Kế hoạch 1618/KH-UBND thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2016 do tỉnh Kon Tum ban hành
Số hiệu: 1618/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Trần Thị Nga
Ngày ban hành: 18/07/2016 Ngày hiệu lực: 18/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước, Tổ chức chính trị - xã hội, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1618/KH-UBND

Kon Tum, ngày 18 tháng 07 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

VỀ THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THANH NIÊN NĂM 2016

Căn cứ Quyết định số 2474/QĐ-TTg ngày 30-12-2011 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020; Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 16-02-2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11-9-2009 của Chính phủ và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020;

Thực hiện Văn bản số 1032/BNV-CTTN ngày 10-3-2016 của Bộ Nội vụ về việc thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2016; Văn bản số 1463/BNV-CTTN ngày 05-4-2016 của Bộ Nội vụ về việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ, chương trình, đán, dự án phát triển thanh niên.

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch thực hiện công tác quản lý nhà nước (QLNN) về thanh niên năm 2016, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

1. Nhm nâng cao vai trò, trách nhiệm của cơ quan Nhà nước các cấp; sự phối hợp của các tổ chức đoàn thể để tăng cường công tác quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn tỉnh;

2. Chú trọng thực hiện và lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu, trong chương trình phát triển thanh niên tỉnh Kon Tum (giai đoạn 2011-2020) được phê duyệt tại Kế hoạch số 1435/KH-UBND ngày 09-8-2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh và cụ thể hóa thành kế hoạch thực hiện của ngành, địa phương làm cơ sở đtổ chức thực hiện.

3. Tập trung giải quyết các vấn đề liên quan đến cơ chế, chính sách cho các đối tượng thanh niên, các nội dung liên quan đến đời sống, học tập và việc làm của thanh niên, tạo mọi điều kiện thuận lợi để thanh niên phát triển toàn diện nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm và sự đóng góp của thanh niên trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

4. Hoàn thiện tổ chức bộ máy thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên tại các địa phương, đơn vị; củng cố, kiện toàn đội ngũ công chức làm công tác thanh niên có kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ để tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về thanh niên; Đy mạnh phối hợp giữa các cấp, các ngành trong chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh đảm bảo thực hiện thắng lợi mục tiêu kế hoạch đề ra.

II. NHỮNG NHIỆM VỤ CHỦ YẾU.

1. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình, Kế hoạch phát triển thanh niên tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011 - 2020.

- Tăng cường tổ chức thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển thanh niên, trong đó, tập trung trang bị kỹ năng sống, kiến thức bình đẳng giới, sức khỏe sinh sản, xây dựng gia đình hạnh phúc cho thanh niên; quy hoạch và xây dựng các điểm vui chơi, luyện tập thdục ththao cho thanh, thiếu niên; quan tâm tổ chức cai nghiện cho các đối tượng thanh niên nghiện ma túy; nâng cao sức khỏe thể lực cho thanh niên.

- Tổ chức trin khai việc thực hiện các nhiệm vụ, đề án, dự án phát triển thanh niên theo các kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt trong Chương trình chiến lược phát triển thanh niên của Trung ương và của tỉnh;

- Hằng năm có kế hoạch tổ chức đối thoại gia lãnh đạo UBND tỉnh với thanh niên trên địa bàn tỉnh để nắm bắt và giải quyết nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của thanh niên theo đúng tinh thần của Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 18-5-2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Chiến lược Phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020

2. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu theo Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11-9-2009 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

- Rà soát, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách tạo cơ hội và tạo điều kiện thuận lợi cho thanh niên được học tập, đào tạo không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng nghề nghiệp; nâng cao chất lượng lao động và giải quyết việc làm nhằm tăng thu nhập và cải thiện đời sống cho thanh niên.

- Phát hiện tuyển chọn, bố trí và sử dụng có hiệu quả tài năng trẻ trên tất cả các lĩnh vực; Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tạo điều kiện cho thanh niên nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần để phát triển toàn diện

- Tổ chức rà soát, bổ sung các chính sách, pháp luật cho thanh niên, tập trung các lĩnh vực dạy nghề, giải quyết việc làm, cho vay vốn; chính sách về y tế, giáo dục theo kế hoạch số 1136/KH-UBND ngày 14-5-2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả về công tác QLNN về thanh niên.

3. Thực hiện chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong.

- Phấn đấu hoàn thành việc rà soát, giải quyết chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến đảm bảo đúng đối tượng, đồng thời thực hiện việc quyết toán kinh phí quản lý trong việc thực hiện chế độ chính sách cho đối tượng thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27 tháng 07 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư Liên tịch số 08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC của liên Bộ về việc hướng dẫn thực hiện chế độ trợ cấp đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27 tháng 07 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ.

- Triển khai thực hiện Thông tư số 18/2014/TT-BNV ngày 25-11-2014 của Bộ Nội vụ quy định về việc xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong đã được thành lập và hoạt động trong các thời kỳ đối với các đơn vị chưa được xác nhận phiên hiệu.

4. Thực hiện tốt công tác quản lý và giải quyết chế độ chính sách đối với đội viên Dự án 600 Phó Chủ tịch xã và Đề án 500 trí thức trẻ trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục thực hiện việc quy hoạch, bồi dưỡng, sắp xếp sử dụng đội viên dự án 600 Phó chủ tịch xã và Đề án 500 trí thức trẻ; tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện Dự án và Đề án tại các huyện Tu Mơ Rông và Kon Plông theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Nội vụ

5. Tổ chức đánh giá kết quả 5 năm triển khai thực hiện mô hình tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về thanh niên theo tinh thần thông báo số 327-TB/TW ngày 16-4-2010 của Bộ Chính trị.

6. Triển khai thực hiện Quyết định số 158/QĐ-TTg ngày 25-01-2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam (sau khi Tng cục thng kê có văn bản hướng dẫn xác định bộ chỉ tiêu về Thanh niên).

III. TỔ CHC THC HIỆN.

1. Sở Nội vụ.

- Hướng dẫn, đôn đốc các Sở, ban ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ QLNN về thanh niên năm 2016 và theo dõi, kiểm tra hướng dẫn các đơn vị địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể để thực hiện kế hoạch này; tổng hợp báo cáo UBND tỉnh kết quả triển khai và tổ chức thực hiện kế hoạch của các đơn vị, địa phương.

- Chủ trì tham mưu UBND tỉnh tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên năm 2016 trên địa bàn tỉnh.

- Tham mưu UBND tỉnh thực hiện tốt công tác quản lý đối với đội viên Dự án 600 Phó Chủ tịch xã và Đề án 500 trí thức trẻ trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì phối hợp với Sở Tài chính tham mưu bố trí kinh phí tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên năm 2016 trên địa bàn tỉnh đảm bảo, hiệu quả, tiết kiệm.

2. S Tài chính.

- Tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí cho các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên năm 2016 theo quy định hiện hành.

- Phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn việc kiểm tra sử dụng kinh phí thực hiện các nội dung quản lý nhà nước về thanh niên đã được UBND tỉnh phê duyệt đảm bảo nguồn kinh phí thực hiện nhiệm vụ được giao.

3. Đ nghị Ủy ban mặt trận TQVN tỉnh; Đoàn TNCS HCM tỉnh.

- Phối hợp tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ QLNN về thanh niên năm 2016 nhằm đảm bảo sự tham gia của các cơ quan, tổ chức trong công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên trên địa bàn tỉnh.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho thanh niên, tạo điều kiện giúp cho thanh niên phát huy vai trò xung kích, sáng tạo trong xây dựng và bảo vệ tquốc; Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên; xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế phối hợp hoạt động với các cơ quan QLNN xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác thanh niên đảm bảo hiệu quả đúng quy định.

4. Các S, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ QLNN về thanh niên năm 2016 theo quy định; tổ chức lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển thanh niên vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, địa phương; Đy mạnh công tác phối hợp với các ngành đoàn thể thường xuyên kiểm tra, đôn đốc đánh giá kết quả trin khai thực hiện các nội dung trong kế hoạch; thực hiện chế độ báo cáo thông tin đảm bảo đúng quy định.

- Thường xuyên tổ chức các hoạt đng tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của thanh niên và công tác thanh niên trong thời kỳ mới; tổ chức đối thoại với thanh niên để nắm bắt tâm tư nguyện vọng và nhu cầu chính đáng của thanh niên, kịp thời xem xét giải quyết đúng quy định, phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị.

- Rà soát đánh giá kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2020 làm cơ sở xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2016 - 2020 và thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về quản lý nhà nước về công tác thanh niên năm 2016 theo các văn bản chỉ đạo của tỉnh và Trung ương phù hợp với đặc điểm, tình hình của ngành, địa phương.

5. Chế độ thông tin báo.

- Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên năm 2016 và chương trình, kế hoạch phát triển thanh niên của đơn vị của địa phương, đơn vị mình chỉ đạo xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ QLNN về thanh niên và báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Nội vụ (qua Sở Nội vụ) (trước ngày 15 tháng 11) đtổng hợp đúng thời gian quy định.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2016, yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc và hiệu quả./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ (báo cáo);
- TT Tỉnh ủy (báo cáo);
- TT HĐND tỉnh (báo cáo);

- UBMTTQVN tỉnh; Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP UBND, PCVP phụ trách;
- Các Sở, ban ngành có liên quan;
- UBND các huyện thành phố;
- Sở Nội vụ; Tỉnh đoàn
- Lưu VT, KGVX6
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thị Nga

 

Chỉ thị 13/CT-TTg năm 2019 về phát triển bền vững Ban hành: 20/05/2019 | Cập nhật: 21/05/2019