Kế hoạch 160/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Số hiệu: 160/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Tuyên Quang Người ký: Hoàng Việt Phương
Ngày ban hành: 24/09/2021 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Chính sách xã hội, Văn hóa , thể thao, du lịch, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 160/KH-UBND

Tuyên Quang, ngày 24 tháng 9 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN NHÂN RỘNG MÔ HÌNH CÂU LẠC BỘ LIÊN THẾ HỆ TỰ GIÚP NHAU GIAI ĐOẠN 2021-2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG

Căn cứ Luật Người cao tuổi ngày 23/11/2009;

Căn cứ Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người cao tuổi;

Căn cứ Quyết định số 1336/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn đến năm 2025;

Căn cứ Văn bản số 4966/LĐTBXH-BTXH ngày 16/12/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về triển khai thực hiện Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn đến năm 2025.

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, như sau:

I. MỤC TIÊU

Xây dựng và nhân rộng mô hình các Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (sau đây gọi tắt là Câu lạc bộ), thông qua cách tiếp cận liên thế hệ, tự giúp nhau dựa vào cộng đồng; hỗ trợ cải thiện điều kiện sống và nâng cao đời sống tinh thần cho người cao tuổi ở cộng đồng dân cư, đặc biệt hướng tới giúp đỡ người cao tuổi nghèo, cận nghèo và khó khăn tại cộng đồng.

Tăng cường sự tham gia của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và cộng đồng trong công tác chăm sóc, phát huy vai trò của người cao tuổi trên địa bàn tỉnh.

II. CHỈ TIÊU

1. Chỉ tiêu về số lượng

- Phấn đấu mỗi huyện, thành phố thành lập được 1 đến 2 Câu lạc bộ/năm; đến năm 2025, trên địa bàn có ít nhất 34 Câu lạc bộ, với khoảng trên 2.000 người tham gia, trong đó có khoảng 1.300 thành viên người cao tuổi (có biểu chi tiết kèm theo).

- Chủ động nhân rộng mô hình Câu lạc bộ đối với các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

2. Chỉ tiêu về chất lượng

- Xây dựng mỗi Câu lạc bộ có từ 50 đến 70 thành viên; trong đó, 60%-70% phụ nữ, 60%-70% người cao tuổi, 30%-40% người trẻ tuổi; ưu tiên người có hoàn cảnh khó khăn.

- Có ít nhất 70% Câu lạc bộ thực hiện đủ các hoạt động và được quản lý tốt để có ít nhất 50% thành viên được vay vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh tăng thu nhập, mọi thành viên được nâng cao sức khỏe về thể chất, tinh thần, nâng cao nhận thức, kiến thức và bảo vệ quyền lợi.

- 100% Câu lạc bộ có Quỹ để tăng thu nhập và hoạt động của Quỹ do Câu lạc bộ tự quản lý theo quy chế do Câu lạc bộ ban hành.

III. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG

1. Phạm vi: Kế hoạch được triển khai trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

2. Đối tượng được hưởng lợi: Người cao tuổi và gia đình của người cao tuổi, phụ nữ và các thành viên khác trong cộng đồng; đặc biệt người cao tuổi là phụ nữ thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người cao tuổi là người dân tộc thiểu số, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn.

IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Tập huấn nâng cao năng lực, học tập kinh nghiệm

- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động, nhân rộng Câu lạc bộ cho Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ, cán bộ Hội Người cao tuổi các cấp và cá nhân có liên quan.

- Tổ chức thăm quan, học tập kinh nghiệm về công tác thành lập, tổ chức hoạt động của các Câu lạc bộ tại các địa phương hoạt động có hiệu quả.

- Phối hợp, đề xuất Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam cung cấp tài liệu, kỹ thuật về nhân rộng Câu lạc bộ.

2. Xây dựng, quản lý và triển khai hoạt động Câu lạc bộ

- Thành lập Câu lạc bộ tại những nơi đủ điều kiện, đảm bảo chỉ tiêu về số lượng và chất lượng; thường xuyên duy trì hoạt động hiệu quả và chất lượng; kiện toàn các Câu lạc bộ đã thành lập bảo đảm chỉ tiêu về số lượng và chất lượng.

- Các Câu lạc bộ quản lý, triển khai các hoạt động: Tăng thu nhập; chăm sóc sức khỏe; tình nguyện viên chăm sóc tại nhà; tự giúp nhau, hỗ trợ cộng đồng; bảo vệ quyền, lợi ích; truyền thông; thể thao, văn hóa văn nghệ; vận động nguồn lực…

- Tổ chức kiểm tra, giám sát, hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn hoạt động đối với các Câu lạc bộ.

3. Truyền thông, nâng cao nhận thức

- Tăng cường tuyên truyền về Kế hoạch, hiệu quả hoạt động của các Câu lạc bộ bằng nhiều hình thức, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền và nhân dân về công tác thành lập và hoạt động của Câu lạc bộ, từ đó huy động người dân tích cực tham gia vào Câu lạc bộ.

- Xây dựng các tin, bài, chuyên mục, chuyên đề... và tổ chức đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng về công tác thành lập, hoạt động hiệu quả, tác động của Câu lạc bộ trong công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi.

- Xây dựng tài liệu tuyên truyền để tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn các địa phương về quy trình thành lập, tổ chức hoạt động của Câu lạc bộ.

4. Huy động nguồn lực tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia nhân rộng và duy trì hoạt động Câu lạc bộ

- Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên vận động các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh tham gia xây dựng và hỗ trợ hoạt động của Câu lạc bộ.

- Chính quyền, Hội Người cao tuổi các cấp huy động nguồn lực từ quỹ, chương trình, dự án, vận động xã hội hóa xây dựng và hỗ trợ hoạt động Câu lạc bộ; tạo điều kiện trong việc huy động nguồn lực, kinh phí cho xây dựng và hỗ trợ hoạt động các Câu lạc bộ.

5. Đẩy mạnh xã hội hoá, tăng cường hợp tác quốc tế

- Tăng cường trách nhiệm của toàn xã hội trong việc nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của người cao tuổi, chăm sóc sức khỏe, bảo vệ quyền lợi người cao tuổi.

- Đẩy mạnh xã hội hóa, tăng cường hoạt động hợp tác quốc tế, thu hút các chương trình, dự án của các tổ chức quốc tế, các nhà đầu tư trong và ngoài nước, các tổ chức xã hội, toàn thể nhân dân nhằm nhân rộng và phát triển các Câu lạc bộ trên địa bàn tỉnh.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Ngân sách nhà nước

- Kinh phí hỗ trợ: 153.000.000 đồng (Một trăm năm mươi ba triệu đồng chẵn).

- Hỗ trợ các hoạt động: Tổ chức tập huấn ban đầu giai đoạn 2021-2025; kiểm tra, giám sát, đánh giá, hỗ trợ kỹ thuật bổ sung cho câu lạc bộ tại các huyện; tham dự tập huấn sơ kết, tổng kết do Trung ương tổ chức tại Hà Nội và các tỉnh khác; sơ kết, tổng kết năm và giai đoạn.

2. Huy động đóng góp từ các tổ chức, cá nhân; huy động đóng góp của hội viên và các nguồn quỹ của địa phương; vận động nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật để hỗ trợ thực hiện các hoạt động của Câu lạc bộ như: Hỗ trợ ban đầu cho các Câu lạc bộ mới thành lập, hỗ trợ cho hộ i viên Câu lạc bộ vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh, chăm sóc sức khỏe, nhân rộng mô hình Câu lạc bộ.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị- xã hội liên quan và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch; tổ chức biên soạn (hoặc nhân bản) tài liệu, tập huấn hướng dẫn, hỗ trợ chuyên môn nghiệp vụ thành lập và duy trì hoạt động của các Câu lạc bộ. Hằng năm, căn cứ vào nội dung hoạt động của Kế hoạch và tình hình thực tế lập dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính xem xét trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp vận dụng việc sử dụng nguồn lực, kết hợp sử dụng các nguồn quỹ hợp pháp khác để hỗ trợ hoạt động các Câu lạc bộ.

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức giám sát, đánh giá, sơ kết, tổng kết và báo cáo kết quả thực hiện và các phát sinh trong quá trình triển khai; kiến nghị những điều chỉnh cần thiết, phù hợp với thực tế của từng giai đoạn.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Phối hợp với Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện, thành phố xây dựng Kế hoạch thực hiện tại địa phương; lồng ghép các chương trình, dự án, đề án có liên quan để thực hiện Kế hoạch; giám sát, đánh giá việc triển khai, thực hiện theo quy định; thực hiện tốt các chính sách về hỗ trợ và chăm sóc, phát huy vai trò của Người cao tuổi.

- Hướng dẫn, tổ chức thực hiện việc hỗ trợ từ các nguồn vốn huy động hợp pháp, như: Hỗ trợ ban đầu cho các Câu lạc bộ mới thành lập, hỗ trợ cho hội viên Câu lạc bộ vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh, chăm sóc sức khỏe, nhân rộng mô hình Câu lạc bộ.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu của Kế hoạch vào Kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội hằng năm của tỉnh.

4. Sở Tài chính

Hằng năm, phối hợp với Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét bố trí kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch phù hợp với khả năng cân đối ngân sách địa phương. Đồng thời, hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện, thành phố cân đối phân bổ ngân sách hỗ trợ thực hiện Kế hoạch tại địa phương.

5. Sở Y tế

Chỉ đạo thực hiện việc khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi; tuyên truyền, phổ biến về chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh tại nhà cho người cao tuổi cô đơn, khó khăn. Hỗ trợ kỹ thuật cho các tình nguyện viên chăm sóc người cao tuổi tại nhà của các Câu lạc bộ.

6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ trì phối hợp với các ngành liên quan hướng dẫn các Câu lạc bộ trong việc tổ chức sản xuất, đời sống, áp dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất, chăn nuôi, tham gia các chương trình khuyến nông, xây dựng nông thôn mới.

7. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan chuyên môn từ tỉnh đến cơ sở quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao cho các Câu lạc bộ.

8. Báo Tuyên Quang; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

Phối hợp Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền về công tác người cao tuổi, nội dung Kế hoạch, nhằm nâng cao nhận thức về mô hình Câu lạc bộ; việc huy động nguồn lực để nhân rộng mô hình Câu lạc bộ và mô hình hoạt động của Câu lạc bộ điển hình, hiệu quả.

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh

Chỉ đạo các cấp hội chủ động phối hợp với các cơ quan nhà nước cùng cấp tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về nội dung Kế hoạch và công tác chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi tại địa phương; hướng dẫn, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi, huy động nguồn lực hỗ trợ xây dựng và nhân rộng mô hình hoạt động Câu lạc bộ tại cộng đồng dân cư, gắn với cuộc vận động " Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".

10. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

- Căn cứ tình hình thực tế của địa phương phối hợp với Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch tại địa phương.

- Chỉ đạo các phòng, ban, cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ với Hội Người cao tuổi cùng cấp triển khai việc thành lập và duy trì hoạt động của các Câu lạc bộ trên địa bàn quản lý; đồng thời tuyên truyền về Câu lạc bộ và công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi ở địa phương.

- Xem xét hỗ trợ kinh phí và lồng ghép các nguồn lực liên quan tạo điều kiện để nhân rộng mô hình Câu lạc bộ có hiệu quả.

Căn cứ Kế hoạch này, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao và phạm vi, lĩnh vực quản lý khẩn trương tổ chức thực hiện. Trong quá trình tổ chức thực hiện, trường hợp có khó khăn vướng mắc vượt thẩm quyền giải quyết, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổng hợp) để xem xét chỉ đạo, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ LĐTB và XH; (báo cáo)
- TW Hội NCT Việt Nam; (báo cáo)
- Thường trực Tỉnh ủy; (báo cáo)
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- UBMT TQ Việt Nam và các tổ chức CTXH tỉnh;
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- UBND huyện, thành phố;
- Báo Tuyên Quang; Đài PTTH tỉnh;
- Chánh VP, các PCVP UBND tỉnh;
- Ban ĐD Hội NCT tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Phòng THCB-KSTTHC;
- Lưu VT, THVX (Bắc).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Việt Phương

 

BIỂU TỔNG HỢP

LỘ TRÌNH THÀNH LẬP, NHÂN RỘNG MÔ HÌNH CÂU LẠC BỘ LIÊN THẾ HỆ TỰ GIÚP NHAU GIAI ĐOẠN 2021-2025
(Kèm theo Kế hoạch số 160/KH-UBND ngày 24/9/2021 của UBND tỉnh)

TT

Tên đơn vị

Lộ trình thành lập, nhân rộng mô hình Câu lạc bộ

Kế hoạch giai đoạn 2022-2025

Năm 2022

Năm 2023

Năm 2024

Năm 2025

1

Huyện Lâm Bình

1

1

1

1

4

2

Huyện Na Hang

1

1

1

1

4

3

Huyện Chiêm Hóa

1

1

1

1

4

4

Huyện Hàm Yên

1

1

1

1

4

5

Huyện Sơn Dương

1

1

2

2

6

6

Huyện Yên Sơn

1

1

2

2

6

7

TP. Tuyên Quang

1

1

2

2

6

 

Tổng số

7

7

10

10

34