Kế hoạch 1498/KH-UBDT năm 2021 về Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2014-2020 và triển khai Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021-2025 giữa Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Ủy ban Dân tộc
Số hiệu: 1498/KH-UBDT Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc Người ký: Hoàng Thị Hạnh
Ngày ban hành: 06/10/2021 Ngày hiệu lực: 06/10/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1498/KH-UBDT

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP CÔNG TÁC GIAI ĐOẠN 2014-2020 VÀ TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP CÔNG TÁC GIAI ĐOẠN 2021-2025 GIỮA HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM VÀ ỦY BAN DÂN TỘC

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2021 của Ủy ban Dân tộc, căn cứ Công văn số 6205/ĐCT-DTTG ngày 20 tháng 9 năm 2021 của Đoàn Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về việc chuẩn bị các hoạt động ký kết chương trình phối hợp công tác. Sau khi trao đổi thống nhất với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Ủy ban Dân tộc xây dựng Kế hoạch triển khai Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021-2025 giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Ủy ban Dân tộc như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Đánh giá kết quả thực hiện các nội dung công tác phối hợp giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Ủy ban Dân tộc giai đoạn 2014-2020.

- Triển khai Chương trình phối hợp công tác giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Ủy ban Dân tộc giai đoạn 2021-2025 nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, góp phần nâng cao hiệu quả công tác vận động phụ nữ nói chung và công tác phụ nữ vùng dân tộc thiểu số nói riêng. Trọng tâm công tác phối hợp giai đoạn tới là triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

2. Yêu cầu

Tổ chức Hội nghị đảm bảo chất lượng, thiết thực có hiệu quả và tiết kiệm, đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

II. NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ

1. Nội dung

- Tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2014-2020 giữa Ủy ban Dân tộc và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

- Thông qua Chương trình phối hợp công tác giữa Ủy ban Dân tộc và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam giai đoạn 2021-2025.

- Thảo luận thống nhất nhiệm vụ trọng tâm Chương trình phối hợp công tác, ký và triển khai Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021-2025.

2. Chương trình Ký kết (Có Chương trình kèm theo)

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Đồng chủ trì Hội nghị

- Đ/c Hầu A Lềnh, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư ban cán sự Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc;

- Đ/c Hà Thị Nga, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

2. Thành phần tham dự

a) Ủy ban Dân tộc (17 người):

- Các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm;

- Thủ trưởng các Vụ, đơn vị làm việc tại trụ sở cơ quan số 349, Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội (Theo Giấy mời).

- Vụ Dân tộc thiểu số và Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia, mỗi đơn vị 03 đại biểu tham dự (01 cấp trưởng, 01 cấp phó và 01 chuyên viên).

b) Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (22 người):

- Đoàn Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam;

- Lãnh đạo và chuyên viên Ban Dân tộc - Tôn giáo Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam;

- Đại diện các Ban, đơn vị liên quan của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (Do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chỉ định).

c) Cơ quan truyền thông (10 người):

Báo Dân tộc phát triển, Báo Phụ nữ Việt Nam, Tạp chí Dân tộc, cổng thông tin điện tử Uỷ ban Dân tộc, cổng thông tin điện tử Hội Liên hiệp Phụ nữ, báo Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, VOV.

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC

1. Thời gian: 15h30 ngày 07/10/2021.

2. Địa điểm tổ chức: Trụ sở Ủy ban Dân tộc (Số 349, Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội).

3. Kinh phí tổ chức: Giao Văn phòng Ủy ban Dân tộc chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ Hội nghị.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ủy ban Dân tộc

a) Vụ Dân tộc thiểu số

- Chủ trì, phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Văn phòng điều phối Chương trình MTQG hoàn thiện các nội dung chuẩn bị Hội nghị;

- Là đầu mối tham mưu triển khai kế hoạch tổ chức Hội nghị;

- Phối hợp với Văn phòng Uỷ ban Dân tộc, Văn phòng điều phối chương trình mục tiêu Quốc gia chuẩn bị công tác hậu cần, phục vụ đón tiếp đại biểu dự;

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phân công.

b) Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia

- Phối hợp với Vụ Dân tộc thiểu số hoàn thiện các nội dung của Hội nghị;

- Phối hợp với Vụ Dân tộc thiểu số, Văn phòng Ủy ban Dân tộc, chuẩn bị công tác hậu cần, phục vụ đón tiếp đại biểu dự;

- Chuẩn bị bài tham luận phát biểu tại Hội nghị;

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phân công.

c) Vụ Tuyên truyền

- Chủ trì chuẩn bị thông cáo báo chí.

- Lên danh sách mời các báo tham dự báo cáo Lãnh đạo Ủy ban duyệt.

- Phối hợp với Văn phòng gửi Giấy mời các cơ quan truyền thông dự hội nghị.

- Chuẩn bị bài tham luận phát biểu tại hội nghị;

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phân công.

d) Văn phòng Ủy ban Dân tộc

- Chủ trì, phối hợp với Vụ Dân tộc thiểu số, Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia chuẩn bị công tác hậu cần, phục vụ đón tiếp đại biểu dự;

- Chủ trì xây dựng dự toán kinh phí, trang trí khánh tiết và chuẩn bị các điều kiện phục vụ ký kết (Hội trường, máy chiếu, loa, đài, định vị, bìa kẹp tài liệu, cặp trình ký, bút ký và các điều kiện khác);

- Thống nhất phương án xét nghiệm nhanh Covid-19 cho đại biểu đến dự Hội nghị;

- Ký và gửi giấy mời đại biểu dự;

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phân công.

e) Các Vụ, đơn vị trực thuộc Ủy ban Dân tộc cử đại diện Lãnh đạo tham dự và chuẩn bị ý kiến phát biểu tại Hội nghị.

2. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

- Chỉ đạo đơn vị đầu mối chủ trì, phối hợp với Vụ Dân tộc thiểu số Ủy ban Dân tộc hoàn thiện các nội dung Hội nghị.

- Lên danh sách đại biểu dự Chương trình hội nghị gửi Ủy ban Dân tộc.

- Chỉ đạo các đại biểu dự Hội nghị thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

- Mời đại biểu của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đến dự Hội nghị.

- Phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ khác theo trao đổi thống nhất của Lãnh đạo hai cơ quan.

Trên đây là Kế hoạch Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2014-2020 và triển khai Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021-2025 giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Ủy ban Dân tộc. Trong quá trình thực hiện hai cơ quan sẽ trao đổi những nội dung liên quan phát sinh để đạt mục đích yêu cầu của Hội nghị./.

 


Nơi nhận:
- Hội LHPNVN;
- BT, CN UBDT (để b/c);
- VP Ủy ban Dân tộc, VP CTMTQG, Vụ Tuyên truyền (p/h thực hiện);
- Cổng TTĐT UBDT;
- Lưu: VT, DTTS.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Hoàng Thị Hạnh

 

CHƯƠNG TRÌNH

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP CÔNG TÁC GIAI ĐOẠN 2014-2020 VÀ TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP CÔNG TÁC GIAI ĐOẠN 2021-2025
(Kèm theo Kế hoạch số … /KH-UBDT ngày … tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc

Thời gian: 15h30 ngày 07/10/2021

Địa điểm: Trụ sở Uỷ ban Dân tộc, số 349 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

STT

Nội dung

Thực hiện

1

Tiếp đón đại biểu

Văn phòng, Vụ DTTS, VPĐP CTMTQG

2

Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu

Chánh Văn phòng UBDT

3

Trình bày Báo cáo dự thảo kết quả thực hiện Chương trình phối hợp công tác giữa Ủy ban Dân tộc và Trung ương Hội LHPN Việt Nam giai đoạn 2014-2020

Lãnh đạo Ban Dân tộc - Tôn giáo - Hội LHPN

4

Trình bày dự thảo Chương trình phối hợp công tác giữa Ủy ban Dân tộc và Hội LHPN Việt Nam giai đoạn 2021-2025

Vụ trưởng Vụ Dân tộc thiểu số - Uỷ ban Dân tộc

5

Thảo luận: Các đại biểu dự Hội nghị

Chủ trì Hội nghị

6

Phát biểu của Lãnh đạo 02 cơ quan

- Đồng chí Chủ tịch Hội LHPNVN phát biểu

- Đồng chí Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc phát biểu

- Đ/c Hà Thị Nga

- Đ/c Hầu A Lềnh

7

Ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Ủy ban dân tộc và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam giai đoạn 2021- 2025

- Đ/C Hà Thị Nga

- Đ/c Hầu A Lềnh

(Mời đại diện lãnh đạo hai cơ quan chứng kiến Lễ ký)

 

MA KÉT HỘI NGHỊ

□ Lô gô Ủy ban Dân tộc

□ Lô gô Hội LHPNVN

ỦY BAN DÂN TỘC

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM

 

HỘI NGHỊ

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP CÔNG TÁC GIAI ĐOẠN 2014-2020 VÀ TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP CÔNG TÁC GIAI ĐOẠN 2021-2025

 

 

 

 

 

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2021

 

DANH SÁCH

CÁC ĐẠI BIỂU THAM DỰ HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP CÔNG TÁC GIAI ĐOẠN 2014-2020 VÀ TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP CÔNG TÁC GIAI ĐOẠN 2021-2025 GIỮA HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM VÀ ỦY BAN DÂN TỘC

STT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị

Số người

1

Hầu A Lềnh

Bộ trưởng, Chủ nhiệm

1

2

Nông Quốc Tuấn

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm

1

3

Lê Sơn Hải

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm

1

4

Hoàng Thị Hạnh

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm

1

5

Y Thông

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm

1

6

Cầm Văn Thanh

Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ

1

7

Nguyễn Mạnh Huấn

Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính

1

8

Lò Quang Tú

Chánh Văn phòng Ủy ban

1

9

Hoàng Văn Tuyên

Vụ trưởng Vụ Chính sách Dân tộc

1

10

Hoàng Thị Lề

Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền

1

11

Lưu Xuân Thuỷ

Vụ trưởng Vụ Dân tộc thiểu số

1

12

Lương Thị Việt Yến

Phó Vụ trưởng Vụ Dân tộc thiểu số

1

13

Chuyên viên

Vụ Dân tộc thiểu số

1

14

Bùi Quốc Thắng

Phó Chánh Văn phòng VPUB

1

15

Hà Việt Quân

Chánh VPĐP CTMTQG

1

16

Nguyễn Văn Thức

Phó Chánh VPĐP CTMTQG

1

17

Chuyên viên

VPĐP CTMTQG

1

18

Hội LHPNVN

 

22

19

Cơ quan truyền thông

 

10

 

Tổng

 

49

 

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.