Kế hoạch 123/KH-UBND năm 2022 về khẩn trương hoàn thành tỷ lệ bao phủ vắc xin phòng COVID-19 theo Nghị quyết 38/NQ-CP
Số hiệu: 123/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Nguyễn Thanh Bình
Ngày ban hành: 26/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 123/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 26 tháng 3 năm 2022

 

KẾ HOẠCH

KHẨN TRƯƠNG HOÀN THÀNH TỶ LỆ BAO PHỦ VẮC XIN PHÒNG COVID-19 THEO NGHỊ QUYẾT 38/NQ-CP NGÀY 17/3/2022 CỦA CHÍNH PHỦ

Căn cứ Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/03/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Chương trình phòng, chống dịch COVID-19.

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch khẩn trương hoàn thành tỷ lệ bao phủ vắc xin phòng COVID-19 theo Nghị quyết 38/NQ-CP ngày 17/03/2022 của Chính phủ, với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Phấn đấu đến hết ngày 31/03/2022 hoàn thành tiêm vắc xin phòng COVID- 19 mũi 2 cho người từ 12 tuổi trở lên và tiêm mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên đến lịch tiêm chủng, trừ các đối tượng chống chỉ định tiêm.

- Hoàn thành nhập dữ liệu tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 lên hệ thống tiêm chủng COVID-19 Quốc gia.

- Thực hiện việc kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu tiêm chủng để tính toán chính xác tỷ lệ bao phủ tiêm chủng.

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ

1. Đối tượng tiêm chủng

- Trẻ em từ 12-17 tuổi chưa tiêm mũi 1 và mũi 2.

- Người từ 18 tuổi trở lên chưa tiêm mũi 1, mũi 2 và mũi 3 (bao gồm mũi bổ sung và nhắc lại) đã đến lịch tiêm chủng, trừ các đối tượng chống chỉ định tiêm.

2. Thời gian triển khai: đến hết tháng 3/2022

3. Hướng dẫn tiêm chủng

a) Liều cơ bản:

+ Đối với trẻ em từ 12 đến 17 tuổi hiện đang sinh sống hoặc học tập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, tiêm 2 mũi vắc xin Pfizer 0,3 ml/liều, khoảng cách từ 21-28 ngày.

+ Đối với người từ 18 tuổi trở lên, hiện đang sinh sống, học tập, làm việc trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, tiêm 2 mũi vắc xin phòng COVID-19, liều lượng theo hướng dẫn của nhà sản xuất và được Bộ Y tế cho phép.

b) Liều bổ sung:

- Đối tượng: người từ 18 tuổi trở lên, bao gồm:

+ Người có tình trạng suy giảm miễn dịch vừa và nặng như người cấy ghép tạng, ung thư, HIV, đang điều trị thuốc ức chế miễn dịch hoặc đã điều trị trong vòng 6 tháng...;

+ Người đã tiêm đủ liều cơ bản (2 mũi) bằng vắc xin của hãng Sinopharm hoặc vắc xin Sputnik V.

- Loại vắc xin: cùng loại với liều cơ bản hoặc vắc xin mRNA (Pfizer, Moderna) hoặc vắc xin AstraZeneca.

- Khoảng cách: Tiêm 01 mũi bổ sung sau mũi cuối cùng của liều cơ bản từ 28 ngày đến 3 tháng.

- Đối với những người có chỉ định tiêm liều bổ sung, sau khi đã tiêm liều bổ sung thì được coi là hoàn thành liều cơ bản.

c) Liều nhắc lại:

- Đối tượng: người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản (2 mũi) hoặc liều bổ sung.

- Loại vắc xin:

+ Nếu các mũi tiêm cơ bản hoặc bổ sung cùng loại vắc xin thì tiêm mũi nhắc lại cùng loại đó hoặc vắc xin mRNA (Pfizer, Moderna).

+ Nếu trước đó đã tiêm các loại vắc xin khác nhau thì tiêm mũi nhắc lại bằng vắc xin mRNA (Pfizer, Moderna).

+ Nếu tiêm liều cơ bản hoặc bổ sung là vắc xin của hãng Sinopharm thì có thể tiêm mũi nhắc lại cùng loại đó hoặc vắc xin mRNA (Pfizer, Moderna) hoặc vắc xin Astrazenenca.

- Khoảng cách: tiêm 01 mũi nhắc lại ít nhất 3 tháng sau mũi cuối cùng của liều cơ bản.

- Liều lượng vắc xin để tiêm bổ sung và nhắc lại: Theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất đã được Bộ Y tế cho phép.

* Lưu ý: Đối với liều dùng vắc xin Moderna

+ Liều cơ bản, liều bổ sung: liều dùng là 0,5 ml

+ Liều nhắc lại: liều dùng là 0,25 ml (1/2 liều cơ bản) cho những người đã tiêm 2 mũi vắc xin trước đó bằng bất kể vắc xin gì.

- Đối với những người đã mắc COVID-19 thì tiêm ngay sau khi hồi phục và đủ khoảng cách các mũi tiêm.

4. Phân bổ vắc xin (Phụ lục đính kèm)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế

- Chỉ đạo UBND các xã/phường/thị trấn rà soát, đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng để lập danh sách và vận động người dân tham gia tiêm chủng (bao gồm cả người bệnh đến khám tại cơ sở y tế); hạn chế bỏ sót đến mức thấp nhất.

- Chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện/thị xã/thành phố huy động tối đa lực lượng tham gia tiêm chủng để tổ chức tiêm tại các cơ sở cố định và các điểm tiêm chủng lưu động; bố trí lực lượng, trang thiết bị, phương tiện tại các điểm tiêm, đảm bảo tiêm chủng nhanh nhất, an toàn, tuân thủ đầy đủ các quy trình. Chậm nhất ngày 31/3/2022, phải hoàn thành tiêm chủng trên địa bàn tỉnh. Nếu địa phương nào không hoàn thành công tác tiêm chủng, thì Chủ tịch UBND địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh; đồng thời, giải trình rõ trách nhiệm, lý do vì sao chưa đạt (lập danh sách từng đối tượng cụ thể).

- Thành lập 2 kíp tiêm chủng (kíp 1: từ 7h30 đến 13h30 và kíp 2: từ 14h đến 20h), tăng số lượng bàn tiêm và tổ chức tiêm lưu động tại từng hộ gia đình cho những người không đến được điểm tiêm chủng. Tiếp tục duy trì và mở rộng các điểm tiêm cố định tại địa phương.

- Huy động tối đa lực lượng, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn thanh niên, sinh viên,... trên địa bàn nhập dữ liệu tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 lên Hệ thống tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

- Giám sát tỷ lệ bao phủ vắc xin phòng COVID-19 và phân bổ vắc xin hợp lý, hiệu quả. Thực hiện kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu tiêm chủng để tính toán chính xác tỷ lệ bao phủ tiêm chủng.

- Tăng cường truyền thông lợi ích việc tiêm mũi 3 vắc xin phòng COVID- 19 ngay cả khi đã mắc COVID-19 và đã hoàn thành điều trị, trên các phương tiện truyền thông địa phương.

2. Sở Y tế

- Chịu trách nhiệm phân bổ vắc xin và cấp phát cho UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế ngay sau khi nhận vắc xin từ Bộ Y tế.

- Khẩn trương chỉ đạo các đơn vị ngành Y tế đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm chủng; linh hoạt tổ chức các điểm tiêm chủng cố định, tiêm lưu động, tiêm tại nhà; không để sót, lọt đối tượng đủ điều kiện tiêm.

- Kiểm tra, giám sát hoạt động tiêm chủng của các đơn vị tiêm chủng, đảm bảo an toàn tiêm chủng, kiểm soát tốt nhiễm khuẩn đối với hoạt động y tế theo quy định và tuân thủ nghiêm 5K. Xử lý vỏ lọ vắc xin theo quy định

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy; (để b/c)
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- VP: CVP, các PCVP;
- Lưu: VT, CN

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Bình

 

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH HOÀN THÀNH TỶ LỆ TIÊM MŨI 2, MŨI BỔ SUNG VÀ NHẮC LẠI (MŨI 3)

STT

Tên đơn vị hành chính

Đối tượng chưa tiêm chủng trên hệ thống phần mềm

Số vắc xin hiện còn tại TTYT

Dự kiến số người cần tiêm mũi 2 và mũi 3

Dự kiến phân bổ vắc xin Pfizer

Số người chưa tiêm mũi 2

Số người từ 18 tuổi trở lên chưa tiêm mũi 3

Trẻ em 12-17 tuổi

Người từ 18 tuổi trở lên

AstraZeneca

Pfizer

Moderna

Verocell

Trẻ em 12 - 17 tuổi

Người từ 18 tuổi trở lên

Tổng cộng

1

Thị xã Hương Trà

538

10.697

14.096

80

18

50

700

520

23.963

24.483

5.686

2

Huyện Phong Điền

1.033

8.392

15.522

4.080

264

180

1.160

769

18.494

19.263

4.474

3

Thị xã Hương Thủy

1.314

11.009

21.182

1.496

174

150

1.795

1.140

28.750

29.890

6.942

4

Thành phố Huế

4.086

34.305

105.722

5.097

180

230

9.200

3.906

125.500

129.406

30.054

5

Huyện Nam Đông

249

1.538

3.921

864

114

60

1.075

135

3.460

3.595

835

6

Huyện A Lưới

416

2981

8.170

32

6

 

120

410

10.999

11.409

2.650

7

Huyện Phú Vang

452

3.998

27.846

10.600

48

3.210

665

404

17.369

17.773

4.128

8

Huyện Phú Lộc

803

11.887

40.220

464

72

2.100

16.285

731

33.258

33.989

7.894

9

Huyện Quảng Điền

343

4.006

13.372

 

24

 

350

319

17.028

17.347

4.029

 

Tổng cộng

8.818

85.832

250.051

22.713

900

5.980

31.350

8.334

278.821

287.155

66.690