Kế hoạch 2971/KH-UBND năm 2016 thực hiện Chương trình quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Số hiệu: 2971/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Trần Thị Nga
Ngày ban hành: 30/11/2016 Ngày hiệu lực: 30/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Lao động, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2971/KH-UBND

Kon Tum, ngày 30 tháng 11 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

Căn cứ Quyết định số 05/QĐ-TTg ngày 05/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về an toàn - vệ sinh lao động giai đoạn 2016 - 2020; Công văn số 242/ATLĐ-TTTTHL ngày 12/7/2016 của Cục An toàn lao động về việc hướng dẫn trin khai một số quy định mới về an toàn - vệ sinh lao động.

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình quốc gia về an toàn - vệ sinh lao động giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh (sau đây viết tắt là Kế hoạch), cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát

Chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, giảm ô nhiễm môi trường lao động; ngăn chặn tai nạn lao động và bệnh nghe nghiệp, chăm sóc sức khỏe người lao động; nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về bảo hộ lao động, đảm bảo an toàn tính mạng cho người lao động, tài sản của Nhà nước, tài sản của doanh nghiệp, của tổ chức, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

2. Mục tiêu cụ thể

- Trung bình hàng năm giảm 5% tần suất tai nạn lao động chết người.

- Trên 50% người lao động làm việc tại các cơ sở có nguy cơ bị các bệnh nghề nghiệp phổ biến được khám phát hiện bệnh nghề nghiệp; trên 70% doanh nghiệp lớn và ít nhất có 30% doanh nghiệp vừa và nhỏ có nguy cơ cao về bệnh nghề nghiệp thực hiện quan trắc môi trường lao động.

- Trung bình hàng năm tăng thêm 10-15 doanh nghiệp vừa và nhỏ áp dụng hiệu quả một số nội dung cơ bản của hệ thống quản lý an toàn, vệ sinh lao động (sau đây viết tắt là AT-VSLĐ) bước đầu xây dựng văn hóa an toàn trong lao động.

- Trên 90% số người làm công tác quản lý, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác AT-VSLĐ cấp huyện, thành phố và ban quản lý khu kinh tế được tập huấn nâng cao năng lực về AT-VSLĐ.

- Trên 80% số người lao động làm các nghề, công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về AT-VSLĐ; trên 80% số người làm công tác AT-VSLĐ, người làm công tác y tế và 90% người làm công tác an toàn, vệ sinh viên trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh được huấn luyện AT-VSLĐ.

- Trên 80% sngười thuộc lực lượng sơ cứu, cấp cứu tại nơi làm việc được hun luyện cập nhật về sơ cứu, cấp cứu theo quy định.

- Trên 80% số làng nghề, 70% số hợp tác xã có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được tiếp cận thông tin phù hợp về AT-VSLĐ.

- 100% người lao động đã xác nhận bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được điều trị và phục hồi chức năng lao động theo quy định của pháp luật.

- 100% số vụ tai nạn lao động chết người được khai báo, điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Dự án 1: Nâng cao năng lc và hiệu quả quản lý nhà nước về AT-VSLĐ

a) Cơ quan chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

b) Cơ quan phối hợp: Liên đoàn Lao động tỉnh; UBND các huyện, thành phố.

c) Các hoạt động chủ yếu:

- Thường xuyên cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật, các tiêu chun, quy chuẩn kỹ thuật về AT-VSLĐ do các Bộ, ngành Trung ương ban hành; rà soát, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đi, bổ sung các quy định có liên quan nhằm đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương;

- Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về AT-VSLĐ thông qua các hoạt động tập huấn, hội nghị, hội thảo...;

- Tham dự các hội nghị chuyên đề về AT-VSLĐ, các lp tập huấn do Trung ương tổ chức;

- Quản lý, lưu trữ dữ liệu về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và thng kê tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; qun lý và theo dõi các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động; số người lao động làm việc trong môi trường lao động nặng nhọc, độc hại, nguy him ...

- Điều tra thống kê, tổng hợp, đánh giá tình hình tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố kỹ thuật gây mất AT-VSLĐ nghiêm trọng;

- Triển khai áp dụng các hệ thống quản lý công tác AT-VSLĐ phù hợp trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh và làng nghđang có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghnghiệp.

2. Dự án 2: Các hoạt động nâng cao nghiệp vụ y tế lao động, chăm sóc sức khỏe người lao động tại nơi làm việc

a) Cơ quan chủ trì: Sở Y tế

b) Cơ quan phối hợp: Sở Lao động Thương binh và Xã hội

c) Các hoạt động chủ yếu:

- Trin khai các biện pháp phòng, chống các bệnh nghề nghiệp phổ biến trong các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh có nguy cơ cao về bệnh nghề nghiệp;

- Tập huấn nâng cao năng lực chẩn đoán, giám định, điều trị và phục hồi chức năng cho người bị tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp; nghiệp vụ quan trắc môi trường lao động, đánh giá các yếu tố có hại;

- Tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho người làm công tác y tế tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh; huấn luyện lực lượng sơ cứu, cấp cứu tại nơi làm việc;

- Các hoạt động nhằm phòng ngừa, giảm thiểu và khắc phục hậu quả bệnh nghề nghiệp, đặc biệt là nhiễm TNT (trinitrotoluen) trong lĩnh vực quốc phòng.

3. Dự án 3: Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, huấn luyện, tư vấn về AT-VSLĐ

a) Cơ quan chủ trì: Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

b) Cơ quan phối hợp: Liên đoàn Lao động tỉnh, Đài Phát thanh-Truyền hình, Báo Kon Tum, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

c) Các hoạt động chủ yếu:

- Triển khai huấn luyện, tuyên truyền về AT-VSLĐ; tư vấn, hỗ trợ kthuật cải thiện điều kiện làm việc cho người sử dụng lao động và người lao động thuộc mục tiêu của Chương trình; In n tranh, ảnh, pano, áp phích, tờ rơi... đphục vụ công tác tuyên truyền AT-VSLĐ;

- Mở trang, mục chuyên đề về AT-VSLĐ trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo, đài, Cng/ trang thông tin điện tử...) để cung cấp thông tin, phbiến, giải đáp pháp luật về công tác AT-VSLĐ;

- Xây dựng các tin, bài, phóng sự về công tác AT-VSLĐ phục vụ công tác tuyên truyền nhằm đẩy mạnh các hoạt động phong trào quần chúng làm công tác AT-VSLĐ.

- Thông tin phản ánh kịp thời các hoạt động về AT-VSLĐ của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh đbiểu dương, động viên kịp thời các đơn vị, cá nhân làm tốt công tác AT-VSLĐ; đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của tổ chức, cá nhân đxảy ra tai nạn lao động.

- Nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn trong việc tổ chức các phong trào quần chúng thi đua làm công tác AT-VSLĐ.

4. Hoạt động kiểm tra, đánh giá, báo cáo

a) Cơ quan chủ trì: Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

b) Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành liên quan; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

c) Các hoạt động chủ yếu:

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về AT-VSLĐ của các đơn vị, doanh nghiệp. Kịp thời chn chỉnh, hướng dẫn các đơn vị, doanh nghiệp khắc phục các tồn tại, thiếu sót về công tác AT-VSLĐ, đảm bảo ngăn ngừa có hiệu quả nguy cơ gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

- Xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát theo từng năm đcó các đánh giá phù hợp theo thực tế tại từng cơ sở, tng ngành nghề để tổng kết và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo định kỳ.

- Định kỳ hàng năm, tổ chức đánh giá các kết quả đã thực hiện để tiếp tục có các định hướng cho các năm tiếp theo.

- Tổ chức các hoạt động triển khai Tháng hành động về AT-VSLĐ vào tháng 5 hàng năm theo hướng dẫn của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Giải pháp về nguồn lực:

- Phân bnguồn kinh phí được cấp hàng năm, theo từng dự án cho các đơn vị chủ trì dự án đtriển khai thực hiện và sử dụng đúng quy định Nhà nước. Nội dung các dự án được triển khai lồng ghép với các hoạt động khác có liên quan như tổ chức Tháng hành động về AT-VSLĐ hàng năm;

- Khuyến khích các doanh nghiệp đóng góp nguồn lực và triển khai các hoạt động cải thiện điều kiện lao động, chăm sóc sức khỏe người lao động.

2. Giải pháp về quản lý, phối hợp:

- Thành lập Ban chỉ đạo tổ chức và điều hành Tháng hành động về AT- VSLĐ tỉnh Kon Tum và chỉ đạo triển khai thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

- Tăng cường sự phối hợp giữa các sở, ngành; UBND các huyện, thành phố trong triển khai thực hiện Chương trình từ việc lập kế hoạch thực hiện, quản lý nguồn lực, giám sát và đánh giá kết quả của các dự án;

- Nâng cao trách nhiệm của người sử dụng lao động và sự tham gia của người lao động trong triển khai thực hiện Chương trình tại từng cơ sở, doanh nghiệp;

3. Giải pháp về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá:

- Thực hiện nghiêm cơ chế kiểm tra giám sát, đánh giá của các cơ quan được giao chủ trì các Dự án thông qua các hoạt động và các chỉ tiêu đã xây dựng; định kỳ hàng năm tổ chức sơ kết và tổng kết đánh giá giai đoạn vào năm 2020;

- Hướng dẫn, đôn đốc các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh tự kiểm tra về AT-VSLĐ, phòng chống cháy ntrong doanh nghiệp như: bổ sung các biển báo, rào chắn những khu vực nguy him có nguy cơ tai nạn lao động; bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị, đầu tư trang bị bổ sung phương tiện phòng cháy, chữa cháy, phương tiện cứu nạn; rà soát và bổ sung nội quy, quy trình an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ cho những công việc, địa điểm sản xuất có nguy cơ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cháy nổ .v.v...

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện Chương trình được chi từ nguồn kinh phí triển khai nhiệm vụ sự nghiệp đảm bảo xã hội thường xuyên của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hàng năm và từ nguồn kinh phí của Trung ương hỗ trợ.

2. Kinh phí đóng góp của các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân tham gia Chương trình và các nguồn huy động hợp pháp khác.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động Thương binh và Xã hội

- Căn cứ dự toán kinh phí được giao hàng năm, chủ động xây dựng Kế hoạch phân khai kinh phí thực hiện theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành liên quan:

+ Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban chỉ đạo tổ chức và điu hành Tháng hành động về AT-VSLĐ tỉnh Kon Tum.

+ Xây dựng kế hoạch hàng năm và hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này;

+ Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền và tổ chức thực hiện tt các nội dung của dự án được giao để không ngừng nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động nhằm giảm thiu tai nạn lao động và bệnh nghnghiệp.

+ Kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức thực hiện, tổng hợp báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định hoặc khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

+ Rà soát và đề xuất, kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội, các Bộ, ngành liên quan điều chỉnh, bổ sung cơ chế, chính sách, pháp luật về AT-VSLĐ đảm bảo phù hợp với nhu cầu thực tế của địa phương

+ Tổ chức sơ kết hàng năm; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổng kết thực hiện giai đoạn (vào năm 2020); tham mưu biện pháp khắc phục những tồn tại và kịp thời động viên, khen thưởng các tập th, cá nhân có thành tích xuất sc trong công tác AT-VSLĐ.

2. SY tế

- Chủ trì phối hợp với các Sở, ngành liên quan tổ chức triển khai hiệu quả dự án các hoạt động nâng cao nghiệp vụ y tế lao động, chăm sóc sức khỏe người lao động tại nơi làm việc.

- Phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thực hiện tốt công tác giám sát, đo, kiểm tra môi trường lao động; Kiến nghị, tư vấn, đxuất các giải pháp cải thiện điều kiện làm việc, môi trường, lao động trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, làng nghề.

- Tổ chức các lp tập huấn, huấn luyện và đầu tư, nâng cấp máy, thiết bị đnâng cao năng lực chn đoán, giám định bệnh nghề nghiệp cho tuyến y tế huyện và cơ sở.

3. S Tài Chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí (từ nguồn trung ương hỗ trợ và ngân sách tỉnh) trin khai thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch;

- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc sử dụng kinh phí thực hiện chương trình quốc gia về AT-VSLĐ trên địa bàn tỉnh.

4. Đnghị Liên đoàn Lao động tnh

- Phối hợp với các sở, ngành liên quan và chỉ đạo Liên đoàn Lao động các huyện, thành phố tăng cường các hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về AT-VSLĐ;

- Phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức tập huấn, huấn luyện AT-VSLĐ cho mạng lưới an toàn, vệ sinh viên cơ sở; kiểm tra, hướng dẫn, giám sát việc thực hiện công tác AT-VSLĐ của các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh.

- Phi hợp với các cơ quan Báo, Đài Phát thanh và Truyền hình địa phương làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền phát động các phong trào thi đua tích cực hưởng ứng, thực hiện tốt công tác AT-VSLĐ tại các đơn vị, doanh nghiệp; phối hợp tổ chức tốt các hội nghị, hội thảo, hội thi an toàn, vệ sinh viên giỏi.

5. S Công thương

- Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện công tác ATLĐ trong các cơ sở kinh doanh xăng dầu, khí gas, khí hóa lỏng, các chợ, trung tâm thương mại.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra chặt chẽ hoạt động quản lý và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, hoạt động khai thác khoáng sản tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

6. SXây dựng

Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn thực hiện công tác AT-VSLĐ trong thi công xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp; đặc biệt là các công trình xây dựng có người lao động làm việc trên cao và có các loại máy, thiết bị phục vụ thi công có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

7. SNông nghiệp và phát triển nông thôn

- Chủ trì, phối hợp với Hội nông dân, Liên minh hợp tác xã và các cơ quan liên quan hướng dẫn, tuyên truyền các biện pháp phòng chng nhiễm khun nghnghiệp trong chăn nuôi, trồng trọt và đảm bảo an toàn trong sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, các máy, thiết bị sản xuất trong nông nghiệp.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác AT-VSLĐ trong các đơn vị, doanh nghiệp thuộc ngành quản lý.

8. SGiao thông vận tải

Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn thực hiện công tác an toàn lao động tại các công trình xây dựng cầu đường, các công trình giao thông trọng đim thuộc quyền quản lý. Tăng cường kiểm tra công tác quản lý chất lượng công trình trong các khâu: Khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng, nghiệm thu bàn giao, bảo hành và bảo trì công trình.

9. Ban quản lý khu kinh tế tỉnh

- Phối hợp với Sở Lao động- Thương binh và Xã hội và các đơn vị tham gia chương trình, dự án để triển khai thực hiện Kế hoạch này thuộc địa bàn quản lý (tổ chức các lớp tập huấn, huấn luyện về AT-VSLĐ cho người sử dụng lao động, người quản lý, người trực tiếp làm công tác AT-VSLĐ của doanh nghiệp; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện công tác AT-VSLĐ các doanh nghiệp tại các khu, cụm công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh).

- Phối hợp với các cơ quan Báo, Đài Phát thanh và Truyền hình địa phương tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về AT-VSLĐ; kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện các quy định pháp luật AT-VSLĐ đối với các đơn vị, doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh, hợp tác xã, làng nghề trên địa bàn quản lý.

- Chỉ đạo các doanh nghiệp trong khu, cụm công nghiệp, khu kinh tế báo cáo kịp thời cho Sở Lao động-Thương binh và Xã hội về các vụ tai nạn lao động chết người, các vụ tai nạn lao động bị thương nặng từ hai người trở lên hoặc sự cố kỹ thuật gây mất AT-VSLĐ nghiêm trọng xảy ra trong các doanh nghiệp thuộc khu công nghiệp, khu kinh tế.

10. Liên minh Hợp tác xã tỉnh

Tham gia và phối hợp các sở, ban, ngành liên quan lập kế hoạch thực hiện các hoạt động tuyên truyền, huấn luyện, tư vấn nâng cao nhận thức các doanh nghiệp, hợp tác xã và các đơn vị thành viên khác.

11. Đề nghị Hội Nông dân tỉnh

Phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các ngành liên quan triển khai tuyên truyền, huấn luyện AT-VSLĐ cho người nông dân theo phương pháp giáo dục hành động; các hoạt động nâng cao hiệu quả phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh bảo đảm AT-VSLĐ; nâng cao kiến thức AT-VSLĐ cho đội ngũ cán bộ Hội các cấp.

12. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Căn cứ Kế hoạch này và tình hình thực tế của địa phương, chủ động xây dựng kế hoạch và phân bnguồn lực triển khai thực hiện Chương trình tại địa phương; lồng ghép việc thực hiện có hiệu quChương trình với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường thông tin, tuyên truyền về AT-VSLĐ bằng nhiều hình thức để nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện công tác AT-VSLĐ của người sử dụng lao động, người lao động.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn th, UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động trin khai, thực hiện; định kỳ 6 tháng (trước ngày 20/6), một năm (trước ngày 15/12) và đột xuất (khi có yêu cầu) báo cáo kết quả thực hiện về Sở Lao động-Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc phản ánh kịp thời về Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đ tng hp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c);
- Các sở, ngành: Lao động-Thương binh và Xã
hội; Y tế; Tài chính; KHĐT; Nông nghiệp & PTNT; Công thương; Giao thông Vận tải; Xây dựng;
- Liên đoàn Lao động t
nh; BQL Khu kinh tế tỉnh Liên minh Hợp tác xã tỉnh; Hội Nông dân tỉnh;
- Đài PTTH tỉnh; Báo Kon T
um;
- UBND các huyện, thành phố;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX2

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thị Nga