Kế hoạch 216/KH-UBND năm 2021 về phát triển thương mại điện tử tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025
Số hiệu: 216/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Yên Bái Người ký: Ngô Hạnh Phúc
Ngày ban hành: 10/09/2021 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Bưu chính, viễn thông, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 216/KH-UBND

Yên Bái, ngày 10 tháng 9 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TỈNH YÊN BÁI GIAI ĐOẠN 2021-2025

Thực hiện Quyết định số 645/QĐ-TTg ngày 15 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tng thphát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 51-NQ/TU ngày 22 tháng 7 năm 2021 Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái khóa XIX về chuyển đổi số tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 1476/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái phê duyệt Đề án cơ cấu lại ngành dịch vụ tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025.

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025 với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Hỗ trợ, thúc đy việc ứng dụng rộng rãi thương mại điện tử trong cộng đồng các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại, dịch vụ...

- Thu hẹp khoảng cách giữa các địa bàn, thị xã, thành phố và vùng nông thôn về mức độ phát triển thương mại điện tử.

- Xây dựng thị trường thương mại điện tử lành mạnh, có tính cạnh tranh và phát triển bền vững trong hoạt động quản lý và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Hỗ trợ mở rộng thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước đối với các sản phẩm hàng hóa, nhất là các sản phẩm có thế mạnh của tỉnh thông qua ứng dụng thương mại điện tử; đẩy mạnh giao dịch thương mại điện tử trong nước và ngoài nước.

- Góp phần nâng cao chỉ số phát triển thương mại điện tử của tỉnh, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của cộng đồng các doanh nghiệp và năng lực cạnh tranh của tỉnh, thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Việc xây dựng kế hoạch bám sát theo Quyết định số 645/QĐ-TTg ngày 15 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tng thphát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2021-2025.

- Phát triển thương mại điện tử được thực hiện trên cơ sở phù hợp yêu cầu thực tế và hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm một số lĩnh vực trong phát triển kinh tế - xã hội.

- Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025 gắn kết chặt chẽ với các chiến lược, chính sách về chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, định hướng phát triển kinh tế số và chuyn đi số quốc gia.

II. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ

1. Mục tiêu cụ thể đến năm 2025

- 35% dân số của tỉnh tham gia mua sắm trực tuyến, với giá trị mua hàng hóa và dịch vụ trực tuyến đạt trung bình 300USD/người/năm.

- 30% giá trị giao dịch thương mại điện tử ở các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh có thương nhân thực hiện hoạt động bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trực tuyến. Doanh số thương mại điện tử B2C (giao dịch giữa các doanh nghiệp với người tiêu dùng và tính cho cả hàng hóa dịch vụ tiêu dùng trực tuyến) tăng 10%/năm chiếm 10% so với tng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng.

- 40-50% Website thương mại điện tử có tích hợp chức năng đặt hàng trực tuyến.

- 35-50% doanh nghiệp tham gia hoạt động thương mại điện tử và cung cấp dịch vụ điện, nước, viễn thông, truyền thông triển khai hợp đng điện tử với người tiêu dùng.

- 100% cán bộ quản lý nhà nước và cán bộ lãnh đạo doanh nghiệp được cập nhật kiến thức mới về thương mại điện tử.

- Thanh toán không dùng tiền mặt trong thương mại điện tử đạt 40% trong đó thanh toán thực hiện qua các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán chiếm 50%.

- 40% các giao dịch mua hàng trên website/ứng dụng thương mại điện tử có hóa đơn điện tử.

- Các tổ chức, cá nhân có hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh được tham dự các khóa đào tạo ngn hạn về thương mại điện tử; cung cấp các kiến thức pháp luật, các quy định của nhà nước về kỹ năng ng dụng thương mại điện tử, các phương thức kinh doanh trong thương mại điện tử cho các doanh nghiệp.

2. Nhiệm v

2.1. Xây dựng, phát triển hệ thống hạ tầng cho Thương mại điện tử

- Xây dựng hệ thống hỗ trợ giao dịch trực tuyến tích hợp thanh toán, hóa đơn điện tử và các giải pháp xác thực thông tin giao dịch.

- Xây dựng hệ thống quản lý trực tuyến dịch vụ chuyển phát và hoàn tất đơn hàng cho thương mại điện tử.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý hoạt động thương mại điện tử.

- Xây dựng hệ thống đánh giá tín nhiệm doanh nghiệp và người tiêu dùng trong thương mại điện tử.

- Xây dựng và phát triển hạ tầng công nghệ để quản lý chứng từ điện tử, quản lý lưu thông hàng hóa trong giao dịch thương mại.

- Phát triển hạ tầng thẻ thông minh tích hp thanh toán và các dịch vụ thương mại điện tử, liên kết đa ngành, đa dịch vụ trên nền tảng công nghệ số.

- Phát triển hạ tầng, giải pháp hỗ trợ giao dịch điện tử tích hp thanh toán trong thương mại và dịch vụ công, chú trọng phát triển các tiện ích thanh toán trên nền tảng di động, ví điện tử, mã QR code, NFC, POS,... đảm bảo an ninh, an toàn thanh toán đgóp phần thúc đẩy thanh toán điện tử trong giao dịch thương mại điện tử, bao gồm mô hình thương mại điện tử Doanh nghiệp - Người tiêu dùng (B2C), Doanh nghiệp - Doanh nghiệp (B2B), Chính phủ - Người dân (G2C), Chính phủ - Doanh nghiệp (G2B), online - offline (O2O).

- Cải thiện hạ tầng dịch vụ chuyn phát và logistics cho thương mại điện tử, ng dụng các công nghệ mới trong hoạt động logistics; khuyến khích thí điểm và triển khai ứng dụng các phương tiện giao thông mới hỗ trợ việc vận chuyển, giao nhận hàng hóa trong thương mại điện tử; khuyến khích các giải pháp tng thliên kết doanh nghiệp hậu cần từ chặng đầu tới chặng cuối; nghiên cứu bài bản cho các giải pháp chuyn phát xuyên biên giới, logistics trong đô thị.

2.2. Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhn thức và kỹ năng ứng dụng thương mại điện tử cho cộng đồng:

- Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và kỹ năng ứng dụng thương mại điện tử cho cộng đồng thông qua các hoạt động truyền thông trên báo giấy, báo điện tử, truyền thanh, truyền hình, n phẩm, mạng xã hội và các hình thức khác.

- Xây dựng các giải pháp tra cứu, cảnh báo tín nhiệm của các chủ thể trong thương mại điện tử; ban hành các bộ tiêu chí xếp hạng đối với doanh nghiệp thương mại điện tử, người tiêu dùng tham gia giao dịch thương mại điện tử.

- Phối hợp tổ chức ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam và các sự kiện khác thúc đẩy phát triển thương mại điện tử ở thị trường trong nước, mở rộng liên kết phối hợp với chương trình tương tự của các địa phương khác trong nước.

- Phối hợp với Hiệp hội thương mại điện tử xây dựng chỉ số thương mại điện tử hàng năm của tỉnh.

2.3. Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực thương mại điện tử

- Đào tạo, tập hun ngắn hạn cho doanh nghiệp về thương mại điện tử theo địa phương và lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh.

- Đào tạo, tập huấn ngắn hạn cho cán bộ, công chức quản lý nhà nước về thương mại điện tử.

- Xây dựng các tiêu chun về kỹ năng ng dụng thương mại điện tử; đưa ra khuyến nghị áp dụng trong việc tuyển dụng và phát triển nguồn nhân lực cho thương mại điện tử.

2.4. Phát triển các sản phẩm, giải pháp thương mại điện tử

- Duy trì, phát triển Sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Yên Bái; hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các sàn giao dịch mại điện tử tỉnh uy tín trong nước và quốc tế; hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng thương hiệu trực tuyến nhằm quảng bá hình ảnh, thương hiệu của các doanh nghiệp trong tỉnh.

- Xây dựng và triển khai các giải pháp đứng dụng thương mại điện tử trên nền tảng thiết bị di động; phát triển nội dung số cho thương mại điện tử; phát triển giải pháp bảo mật và an toàn thông tin cho các giao dịch điện tử.

- Phát triển các sản phẩm, giải pháp thương mại điện tử để hỗ trợ doanh nghiệp: Thanh toán không dùng tiền mặt, ng dụng các giải pháp phần mềm tiện ích, các nền tảng POS thông minh, áp dụng các giải pháp (công nghệ mã vạch, QR code, chip NFC, công nghệ blockchain đtruy xuất nguồn gốc xuất xứ sản phẩm).

- Phối hợp, xây dựng, triển khai mô hình trung tâm hỗ trợ phân phối sản phẩm, hàng hóa đặc biệt là các sản phẩm hàng hóa chủ lực, hàng hóa sản xuất trong nước trên môi trường trực tuyến.

- Phối hợp xây dựng các hệ thống, giải pháp hỗ trợ đào tạo trực tuyến về thương mại điện tử; thống kê, đánh giá tình hình mức độ ứng dụng thương mại điện tử phục vụ xây dựng chỉ số thương mại điện tử.

2.5. Tư vấn xây dựng kế hoạch ứng dụng thương mại điện tử

- Thống kê, khảo sát, thu thập số liệu về hoạt động thương mại điện tử của doanh nghiệp và người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ cho công tác quản lý, ứng dụng thương mại điện tử trên địa bàn toàn tỉnh.

- Nghiên cứu thị trường có liên quan đến thương mại điện tử đxây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển thương mại điện tphù hợp với tình hình thực tế; tổ chức các đoàn cán bộ, công chức quản lý nhà nước, doanh nghiệp tham gia các chương trình khảo sát thị trường thương mại điện tử của Trung ương và các địa phương khác.

- Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển thương mại điện tử theo địa phương và lĩnh vực kinh doanh, đặc biệt là lĩnh vực có tiềm năng xuất khẩu cao.

2.6. Hợp tác quốc tế về thương mại điện tử

- Tham gia cơ chế hợp tác vùng/tiu vùng về phát triển thương mại điện tử.

- Tham gia các đoàn khảo sát, học tập kinh nghiệm quốc tế trong quản lý và phát triển hoạt động thương mại điện tử.

- Tổ chức các hoạt động kết nối doanh nghiệp thương mại điện tử trong và ngoài nước, thúc đẩy hoạt động thương mại điện tử qua biên giới và thương mại phi giấy tờ.

- Tổ chức thực hiện và xây dựng các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp triển khai các cam kết về thương mại điện tử trong các Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam là thành viên.

2.7. Nâng cao năng lực quản lý và tổ chức hoạt động phát triển thương mại điện tử

- Tập huấn ngắn hạn trong nước và nước ngoài cho các tổ chức, cơ quan quản lý nhà nước về thương mại điện tử.

- Biên tập, phát hành tài liệu hướng dẫn, tài liệu tham khảo kinh nghiệm quản lý nhà nước về thương mại điện tử tại các quốc gia phát triển.

- Tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn chuyên sâu cho các lực lượng thực thi pháp luật về phòng, chống hành vi buôn lậu gian lận thương mại, buôn bán hàng giả, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường trực tuyến.

- Trang bị phương tiện, thiết bị công nghệ cho các lực lượng thực thi pháp luật về thương mại điện tử.

- Xây dựng các giải pháp hỗ trợ công tác quản lý, giám sát thực thi và xử lý vi phạm trong hoạt động thương mại điện tử.

- Tổ chức khảo sát, xây dựng, triển khai và tng kết đánh giá các cơ chế quản lý thí điểm với nhng mô hình thương mại điện tử mới.

- Xây dựng, triển khai kế hoạch điều tra, thống kê về thương mại điện tử trong địa bàn tỉnh định kỳ theo quy định.

- Hàng năm tiến hành sơ kết việc triển khai kế hoạch; tng kết kết quả thực hiện kế hoạch phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2021 - 2025 vào năm cuối của kế hoạch.

2.8. Hỗ trợ các ngành hàng/doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử

- Triển khai các ngành hàng, địa phương ứng dụng thương mại điện tử.

- Triển khai các đề án hỗ trợ phát triển thương mại điện tử theo ngành hàng/doanh nghiệp/sản phẩm hàng hóa, nhất là các sản phẩm hàng hóa chủ lực của tỉnh.

- Xây dựng mô hình chuỗi cung ứng thông minh, vận dụng dữ liệu để dự báo thị trường trong và ngoài nước cho một số mặt hàng chủ lực của tỉnh.

- Xây dựng gian hàng của tỉnh trên các sàn giao dịch thương mại điện tử uy tín trong và ngoài nước; hỗ trợ, nâng cao năng lực cho doanh nghiệp xuất khẩu tham gia những gian hàng này.

- Phối hợp với các sàn giao dịch thương mại điện tử lớn của Việt Nam tổ chức khu trưng bày sản phẩm thế mạnh có chất lượng của tỉnh đquảng bá thương hiệu.

- Hỗ trợ các doanh nghiệp trong các ngành hàng chủ lực của tỉnh tham gia các sàn giao dịch thương mại điện tử lớn trong nước hoặc ngoài nước.

- Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng bộ thương hiệu trực tuyến.

- Hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng các phần mềm tiện ích trong thương mại điện tử: Phần mềm đọc mã vạch; áp dụng chữ ký số, giải pháp thẻ thanh toán thương mại điện tử tích hợp; các phần mềm trực tuyến tiện ích chuyên dụng dành cho doanh nghiệp (kế toán, bán hàng, quản trị doanh nghiệp...)

III. KINH PHÍ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Nguồn vốn thực hiện Kế hoạch được đảm bảo từ các nguồn: vốn ngân sách nhà nước, vốn doanh nghiệp, vay từ các tổ chức tín dụng và nguồn vốn huy động hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

2. Căn cứ nhiệm vụ được giao, hàng năm cùng với thời gian lập dự toán, Sở Công Thương và các đơn vị xây dựng dự toán kinh phí chi tiết cho tùng nội dung, gửi Sở Tài chính tng hp, tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét quyết định bố trí kinh phí đtriển khai thực hiện theo quy định.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Yên Bái được tổ chức thực hiện gắn kết, đồng bộ với các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển các lĩnh vực thuộc ngành Công Thương và các ngành kinh tế khác, đặc biệt là lĩnh vực xuất khẩu, phân phối hàng hóa và các ngành dịch vụ khác; các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông, các chương trình cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của hệ thống các cơ quan nhà nước.

1. Sở Công Thương:

- Chủ trì, quản lý, xây dựng kế hoạch phát triển thương mại điện tử hàng năm; tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách và các văn bản hướng dẫn về hoạt động thương mại điện tử trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Yên Bái.

- Chủ trì hướng dẫn các đơn vị liên quan, các cơ sở, doanh nghiệp xây dựng kế hoạch, đề án phát triển thương mại điện tử và t chc thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

- Phối hợp với Sở Tài chính xây dựng dự toán kinh phí, quản lý, hướng dẫn kiểm tra, giám sát sử dụng kinh phí và thanh quyết toán theo đúng chế độ chính sách hiện hành.

- Hướng dẫn xây dựng, tổng hợp báo cáo định kỳ và đột xuất về công tác phát triển thương mại điện tử với cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

2. Sở Tài chính:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương thẩm định mức kinh phí các đề án thương mại điện tử trên cơ sở Luật Ngân sách và các quy định về nhiệm vụ chi, mức chi cho các chương trình thương mại điện tử.

- Cân đối, bố trí kinh phí cho công tác phát triển thương mại điện tử địa phương trong dự toán ngân sách năm kế hoạch, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

- Cấp nguồn kinh phí kịp thời theo tiến độ thực hiện của các đề án thương mại điện tử được duyệt cho đơn vị thực hiện kế hoạch phát triển thương mại điện tử.

- Phối hợp với Sở Công Thương thực hiện hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá, giám sát việc sử dụng kinh phí của các đề án thương mại điện tử địa phương và của các đơn vị thụ hưởng theo quy định của luật ngân sách và chức năng nhiệm vụ được giao.

3. Sở Thông tin Truyền thông:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai, thực hiện việc phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, hạ tầng mạng phục vụ phát triển thương mại điện tử; phối hợp với Sở Công Thương trong việc hỗ trợ các sở, ban, ngành, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin và thương mại điện tử, đào tạo các kỹ năng và tư vấn cho doanh nghiệp về các nội dung liên quan đến công nghệ thông tin - thương mại điện tử.

- Phối hợp với Sở Công Thương triển khai đồng bộ Kế hoạch này với các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình phát triển công nghệ thông tin và truyền thông, gắn kết sự phát triển thương mại điện tử với Chính phủ điện tử.

- Tham mưu ban hành các chính sách, biện pháp khuyến khích đầu tư phát triển và chuyn giao công nghệ hỗ trợ thương mại điện tử.

- Xây dựng chương trình chuyn đi số trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ, ứng dụng các công nghệ số nhằm cải tiến mô hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, nghiên cứu, lựa chọn ngành, lĩnh vực ưu tiên để phát triển các ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất kinh doanh.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Công an tỉnh thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn thông tin trong giao dịch thương mại điện tử.

4. Đề nghị Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tnh Yên Bái:

Thường xuyên giám sát việc thực hiện công tác quản lý nhà nước và công tác ứng dụng hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh.

5. Các sở, ban, ngành, Liên minh hợp tác xã tỉnh:

Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Ngân hàng Nhà nước, Liên minh hợp tác xã tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình, chủ động phối hợp với Sở Công Thương xây dựng đề án, nguồn kinh phí, thực hiện lồng ghép các đề án thuộc chương trình cấp quốc gia về thương mại điện tử, chương trình phát triển kinh tế - xã hội khác có liên quan đến hoạt động thương mại điện tử của tỉnh Yên Bái.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

Phối hợp với Sở Công Thương chỉ đạo các cơ quan chuyên môn căn cứ vào các nội dung kế hoạch, xây dựng các đề án thương mại điện tử tại địa phương, tổ chức thực hiện khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

7. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Yên Bái, Báo Yên Bái:

Phối hợp với Sở Công Thương tổ chức thực hiện tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, cơ chế, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh.

8. Các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh:

- Tích cực tham gia, cộng tác với các cơ quan quản lý nhà nước trong hoạt động phát triển thương mại điện tử; chủ động triển khai ứng dụng thương mại điện trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị mình đảm bảo hiệu quả, chất lượng.

- Tham gia thực hiện chương trình, đề án về thương mại điện tử và tiếp nhận kinh phí hỗ trợ đảm bảo hiệu quả, đạt mục tiêu đề ra; thực hiện thanh toán, quyết toán và báo cáo kết quả thực hiện các chương trình, đề án với đơn vị chủ trì thực hiện.

(Chi tiết tại phụ lục kèm theo)

Trên đây là Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện; nếu có nội dung cần điều chỉnh, bổ sung hoặc vướng mắc phát sinh kịp thời gửi văn bản về Sở Công Thương đ tng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Công Thương;
- Chủ tịch, Các PCT UBND t
nh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Chánh VP, Phó CVP UBND tỉn
h (CN);
- C
ng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, CN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Ngô Hạnh Phúc

 

PHỤ LỤC

CÁC HOẠT ĐỘNG THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TỈNH YÊN BÁI GIAI ĐOẠN 2021-2025
(Kèm theo Kế hoạch số 216/KH-UBND, ngày 10 tháng 9 năm 2021 của UBND tỉnh Yên Bái)

Đơn vị

Nội dung nhiệm vụ

Thời gian thực hiện

Chủ trì

Phối hợp

Sở Công Thương

Các sở, ban ngành, đoàn thtỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Tổ chức triển khai Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025, hàng năm tng hợp báo cáo đánh giá tình hình triển khai thực hiện; tổ chức tổng kết khi kết thúc giai đoạn thực hiện của Kế hoạch.

2021-2025

Tham mưu ban hành, sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan tới việc quản lý hoạt động thương mại điện tử, bao gồm: mô hình thương mại điện tử trên các nn tng công nghệ mới; hoạt động kinh doanh thương mại đin tử, quản lý hoạt động thương mại điện tử xuyên biên giới; giải quyết tranh chấp và xử lý vi phạm trong thương mại điện tử; an toàn thông tin và bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử.

2021-2025

Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh những phương thức kinh doanh và đối tượng mới phát sinh trong hoạt động thương mại điện tử.

2021-2025

Phối hợp xây dựng và triển khai Chương trình hỗ trợ chuyển đi số trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

2021-2025

Tham mưu, đề xuất việc thiết lập cơ chế hợp tác song phương về thương mại điện tử với một số đối tác thương mại lớn trong khu vực nhằm thúc đẩy hoạt động đầu tư, kinh doanh thương mại điện tử với những thị trường trọng đim.

2021-2025

Sở Công Thương

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Rà soát, đề xuất bổ sung danh mục ngành nghề sử dụng trong đăng ký kinh doanh đối với các loại hình kinh doanh dịch vụ thương mại điện tử.

2021-2025

Xây dựng đề án và hỗ trợ đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử trong một số ngành sản xuất và dịch vụ chính, từ đó nhân rộng các mô hình thành công sang các lĩnh vực khác của nền kinh tế.

2021-2025

Sở Công Thương

Sở Thông tin và Truyền thông

Đề xuất xây dựng hệ thống thống kê trực tuyến; chuẩn hóa biểu mẫu, chỉ tiêu thống kê theo từng thời kỳ phục vụ công tác quản lý điều hành và xây dựng chính sách về thương mại điện tử.

2021-2025

Xây dựng các chương trình tập huấn cho cán bộ quản lý và chương trình chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ chuyên trách về thương mại điện tử.

2021-2025

Sở Công Thương

Các sở, ban ngành, đoàn thtỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Hiệp hội thương mại điện tử Việt Nam và các tổ chức xã hội nghề nghiệp

Tuyên truyền phổ biến, nâng cao nhận thức về thương mại điện tử, nghiên cứu xây dựng các mô hình thương mại điện tử và khuyến khích doanh nghiệp tham gia.

2021-2025

Xây dựng và đưa vào vận hành các hệ thống hạ tầng thiết yếu cho thương mại điện tử, bao gồm hệ thống hỗ trợ giao dịch trực tuyến tích hợp thanh toán trong thương mại và dịch vụ công, hệ thống quản lý trực tuyến hoạt động hoàn tất đơn hàng và vận chuyn cho thương mại, hệ thống chứng thực và giao dịch đảm bảo thương mại điện tử.

2021-2025

Xây dựng chương trình “khởi nghiệp thương mại điện tử” hỗ trợ các cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp kinh doanh các sản phẩm, giải pháp, mô hình thương mại điện tử

2021-2025

Phối hợp tổ chức các sự kiện, giải thưởng quốc gia thúc đẩy phát triển thương mại điện tử.

2021-2025

Sở Tài chính

Sở Công Thương

Bố trí kinh phí thường xuyên hàng năm cho các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh để thực hiện các nhiệm vụ thực hiện Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Yên Bái; tổng hợp trình cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định.

2021-2025

Sở Tài chính

Các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Rà soát, bổ sung, ban hành mới các quy định pháp luật hướng dẫn về quy trình phát hành hóa đơn trong giao dịch thương mại điện tử, có cơ chế khuyến khích người dân và doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử.

2021-2025

Tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật và tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách nhm tăng cường hiệu quả quản lý thuế trong hoạt động thương mại điện tử.

2021-2025

Hoàn thiện hệ thống hải quan điện tử, thực hiện cơ chế một cửa và kết nối cơ chế một cửa ASEAN, phối hợp với các đơn vị triển khai thực hiện kết nối ngân hàng thương mại và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực logistics, bảo hiểm và các dịch vụ khác có liên quan.

2021-2025

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyn, thxã, thành phố

Triển khai thực hiện kết nối hệ thống mạng đấu thầu quốc gia với các hệ thống Chính phủ điện tử, hệ thống thương mại điện tử khác.

2021-2025

Xây dựng lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng giai đoạn 2021-2025 theo tính chất gói thầu với mức độ phù hợp, thiết thực để bảo đảm tính khả thi.

2021-2025

Phối hợp đẩy mạnh cung cấp trực tuyến mức độ 4 trở lên các thủ tục đăng ký kinh doanh, đầu tư và các thủ tục khác liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

2021-2025

Ngân hàng Nhà nước

Các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển thanh toán điện tử đ htrợ cho giao dịch thương mại điện tử.

2021-2025

Thiết lập cơ chế quản lý, giám sát các giao dịch thanh toán nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động cung cấp dịch vụ xuyên biên giới trong thương mại điện tử.

2021-2025

Các ngân hàng thương mại, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán

Chỉ đạo các ngân hàng và các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán hiện đại hóa cơ sở hạ tầng, cung cấp các dịch vụ trên nn tảng di động, hoàn thiện hệ thng thanh toán điện tử phục vụ nhu cầu giao dịch điện tử của các tổ chức, cá nhân.

2021-2025

Chủ động xây dựng, phát triển hạ tầng thanh toán bán lẻ và các dịch vụ thanh toán điện tử phục vụ cho giao dịch thương mại điện tử.

2021-2025

Sớ Giáo dục và Đào tạo

Sở Công Thương

Tham mưu, đề xuất ban hành chính sách khuyến khích giảng dạy lĩnh vực thương mại điện tử, đẩy mạnh đào tạo chính quy về thương mại điện tử trong các trường chuyên nghiệp; khuyến khích ứng dụng đào tạo trực tuyến, xây dựng hệ thống học liệu phục vụ nghiên cứu giảng dạy về thương mại điện t.

2021-2025

Sở Thông tin và Truyền thông

Các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Phối hợp triển khai đồng bộ Kế hoạch với các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển công nghệ thông tin và truyền thông.

2021-2025

Tham mưu ban hành chính sách, xây dựng và hoàn thiện các nền tảng, hạ tầng kỹ thuật đảm bảo an toàn thông tin cho hoạt động thương mại điện tử.

2021-2025

Tham mưu và hoàn thiện hệ thống mã địa chỉ, dữ liệu địa chỉ và nền tảng bản đồ số Việt Nam, nâng cao hiệu quả của hoạt động vận chuyển và giao nhận hàng hóa trong thương mại điện tử.

2021-2025

Phối hợp xây dựng và hoàn thiện các bộ tiêu chuẩn về trao đi thông tin trong giao dịch thương mại đối với mã QR code, barcode và công nghệ nền tảng phục vụ việc định danh và xác thực điện tử người sử dụng trong hoạt động thương mại điện tử.

2021-2025

Phối hợp xây dựng nền tảng trao đổi định danh và xác thực điện tử trong các hoạt động thương mại điện tử.

2021-2025

Phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông xây dựng các chuyên mục nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về thương mại điện tử và ph biến kiến thức, kỹ năng liên quan cho người dân, doanh nghiệp.

2021-2025

Sở Khoa học và Công nghệ

Các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thxã, thành phố

Tham mưu ban hành chính sách và xây dựng cơ chế khuyến khích hoạt động nghiên cứu, chuyển giao công nghệ trong thương mại điện tử.

2021-2025

Phối hợp xây dựng đề án và hỗ trợ doanh nghiệp, cá nhân khởi nghiệp bng các mô hình kinh doanh thương mại điện tử mới, ứng dụng công nghệ tiên tiến.

2021-2025

Phối hợp, triển khai nghiên cứu phát triển các sản phẩm, giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp triển khai ứng dụng thương mại điện tử trong từng công đoạn của chu trình kinh doanh.

2021-2025

Báo YB, Đài PTTH tỉnh; Cng TTĐT tỉnh

Các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Phối hợp xây dựng các chuyên mục, nội dung tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về thương mại điện tử và phổ biến kiến thức, kỹ năng ứng dụng thương mại điện tử cho người dân, doanh nghiệp.

2021-2025

Hiệp hội thương mại điện tử Việt Nam

Các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Phối hợp triển khai các đề án hỗ trợ ứng dụng thương mại điện tử và chuyn đi số trong doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Yên Bái.

2021-2025

Hàng năm tiến hành điều tra, khảo sát và công bố kết quả đánh giá mức độ ứng dụng thương mại điện tử trong cộng đồng doanh nghiệp.

2021-2025

Phối hợp tổ chức hoạt động đào tạo, nâng cao kỹ năng thương mại điện tử cho doanh nghiệp theo ngành và lĩnh vực kinh doanh.

2021-2025

Các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Sở Công Thương

Tham mưu, nghiên cứu đề xuất việc xây dựng cơ chế, bộ máy quản lý nhà nước về thương mại điện tử.

2021-2025

Phối hợp xây dựng, đào tạo lực lượng cán bộ chuyên trách về thương mại điện tử ở địa phương có chuyên môn sâu đáp ứng được công tác quản lý nhà nước về thương mại điện tử.

2021-2025

Phối hợp tổ chức bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ thực thi pháp luật về thương mại điện tử (thanh tra, công an, viện kiểm sát, tòa án); trang bị các phương tiện hiện đại để hỗ trợ việc theo dõi, giám sát, giải quyết tranh chấp, xử lý vi phạm các hoạt động thương mại điện tử trên môi trường trực tuyến.

2021-2025

Phối hợp đẩy mạnh hoạt động thống kê về thương mại điện tử, đưa hoạt động này thành nhiệm vụ thường xuyên nhằm phục vụ thiết thực công tác quản lý điều hành và xây dựng chính sách về thương mại điện tử.

2021-2025

Đề xuất cung cấp trực tuyến từ mức độ 3 trở lên toàn bộ các thủ tục đăng ký kinh doanh và đầu tư, các thủ tục khác liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

2021-2025

Phối hợp tổ chức các chương trình đào tạo, tập huấn ngn hạn cho doanh nghiệp về thương mại điện tử theo các chủ đề chuyên sâu, phù hợp với lĩnh vực kinh doanh và hoạt động của doanh nghiệp.

2021-2025

Định kỳ hàng năm gửi báo cáo Sở Công Thương về tình hình thực hiện Kế hoạch thuộc lĩnh vực, phạm vi quản lý của đơn vị, địa phương.

2021-2025