Kế hoạch 215/KH-UBND về kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021
Số hiệu: 215/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Chử Xuân Dũng
Ngày ban hành: 27/09/2021 Ngày hiệu lực: 27/09/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Văn hóa , thể thao, du lịch, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 215/KH-UBND

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

KIỂM SOÁT CÁC HOẠT ĐỘNG HỢP PHÁP LIÊN QUAN ĐẾN MA TÚY TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2021

Thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy ở Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 22/1/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy”, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy năm 2021 trên địa bàn thành phố Hà Nội, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

- Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ về việc tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy tới cấp ủy, chính quyền các cấp, các tầng lớp Nhân dân; nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành công tác kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy.

- Chủ động phòng ngừa, kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi lợi dụng tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất vào mục đích sản xuất trái phép chất ma túy và các vi phạm pháp luật khác...

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thực hiện quy định pháp luật của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, bảo quản, mua bán, vận chuyển, phân phối, sử dụng thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc thú y có chứa chất ma túy và tiền chất; kịp thời chấn chỉnh việc thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về công tác kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy; phát hiện những sơ hở, thiếu sót trong các quy định của pháp luật để chủ động kiến nghị các cấp có thẩm quyền hoàn thiện hành lang pháp lý nhằm kiểm soát chặt chẽ, có hiệu quả các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn thành phố Hà Nội.

2. Yêu cầu

- Công tác phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy yêu cầu đảm bảo thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của các Bộ, ngành có liên quan; không làm ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất, kinh doanh của các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp.

- Quá trình thực hiện lồng ghép phù hợp với Kế hoạch phòng, chống ma túy năm 2021 của UBND Thành phố, công tác chuyên môn và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Phát hiện, kịp thời biểu dương các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống ma túy nói chung và công tác kiểm soát các hoạt động hợp pháp về ma túy nói riêng.

II. NỘI DUNG BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1. Công tác quán triệt, chỉ đạo triển khai thực hiện

- Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về “Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy”; Quyết định số 291/QĐ-TTg ngày 21/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 36-CT/TW và Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 22/01/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy, Kế hoạch số 175-KH/TU ngày 22/01/2020 của Thành ủy Hà Nội về tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 21/01/2021 của UBND Thành phố về phòng, chống ma túy trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021.

- Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trong nước; kiểm soát nhập khẩu, xuất khẩu, vận chuyển quá cảnh lãnh thổ Việt Nam chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần; nhập khẩu mẫu, lấy, soát mẫu, quản lý, sử dụng mẫu các chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần vì mục đích quốc phòng, an ninh ... và Quyết định số 52/2011/NĐ-CP ngày 21/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy. Chủ động kiến nghị các cơ quan chức năng (Bộ Công an, Bộ Công Thương...) bổ sung các chất ma túy, tiền chất mới xuất hiện vào danh mục chất ma túy, tiền chất hoặc chất cấm; kịp thời phát hiện những thiếu sót trong công tác quản lý Nhà nước trong kiểm soát hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy, từ đó đề xuất, kiến nghị giải pháp khắc phục.

- Thực hiện có hiệu quả hoạt động của Tổ Công tác liên ngành phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn thành phố Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 2644/QĐ-UBND ngày 16/6/2021 và Quyết định số 2645/QĐ-UBND ngày 16/6/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn thành phố Hà Nội và hoạt động của Tổ Công tác liên ngành phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy thành phố Hà Nội.

2. Công tác tuyên truyền, giáo dục, phòng ngừa

- Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống loa phát thanh, bảng tin ANTT của các xã, phường, thị trấn... tổ chức tuyên truyền về quy định của pháp luật trong lĩnh vực kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy, thông tin về những phương thức, thủ đoạn của các đối tượng lợi dụng hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy để vi phạm pháp luật.

- Tổ chức tập huấn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy cho cán bộ các cơ quan, đơn vị chức năng thuộc Công an Thành phố và các Sở: Công Thương, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hải quan, Quản lý thị trường.

- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác kiểm soát tiền chất, thuốc hướng thần, thuốc gây nghiện, thuốc thú y cho các đơn vị, doanh nghiệp có hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy, nhất là đối với các đơn vị, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại các khu công nghiệp, khu chế xuất...; chủ động phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất Hà Nội tổ chức tuyên truyền, phbiến quy định của pháp luật về công tác kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy cho các đơn vị, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nhằm nâng cao nhận thức và năng lực phòng chống thất thoát tiền chất vào sản xuất trái phép chất ma túy.

3. Công tác phối hợp kiểm tra, kiểm soát, trao đổi thông tin

- Tng rà soát, thống kê danh sách các đơn vị, cá nhân có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh, sử dụng tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc thú y chứa ma túy, tiền chất trên địa bàn Thành phố. Mở hồ sơ, theo dõi, thống kê các hoạt động nhập khẩu, xuất khẩu, tạm nhập, tái xuất thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc thú y có chứa ma túy và tiền chất và các vụ bắt giữ, xử lý vi phạm hành chính về xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, quá cảnh tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần; hàng hóa buôn lậu bị bắt giữ và xử lý trong đó có tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần.

- Tăng cường công tác phối hợp giữa các Sở, ban, ngành Thành phố trong rà soát, thống kê, quản lý, giám sát, thanh tra, kiểm tra công ty, cơ sở kinh doanh trên địa bàn Thành phố có hoạt động xuất nhập khẩu tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, các loại thuốc chữa bệnh có chứa hoạt chất gây nghiện, ma túy... không để xảy ra vụ việc chiết xuất, sản xuất trái phép chất ma túy; chủ động tổ chức các biện pháp ngăn chặn việc trồng cây có chứa chất ma túy trên địa bàn; phát hiện và xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm pháp luật về phòng, chống ma túy, tệ nạn xã hội, đồng thời thông qua việc xử lý, kiến nghị đề xuất với cơ quan quản lý Nhà nước, cơ quan chủ quản có biện pháp chấn chỉnh kịp thời.

- Nâng cao hiệu quả phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, Hải quan, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Công an các tỉnh, thành phố trọng điểm về ma túy trong trao đổi thông tin, hỗ trợ đấu tranh, bắt giữ, xử lý tội phạm về ma túy; phát hiện, ngăn chặn có hiệu quả nguồn ma túy xâm nhập, vận chuyển vào, qua địa bàn thành phố Hà Nội.

- Tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát, hướng dẫn việc thực hiện quy định của pháp luật đối với các đơn vị, doanh nghiệp có hoạt động hợp pháp liên quan đến lĩnh vực công nghiệp, y tế, thú y.

4. Tăng cường phối hợp, mở rộng hợp tác quốc tế trong phòng chống ma túy nhất là hợp tác trong kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy, trọng tâm các hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, quá cảnh tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, kiểm soát hàng hóa buôn lậu trong đó có tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần ...

5. Quan tâm, hỗ trợ nguồn kinh phí, đầu tư trang thiết bị, phương tiện; tăng cường đào tạo tập huấn nâng cao trình độ nghiệp vụ, pháp luật cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống ma túy nói chung, kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy nói riêng trên địa bàn Thành phố nhằm đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Công an Thành phố (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 138 Thành phố)

- Tham mưu Thành ủy, UBND Thành phố, Ban Chỉ đạo 138 Thành phố ban hành, triển khai các văn bản về công tác phòng, chống ma túy, phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy; báo cáo sơ, tổng kết thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch chuyên đề về công tác phòng, chống ma túy nói chung, công tác kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy nói riêng. Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ Tổ trưởng Tổ Công tác liên ngành phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy thành phố Hà Nội.

- Nắm tình hình địa bàn, thực hiện công tác điều tra cơ bản lĩnh vực kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy; tổ chức điều tra, xác minh để có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hành vi vi phạm khi nhận được nguồn tin, tài liệu hoặc phát hiện những sai phạm của các tổ chức, doanh nghiệp trong công tác kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn Thành phố.

- Phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành: Y tế, Công Thương, Hải quan, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các quận, huyện, thị xã trong thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về an ninh trật tự; rà soát, thống kê các doanh nghiệp, công ty hoạt động quốc tế, các cơ sở kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế, công ty vận tải có hoạt động vận chuyển hàng... phòng ngừa các hoạt động vận chuyển trái phép chất ma túy; kiểm soát chặt chẽ các loại tiền chất, thuốc tân dược, thuốc thú y chứa chất gây nghiện, chất hướng thần, tiền chất ma túy trong xuất nhập khẩu, kinh doanh, sản xuất, không để tội phạm lợi dụng chiết xuất, sản xuất ma túy; rà soát, phát hiện kịp thời các đơn vị, cá nhân trồng trái phép cây có chứa chất ma túy...

- Kiểm soát chặt chẽ chế độ lấy mẫu, quản lý, sử dụng và tiêu hủy các chất ma túy, thuốc hướng thần, thuốc gây nghiện phục vụ mục đích nghiên cứu, giám định, huấn luyện nghiệp vụ, điều tra tội phạm về ma túy. Trong quá trình điều tra, khám phá các vụ án về ma túy, nếu phát hiện các vi phạm liên quan công tác kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy hoặc để tội phạm ma túy lợi dụng mua bán, sản xuất, chiết xuất và sử dụng các loại ma túy... kịp thời báo cáo, kiến nghị cơ quan chức năng các giải pháp, biện pháp phòng ngừa hiệu quả.

- Phối hợp với các Sở, ngành liên quan tổ chức tuyên truyền, tập huấn về phương thức, thủ đoạn của tội phạm lợi dụng các loại tiền chất, thuốc hướng thần, thuốc gây nghiện để sản xuất, điều chế ma túy theo từng đối tượng và lĩnh vực cụ thể; nâng cao nhận thức về quản lý, bảo quản, sử dụng tiền chất, chất gây nghiện, chất hướng thần của các tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh trên địa bàn thành phố, tránh thất thoát, không để tội phạm có cơ hội li dụng thu mua phục vụ cho mục đích sản xuất, điều chế ma túy.

- Chủ trì, phối hợp các đơn vị thành viên Tổ công tác liên ngành xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát, hướng dẫn việc triển khai thực hiện của các đơn vị, cơ sở có liên quan hoạt động kiểm soát ma túy trên địa bàn Thành phố.

2. Sở Công Thương

- Thường xuyên rà soát, thống kê, lập danh sách quản lý các doanh nghiệp, tổ chức được Bộ Công Thương cấp phép sản xuất, mua bán, phân phối, trao đổi, kinh doanh các tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp; các công ty, doanh nghiệp có hoạt động mua bán, vận chuyển, sử dụng tiền chất trên địa bàn Thành phố; yêu cầu thực hiện nghiêm túc chế độ theo dõi sổ sách, chứng từ; khuyến khích, tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp xây dựng phần mềm quản lý riêng đối với hoạt động sản xuất, mua bán, phân phối, trao đổi, kinh doanh các tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp.

- Thực hiện quản lý các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, mua bán, trao đổi, vận chuyển, sử dụng, bảo quản, tồn trữ các loại tiền chất thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương theo đúng quy định của pháp luật hiện hành như: hệ thống sổ sách theo dõi, phần mềm theo dõi, hóa đơn, chứng từ, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho...

3. Sở Y tế

- Thường xuyên rà soát, thống kê, lập danh sách quản lý các Bệnh viện, cơ sở khám, chữa bệnh, Viện nghiên cứu có giường bệnh được pha chế thành phần thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, tiền chất cho người bệnh điều trị nội trú và ngoại trú; các Cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thay thế bằng thuốc Methadone có cấp phát Methadone/Buprenorphine; các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cơ sở kinh doanh trên địa bàn Thành phố được Bộ Y tế cho phép sản xuất, mua bán, trao đi, phân phối nguyên liệu, thành phẩm, bán thành phẩm thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, tiền chất, thuốc dạng phối hợp có thành phần thuộc Danh mục các chất ma túy và tiền chất theo Nghị định số 73/2019/NĐ-CP và Nghị định số 60/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

- Chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy định, quy trình chuyên môn, công tác dược bệnh viện đối với Bệnh viện, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo phân cấp quản lý của Sở Y tế. Cấp, cấp lại, đình chỉ, thu hồi chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cấp, cấp lại, điều chỉnh, đình chỉ, thu hồi giấy phép hoạt động đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế theo quy định của pháp luật.

- Hướng dẫn, triển khai và giám sát công tác quản lý kinh doanh thuốc, hành nghề dược (cấp, đình chỉ, thu hồi chứng chỉ hành nghề dược), cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với các cơ sở kinh doanh, nhà thuốc trên địa bàn Thành phố.

- Phối hợp, tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành các hoạt động hợp pháp về ma túy đối với cơ sở y tế trực thuộc, các nhà thuốc trên địa bàn khi có yêu cầu để kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy.

4. Cục Hải quan thành phố Hà Nội

- Tăng cường công tác giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất (bao gồm cả việc vận chuyn hàng hóa qua hình thức chuyển phát nhanh, vận tải quốc tế...) kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi lợi dụng các hoạt động này để đưa các loại tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và ma túy vào trong Thành phố cũng như đưa ra nước ngoài bất hợp pháp; có chế tài xử lý nghiêm khắc với hành vi thiếu trách nhiệm hoặc tiếp tay, bao che trong khi thực hiện nhiệm vụ của cán bộ công chức Hải quan...

- Thực hiện theo dõi thống kê, tổng hợp số liệu, lập danh sách các doanh nghiệp, tổ chức có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất (bao gồm cả việc vận chuyển hàng hóa qua hình thức chuyn phát nhanh, vận tải quốc tế...) tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần.

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Rà soát, thống kê, lập danh sách quản lý đối với các doanh nghiệp, tổ chức được cấp phép sản xuất, kinh doanh, pha chế, sử dụng thuốc thú y có chứa các chất ma túy; các cơ sở kinh doanh nhỏ, lẻ, các phòng khám, chữa bệnh cho thú y được cấp phép hoặc tự phát có hoạt động mua bán, sử dụng thuốc thú y có chứa chất ma túy trên địa bàn Thành phố.

- Hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh trên địa bàn Thành phố thực hiện kiểm soát các loại thuốc thú y có chứa chất ma túy và tiền chất khi sản xuất, mua bán, phân phối, trao đổi, vận chuyển theo đúng quy định của pháp luật hiện hành như: hệ thống sổ sách theo dõi, hóa đơn chứng từ, phiếu xuất nhập kho... đảm bảo thực hiện đúng các quy định.

6. Cục quản lý thị trường Thành phố

- Thường xuyên tiến hành nắm tình hình địa bàn, kiểm tra, xử lý các hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu; sản xuất buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ…, chủ động thông báo đến cơ quan thường trực của Tổ Công tác liên ngành khi phát hiện hành vi vi phạm liên quan đến vận chuyển, lưu trữ tiền chất, thuốc hướng thần, thuốc gây nghiện, chất ma túy tại các kho hàng, bến bãi; kịp thời phối hợp cơ quan chức năng liên quan xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan sản xuất, bảo quản, tàng trữ, mua bán, vận chuyển, phân phối, sử dụng chất ma túy, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất của các tổ chức, cá nhân trong kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thương mại trên thị trường theo chương trình của Tổ Công tác liên ngành.

7. Các Sở, ban, ngành khác của Thành phố

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và theo quy định của Luật Phòng, chống ma túy, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ, ngành và Thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức các hoạt động phòng, chống ma túy, kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy lồng ghép các hoạt động chuyên môn của đơn vị.

8. Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội

Tiếp tục thực hiện Quy chế phối hợp với Công an Thành phố định kỳ phát sóng Bản tin 141; mở chuyên mục riêng về phòng, chống ma túy, tăng cường tuyên truyền về các loại ma túy và tác hại, cảnh báo phương thức thủ đoạn của tội phạm ma túy, các vi phạm liên quan kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy; đồng thời nêu gương điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt trong đấu tranh phòng, chống ma túy....

9. UBND các quận, huyện, thị xã

- Chỉ đạo triển khai và đề ra các giải pháp cụ thể, phù hợp thực tiễn của địa phương, chỉ đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể cùng cấp, Ban Chỉ đạo 138 các quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp cụ thể, các mục tiêu, chỉ tiêu cơ bản công tác phòng, chống ma túy, kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy theo Kế hoạch này.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, lựa chọn các loại hình thông tin, tuyên truyền phù hợp với từng địa bàn, đối tượng, đặc biệt cần quan tâm đến những địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự, chú trọng chỉ đạo tuyên truyền điểm với các đối tượng có nguy cơ cao như chủ doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập, cơ sở y tế, nhà thuốc, ... có liên quan đến mua bán, vận chuyển, cấp phát tiền chất, thuốc hướng thần, thuốc gây nghiện, chất ma túy.

- Thường xuyên rà soát, thống kê các cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn có các hoạt động liên quan tiền chất, chất gây nghiện, thuốc hướng thần...; phối hợp trao đổi thông tin với các đơn vị liên quan khi có yêu cầu; theo dõi, quản lý, kịp thời phòng ngừa, phát hiện các vi phạm pháp luật về phòng, chống ma túy.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Yêu cầu các Sở, ban, ngành Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ vào nội dung, nhiệm vụ được phân công tại kế hoạch và phụ lục Chương trình công tác năm 2021 (kèm theo kế hoạch), chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp với tình hình đơn vị, địa phương; đồng thời thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo về Công an Thành phố để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố, Bộ Công an, Chính phủ theo quy định.

2. Giao Công an Thành phố có trách nhiệm giúp UBND Thành phố theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này. Phối hợp với các Sở, ban, ngành Thành phố tổ chức các đoàn kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch; định kỳ tổng hợp báo cáo theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Công an;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Phó Chủ tịch UBND Thành phố:
Lê Hồng Sơn, Chử Xuân Dũng;
- Vụ KGVX - Văn phòng Chính phủ;
- Cục Cảnh sát ĐTTP về ma túy - BCA;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố;
- Các Sở, Ban, ngành, đoàn th
Thành phố;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- Các cơ quan báo, đài của Hà Nội;
- VPUB: CVP, PCVP P.T.T.Huyền, KGVX, TKBT, NC;
- Lưu: VT, KGVX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Chử Xuân Dũng

 

PHỤ LỤC

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2021 CỦA TỔ CÔNG TÁC LIÊN NGÀNH PHỐI HỢP KIỂM SOÁT CÁC HOẠT ĐỘNG HỢP PHÁP LIÊN QUAN ĐẾN MA TÚY
(Kèm
theo Kế hoạch số 215/KH-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2021)

STT

NỘI DUNG

CƠ QUAN CHỦ TRÌ

CƠ QUAN PHỐI HỢP

THỜI GIAN THỰC HIỆN

1

Ban hành Quyết định thành lập Tổ Công tác liên ngành Thành phố phối hợp kiểm soát hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy; Quyết định ban hành Quy chế phối hợp của Tổ Công tác liên ngành Thành phố phối hợp kiểm soát hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy; Quy chế phối hợp của Tổ Công tác liên ngành Thành phố phối hợp kiểm soát hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy.

Công an thành phố

- Sở Công Thương Thành phố

- Sở Y tế Thành phố

- Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thành phố

- Cục Hải quan

- Cục Quản lý thị trường

Quý I, II

2

Xây dựng, triển khai Kế hoạch kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy năm 2021

Công an thành phố

- Sở Công Thương Thành phố

- Sở Y tế Thành phố

- Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thành phố

- Cục Hải quan

- Cục Quản lý thị trường

Quý II, III

3

Nghiên cứu, báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị định số 80/2001/NĐ-CP ngày 05/11/2001 của Chính phủ hướng dẫn các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trong nước; Nghị định số 58/2003/NĐ-CP ngày 29/5/2003 của Chính phủ quy định về kiểm soát nhập khẩu, xuất khẩu, vận chuyển quá cảnh lãnh thổ Việt Nam chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần; Nghị định số 45/2009/NĐ-CP ngày 13/5/2009 của Chính phủ hướng dẫn việc nhập khẩu, lấy mẫu, quản lý, sử dụng mẫu các chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần vì mục đích quốc phòng, an ninh.

Công an thành phố

- Sở Công Thương thành phố

- Sở Y tế thành phố

- Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố

- Cục Hải quan

- Cục Quản lý thị trường

Quý III

4

Rà soát, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định của pháp luật đối với các đơn vị, doanh nghiệp có hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy lĩnh vực y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Công an thành phố

- Sở Y tế Thành phố

Quý III

5

Rà soát, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định của pháp luật đối với các đơn vị, doanh nghiệp có hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy lĩnh vực công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Công an thành phố

- Sở Công Thương Thành phố

Quý III, IV

6

Xây dựng báo cáo kết quả thực hiện kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy năm 2021

Công an thành phố

- Sở Công Thương Thành phố

- Sở Y tế Thành phố

- Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thành phố

- Cục Hải quan

- Cục Quản lý thị trường

Quý IV