Kế hoạch 05-KH/BCSĐ năm 2016 thực hiện kết luận kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Trung ương chuyên đề công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng trong lĩnh vực thuế, hải quan
Số hiệu: 05-KH/BCSĐ Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính Người ký: Đinh Tiến Dũng
Ngày ban hành: 29/11/2016 Ngày hiệu lực: 29/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khiếu nại, tố cáo, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BAN CHP HÀNH TRUNG ƯƠNG
BAN CÁN SỰ ĐẢNG BỘ TÀI CHÍNH
-------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

S: 05-KH/BCSĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾT LUẬN KIỂM TRA CỦA ỦY BAN KIỂM TRA TRUNG ƯƠNG CHUYÊN ĐỀ CÔNG TÁC PHÒNG NGỪA, PHÁT HIỆN, XỬ LÝ THAM NHŨNG TRONG LĨNH VỰC THUẾ, HẢI QUAN

Ngày 02/11/2016, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã có Thông báo số 150-TB/UBKTTW về kết quả kiểm tra chuyên đề công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng trong lĩnh vực thuế, hải quan.

Để triển khai thực hiện kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1 - Mục đích

- Kế hoạch nhằm triển khai thực kiện đúng, đầy đủ và có hiệu quả những nội dung kết luận, kiến nghị tại Thông báo số 150-TB/UBKTTW ngày 02/11/2016 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, khắc phục những tồn tại, hạn chế và xử lý những vi phạm trong công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng trong lĩnh vực thuế, hải quan, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chng tham nhũng (PCTN) trong toàn ngành Tài chính.

- Nâng cao ý thức, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng thuộc Đảng bộ Bộ Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ trong công tác đấu tranh PCTN; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm minh hành vi tham nhũng, tăng cường kỷ cương pháp luật.

2 - Yêu cầu

- Các cấp ủy, tổ chức Đảng thuộc Đảng bộ Bộ Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ đề cao trách nhiệm, tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời các nội dung kết luận, kiến nghị trong Thông báo số 150-TB/UBKTTW ngày 02/11/2016 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ được giao và theo phân công tại Kế hoạch này.

- Chủ động lãnh đạo, chỉ đạo, kim tra, đôn đốc việc thực hiện tại cơ quan, tổ chức, đơn vị mình, đảm bảo đáp ứng yêu cầu, tiến độ đề ra; tích cực trao đổi thông tin, phối hp giữa các đơn vị để triển khai thực hiện kết luận kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đạt hiệu quả.

- Xác định rõ trách nhiệm của các cán bộ, công chức có liên quan đến khuyết điểm, vi phạm được nêu trong Thông báo số 150-TB/UBKTTW ngày 02/11/2016 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, để có biện pháp xử lý theo đúng quy định.

II. NỘI DUNG VÀ NHIỆM VỤ

1 - Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng thuộc Đảng bộ Bộ Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ có trách nhiệm trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác PCTN tại cơ quan, đơn vị mình; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về PCTN; các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Chính phủ, Bộ Tài chính về công tác PCTN; sau các cuộc họp định kỳ phải ghi sổ đầy đủ, ban hành kết luận hoặc nghị quyết để lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác PCTN cũng như định hướng việc tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành hoặc trực tiếp ban hành văn bản quy phạm pháp luật về thuế, hải quan; tăng cường hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng.

2 - Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN, bố trí thời gian thỏa đáng để lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên về công tác PCTN; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục và triển khai thực hiện kế hoạch công tác về PCTN; thực hiện đầy đủ các giải pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng theo quy định và theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

3 - Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế tài chính, trọng tâm đối với lĩnh vực thuế, hải quan, đảm bảo đúng tiến độ, đầy đủ, rõ ràng nhằm hạn chế việc lợi dụng những kẽ hở của cơ chế, chính sách làm thất thu ngân sách nhà nước; khắc phục ngay tình trạng ban hành các văn bản hướng dẫn, giải thích chưa đúng văn bản quy phạm pháp luật; nâng cao chất lượng và công khai, minh bạch công tác hướng dẫn, giải thích, trả li phản ánh, kiến nghị về chính sách, chế độ của cơ quan thuế các cấp; phân công, phân cấp cụ thể, rõ ràng để hướng dẫn, giải thích về chế độ, chính sách.

4 - Chấp hành, tổ chức thực hiện tt chính sách, pháp luật về thuế, hải quan:

4.1 - Tổng cục Thuế: đẩy mạnh công tác xây dựng dự toán thu nội địa của ngân sách địa phương sát với thực tế; tuân thủ chặt chẽ quy trình thanh tra, kiểm tra; việc xây dựng, thẩm định phê duyệt, hủy bỏ kế hoạch, quyết định thanh tra, kiểm tra phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Tăng cường công tác quản lý thuế, hoàn thiện các quy định, quy trình hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đảm bảo chặt chẽ, kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm. Việc hoàn thuế GTGT, miễn, giảm, gia hạn, quản lý nợ thuế phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật; đẩy mạnh công tác kiểm tra sau hoàn thuế để đáp ứng được yêu cầu quản lý, thu ngân sách.

Chủ trì, phối hợp với Cục Tài chính doanh nghiệp, Vụ Ngân sách nhà nước, Thanh tra Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan rà soát, báo cáo, giải trình trách nhiệm trong thời gian dài ghi thu - ghi chi phần lãi nước chủ nhà tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) giai đoạn 2006-2011 cao hơn dự toán Quốc hội phê duyệt 19.311,1/7.815,5 tỷ đồng, không báo cáo Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

4.2 - Tổng cục Hải quan: rà soát, kiểm tra việc tính thuế đối với một số loại xe ô tô có giá trị cao nhập khẩu bao gồm cả giai đoạn từ năm 2015 trở về trước theo dạng quà biếu, quà tặng để phát hiện kịp thời hành vi gian lận, trốn thuế, tránh thất thu cho ngân sách nhà nước; tăng cường phối hợp với các cơ quan có liên quan trong công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại; tăng cường kiểm tra sau thông quan đối với các lĩnh vực, loại hình có rủi ro lớn như trị giá hải quan, tạm nhập tái xuất, khu kinh tế thương mại, xuất xứ hàng hóa...; tổ chức theo dõi, đôn đốc thực hiện kết luận kiểm tra sau thông quan; rà soát, khắc phục ngay việc lập biên bản, quyết định xử lý vi phạm chưa chính xác, chưa đúng quy định.

5 - Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và hiện đại hóa, nhất là trong lĩnh vực thuế, hải quan; tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy trình, thủ tục quản lý và hệ thống khai báo hải quan; tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong quản lý thuế, hải quan và giữa các bộ, cơ quan quản lý chuyên ngành.

6 - Rà soát lại, có phương án cụ thể để bố trí người đứng đầu cơ quan thuế, hải quan cấp tỉnh, thành phố theo đúng Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; thực hiện công tác luân phiên, luân chuyển vị trí công tác theo quy định tại Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ; đẩy nhanh việc kiện toàn chức danh cán bộ chủ chốt tại một số cơ quan thuế, hải quan.

7 - Xử lý nghiêm, đúng quy định đối với một số trường hợp của cơ quan, công chức thuế, hải quan có khuyết điểm, vi phạm; thực hiện nghiêm túc kết luận, kiến nghị của các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, kiểm điểm trách nhiệm các tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm, khuyết điểm. Đối với những đối tượng người nộp thuế và cả cán bộ thuế, hải quan vi phạm pháp luật về thuế, hải quan, phải xem xét, đánh giá mức độ vi phạm để chuyển sang các cơ quan điều tra để xử lý hình sự khi có đủ căn cứ.

Thực hiện xử lý trách nhiệm ngươi đứng đầu để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình trực tiếp lãnh đạo, quản lý theo đúng quy định của Nghị định số 107/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006, Nghị định số 211/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ; tăng cường công tác phối hợp giữa cơ quan thuế, hải quan với các cơ quan công an trong xử lý hành vi vi phạm, tham nhũng để có biện pháp xử lý dứt điểm các vụ việc tồn đọng, kéo dài.

8 - Thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về kê khai tài sản, thu nhập; phải xác minh, làm rõ, xử lý kịp thời đối với những cán bộ, công chức có hành vi liên quan đến tham nhũng, tiêu cực. Hàng năm phải rà soát, lập đầy đủ danh sách cán bộ công chức có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp; tăng cường quản lý, giáo dục cán bộ, công chức, có cơ chế kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm; kịp thời uốn nắn, khắc phục tình trạng một số cán bộ công chức vi phạm quy trình nghiệp vụ, quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp phải xử lý kỷ luật.

9 - Tăng cường công tác quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước được giao, đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả; thực hiện mua sắm trang thiết bị, xây dựng trụ sở làm việc theo đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức.

10 - Tăng cường công tác quản lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; cơ quan hải quan, thuế phải thực hiện đúng quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo được ban hành; nâng cao hiệu lực, hiệu quả thanh tra, kiểm tra nội bộ để kịp thời tự phát hiện hành vi tham nhũng trong nội bộ.

11 - Thực hiện nghiêm các nội dung kết luận, kiến nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đối với Bộ Tài chính, cụ thể:

11.1 - Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục Thuế, Hải quan phát huy ưu điểm, kết quả đạt được trong công tác phòng, chống tham nhũng; nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, có kế hoạch, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm nêu trên; chỉ đạo cấp ủy trực thuộc và phối hợp với cấp ủy địa phương yêu cầu kiểm điểm làm rõ trách nhiệm và xử lý đối với tổ chức, đảng viên có liên quan đến vi phạm, khuyết điểm đã nêu; những nơi chưa xem xét, xử lý trách nhiệm người đứng đầu phải xem xét, xử lý theo đúng quy định.

11.2 - Tăng cường công tác phối hợp với các cấp ủy địa phương thực hiện nghiêm Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 21/8/2006 của Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/5/2012 của Ban chấp hành Trung ương khóa XI và Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng.

11.3 - Rà soát, tham mưu, đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện kịp thời hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật thuế, hải quan theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính, hiện đại hóa và tiếp cận các chuẩn mực, thông lệ quốc tế, khắc phục những sơ hở, bất cập hiện nay. Trong lĩnh vực thuế, kịp thời hoàn thiện các quy định, quy trình hoàn thuế giá trị gia tăng đảm bảo chặt chẽ, ngăn chặn hành vi vi phạm trong việc sử dụng hóa đơn; tăng cường thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế giá trị gia tăng, miễn, giảm, gia hạn, hoãn thuế, quản lý nợ thuế...

11.4 - Thực hiện đầy đủ, toàn diện các giải pháp để phòng ngừa tham nhũng đạt hiệu quả. Nâng cao chất lượng công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, thanh tra, kiểm tra nội bộ, kiểm tra phòng, chống tham nhũng. Xử lý kịp thời, nghiêm minh vi phạm của cán bộ công chức; thực hiện nghiêm quy định về xử lý trách nhiệm người đứng đầu; cơ quan, đơn vị để xảy ra tham nhũng, vi phạm pháp luật.

11.5 - Nghiên cứu tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan chức năng bổ sung chức năng thanh tra hành chính cho các Tổng cục và chức năng điều tra cho cơ quan thuế.

11.6 - Tổ chức thanh tra kết quả thanh tra chống chuyển giá của Tổng cục Thuế đối với Công ty Global Dyeing và Công ty TNHH Chang Shin Việt Nam để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

11.7 - Tăng cường, thực hiện có hiệu quả cơ chế phối hợp với các cơ quan điều tra, kiểm sát, tòa án các cấp trong trao đổi, cung cấp thông tin về việc điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án liên quan đến lĩnh vực thuế, hải quan.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng thuộc Đảng bộ Bộ Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và các nội dung, nhiệm vụ trong kế hoạch có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện tại đơn vị, đảm bảo đúng yêu cầu theo Thông báo số 150-TB/UBKTTW ngày 02/11/2016 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cụ thể:

1 - Đảng ủy Bộ Tài chính

- Chủ trì, giúp Ban Cán sự Đảng Bộ trong việc hướng dẫn, đôn đốc các tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ Bộ Tài chính triển khai thực hiện toàn bộ nội dung của Kế hoạch này.

- Chủ trì, phối hợp với Thanh tra Bộ và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch này, kịp thời báo cáo, đề xuất với Ban Cán sự Đảng Bộ các biện pháp cần thiết để thực hiện có hiệu quả Kế hoạch.

- Phối hợp với Thanh tra Bộ tổng hợp chung báo cáo kết quả thực hiện kết luận kiểm tra, trình Ban cán sự Đảng Bộ để báo cáo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, hoàn thành trước ngày 15-3-2017.

2 - Tổng cục Thuế

- Tổ chức thực hiện và chỉ đạo Cục Thuế các tỉnh, thành phố khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong quá trình tổ chức thực hiện pháp luật về thuế được nêu tại Thông báo số 150-TB/UBKTTW ngày 02/11/2016 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

- Tổng cục Thuế chủ trì, phối hợp với Cục Tài chính doanh nghiệp, Vụ Ngân sách Nhà nước, Thanh tra Bộ chuẩn bị báo cáo giải trình trách nhiệm về việc trong thời gian dài ghi thu, ghi chi phần lãi nước chủ nhà tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) giai đoạn 2006-2011 cao hơn dự toán Quốc hội phê duyệt 19.311,1/7.815,5 tỷ đồng.

- Thực hiện các nội dung, nhiệm vụ được phân công tại Phụ lục số 3, 4, 5 kèm theo Kế hoạch và tích cực phối hợp với các đơn vị có liên quan để thực hiện có hiệu quả Kế hoạch.

- Tổng hợp kết quả thực hiện, lập và gửi báo cáo về Văn phòng Ban Cán sự Đảng Bộ trước ngày 28/02/2017.

3 - Tổng cục Hải quan

- Tổ chức thực hiện và chỉ đạo Cục Hải quan các tỉnh, thành phố, các đơn vị thuộc Tổng cục Hải quan (Vụ Pháp chế, Vụ Thanh tra, Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Thuế Xuất nhập khẩu, Cục Kiểm tra sau thông quan, Cục Giám sát quản lý về hải quan, Cục Điều tra chống buôn lậu) thực hiện đầy đủ các nội dung kết luận, kiến nghị tại Thông báo số 150-TB/UBKTTW ngày 02/11/2016 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

- Chủ trì giúp Ban Cán sự trong việc phối hợp các Bộ, ngành thực hiện đổi mới cơ chế chính sách, phương thức thực hiện về việc kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu nhằm nâng cao hiệu quả hiệu lực công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu đồng thời giảm thời gian thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu.

- Thực hiện các nội dung, nhiệm vụ được phân công tại Phụ lục số 1, 2, 5 kèm theo Kế hoạch và tích cực phối hợp với các đơn vị có liên quan để thực hiện có hiệu quả Kế hoạch.

- Tổng hợp kết quả thực hiện, lập và gửi báo cáo về Văn phòng Ban Cán sự Đảng Bộ trước ngày 28/02/2017.

4 - Vụ Tổ chức cán bộ

- Thực hiện các nội dung, nhiệm vụ được phân công tại Phụ lục số 1, 5 kèm theo Kế hoạch.

- Chủ trì, phối hợp với Đảng ủy Bộ, Thanh tra Bộ, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan và các đơn vị có liên quan thực hiện rà soát, xem xét để tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý đối với tập thể, cá nhân có liên quan đến khuyết điểm, vi phạm, kết hợp cùng với việc tổng kết, đánh giá công tác cán bộ vào cuối năm 2016.

- Tổng hợp kết quả thực hiện, lập và gửi báo cáo về Văn phòng Ban Cán sự Đảng Bộ trước ngày 28/02/2017.

5 - Vụ Chính sách thuế, Vụ Pháp chế: Chủ động phối hợp với Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Thanh tra Bộ và các đơn vị có liên quan rà soát, thực hiện các nội dung tại Phụ lục số 1, 2, 3, 5 kèm theo Kế hoạch.

6 - Cục Tài chính doanh nghiệp, Vụ Ngân sách Nhà nước: Chủ động phối hợp với Tổng cục Thuế, Thanh tra Bộ và các đơn vị có liên quan rà soát, báo cáo, giải trình trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ ghi thu - ghi chi phần lãi nước chủ nhà tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giai đoạn 2006 - 2011.

7 - Thanh tra Bộ

- Tổ chức thanh tra kết quả thanh tra chống chuyển giá của Tổng cục Thuế đối với Công ty Global Dyeing và Công ty TNHH Chang Shin Việt Nam để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

- Chủ trì, phối hợp với Đảng ủy Bộ, Văn phòng Ban Cán sự Đảng chịu trách nhiệm đôn đốc, tổng hợp báo cáo; kết quả thực hiện của các đơn vị, trình Ban Cán sự Đảng Bộ để báo cáo Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Yêu cầu hoàn thành trước ngày 15-3-2017.

8 - Văn phòng Ban Cán sự

- Tiếp nhận, hướng dẫn các đơn vị việc lập báo cáo kết quả thực hiện.

- Phối hợp với Đảng ủy Bộ, Thanh tra Bộ tổng hợp báo cáo, trình Ban Cán sự Đảng Bộ để báo cáo Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

9 - Các đơn vị được phân công nhiệm vụ nêu trên có trách nhiệm báo cáo tiến độ thực hiện của đơn vị mình vào ngày 30 hàng tháng, gửi báo cáo Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính (qua Văn phòng Ban Cán sự Đảng).

Đề nghị các đơn vị tổng hợp báo cáo chung kết quả thực hiện kiến nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, gửi về Bộ (qua Văn phòng Ban Cán sự Đảng) trước ngày 28/02/2017./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Chỉ đạo TW về PCTN (để b/c);
- Ủy ban Kiểm tra Trung ương (để b/c);
- Văn phòng Trung ương Đảng (để b/c);
- Ban Cán sự Đảng Chính phủ (để b/c);
- Các đ/c Ủy viên BCSĐ Bộ Tài chính;
- Đảng ủy Bộ Tài chính;
- Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan;
- Các Cục, Vụ: TCDN, KHTC, NSNN, CST, PC, TCCB;
- Lưu: VPBCSĐ, TTr (H.T.Huyền; 15b).

T/M BAN CÁN SỰ ĐẢNG
BÍ THƯ
Đinh Tiến Dũng

 

PHỤ LỤC 1

MỘT SỐ ĐƠN VỊ THUỘC CƠ QUAN TỔNG CỤC HẢI QUAN THỰC HIỆN CHƯA ĐẦY ĐỦ MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA THAM NHŨNG VÀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO
(kèm theo Kế hoạch số 05-KH/BCSĐ ngày 29/11/2016 của Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính)

STT

Đơn vị chủ trì thực hiện

Đơn vị phối hợp

Nội dung thực hiện

Thời gian thực hiện

1

Vụ Pháp chế (Tổng cục Hải quan)

Vụ Pháp chế, Vụ Chính sách thuế của bộ

- Phải định kỳ kiểm tra việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hỗ trpháp lý cho doanh nghiệp; phổ biến, giáo dục pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp;

Định kỳ

- Thực hiện kiểm tra các văn bản do Tổng cục Hải quan ban hành gồm cả các văn bản, chỉ thị về PCTN;

- Thực hiện kiểm tra công tác xử lý vi phạm hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính;

- Nâng cao chất lượng xây dựng tham mưu, xây dựng văn bản pháp luật, khắc phục việc ban hành văn bản có nội dung không rõ ràng, gây lúng túng trong quá trình thực hiện.

2

Vụ Thanh tra (Tổng cục Hải quan)

Thanh tra Bộ, Vụ Pháp chế của Bộ và Vụ Pháp chế của Tng cục Hải quan

- Thực hiện hướng dẫn, kiểm tra hải quan địa phương trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, phòng, chống tham nhũng;

Định kỳ

- Thực hiện kiểm tra nội bộ đi với các đơn vị thuộc Cơ quan Tổng cục Hải quan;

- Trong kế hoạch kiểm tra nội bộ hàng năm, phải bổ sung nội dung về kiểm tra văn bản, chỉ thị của Tổng cục Hải quan ban hành nhằm phòng ngừa tham nhũng

3

Cục Thuế xuất nhập khẩu, Cục Kiểm tra sau thông quan

Thanh tra Bộ, Vụ Pháp chế của Bộ; Vụ Thanh tra và Vụ Pháp chế của Tổng cục Hải quan

Phải thường xuyên kiểm tra cơ quan hải quan các cấp;

Kịp thời phát hiện sơ hở, chồng chéo trong cơ chế, chính sách, pháp luật để đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện, nâng cao tính tuân thủ pháp luật hải quan của doanh nghiệp Qua kiểm tra nghiệp vụ, trường hợp phát hiện sai phạm của doanh nghiệp, ấn định truy thu thuế phải chỉ rõ trách nhiệm liên đi của cán bộ, công chức hải quan

Định kỳ

4

Cục Giám sát quản lý về hải quan

Vụ Thanh tra, Vụ Pháp chế của Tổng cc Hải quan

- Thực hiện thanh tra chuyên ngành đối với các doanh nghiệp và kiểm tra cơ quan hải quan các cấp;

Định kỳ

- Tăng cường công tác nắm bắt tình hình để tham mưu, đề xuất xây dựng cơ chế, chính sách cho sát thực tế;

Thực hiện thường xuyên

- Nắm bắt kịp thời những khó khăn, vướng mắc, bất cập, sơ hở của hệ thống thông quan tự động, của các phương tiện, thiết bị kiểm tra, giám sát hải quan triển khai ở địa phương để tham mưu cho lãnh đạo Tổng cục Hải quan các giải pháp khắc phục nhằm phòng ngừa tham nhũng.

5

Cục Điều tra chống buôn lậu

Vụ Pháp chế của Bộ, Vụ Pháp chế của Tổng cục Hải quan

- Phải định kỳ kiểm tra cơ quan hải quan các cấp, các đơn vị trực thuộc và kiểm tra thi hành các văn bản, quy định, quy trình về hoạt động nghiệp vụ kiểm soát hải quan;

Định kỳ

- Đẩy nhanh việc tham mưu xây dựng cơ sở pháp lý để cơ quan hải quan thực thi một slĩnh vực (như bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, phòng chống ma túy, rửa tiền); kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát hải quan.

Năm 2017

Vụ Tổ chức cán bộ của Bộ và của Tổng cục Hải quan

Kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân có liên quan vì để xảy ra 02 đảng viên vi phạm pháp luật

trước 31/12/2016

 

PHỤ LỤC 2

MỘT SỐ BẤT CẬP, SƠ HỞ, THỰC HIỆN THIẾU THỐNG NHẤT, ĐỒNG BỘ TRONG LĨNH VỰC HẢI QUAN
(kèm theo Kế hoạch số 05-KH/BCSĐ ngày 29/11/2016 của Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính)

STT

Đơn vị chủ trì thực hiện

Đơn vị phối hp

Nội dung kết luận, kiến nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Nội dung Ban Cán sự Đảng Bộ yêu cầu thực hiện

Thời gian thực hiện

I

Bất cập, sơ h, thực hiện thiếu thống nhất

1

Tổng cục Hải quan

Vụ Chính sách thuế, Cục Tài chính doanh nghiệp

Xăng dầu tạm nhập tái xuất

- Mặt hàng xăng dầu tạm nhập tái xuất không hết chuyển tiêu thụ nội địa, có 08 doanh nghiệp hải quan n định thu thuế là 428,151 tỷ đồng, nhưng cùng mặt hàng kinh doanh như nhau Công ty cổ phần Lọc hóa Việt Nam khi khởi kiện, tòa sơ thẩm, phúc thẩm đều tuyên bác Quyết định ấn định thuế của Hải quan đối với Công ty số tiền 26,244 tỷ đồng.

Tổng cục Hải quan rà soát, báo cáo Bộ

trước 28/2/2017

2

Tổng cục Hải quan

Vụ Chính sách thuế của Bộ và Cục Thuế xuất nhập khẩu của Tổng cục Hải quan

Phân tích phân loại hàng hóa

Cùng một mặt hàng nhập khẩu, kết quả phân tích, phân loi hàng hóa tại hai Trung tâm phân tích phân loại hàng hóa của Tổng cục Hải quan khác nhau, thuế suất chênh lệch là 20%. Tổng cục Hải quan có văn bản thông báo kết quả phân loại hàng hóa thực hiện thống nhất, nhưng Cục Thuế xuất nhập khẩu nhân danh Tổng cục Hải quan có Phiếu chuyển hồ sơ của doanh nghiệp để các Trung tâm phối hợp giải quyết theo quy định.

Tổng cục Hải quan chỉ đạo các đơn vị trực thuộc có liên quan rà soát, giải trình, làm rõ nội dung này và đề xuất xử lý

trước 28/2/2017

Vụ Tổ chức cán bộ của Bộ và của Tổng cục Hải quan

Kiểm điểm trách nhiệm của cán bộ, công chức có liên quan đến việc Cục Thuế xuất nhập khẩu nhân danh Tổng cục Hải quan ban hành văn bản không đúng thẩm quyền

Rà soát, kiểm điểm cá nhân có liên quan

trước 31/12/2016

3

Tổng cục Hải quan

Vụ Chính sách thuế của Bộ

Áp mã HS để áp mức thuế suất hàng nhập khẩu

Một mặt hàng về các cửa khẩu khác nhau, người khai hải quan kê khai theo mã HS khác nhau (dẫn đến áp mức thuế suất khác nhau, ví dụ giữa 5% và 20%) nhưng cán bộ hải quan vẫn cho thông quan, dẫn đến thất thu cho ngân sách.

Tổng cục Hải quan rà soát, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân có liên quan

trước 28/2/2017

Vụ Tổ chức cán bộ của Bộ và của Tổng cục Hải quan

Kiểm điểm trách nhiệm của cán bộ, công chức có liên quan đến việc cho thông quan nêu trên.

Tổng cục Hải quan rà soát, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân có liên quan

trước 31/12/2016

4

Tổng cục Hải quan

Vụ Pháp chế của Bộ, Thanh tra Bộ, Vụ Pháp chế của Tổng cục Hải quan

Kiểm tra sau thông quan

Kết quả kiểm tra sau thông quan giai đoạn 2011-2015 cho thấy đa số các doanh nghiệp được kiểm tra đều có vi phạm bị phạt vi phạm hành chính, đã truy thu thuế 6.848 tỷ đồng.

Tổng hợp các loại sai phạm, rà soát lại các quy định ca pháp luật trong lĩnh vực hải quan, để đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung phù hợp hơn, chặt chẽ hơn

năm 2017

5

Tổng cục Hải quan

Vụ Thanh tra của Tổng cục Hải quan

Việc tham vấn giá hàng nhập khẩu

Việc tham vấn giá của một số Cục Hải quan địa phương vẫn thực hiện chưa đúng quy định.

Tổng cục Hi quan phải đôn đốc, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp thực hiện không đúng quy định

định kỳ

II

Văn bản hướng dn ban hành chưa đúng quy đnh

 

1

Văn phòng Bộ

Tổng cục Hải quan, Vụ Pháp chế của Bộ

Xăng dầu tạm nhập tái xuất

Mặt hàng xăng dầu đã tạm nhập nhưng không tái xuất hoặc tái xuất không hết chuyển tiêu thụ nội địa, Công văn số 17060/BTC-VP ngày 07/12/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn phải thay Tờ khai hải quan, trái vi Thông tư s194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính quy định không đăng ký tờ khai mới.

Thực hiện rà soát và giải trình về việc ban hành Công văn số 17060/BTC-VP ngày 07/12/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn phải thay Tờ khai hải quan khi doanh nghiệp thay đổi loại hình kinh doanh ttạm nhập tái xuất sang nhập khẩu thương mại để bán hàng ở thị trường trong nước.

trước 31/12/2016

2

Vụ Tổ chức cán bộ của Bộ

Văn phòng Bộ

Kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân có liên quan đến việc ban hành Công văn số 17060 nêu trên.

Yêu cầu xác định rõ các cá nhân có liên quan để xử lý trách nhiệm

trước ngày 31/12/2016

3

Tổng cục Hải quan

Vụ Pháp chế của Bộ

Thực hiện thủ tục hải quan điện tử

Công văn s591/GSQL2 của Tổng cục Hải quan hướng dẫn doanh nghiệp mở tờ khai tái xuất hàng hóa thuộc nhiều tờ khai tạm nhập thì thực hiện thủ tục hải quan th công, trái với Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 quy định tái xuất hàng hóa thuộc nhiều tờ khai tạm nhập thì không thuộc diện được thực hiện thủ tục hải quan thủ công.

Thực hiện rà soát, báo cáo Bộ.

trước ngày 31/12/2016

4

Vụ Tổ chức cán bộ của Bộ

Cục Giám sát quản lý về hải quan, Vụ Tổ chức cán bộ của Tổng cục Hải quan

Thực hiện thủ tục hải quan điện t

Kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân có liên quan đến việc ban hành Công văn s 591 nêu trên.

u cầu xác định rõ các cá nhân có liên quan để xử lý trách nhiệm

trước ngày 31/12/2016

........................................

STT

Đơn vị chủ trì thực hiện

Đơn vị phối hợp

Nội dung kết luận, kiến nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Nội dung Ban Cán sự Đảng Bộ yêu cầu thực hiện

Thời gian thực hin

3

Tổng cục Hải quan

Vụ Pháp chế của Bộ

Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan...

Thông tư dài hơn 200 trang, ngoài ra còn tiếp tục được giải thích, hướng dẫn tại một văn bản dài gần 100 trang của Tổng cục Hải quan (Công văn số 6330/TCHQ-GSQL)

Thực hiện rà soát, báo cáo Bộ.

trước ngày 28/02/2017

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 5

ĐỀ NGHỊ XEM XÉT, XỬ LÝ CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN LIÊN QUAN ĐẾN KHUYẾT ĐIỂM, VI PHẠM
(kèm theo Kế hoạch số 05-KH/BCSĐ ngày 29/11/2016 của Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính)

STT

Đơn vị chủ trì thực hiện

Đơn vị phối hợp thực hiện

Nội dung kết luận, kiến nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Nội dung Ban cán sự Đảng yêu cầu thực hiện

Thời gian thực hin

I

Các đơn vị thuc Bộ Tài chính

1

Vụ Tổ chức cán bộ

Đảng ủy Bộ, Vụ Pháp chế, Vụ Chính sách thuế, Vụ Tổ chức cán bộ, Thanh tra Bộ Tài chính

Đề nghị Ban cán sự đảng Bộ phối hợp với Đảng ủy Bộ Tài chính chỉ đạo tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm và xử lý đối với tập thể, cá nn có liên quan đến khuyết điểm, vi phạm đã nêu.

Yêu cầu Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan báo cáo Ban Cán sự Đảng Bộ việc tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm và xử lý đối với tập thể, cá nhân có liên quan đến khuyết điểm, vi phạm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao

31/12/2016

II

Các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Thuế

1

Tổng cục Thuế

Vụ Tổ chức cán bộ của Bộ và các đơn vị thuộc Tổng cục thuế (Vụ Pháp chế, Vụ Chính sách thuế, Vụ Kiểm tra nội bộ, Vụ Tổ chức cán bộ)

Đề nghị ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục Thuế chỉ đạo việc tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm và xử lý đối với tập thể, cá nhân có liên quan đến khuyết điểm, vi phạm đã nêu.

Yêu cầu Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phi hợp với các đơn vị có liên quan báo cáo Ban Cán sự Đảng Bộ việc tổ chc kiểm điểm làm rõ trách nhiệm và xử lý đối với tập thể, cá nhân có liên quan đến khuyết điểm, vi phạm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao

31/12/2016

2

Tổng cục Thuế

Cục Thuế Bình Dương, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh

Đề nghị Ban cán sự đảng Bộ Tài chính phối hợp với cấp ủy địa phương chỉ đạo kiểm điểm làm rõ trách nhiệm và xử lý đối với tập thể, cá nhân có liên quan trong thực hiện hoạt đng thanh tra, kiểm tra tại các doanh nghiệp mà qua kiểm toán đã phát hiện tăng thu và yêu cầu truy thu thuế bổ sung 280,92 tỷ đồng (tại Cục Thuế Bình Dương); qua thanh tra truy thu bổ sung 12,04 tỷ đồng (tại Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh).

Yêu cầu Tổng cục Thuế tổ chức thực hiện, chỉ đạo việc kiểm điểm làm rõ trách nhiệm và xử lý đối với tập thể, cá nhân có liên quan đến khuyết điểm, vi phạm

31/12/2016

3

Vụ Tổ chức cán bộ

Vụ Tổ chức cán bộ của Tổng cục Thuế và Cục Thuế các tỉnh, thành phố có liên quan

Đề nghị Ban cán sự đảng Bộ Tài chính phối hợp với các cấp ủy địa phương chỉ đạo việc kiểm điểm làm rõ trách nhiệm và xử lý đối với tập thể, cá nhân (bao gồm cả xem xét, xử lý trách nhiệm người đng đầu theo quy định) có liên quan đến khuyết điểm, vi phạm đã nêu và còn để xảy ra các trường hợp đảng viên, CBCC vi phạm tham nhũng.

Yêu cầu Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp với Tổng cục Thuế rà soát, làm rõ trách nhiệm và đề xuất Ban cán sự Đảng Bộ hướng xử lý đối với tập thể, cá nhân có khuyết điểm, vi phạm.

31/12/2016

4

Vụ Tổ chức cán bộ

Vụ Tổ chức cán bộ của Tổng cục Thuế và Cục Thuế Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Cần Thơ

Đề nghị Ban cán sự đảng Bộ Tài chính chỉ đạo làm rõ và xử lý những cá nhân có vi phạm theo ý kiến của cơ quan có thẩm quyền tại Chi cục Thuế TP. Hạ Long (Cục Thuế Quảng Ninh), Phòng chuyên quản kiểm tra và thanh tra (Cục Thuế Vĩnh Phúc), Chi cục thuế quận Ninh Kiều (Cục Thuế Cần Thơ).

Yêu cầu Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp với Tổng cục Thuế rà soát, làm rõ trách nhiệm và đề xuất Ban Cán sự Đảng Bộ hướng xử lý đối với tập thể, cá nhân có khuyết điểm, vi phạm.

31/12/2016

III

Các đơn vị thuộc và trực thuộc Tng cục Hải quan

1

Tổng cục Hải quan

Vụ Pháp chế, Vụ Thanh tra, Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Thuế Xuất nhập khẩu, Cục Kiểm tra sau thông quan, Cục Điều tra chống buôn lậu.

Đề nghị Thường vụ Đảng ủy Tổng cục Hải quan chỉ đạo việc tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm và xử lý đi với tập thể, cá nhân có liên quan đến khuyết điểm, vi phạm đã nêu.

Đề nghị Tổng cục Hải quan chỉ đạo, thực hiện và báo cáo Ban Cán sự Đảng Bộ.

31/12/2016

2

Tổng cục Hải quan

Vụ Tổ chức cán bộ ca Bộ Tài chính và của Tổng cục Hải quan, Cục Điều tra chống buôn lậu

Đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục Hải quan chỉ đạo việc kiểm điểm trách nhiệm, thực hiện quy trình xem xét, xử lý kỷ luật tập thể, cá nhân có liên quan (bao gồm cả xem xét, xử lý trách nhiệm người đứng đu theo quy định) do buông lỏng công tác quản lý, để xảy ra 02 đảng viên vi phạm pháp luật, bị kết án tù về hành vi tham nhũng.

Yêu cầu Tổng cục Hải quan chỉ đạo, thực hiện và báo cáo Ban Cán sự Đảng Bộ.

31/12/2016

3

Tổng cục Hải quan

Vụ Tổ chức cán bộ của Bộ Tài chính và của Tổng cục Hải quan; Cục Hải quan 12 tỉnh, thành phố: Lào Cai, Lạng Sơn, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nội, Quảng Trị, Đà Nng, Khánh Hòa, TP. H Chí Minh, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang.

Đề nghị Ban cán sự đảng Bộ Tài chính phối hợp với các cấp ủy địa phương chỉ đạo việc kiểm điểm trách nhiệm, thực hiện quy trình xem xét, xử lý kỷ luật đối với tập thể, cá nhân có liên quan (bao gồm cả xem xét, xử lý trách nhiệm người đng đầu theo quy định) do buông lỏng công tác quản lý, để đảng viên, CBC thuộc quyền quản lý vi phạm tham nhũng.

Yêu cầu Tổng cục Hải quan chỉ đạo 12 Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện và báo cáo Ban Cán sự Đảng Bộ hướng xử lý những cá nhân có vi phạm theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra trung ương.

31/12/2016