Kế hoạch 230/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2022-2027"
Số hiệu: 230/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Yên Bái Người ký: Vũ Thị Hiền Hạnh
Ngày ban hành: 30/09/2021 Ngày hiệu lực: 30/09/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Lao động, Giáo dục, đào tạo, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 230/KH-UBND

Yên Bái, ngày 30 tháng 9 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI, GIAI ĐOẠN 2022-2027

Thực hiện Quyết định số 1260/QĐ-TTg ngày 19/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022-2027”, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2022-2027", cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp (các trường cao đẳng, trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên cấp huyện, các đơn vị, doanh nghiệp đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp) trên địa bàn tỉnh.

- Góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp, tạo chuyn biến về nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành, tự giác học tập, tìm hiu pháp luật, xây dựng lối sng và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật, đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đi vào chiều sâu, góp phần bảo đảm thực hiện đầy đủ quyền được thông tin về pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ quản lý, nhà giáo, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên, học viên; của tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

2. Yêu cầu

- Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật phải gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị và phải được tiến hành thường xuyên, liên tục với các hình thức đa dạng, phong phú, linh hoạt; kết hợp giữa công tác giáo dục pháp luật với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, trách nhiệm nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên, người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động nhằm đạt hiệu quả cao.

- Bảo đảm nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cần có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng nhóm đối tượng, từng cơ sở; tập trung vào nhng vấn đề mà người học, xã hội quan tâm.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp (các trường cao đng, trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên cấp huyện, các đơn vị, doanh nghiệp đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp). Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành nghiêm pháp luật; hình thành thói quen tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật; xây dựng lối sống, học tập, làm việc theo pháp luật của người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

2. Mục tiêu cụ thể

- Có 15% giáo viên, giảng viên giảng dạy môn học pháp luật, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục nghề nghiệp, tuyên truyền viên, báo cáo viên pháp luật được đào tạo, bồi dưỡng đtrở thành đội ngũ hạt nhân thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

- Phấn đấu từ 90-100% cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật theo bộ chương trình, giáo trình, tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật cho người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động.

- Phấn đấu 100% người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động trong các trường cao đng, trường trung cấp được tuyên truyền, phổ biến, thông tin đầy đủ, rộng rãi về pháp luật giáo dục nghề nghiệp, các nội dung pháp luật liên quan trực tiếp đến ngành, nghề đào tạo, vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp nhằm giúp người học nhận thức và thực hiện tốt các quy định của pháp luật.

- Phấn đấu 100% người học trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp thuộc đối tượng học xong đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được thông tin, phổ biến các quy định pháp luật Việt Nam và pháp luật nước sở tại trong các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ, đời sống, công việc, vị trí việc làm sẽ đảm nhận.

- Phấn đấu 100% trường cao đẳng, trường trung cấp triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật theo chương trình giáo dục chính khóa kết hợp với hoạt động ngoại khóa, tham quan thực tế tại các cơ quan, đơn vị thi hành pháp luật, cơ quan tư pháp; tích hợp, lồng ghép nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật bảo đảm phù hợp với hoạt động giáo dục chính trị đầu khóa, trong môn học Pháp luật và một số môn học khác theo chương trình đào tạo.

- Phấn đấu 70% cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp, trong đó 100% trường cao đẳng, trường trung cấp phát huy hiệu quả hoạt động hiện có của thư viện điện tử, tủ sách điện tử và học liệu được số hóa (bài giảng, tài liệu, sách tham khảo); thiết lập diễn đàn trao đổi trực tuyến về tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đphục vụ việc học tập, giảng dạy, nghiên cứu của người học, nhà giáo, viên chức, cán bộ quản lý, người lao động và phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

III. ĐỐI TƯỢNG PH BIN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

1. Người học các chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp, trình độ sơ cấp và các chương trình đào tạo nghề nghiệp khác trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

2. Đội ngũ giảng viên, giáo viên giảng dạy môn học pháp luật tại các trường cao đng, trường trung cấp và đội ngũ tuyên truyền viên, báo cáo viên thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

3. Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động.

IV. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và trách nhiệm của người đứng đầu s hoạt động giáo dục nghề nghiệp trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

- Phổ biến, quán triệt các chủ trương của Đảng, quy định của Nhà nước về PBGDPL trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Đồng thời, nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm, tính tích cực, tính tự giác của người đứng đầu, của mỗi người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Đưa nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật vào kế hoạch năm học, khóa học (gồm chương trình sinh hoạt chính trị đầu khóa đối với khóa mới và chương trình sinh hoạt chính trị bổ sung đối với khoa đang học). Xác định việc hoàn thành nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và cá nhân trong cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

2. Nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp

- Khuyến khích, huy động, lựa chọn người có trình độ, kiến thức và hiểu biết pháp luật để tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và làm công tác pháp chế trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Giao nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho một tổ chức hoặc đơn vị thuộc cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

- Nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, trong đó: Tập trung đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ giảng viên, giáo viên giảng dạy môn học Pháp luật; đội ngũ tuyên truyền viên, báo cáo viên làm công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

- Thường xuyên tổ chức các buổi tham quan, học tập thực tế tại các cơ quan, đơn vị thi hành pháp luật, cơ quan tư pháp nhằm nâng cao kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng gắn với thực tiễn cho đội ngũ làm công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.

- Hình thành mạng lưới đội ngũ tuyên truyền viên, báo cáo viên hạt nhân làm công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

- Định kỳ tổ chức đối thoại, tọa đàm, trao đi giữa những người làm công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật để chia sẻ kinh nghiệm, mô hình, cách làm hiệu quả; khắc phục những tồn tại, hạn chế; từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.

3. Đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp

3.1. Về nội dung

- Xây dựng nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật phù hợp với từng nhóm đối tượng trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Trong đó tập trung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; lợi ích của việc chấp hành pháp luật; tác động của chính sách, pháp luật; đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục nghề nghiệp; vai trò của nguồn nhân lực chất lượng cao, nhân lực có kỹ năng nghề.

- Định kỳ rà soát, cập nhật, bổ sung nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp làm căn cứ chỉnh sửa, hoàn thiện các bộ chương trình, tài liệu tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

3.2. Đi mới hình thức tuyên truyền, ph biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo hướng đa dạng, linh hoạt, sáng tạo, hấp dn và hiệu quả.

- Đổi mới phương thức, hình thức giảng dạy môn học Pháp luật trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp theo hướng khuyến khích ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác giảng dạy, học tập; xây dựng giáo trình, bài giảng theo hướng trực quan, hấp dẫn, dễ hiểu, dễ tiếp thu và gắn liền với thực tiễn.

- Tổ chức “Ngày pháp luật”; tổ chức các cuộc thi, hội thi tìm hiu pháp luật, phiên tòa giả định, cuộc thi Olympic luật cho người học; tổ chức cuộc thi báo cáo viên pháp luật giỏi. Lồng ghép công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật qua các ngày hội, sinh hoạt văn hóa, nghệ thuật, thể thao phù hợp, thiết thực nhằm thu hút sự tham gia của người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

- Tổ chức các hoạt động ngoại khóa, các hoạt động tham quan, học tập thực tế về công tác phổ biến giáo dục pháp luật; khuyến khích người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, tuyên truyền viên, báo cáo viên pháp luật tham gia xây dựng các tiểu phẩm, phóng sự, câu chuyện giải quyết tình huống pháp luật mang ý nghĩa tuyên truyền, phổ biến, giáo dục ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật liên quan đến việc học tập, giảng dạy, công việc của các nhóm đối tượng góp phần làm đa dạng, phong phú môi trường nghiên cứu, học tập trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

- Xây dựng nhân rộng các mô hình điểm, có hiệu quả về phổ biến, giáo dục pháp luật; tùy điều kiện của địa phương, đơn vị và đối tượng cụ thể đtổ chức triển khai xây dựng các mô hình mới, áp dụng sáng tạo, linh hoạt ở cơ quan, đơn vị mình như: Thành lập các câu lạc bộ pháp luật, phòng chống ma túy, mại dâm; hòm thư tố giác tội phạm; đội xung kích phản ứng nhanh giữ gìn an ninh trật tự... nhằm làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong cộng đồng.

- Giao nhiệm vụ tư vấn, trợ giúp pháp lý cho một đơn vị thuộc cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp để tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, gia đình người học về chính sách, quy định của pháp luật giáo dục nghề nghiệp.

- Ký kết cơ chế phối hợp giữa trường cao đẳng, trường trung cấp với cơ quan tư pháp, cơ quan quản lý về giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn để người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động được học tập, trải nghiệm thực tế, được trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật L trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, trang thông tin điện tử/cổng thông tin điện tử nội bộ của cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp, của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Tổ chức vinh danh, tuyên dương, khen thưởng những cá nhân, tổ chức có sáng kiến, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Nhân rộng các mô hình tiêu biu về công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.

- Nâng cao vai trò của tổ chức Đoàn thanh niên, tổ chức công đoàn trong việc tuyên truyền, phổ biến phổ biến giáo dục pháp luật cho đoàn viên thanh niên.

4. ng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy môn học Pháp luật và công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong các sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp

- Triển khai số hóa bài giảng điện tử của môn học Pháp luật; số hóa các tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật để triển khai giảng dạy môn học Pháp luật trực tuyến và tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trực tuyến.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng các phần mềm chuyên dụng, các ứng dụng của mạng xã hội (Youtube, Facebook, Twitter...) vào giảng dạy môn học Pháp luật và công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Khuyến khích, huy động đội ngũ luật sư, luật gia, đối tượng am hiểu pháp luật...tham gia tư vấn, giải đáp pháp luật, giảng dạy pháp luật trực tuyến trong cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

- Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ nhà giáo giảng dạy môn học Pháp luật, đội ngũ làm công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

- Củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của thư viện, tủ sách pháp luật điện tử, các phần mềm chuyên dụng phục vụ việc học tập, giảng dạy, nghiên cứu của người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động, người học và phục vụ công tác tuyên truyền, phbiến giáo dục pháp luật trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

5. Huy động nguồn lực xã hội hóa thực hiện Chương trình

- Khuyến khích các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước tham gia hỗ trợ công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp;

- Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, người làm công tác pháp luật, phụ huynh học sinh, sinh viên tham gia công tác phổ biến giáo dục pháp luật, cũng như vai trò giám sát trong quá trình thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

V. KINH PHÍ THC HIỆN

- Nguồn ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm.

- Nguồn tài chính của các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

- Tài trợ, viện trợ quốc tế và huy động từ xã hội, cộng đồng; các nguồn hợp pháp khác.

VI. T CHỨC THC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai và đánh giá công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động của cơ sở theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Kế hoạch này.

- Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng cho đội ngũ làm công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

- Chủ trì, phối hợp với cơ quan thông tin và truyền thông trong tỉnh tổ chức thực hiện tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

- Tổ chức biểu dương, đề nghị khen thưởng kịp thời những tổ chức, cá nhân có đóng góp tích cực và hiệu quả trong việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

- Kiểm tra, đánh giá, tổng kết việc thực hiện các hoạt động của Kế hoạch.

- Định kỳ hàng năm, tổng hợp báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện Kế hoạch.

2. Sở Tư pháp

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai các nhiệm vụ và giải pháp theo Kế hoạch.

- Hướng dẫn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch này.

- Phối hợp tổ chức tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ giảng viên, giáo viên giảng dạy môn học Pháp luật; đội ngũ giáo viên, giảng viên giảng dạy các ngành, nghề thuộc lĩnh vực pháp luật và đội ngũ tuyên truyền viên, báo cáo viên làm công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan tư pháp cấp huyện phối hợp với cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội cùng cấp triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo Kế hoạch.

3. Sở Tài chính

Chủ trì, tổng hợp trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí thường xuyên hằng năm để thực hiện Kế hoạch theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nội dung của Chương trình “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022-2027” của Chính phủ và Kế hoạch này.

Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện các hoạt động truyền thông, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội.

5. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Yên Bái, Cng Thông tin điện tử

Phối hợp với các sở, ngành, địa phương thông tin, tuyên truyền nội dung của Chương trình “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022-2027” của Chính phủ và Kế hoạch này

6. Đề nghị Tỉnh đoàn thanh niên, Liên đoàn Lao động tỉnh

Phối hợp chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền và phát động phong trào phổ biến giáo dục pháp luật tại các tổ chức đoàn, hội trong cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Chỉ đạo Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn xây dựng kế hoạch, triển khai, thực hiện Kế hoạch tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2027.

- Phát huy vai trò của gia đình, người có uy tín trong cộng đồng, các hội, nhóm tại khu dân cư trong quản lý, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng.

8. Các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp (các trường cao đng, trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên cấp huyện, các đơn vị, doanh nghiệp đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp)

- Trên cơ sở các nội dung của Kế hoạch này, xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đối với cán bộ quản lý, nhà giáo, viên chức và học sinh, sinh viên, người học và người lao động tham gia học tập tại cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

- Tổng hợp nhu cầu cán bộ quản lý, nhà giáo dạy chương trình giáo dục pháp luật, cán bộ phụ trách công tác pháp chế và các cán bộ, giáo viên cần đào tạo, bồi dưng để thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật của cơ sở.

- Định kỳ, thực hiện đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 15/12 hàng năm đ tng hp, báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân tỉnh.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chương trình "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2022-2027", Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành, cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp tổ chức triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh (VX);
- Các sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tư pháp, Tài chính, Thông tin và Truyền thông;
- Tỉnh đoàn thanh niên, Liên đoàn Lao động tỉnh;
- Đài PT-TH tỉnh, Báo Yên Bái, Cổng TTĐT;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Cơ sở tham gia hoạt động GDNN;
- CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VX;

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Thị Hiền Hạnh