Kế hoạch 214/KH-HD triển khai thẩm định, đánh giá xác định chỉ số cải cách hành chính thành phố Hà Nội năm 2016
Số hiệu: 214/KH-HD Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Đức Chung
Ngày ban hành: 23/11/2016 Ngày hiệu lực: 23/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH, ĐÁNH GIÁ, CHẤM ĐIỂM XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ CCHC NĂM 2016

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 214/KH-HĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THẨM ĐỊNH, ĐÁNH GIÁ XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2016 THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Quyết định số 6674/QĐ-UBND ngày 04/12/2015 của UBND Thành phố về việc ban hành đánh giá kết quả cải cách nh chính (CCHC) ca các Svà cơ quan ngang Sở, UBND các quận, huyện, thị xã thuộc thành phNội; Quyết định số 4765/QĐ-UBND ngày 31/8/2016 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thành lập Hội đồng thẩm định, đánh giá, chm điểm xác định Chỉ số CCHC năm 2016 của các Sở và cơ quan ngang Sở, UBND các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội và Tổ Thư ký giúp việc Hội đồng (gọi tt là Hội đng thẩm định và Tổ thư ký giúp việc);

Thc hin Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 15/01/2016 của UBND thành phố Hà Nội về triển khai xác định Chỉ s đánh giá kết quả CCHC của các Sở và cơ quan ngang Sở; UBND các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội năm 2016, Hội đồng thẩm định xây dựng Kế hoạch triển khai thẩm định, đánh giá xác định Chỉ số CCHC năm 2016 các Sở và cơ quan ngang Sở, UBND các quận, huyện, thị xã như sau:


TT

Nội dung thực hiện

Phân công thực hiện

Sản phẩm

Yêu cầu

Dự kiến thời gian hoàn thành

Thành viên chủ trì

Thành viên thực hiện

Thành viên phối hp

I.

TRIỂN KHAI THẨM ĐỊNH, ĐÁNH GIÁ XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ CCHC

1.

Hướng dẫn các thành viên Hội đồng thm định và Tổ thưgiúp việc

Ông Ngô Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ.

- Ông Phạm Tuấn Anh, Trưởng Phòng CCHC Sở Nội vụ;

- Ông Lê Anh Tuấn, Chuyên viên phòng CCHC Sở Nội vụ.

- Các thành viên Hội đồng thẩm định; Tổ thư ký;

- Ông Lê Anh Tuấn, Chuyên viên phòng CCHC Sở Nội vụ - Đầu mối tổng hợp.

Mu báo cáo, biểu mẫu nhập số liệu

- Đơn giản, dễ hiểu, dễ nhập chính xác số liệu.

- Thiết kế biểu mẫu phù hợp với các tiêu chí trong chỉ số CCHC.

- Gửi mẫu biểu cho các thành viên Tổ thư ký

Chậm nhất ngày 25/11/2016

2

Thẩm định, đánh giá chấm điểm xác định Chỉ số CCHC

Ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND Thành phố, Chủ tịch Hội đồng thẩm định.

- Các Thành viên Hội đồng thẩm định.

- Tổ thư ký giúp việc

 

Báo cáo, Biên bản

- Theo quy định tại Quyết định số 4765/QĐ-UBND ngày 31/8/2016 của UBND Thành phố;

- Theo yêu cầu nội dung tại Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 15/01/2016 của UBND Thành ph.

- Theo các tiêu chí, tiêu chí thành phần tại Quyết định 6674/QĐ-UBND ngày 04/12/2015 của UBND Thành phố và Công văn số 1777/SNV-CCHC; Công văn số 1789/SNV-CCHC ngày 25/7/2016 của Sở Nội vụ.

- Đánh giá, chấm điểm công bằng, khách quan, trung thực. Trường hợp cần bổ sung tài liệu kiểm chứng, làm rõ nội dung tự chm điểm của các đơn vị, các thành viên Tổ thư ký báo cáo Hội đồng thm định (qua các thành viên đầu mối tổng hp của Tổ thư ký) để yêu cầu đơn vị bổ sung, giải trình.

- Các thành viên Hội đồng thẩm định được giao đánh giá, chấm điểm các lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá, chấm điểm.

- Các thành viên Tthư ký giúp việc thực hiện theo sự phân công của thành viên Hội đồng thẩm định.

- Đánh giá, chấm điểm theo mẫu biểu gửi kèm theo Kế hoạch này.

18/2/2017

2.1

Lĩnh vực Công tác Chỉ đạo, điều hành và các tiêu chí, tiêu chí thành phần

 

 

 

 

 

 

-

+ Các tiêu chí: 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 tại Phụ lục 2.

+ Các tiêu chí: 1.1, 1.2,

1.3, 1.5 tại Phụ lục 4.

Ông Trn Huy Sáng, Giám đốc Sở Nội vụ.

- Ông Ngô Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ;

- Ông Phạm Tuấn Anh, Trưởng Phòng CCHC Sở Nội vụ;

- Bà Trần Thị Minh Phương, Phó Trưởng phòng CCHC Sở Nội vụ

- Các thành viên Hội đồng thẩm định và Tổ thư ký giúp việc;

- Bà Trần Thị Minh Phương, Phó Trưng phòng CCHC Sở Ni vụ - Đầu mối tổng hợp

Báo cáo

 

Chậm nhất ngày 28/12/2016

-

Các tiêu chí thành phần: 1.4.1, 1.4.2 tại Phụ lục 2 và Phụ lục 4.

Bà Phan Lan Tú Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

Bà Nguyễn Trang Linh, Phó Trưởng phòng ng dụng CNTT Sở Thông tin và TT.

- Các thành viên Hội đồng thẩm định và Tổ thư ký giúp việc;

- Bà Hoàng Thị Hồng Hải, Phó Trưởng phòng CCHC Sở Nội vụ - Đầu mối tổng hợp.

Báo cáo

 

Chậm nhất ngày 28/12/2016

2.2.

Lĩnh vực Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản Quy phạm pháp luật và các tiêu chí, tiêu chí thành phần

 

 

 

 

 

Chậm nhất ngày 28/12/2016

-

Các tiêu chí thành phần: 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3; tiêu chí 2.2, 2.3; tiêu chí thành phần: 2.4.1, 2.4.2 tại Phụ lục 2 và Phụ lục 4.

Ông Phan Hồng Sơn, Giám đốc Sở Tư pháp.

Bà Nguyễn Thanh Nga, Phó Trưởng phòng Kim soát TTHC Sở Tư pháp.

- Các thành viên Hội đồng thẩm định và Tổ thư ký giúp việc;

- Bà Hoàng Thị Hồng Hải, Phó Trưởng phòng CCHC Sở Ni vụ - Đầu mối tổng hợp.

Báo cáo

 

Chậm nhất ngày 28/12/2016

-

Tiêu chí 2.5 tại Phụ lục 2 và Phụ lục 4.

Ông Nguyễn Văn Tuấn Dũng, Chánh Thanh tra Thành phố.

Bà Đỗ Tâm Diệu Quỳnh, Trưởng phòng Thanh tra, Phòng chống tham nhũng Thanh tra Thành phố.

- Các thành viên Hội đồng thẩm định và Tổ thư ký giúp việc;

- Ông Lưu Kiếm Anh, Phó Trưởng phòng CCHC SNội vụ - Đầu mối tổng hợp.

Báo cáo

 

Chậm nhất ngày 28/12/2016

2.3.

Lĩnh vực Cải cách thủ tục hành chính và các tiêu chí tiêu chí thành phần

 

 

 

 

 

 

-

+ Các tiêu chí, tiêu chí thành phần: 3.1, 3.2.1 tại Phụ lục 2.

+ Các tiêu chí, tiêu chí thành phần: 3.1, 3.2.1, 3.2.2 tại Phụ lục 4.

Ông Phan Hồng Sơn, Giám đốc Sở Tư pháp.

Bà Nguyễn Thanh Nga, Phó Trưởng phòng Kiểm soát TTHC Sở Tư pháp.

- Các thành viên Hội đồng thẩm định và Tổ thư ký giúp việc;

- Bà Trần Thị Minh Phương, Phó Trưởng phòng CCHC Sở Nội vụ - Đầu mối tổng hợp.

Báo cáo

 

Chậm nhất ngày 28/12/2016

-

Tiêu chí 3.2.2 tại Phụ lục 2 và tiêu chí 3.2.3 tại Phụ lục 4.

Ông Phan Hồng Sơn, Giám đốc Sở Tư pháp.

Bà Nguyễn Thanh Nga, Phó Trưởng phòng Kiểm soát TTHC Sở Tư pháp.

- Bà Phan Lan Tú Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông;

- Bà Nguyễn Trang Linh, Phó Trưởng phòng Ứng dụng CNTT Sở Thông tin và TT và các thành viên Hội đồng thm định, Tổ thư ký;

- Ông Lê Anh Tuấn, Chuyên viên phòng CCHC S Nội vụ - Đầu mối tổng hợp.

Báo cáo

 

Chậm nhất ngày 28/12/2016

2.4

Lĩnh vực Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước và các tiêu chí, tiêu chí thành phần

 

 

 

 

 

 

-

Các tiêu chí: 4.2, 4.3 tại Phụ lục 2 và Phụ lục 4.

Trần Huy Sáng, Giám đốc Sở Nội vụ.

- Ông Ngô Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ;

- Ông Phạm Tuấn Anh, Trưởng Phòng CCHC Sở Nội vụ;

- Ông Lưu Kiếm Anh, Phó phòng CCHC Sở Nội vụ;

- Các thành viên Hội đồng thẩm định và Tổ thư ký giúp việc;

- Ông Lưu Kiếm Anh, Phó phòng CCHC Sở Ni vụ - Đầu mối tổng hợp

Báo cáo

 

Chậm nhất ngày 28/12/2016

-

Tiêu chí 4.4 tại Phụ lục 2 và Phụ lục 4.

Ông Nguyễn Văn Tứ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Ông Nguyễn Hữu Lương, Phó Chánh Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Các thành viên Hội đồng thẩm định và Tổ thư ký giúp việc

- Ông Lưu Kiếm Anh, Phó Trưởng phòng CCHC Sở Nội vụ - Đầu mối tổng hợp.

Báo cáo

 

Chậm nhất ngày 28/12/2016

2.5

Lĩnh vực xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức và các tiêu chí, tiêu chí thành phần

 

 

 

 

 

 

 

- Các tiêu chí: 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 tại Phụ lục 2.

- Các tiêu chí thành phần: 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.6 tại Phụ lục 4.

Ông Trần Huy Sáng, Giám đốc Sở Nội vụ.

- Ông Ngô Anh Tun, Phó Giám đốc Sở Nội vụ;

- Ông Phạm Tuấn Anh, Trưởng Phòng CCHC Sở Nội vụ;

- Bà Hoàng Thị Hồng Hải, Phó Trưởng phòng CCHC Sở Nội vụ

- Các thành viên Hội đồng thẩm định và Tổ thư ký.

- Bà Hoàng Thị Hồng Hải, Phó Trưởng phòng CCHC Sở Nội vụ - Đầu mối tổng hợp.

Báo cáo

 

Chậm nhất ngày 28/12/2016

2.6

Lĩnh vực Đổi mới cơ chế tài chính đi với cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập và các tiêu chí, tiêu chí thành phần

 

 

 

 

 

 

 

- Các tiêu chí thành phn 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3 và tiêu chí 6.2 tại Phụ lục 2.

- Các tiêu chí thành phần 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4 và tiêu chí 6.3 tại Phụ lục 4.

Ông Hà Minh Hải, Giám đốc Sở Tài chính

Bà Vũ Tố Như, Phó Trưởng phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp Sở Tài chính.

- Các thành viên Hội đồng thẩm định và Tổ thư ký giúp việc;

- Ông Lưu Kiếm Anh, Phó Trưởng phòng CCHC Sở Nội vụ - Đầu mối tổng hợp.

Báo cáo

 

Chậm nhất ngày 28/12/2016

2.7

Lĩnh vực Hiện đại hóa hành chính và các tiêu chí, tiêu chí thành phần

 

 

 

 

 

 

-

+ Các tiêu chí thành phần 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.5, 7.1.7, 7.1.8, 7.1.9 và 7.1.10 tại Phụ lục 2.

+ Các tiêu chí thành phần 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.6, 7.1.7, 7.1.8 tại Phụ lục 4.

Bà Phan Lan Tú Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

Bà Nguyễn Trang Linh, Phó Trưởng phòng ng dụng CNTT S Thông tin và TT.

- Các thành viên Hội đồng thẩm định và Tổ thư ký giúp việc;

- Ông Lê Anh Tuấn, Chuyên viên phòng CCHC Sở Nội vụ - Đầu mối tổng hp.

Báo cáo

 

Chậm nhất ngày 28/12/2016

-

Tiêu chí 7.3 tại Phụ lục 2 và Phụ lục 4.

Ông Lê Xuân Rao, Giám đốc Sở Khoa học và Công Nghệ.

Ông Trương Hồng Sơn, Trưởng Phòng Quản lý Tiêu chuẩn chất lượng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng Sở Khoa học và Công nghệ.

- Thành viên Hội đồng thẩm định và Tổ thư ký;

- Bà Trần Thị Minh Phương, Phó Trưởng phòng CCHC Sở Nội vụ - Đầu mối tổng hợp.

Báo cáo

 

Chậm nhất ngày 28/12/2016

2.8

Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông

Ông Trn Huy Sáng, Giám đốc Sở Nội vụ.

- Ông Ngô Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ;

- Ông Phạm Tuấn Anh, Trưởng Phòng CCHC Sở Nội vụ;

- Bà Trần Thị Minh Phương, Phó Trưởng phòng CCHC Sở Nội vụ;

- Ông Lê Anh Tuấn, Chuyên viên phòng CCHC SNội vụ.

- Bà Phan Lan Tú Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông,

- Bà Nguyễn Trang Linh, Phó Trưởng phòng ng dụng CNTT Sở Thông tin và TT và các thành viên Hội đồng thẩm định, Tổ thư ký;

- Bà Trần Thị Minh Phương, Phó Trưởng phòng CCHC Sở Nội vụ - Đầu mối tổng hợp.

Báo cáo

 

Chậm nhất ngày 28/12/2016

2.9

Tác động của CCHC đến phát triển kinh tế - xã hội

 

 

 

 

 

 

-

Tiêu chí 9.1 tại Phụ lục 2 và Phụ lục 4.

Ông Nguyễn Văn Tứ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Ông Nguyễn Hữu Lương, Phó Chánh Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Các thành viên Hội đồng thẩm định và Tổ thư ký;

- Ông Lê Anh Tuấn, Chuyên viên phòng CCHC Sở Nội vụ - Đầu mối tổng hợp.

Báo cáo

 

Chậm nhất ngày 28/12/2016

-

Tiêu chí 9.2 tại Phụ lục 2 và Phụ lục 4.

Ông Trần Huy Sáng, Giám đốc Sở Nội vụ.

- Ông Ngô Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ;

- Ông Phạm Tuấn Anh, Trưởng Phòng CCHC SNội vụ;

- Bà Trần Thị Minh Phương, Phó Trưng phòng CCHC Sở Nội vụ

- Các thành viên Hội đồng thẩm định và Tổ thư ký;

- Bà Trần Thị Minh Phương, Phó Trưởng phòng CCHC Sở Nội vụ - Đầu mối tổng hợp.

Báo cáo

 

Chậm nhất ngày 28/12/2016

2.10

Đánh giá, chấm điểm đối với các tiêu chí, tiêu chí thành phần điều tra xã hội học

Ông Nguyễn Hồng Sơn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội.

- Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Viện trưng;

- Ông Phạm Xuân Sơn, Nghiên cứu viên chính Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội.

- Các thành viên Hội đồng thẩm định, Tổ thư ký;

- Ông Lê Anh Tuấn, Chuyên viên phòng CCHC Sở Nội vụ - Đầu mối tổng hợp.

Báo cáo

 

Chậm nhất ngày 13/01/2017

2.11

Tổng hợp, xây dựng Dự thảo Báo cáo kết quxác định Ch s CCHC

Ông Trần Huy Sáng, Giám đốc Sở Nội vụ.

- Ông Ngô Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ;

- Ông Phạm Tuấn Anh, Trưởng Phòng CCHC Sở Ni vụ;

- Ông Lê Anh Tuấn, Chuyên viên phòng CCHC Sở Nội vụ.

- Các thành viên Hội đồng thẩm định và Tổ thư ký giúp việc;

- Ông Lê Anh Tun, Chuyên viên phòng CCHC Sở Nội vụ - Đầu mối tổng hợp.

Báo cáo

 

Tháng 3/2017

II.

ĐẢM BẢO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐNG THM ĐỊNH VÀ TTHƯ KÝ GIÚP VIỆC

1

Lập dự toán, thanh quyết toán kinh phí hoạt động thẩm định, đánh giá xác định Chỉ số CCHC

Ông Trần Huy Sáng, Giám đốc Sở Nội vụ.

Bà Nguyễn Thị Liễu, Chánh Văn phòng Sở Nội vụ.

Các thành viên Hội đồng thẩm định và Tổ thư ký giúp việc.

 

Các thành viên lập dự toán kinh phí phần việc được phân công, thực hiện thanh quyết toán (theo hướng dẫn của Bà Nguyễn Thị Liễu, Chánh Văn phòng Sở Nội vụ).

Tháng 11/2016

2

Bố trí địa điểm, cơ sở vật chất phục vụ các phiên họp của Hội đồng thẩm định; soạn thảo, ban hành thông báo kết lun các cuộc họp của Hội đồng; trình các văn bản, báo cáo kết quả xác định Chỉ số CCHC ca Hội đồng với UBND Thành phố

Ông Phạm Quí Tiên, Chánh Văn phòng UBND Thành phố.

Ông Vũ Huy Bình, Phó Trưởng phòng Nội chính, Ông Đỗ Xuân Đà, Phó Trưởng phòng Thư ký - Biên tập Văn phòng UBND Thành phố

Các thành viên Hội đồng thẩm định và Tổ thư ký giúp việc.

 

 

Theo yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng thẩm định.

3

Tổ chức các cuộc họp, kiểm tra, đánh giá việc thẩm định, đánh giá xác định Chỉ số CCHC

Ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND Thành phố, Chủ tịch Hội đồng.

- Ông Trần Huy Sáng, Giám đốc Sở Nội vụ;

- Ông Ngô Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ

- Thành viên Tổ Thư ký

- Thành viên Hội đồng thẩm định;

- Ông Phạm Tuấn Anh, Trưởng phòng CCHC SNội vụ - Đầu mối tổng hợp.

Báo cáo

 

Theo yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng và và tiến độ thẩm định, đánh giá.

-

Xem xét việc đánh giá, chấm điểm các tiêu chí, tiêu chí thành phần qua công tác điều tra xã hội học của Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Hà Nội phục vụ cho việc tổng hợp thẩm định, đánh giá chấm điểm xác định Chỉ số CCHC.

Ông Trn Huy Sáng, Giám đốc Sở Nội vụ.

- Ông Nguyễn Hồng Sơn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội;

- Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Viện trưng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội;

- Ông Phạm Xuân Sơn, Nghiên cứu viên chính Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế-xã hội Hà Nội.

- Ông Ngô Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ;

- Ông Phạm Tuấn Anh, Trưởng Phòng CCHC Sở Nội vụ;

- Bà Trần Thị Minh Phương, Phó Trưởng phòng CCHC Sở Nội vụ;

- Bà Hoàng Thị Hồng Hải, Phó phòng CCHC Sở Nội vụ;

- Ông Lưu Kiếm Anh, Phó phòng CCHC Sở Nội vụ;

- Ông Lê Anh Tuấn, Chuyên viên phòng CCHC Sở Nội vụ.

Báo cáo

 

Theo yêu cầu của Tổ trưởng Tổ thư ký và tiến độ thẩm định, đánh giá

-

Xem xét, thẩm định các nội dung đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số CCHC trước khi trình UBND Thành phố quyết đnh công bố.

Ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND Thành phố, Chủ tịch Hội đồng.

- Ông Trần Huy Sáng, Giám đốc Sở Nội vụ;

- Ông Ngô Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ;

- Ông Phạm Tuấn Anh, Trưởng phòng CCHC Sở Nội vụ.

- Các thành viên Hội đồng thẩm định;

- Các Thành viên T Thư ký.

Báo cáo

 

Tháng 3/2017

-

Các nội dung liên quan về chấm điểm, xác định chỉ số CCHC theo đề nghị của các Thành viên Hội đồng thẩm định.

Ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND Thành phố, Chủ tịch Hội đồng.

- Thành viên Hội đồng thẩm định đề nghị họp Hội đồng;

- Thành viên Tổ thư ký giúp việc.

- Các thành viên Hội đồng thm định;

- Thành viên T Thư ký.

Báo cáo

 

Theo đề xuất của Thành viên Hội đồng thẩm định.

4

Chuẩn bị các báo cáo, tài liệu; dự thảo chương trình, kế hoạch, lịch hoạt động của Hội đồng thẩm định

Ông Ngô Anh Tuấn, PGĐ Sở Nội vụ.

- Ông Ngô Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ;

- Ông Phạm Tuấn Anh, Trưởng Phòng CCHC SNi vụ;

- Ông Lê Anh Tuấn, Chuyên viên phòng CCHC Sở Nội vụ.

- Các thành viên Hội đồng thẩm định và Tổ thư ký giúp việc;

- Lê Anh Tuấn, Chuyên viên phòng CCHC Sở Nội vụ - Đầu mối tổng hp.

 

 

Theo yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng và tiến độ thẩm định, đánh giá.

* Ghi chú:

- Giám đốc, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị là Thành viên Hội đồng thẩm định thực hiện nhiệm vụ đánh giá, chấm điểm 22 Sở, cơ quan ngang Sở và 30 UBND các quận, huyện, thị xã (theo từng khối) đảm bo khách quan, chính xác và bảo mật thông tin, đúng tiến độ thời gian theo quy định.

- Thành viên Tổ thư ký được phân công làm đầu mối tổng hợp chịu trách nhiệm cung cấp tài liệu, mẫu báo cáo gửi các thành viên Hội đồng thẩm định và thực hiện việc tổng hợp số liệu tcác thành viên Hội đồng thẩm định để xây dựng dự thảo Báo cáo trình Hội đồng thẩm định xem xét, thông qua.

- Tại các bước trong mục 2, phần I sau khi hoàn thành, các thành viên Tổ thư ký theo lĩnh vực được phân công trình Thủ trưởng cơ quan đơn vị mình xem xét, ký, đóng dấu kết quả đánh giá, chấm điểm, gửi Báo cáo chấm điểm bằng văn bản kèm USB (có dữ liệu bản file mềm word 2003, excel 2003) về Tổ thư ký (các thành viên Tổ Thư ký được phân công làm Đầu mi tổng hợp) để tổng hợp xây dựng dự thảo Báo cáo trình Hội đồng thẩm định./.

 

 

Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các thành viên Hội đồng thẩm định và Tổ thư ký giúp việc Hội đồng;
- Các Sở: Nội vụ, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,
Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông; Thanh tra TP;
- Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Hà Nội;
- VPUBND: CVP; các PCVP; các Phòng: TK-BT; NC, TH;
- Lưu: VT, SNV.

TM. HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chung
CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ