Kế hoạch 2426/KH-UBND năm 2017 triển khai thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Số hiệu: 2426/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Nam Người ký: Bùi Quang Cẩm
Ngày ban hành: 28/08/2017 Ngày hiệu lực: 28/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2426/KH-UBND

Hà Nam, ngày 28 tháng 8 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT GIAI ĐOẠN 2017-2021 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM

Thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021, Quyết định số 1163/QĐ-BTP ngày 24/7/2017 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp về ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017- 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Kế hoạch triển khai như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Kịp thời triển khai thống nhất, hiệu quả Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật; xây dựng và hình thành thói quen chủ động học tập, tự giác tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật phát triển ổn định, bền vững, đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, góp phần bảo đảm thực hiện đầy đủ quyền được thông tin pháp luật của công dân.

Tiếp tục tổ chức triển khai kịp thời, toàn diện và hiệu quả các Đề án được ban hành theo Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ đến năm 2021 và các Đán theo Quyết định số 705/QĐ-TTg .

2. Yêu cầu

Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả và thống nhất giữa các cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức, triển khai thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg .

Triển khai sâu rộng, toàn diện, đồng bộ các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng và nhân rộng các mô hình, cách làm mới, hiệu quả, phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn và nhu cầu của nhân dân; chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Bảo đảm tính khả thi, kế thừa, có trọng tâm, trọng điểm phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, lĩnh vực, hướng về cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và nhu cầu xã hội để tạo đồng thuận trong triển khai thực hiện.

- Xác định rõ nội dung công việc, lộ trình thực hiện và phân công trách nhiệm; đảm bảo sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị trong triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.

II. MỤC TIÊU

Đảm bảo 100% các cơ quan, đơn vị, địa phương đều tổ chức phổ biến, thông tin rộng rãi các văn bản quy phạm pháp luật trước và sau khi được ban hành liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao với nội dung và hình thức phù hợp theo quy định của pháp luật.

Phấn đấu 95% các chương trình đào tạo, bồi dưỡng bắt buộc cho cán bộ, công chức, viên chức có nội dung phổ biến, cập nhật thông tin về chính sách pháp luật mới ban hành được tổ chức định kỳ hàng năm theo quy định của pháp luật.

Phấn đấu hàng năm có từ 85% trở lên báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, giáo viên dạy môn giáo dục công dân, giảng viên dạy môn pháp luật được cung cấp, cập nhật thông tin, tài liệu pháp luật, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cần thiết để tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật theo yêu cầu nhiệm vụ.

Phấn đấu 100% các nhà trường đều triển khai phổ biến, giáo dục pháp luật theo chương trình giáo dục chính khóa và hoạt động ngoại khóa, có giáo viên, giảng viên dạy môn giáo dục công dân và môn pháp luật theo quy định.

Phấn đấu 80% đối tượng đặc thù được phổ biến giáo dục pháp luật chuyên biệt theo quy định của pháp luật.

Khuyến khích, huy động các tổ chức tư vấn pháp luật, tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý thực hiện tư vấn, hướng dẫn, cung cấp thông tin, tài liệu pháp luật miễn phí cho nhân dân; khuyến khích các phương tiện thông tin đại chúng, cơ quan báo chí xây dựng, duy trì chương trình, chuyên trang, chuyên mục về pháp luật; phấn đấu các cơ quan, tổ chức, đơn vị lồng ghép, kết hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động chuyên môn, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm hành chính, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

III. NỘI DUNG

1. Tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung Chương trình; xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Chương trình

a) Tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung Chương trình

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2017.

b) Xây dựng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Chương trình

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

2. Rà soát, củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

a) Định kỳ rà soát, củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp tham mưu UBND cùng cấp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

b) Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật mới, kỹ năng nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật; biên soạn, cung cấp tài liệu cho đội ngũ người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp tham mưu UBND cùng cấp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

3. Triển khai thực hiện các giải pháp đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin

a) Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục phổ biến, giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin báo chí, Cổng thông tin điện tử.

- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Hà Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

- Đơn vị phối hợp: Các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Năm 2017.

b) Triển khai có hiệu quả các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với ứng dụng tiện ích của công nghệ thông tin, mạng viễn thông (tổ chức thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến; giao lưu, hỏi đáp pháp luật trực tuyến; hội nghị trực tuyến; thư điện tử, điện thoại, mạng xã hội, đối thoại chính sách pháp luật...)

- Đơn vị chủ trì: Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố.

- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

c) Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường gắn kết chặt chẽ với giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống để hình thành nhân cách con người Việt Nam phát triển toàn diện.

- Đơn vị chủ trì: Các Sở: Giáo dục và Đào tạo; Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

4. Tăng cường quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật

a) Rà soát, phân công cán bộ làm đầu mối tham mưu triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ quan, đơn vị

- Đơn vị chủ trì: Các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện, thành phố.

- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

b) Hướng dẫn, đề ra giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật và Ban Thư ký hội đồng.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

c) Tăng cường các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ sở; gắn kết với hoạt động hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật, hoạt động sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, học tập tại cộng đồng; tăng cường hệ thống loa truyền thanh cơ sở và các thiết chế thông tin khác tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật cơ sở; ưu tiên triển khai phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng đặc thù.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

d) Đẩy mạnh các hoạt động xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, huy động mọi nguồn lực tham gia; tổ chức ký kết, triển khai chương trình phối hợp giữa các cơ quan tư pháp và Hội Luật gia, Đoàn Luật sư thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật cho mọi tầng lớp nhân dân

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

5. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật và các Kế hoạch tiếp tục thực hiện các Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật của Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành

- Đơn vị chủ trì: Các Sở, Ban, ngành tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Năm 2017.

6. Khảo sát, đánh giá nhu cầu thông tin pháp luật để lựa chọn trọng tâm, trọng điểm; kiểm tra, giám sát, kết, tổng kết việc thực hiện Chương trình

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

7. Bảo đảm sở vật chất, kinh phí để triển khai thực hiện Chương trình và các Đề án, kế hoạch thuộc Chương trình

- Đơn vị chủ trì: Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố.

- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Tài chính.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ ngân sách nhà nước, trong dự toán chi thường xuyên hằng năm và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp:

Là đầu mối tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 705/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1163/QĐ-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai các nhiệm vụ được nêu trong Kế hoạch.

Theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện; tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh văn bản báo cáo Bộ Tư pháp theo quy định.

2. Các Sở, Ban, ngành:

Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này.

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai các kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành về tiếp tục và thực hiện mới các Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực quản lý của cơ quan, đơn vị.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

Căn cứ Quyết định số 705/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 1163/QĐ-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Kế hoạch này xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện tại địa phương.

Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch tại địa phương.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung trên. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc các đơn vị phản ánh về Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (để b/c);
- TTTU, TTHĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- Đài PTTH tỉnh, Báo Hà Nam,
Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, NC(H).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Quang Cẩm