghiệp, đặc biệt là một số công việc trọng tâm, cấp bách, phù hợp thực tiễn như: Hỗ trợ tưới tiết kiệm nước; hỗ trợ ứng dụng khoa học vào sản xuất, nhân rộng mô hình sản xuất có hiệu quả; hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu cây trồng,... nhằm cụ thể hóa các Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khóa XIII (như: Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 01/7/2016 về phát triển kinh tế - xã hội miền núi giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết s 05-NQ/TU ngày 10/10/2016 về nghiên cứu, ứng dụng và chuyn giao, nhân rộng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết 07-NQ/TU về phát triển kinh tế bin giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 11/11/2016 về tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với thích ứng biến đi khí hậu đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030,... ). Công việc hoàn thành và báo cáo UBND tỉnh chậm chất đến ngày 15/01/2017 để UBND tỉnh tổ chức cuộc họp thống nhất trước khi trình Thường trực Tỉnh ủy có ý kiến chỉ đạo, làm cơ sở xây dựng Nghị quyết trình HĐND tỉnh tại kỳ họp giữa năm 2017./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (báo cáo);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các cơ quan, đơn vị tại mục II;
- VP
UB: LĐ, KT, TH, QHXD, KGVX;
- L
ưu: VT. QMT

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Quốc Nam