Kế hoạch 212/KH-UBND năm 2021 về tuyên truyền, quảng bá ASEAN trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025
Số hiệu: 212/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Yên Bái Người ký: Ngô Hạnh Phúc
Ngày ban hành: 07/09/2021 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 212/KH-UBND

Yên Bái, ngày 07 tháng 9 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

TUYÊN TRUYỀN, QUẢNG BÁ ASEAN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI GIAI ĐOẠN 2021-2025

Căn cứ Quyết định số 1160/QĐ-TTg ngày 13/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động của Chính phủ về tuyên truyền, quảng bá ASEAN; Quyết định số 01/QĐ-BCĐASEAN ngày 05/8/2021 của Ban Chỉ đạo thông tin tuyên truyền ASEAN ban hành Kế hoạch tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2021-2025 của Ban Chỉ đạo Thông tin tuyên truyền ASEAN thực hiện Quyết định số 1160/QĐ-TTg ngày 13/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động của Chính phủ về tuyên truyền, quảng bá ASEAN,

Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành kế hoạch tuyên truyền, quảng bá ASEAN trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích

- Tuyên truyền đcác cấp, các ngành, cán bộ, công chc và nhân dân hiểu về Cộng đồng ASEAN, tạo đồng thuận, niềm tin và sự ủng hộ của người dân, dư luận xã hội với hợp tác ASEAN.

- Nâng cao ý thức “Tư duy Cộng đồng, Hành động Cộng đồng” của người dân, phát huy vai trò chủ thể của người dân đ tham gia đóng góp và hưởng lợi từ tiến trình hội nhập, xây dựng Cộng đồng ASEAN. Tạo điều kiện cho doanh nghiệp và người dân trao đi, tìm hiểu về mục đích, giá trị và lợi ích mà Cộng đồng ASEAN đã và sẽ mang lại cho Việt Nam.

- Tăng cường công tác phối hợp thông tin giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh trong việc tuyên truyền, quảng bá ASEAN.

2. Yêu cầu

- Tuyên truyền trên tất cả các kênh thông tin bằng mọi hình thức, phương tiện đgiúp người dân hiu và thy được giá trị, lợi ích mà Cộng đồng ASEAN mang lại.

- Đảm bảo tạo mạch tuyên truyền xuyên suốt, thường xuyên, liên tục từ Trung ương đến địa phương.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN:

1. Tuyên truyền hoạt động của ASEAN trên cả 3 trụ cột, những đóng góp của Việt Nam trong việc xây dựng Cộng đồng ASEAN và củng cố vị thế của ASEAN

Phân tích cụ thể, thực chất về lợi ích thiết thực của ASEAN cho người dân hiu và thực hiện, truyền thông theo chuyên đề về các chính sách, thỏa thuận chung của ASEAN trên cả 3 Trụ cột Cộng đồng ASEAN; sự tham gia của Việt Nam trên cả 3 Trụ cột Cộng đồng ASEAN: Cộng đồng Chính trị - An ninh (chủ động, tích cực và có trách nhiệm); Cộng đồng Kinh tế (đề cao các cam kết của ASEAN, ủng hộ hệ thống thương mại đa phương mở, dựa trên luật lệ, bao trùm và cùng có lợi); Cộng đồng Văn hóa - Xã hội (đề cao xây dựng Cộng đồng ASEAN gắn kết, tự cường, dung nạp và hướng tới người dân, lấy người dân làm trung tâm với tinh thần không bỏ lại ai phía sau).

1.1. Trụ cột Chính trị - An ninh:

- Tuyên truyền về tinh thần “chủ động, tích cực và có trách nhiệm” của Việt Nam trong ASEAN, qua đó đóng góp củng cố đoàn kết, gắn kết và phát huy vai trò, tiếng nói của ASEAN trong xử lý các thách thức an ninh ở khu vực, đặc biệt là các thách thức phi truyền thống (trong đó có an ninh bin và an ninh mạng); đóng góp của Việt Nam trong việc tăng cường và mở rộng quan hệ đối ngoại của ASEAN với các đối tác, thu hút sự quan tâm của các nước đối tác, đối thoại.

- Tuyên truyền về quá trình hình thành, lợi ích và kết quả xây dựng Cộng đồng ASEAN (2015 - 2025); khẳng định vai trò, vị thế của ASEAN, các thành tựu mà ASEAN đạt được trong quá trình hình thành và phát triển Cộng đồng; nhấn mạnh những thay đi của ASEAN từ khi hình thành Cộng đồng; làm rõ ý nghĩa của việc hình thành Cộng đồng ASEAN đối với hợp tác và phát triển chung ở khu vực cũng như ở từng nước; tuyên truyền về Bản sắc ASEAN và kết nối con người với con người trong Cộng đồng ASEAN, hướng tới một Cộng đồng ASEAN vì con người và lấy con người làm trung tâm.

- Tuyên truyền đề cao các nguyên tắc, giá trị và chuẩn mực của ASEAN nêu trong Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC), Hiến chương ASEAN, Tuyên bố của các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN ngày 08/8/2020 về tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình và ổn định ở Đông Nam Á, coi đây là cơ sở đ ASEAN tiếp tục thúc đy đối thoại và hợp tác, xây dựng lòng tin ở khu vực, ứng xử với các tác động từ bên ngoài; nhấn mạnh vai trò trung tâm của ASEAN trong việc tạo ra sân chơi chung với luật chơi của ASEAN: thông qua các cơ chế do ASEAN kiểm soát với chương trình nghị sự do ASEAN xây dựng, từ đó góp phần thúc đẩy đối thoại, phối hợp giải quyết các thách thức an ninh mới ni, hình thành cấu trúc an ninh khu vực mới với ASEAN đóng vai trò trung tâm điều phối.

- Tuyên truyền các hoạt động chính trị, ngoại giao quan trọng; các hoạt động đầu tư, kinh doanh, các thỏa thuận thương mại tự do khu vực ASEAN; phát triển nguồn nhân lực, lao động - việc làm; kinh tế số, chuyển đi số; giáo dục; bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, hợp tác tiểu vùng, hợp tác ứng phó và phục hồi sau đại dịch COVID-19 của ASEAN.

- Tuyên truyền, phản bác luận điệu xuyên tạc đối với chủ trương, chính sách của Việt Nam liên quan đến ASEAN.

1.2. Trụ cột Kinh tế:

- Truyền thông đề cao cam kết của ASEAN đối với các cơ chế hợp tác đa phương, sự ủng hộ của Việt Nam và ASEAN đối với hệ thống thương mại đa phương mở, dựa trên luật lệ, bao trùm và cùng có lợi; sự tham gia chủ động, tích cực, có hiệu quả của ASEAN vào tiến trình cải t WTO; vai trò trung tâm, dẫn dắt của ASEAN trong thúc đy hợp tác kinh tế với các đối tác ngoài khu vực; nhng nỗ lực nâng cao năng lực tự cường, chống chịu của kinh tế ASEAN trước tác động của đại dịch thông qua việc duy trì mở cửa thị trường, chuỗi cung ứng, nâng cao liên kết khu vực, tận dụng các thỏa thuận thương mại mà khu vực đang có, đưa ASEAN trở thành điểm đến hấp dẫn về thương mại và đầu tư của khu vực.

- Tuyên truyền về các câu chuyện thực tiễn, mô hình và nhân vật đin hình về những lợi ích thiết thực mà Cộng đồng ASEAN đem lại cho người dân các quốc gia thành viên, cơ hội để người dân tham gia đóng góp cho Cộng đồng.

- Truyền thông về những đóng góp tích cực của Việt Nam trong vai trò một thành viên có trách nhiệm, chủ động, phối hợp chặt chẽ cùng các nước trong việc giải quyết các vấn đề tồn đọng trong hợp tác kinh tế nội khối cũng như triển khai Kế hoạch tổng thể xây dựng Cộng đồng Kinh tế ASEAN 2025, thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế giữa ASEAN với các đối tác ngoại khối.

- Truyền thông về nội dung cam kết và tình hình triển khai các FTA mà Việt Nam đang là thành viên (gồm các FTA nội khối ASEAN và FTA giữa ASEAN và các đối tác ngoại khối, Hiệp định RCEP[1]...), các cơ hội mà Việt Nam có thể mạnh tham gia trong ASEAN... nhằm giúp các doanh nghiệp trong nước khai thác hiệu quả các FTA này mang lại, góp phần thúc đẩy xuất khẩu, hạn chế nhập khẩu, tăng cường kết nối chuỗi cung ứng, góp phần khắc phục hậu quả tiêu cực của đại dịch Covid-19 đối với nền kinh tế; giới thiệu về tiềm năng thương mại và đầu tư của thị trường ASEAN; bên cạnh tuyên truyền về các lĩnh vực như thương mại hàng hóa, quy tắc xuất xứ, cần mở rộng tuyên truyền sang các lĩnh vực khác như thương mại dịch vụ, đầu tư, thuận lợi hóa thương mại và các lĩnh vực mới (thương mại điện tử, sáng tạo, chuỗi cung ứng giá trị khu vực, cơ chế hải quan một cửa ASEAN).

1.3. Trụ cột Văn hóa - Xã hội:

- Đề cao xây dựng Cộng đồng ASEAN gắn kết, tự cường, dung nạp và hướng tới người dân, lấy người dân làm trung tâm với tinh thần: “Vì an toàn, an ninh con người, không bỏ lại ai phía sau”. Theo đó, truyền thông về hợp tác ASEAN nhằm mang lại lợi ích thiết thực cho người dân như an sinh, xã hội, lao động - việc làm, y tế, giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, quyền của các nhóm yếu thế, ứng phó với các thách thức về môi trường và phát triển bền vững.

- Truyền thông về kinh nghiệm, hợp tác ASEAN nhằm giảm nhẹ, giảm thiu rủi ro, ứng phó và phục hồi hiệu quả thiên tai, thảm họa, khói mù và tác động của dịch bệnh; phòng ngừa những rủi ro tiềm n dẫn đến thảm họa, tăng cường phối hợp chính sách, đi mới khoa học và công nghệ, tăng cường hệ thống cảnh báo sớm và tìm kiếm cứu nạn, bảo vệ sức khỏe và an sinh của người dân, phụ nữ, trẻ em và các nhóm yếu thế trong khu vực ASEAN.

- Quảng bá, giới thiệu về đất nước, con người, cơ hội kinh doanh, các thông tin về các dự án đầu tư, xúc tiến đầu tư, giới thiệu du lịch, văn hóa, đặc sản... của Việt Nam, trong đó có tỉnh Yên Bái đến các nước thành viên thành viên ASEAN và các nước đối tác của ASEAN. Giới thiệu về lịch sử, văn hóa, đời sống của người dân các quốc gia thành viên ASEAN, tiềm năng, thế mạnh hợp tác mà Việt Nam có thể khai thác.

2. Tuyên truyền về hợp tác ASEAN ứng phó dịch bệnh COVID-19

- Cập nhật tiến độ về tình hình triển khai các sáng kiến chung của ASEAN trong ứng phó dịch COVID-19 gồm: Quỹ ASEAN ứng phó COVID19, Kho dự phòng vật tư y tế ASEAN và đề xuất lập Kho dự phòng vật tư y tế ASEAN + 3, Khung phục hồi tổng thể ASEAN (ACRF), Trung tâm ASEAN ứng phó các tình huống y tế khẩn cấp và dịch bệnh mới nổi, Khung hành lang đi lại ASEAN...

- Tuyên truyền về sự chủ động của Việt Nam trong việc triển khai hiệu quả các tuyên bố, kế hoạch hành động nhằm giảm thiểu các tác động tiêu cực của dịch COVID-19 và tăng cường kết nối chuỗi cung ứng khu vực: phối hợp cùng các nước mở rộng các mặt hàng trong Danh mục hàng hóa thiết yếu ASEAN nhằm thực hiện Biên bản ghi nhớ về việc xử lý các biện pháp phi thuế quan đối với hàng hóa thiết yếu (sáng kiến của Việt Nam và được các nước ASEAN ký thông qua vào ngày 10/11/2020).

III. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, đy mnh tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông mới

- Trên các ấn phẩm của các cơ quan báo chí địa phương; trang thông tin, cng thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh: Mở chuyên trang, chuyên mục đưa thông tin về ASEAN gồm các thông tin chung và thông tin về nội dung hợp tác, kết quả triển khai theo từng lĩnh vực do cơ quan, đơn vị, địa phương phụ trách.

- Trên internet, mạng xã hội (Facebook, Zalo, Youtube, Gapo, Lotus...): Các cơ quan báo chí, đơn vị, địa phương tổ chức đăng tải các tin, bài viết về ASEAN, khuyến khích phóng viên, biên tập viên tích cực tuyên truyền, đăng tải, chia sẻ các thông tin tích cực về kết quả hợp tác, các câu chuyện ASEAN trên các trang mạng cá nhân.

- Thông qua các sản phẩm, các thông báo đăng phát trên hệ thống thông tin cơ sở gồm: các chương trình phát thanh - truyền thanh của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa cấp huyện, hệ thống Đài truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh.

2. Tuyên truyền thông qua các hoạt động quảng bá mang tính đại chúng, hoạt động cung cấp thông tin

- Thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, hội chợ, triển lãm; hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn chuyên đề cung cấp thông tin về các nội dung trọng tâm, kết quả hợp tác ASEAN trong các lĩnh vực.

- Tuyên truyền trực quan: treo pa nô, áp phích, băng rôn, bảng tin điện tử tại nơi công cộng và trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị, địa phương nhân các ngày kỷ niệm lớn hoặc nhân các sự kiện quan trọng của ASEAN.

- Thông qua việc tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền lưu động ở cơ sở; qua tài liệu không kinh doanh (tờ rời, tờ gấp, đĩa...), bản tin của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

- Tuyên truyền miệng thông qua các báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN:

Các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động sử dụng nguồn kinh phí đã được Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí giao dự toán hàng năm, bố trí tại các đề án, dự án, chương trình đã được phê duyệt, các nguồn kinh phí hợp pháp khác và huy động từ các nguồn xã hội hóa đtổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Nhiệm vụ chung của các cơ quan, đơn vị, địa phương:

- Tổ chức quán triệt, tuyên truyền Quyết định số 1160/QĐ-TTg ngày 13/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch tuyên truyền, quảng bá ASEAN trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại về quảng bá hình ảnh địa phương, góp phần xây dựng và phát triển quê hương; xây dựng Cộng đồng ASEAN hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

- Tăng cường công tác phổ biến thông tin về ASEAN trên trang tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Chủ động xây dựng báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch này gửi về Sở Thông tin và Truyền thông (trước ngày 15/11 hng năm) đ tng hợp, báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Nhiệm vụ cụ thể:

a) Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Chỉ đạo, định hướng tuyên truyền cho các cơ quan báo chí của tỉnh; đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; tăng cường nắm bắt dư luận xã hội; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch nhằm chống phá đường lối đối ngoại của Đảng, thành tựu của Việt Nam trong quá trình hội nhập ASEAN. Đưa nội dung thông tin tuyên truyền vào Bản tin Thông báo nội bộ của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các tài liệu do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn, phát hành.

b) Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì hướng dẫn, triển khai thực hiện Kế hoạch này; phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan, các cơ quan báo chí xây dựng kế hoạch tuyên truyền quảng bá ASEAN theo từng năm hoặc theo giai đoạn phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng, chỉ đạo công tác tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, Nhân dân, đặc biệt là doanh nghiệp và lao động trẻ.

- Chỉ đạo thực hiện tiếp và phát sóng các chương trình truyền thông của các cơ quan báo, đài cấp trên; tăng cường công tác phổ biến thông tin về ASEAN trên các trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông đthường xuyên cập nhật tin bài và ảnh về các sự kiện, hoạt động ni bật của tỉnh đquảng bá, chia sẻ lên Cổng Thông tin ASEAN Việt Nam.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương cung cấp các nội dung gửi Bộ Thông tin và Truyền thông như: kế hoạch tổ chức các hoạt động, sự kiện của ASEAN trên địa bàn tỉnh; cung cấp đầu mối phụ trách thông tin báo chí, danh sách chuyên gia để mời tham dự các hoạt động phỏng vấn báo chí, tọa đàm, giải đáp về nội dung hợp tác chuyên ngành ASEAN; cung cấp thông tin, giới thiệu để tuyên truyền các đin hình cá nhân hoặc câu chuyện thực tiễn trên địa bàn tỉnh về việc khai thác các lợi ích từ hợp tác ASEAN (nếu có).

- Kiểm tra, đôn đốc thực hiện Kế hoạch này, tổng hợp kết quả báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

c) Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Xây dựng các ấn phẩm truyền thông quảng bá về tỉnh (thông tin chung, tim năng thế mạnh của tỉnh, các dự án kêu gọi đầu tư,...) bằng tiếng Anh, tiếng Việt gửi Sở Thông tin và Truyền thông đquảng bá, chia sẻ lên Cổng thông tin ASEAN Việt Nam.

- Chủ động cung cấp thông tin kinh tế - xã hội, tiềm năng thế mạnh của tỉnh khi tiếp xúc, làm việc với các tổ chức, cá nhân nước ngoài, nhất là tại các nước ASEAN và Trưởng các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài.

- Tăng cường hội nhập, tích cực tham gia giới thiệu, quảng bá các thông tin về môi trường đầu tư, thu hút doanh nghiệp, phát triển lao động, việc làm... của tỉnh tại các hoạt động, sự kiện của ASEAN.

- Tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên đề, tập huấn, tọa đàm (có thể lồng ghép) về hội nhập ASEAN: các Hiệp định, Cam kết, Nghị định... liên quan cũng như cơ hội và các lợi ích mà Cộng đồng ASEAN mang lại cho các nhóm đối tượng khác nhau trong xã hội (cán bộ, phóng viên, biên tập viên, doanh nghiệp, thanh niên, sinh viên...).

đ) Văn phòng UBND tỉnh:

- Chủ trì triển khai các hoạt động đối ngoại, trong đó có các hoạt động được tổ chức lồng ghép trong các đoàn ra của tỉnh (tiềm năng, thế mạnh phát triển kinh tế, thu hút đầu tư và nét văn hóa đặc sắc của tỉnh).

- Tranh thủ, định hướng cho các đoàn phóng viên nước ngoài khi đến làm việc tại tỉnh thực hiện các nội dung phóng sự quảng bá về hình ảnh, con người và tiềm năng hợp tác của tỉnh Yên Bái (trong đó lưu ý đến các vấn đề chung trong ASEAN đang được xã hội quan tâm như hợp tác, ứng phó và phục hồi sau đại dịch COVID-19; các vấn đề mới ni khác cần sự quan tâm của xã hội trên địa bàn tỉnh).

e) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh:

- Tăng cường tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá các thông tin về phát triển lao động, việc làm,... của tỉnh tại các hoạt động, sự kiện của ASEAN.

- Quảng bá về ASEAN cho người dân địa phương, đặc biệt là doanh nghiệp và lao động trẻ.

g) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động giao lưu lồng ghép nội dung về văn hóa, nghệ thuật, tuyên truyền lưu động, cđộng trực quan (băng rôn, khu hiệu, pano, áp phích), triển lãm, thể thao, quảng bá các điểm đến và các sản phm nhằm thu hút khách du lịch đến với tỉnh.

- Xây dựng ấn phẩm truyền thông quảng bá về địa phương (giới thiệu du lịch, văn hóa, đặc sản địa phương,...) bằng tiếng Anh, tiếng Việt, gửi Sở Thông tin và Truyền thông đquảng bá, chia sẻ lên Cổng thông tin ASEAN Việt Nam.

h) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền và quảng bá về ASEAN trên địa bàn; chỉ đạo Phòng Văn hóa - Thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức khác nhau, lồng ghép vào các hoạt động khác để tuyên truyền về ASEAN; chỉ đạo Trung tâm Truyền thông và Văn hóa tiếp phát sóng Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phổ biến rộng rãi đến Nhân dân trên địa bàn.

i) Các cơ quan báo chí địa phương, Cổng Thông tin điện tử tỉnh

- Phối hợp với các bộ, ngành, các cơ quan báo chí trung ương đchỉ đạo việc tiếp sóng, khai thác, đăng tải tin bài, phóng sự, video về ASEAN trên các phương tiện truyền thông của tỉnh theo các chủ đề, nội dung ưu tiên các lợi ích sát với người dân ở địa phương.

- Chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan để triển khai tuyên truyền trên tất cả các loại hình báo chí (đặc biệt đẩy mạnh truyền thông trên môi trường mạng), đa dạng hình thức tuyên truyền, quảng bá để người dân, doanh nghiệp, giới trẻ dễ tiếp cận và tiếp thu.

- Đưa tin đầy đủ, chính xác, kịp thời đối với các sự kiện quan trọng của ASEAN; tuyên truyền thường xuyên, đi vào từng vấn đề cụ thể, thực chất nhằm nêu bật được lợi ích mà Cộng đồng ASEAN mang lại cho người dân. Tăng cường trao đổi thông tin với các cơ quan báo, đài Trung ương đảm bảo thông tin luôn mới, hấp dẫn, đy đủ cung cấp cho Nhân dân trong tỉnh.

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền, quảng bá ASEAN trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương; các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ, triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Bộ Ngoại giao;
- Thường trực Tỉnh ủy
- Lãnh đạo HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Chánh, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh (NV);
- Báo Yên Bái, Đài PT&TH tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, VX (Đ/c Hiếu), NV.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Ngô Hạnh Phúc

 [1] được ký bao gồm 10 nước thành viên ASEAN và năm quốc gia mà ASEAN đã ký Hiệp định Thương mại tự do là: Australia, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và New Zealand.