Thông báo 77/TB-VPCP năm 2022 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp về mua vắc xin cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi; việc thực hiện hợp đồng mua vắc xin AstraZeneca; việc cấp phép thuốc điều trị COVID-19 và việc thực hiện Khoản 5 Điều 6 Nghị quyết 12/2021/UBTVQH15
Số hiệu: 77/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 19/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 77/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2022

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ ĐỨC ĐAM TẠI CUỘC HỌP VỀ VIỆC MUA VẮC XIN CHO TRẺ EM TỪ 5 ĐẾN DƯỚI 12 TUỔI; VIỆC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG MUA VẮC XIN ASTRAZENECA; VIỆC CẤP PHÉP THUỐC ĐIỀU TRỊ COVID-19 VÀ VIỆC THỰC HIỆN KHOẢN 5 ĐIỀU 6 NGHỊ QUYẾT SỐ 12/2021/UBTVQH15

Sáng ngày 19 tháng 3 năm 2022, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã chủ trì cuộc họp về việc mua vắc xin cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi; việc thực hiện hợp đồng mua vắc xin AstraZeneca; việc cấp phép thuốc điều trị COVID-19 và việc thực hiện khoản 5 Điều 6 Nghị quyết số 12/2021/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tham dự cuộc họp có Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên; đại diện các Bộ, cơ quan: Ủy ban Xã hội của Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Tài chính, Tư pháp, Y tế. Sau khi nghe báo cáo của Bộ Y tế, ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam có ý kiến kết luận như sau:

1. Về việc mùa vắc xin cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi:

- Bộ Y tế khẩn trương thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các văn bản số 1487/VPCP-KGVX ngày 09 tháng 3 năm 2022, 1504/VPCP-KGVX ngày 10 tháng 3 năm 2022, 1584/VPCP-KGVX ngày 15 tháng 3 năm 2022, 1651/VPCP-KGVX ngày 16 tháng 3 năm 2022, 1674/VPCP-KGVX ngày 17 tháng 3 năm 2022.

- Bộ Y tế làm rõ các loại vắc xin có thể tiêm cho trẻ em; tình hình, dự báo nhiễm virus của trẻ em và việc tiêm sau khi bị nhiễm virus; kinh nghiệm của các nước tiêm cho trẻ em; các cam kết tài trợ vắc xin của các nước, trên cơ sở đó kiến nghị tổng số vắc xin cần mua, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong ngày 21 tháng 3 năm 2022.

2. Về việc thực hiện hợp đồng mua vắc xin AstraZeneca: Bộ Y tế báo cáo rõ về lô vắc xin 1.109.600 liều vắc xin đã được đưa về Việt Nam từ ngày 22 tháng 12 năm 2021; chính sách giảm giá của AstraZeneca đối với các nước và Việt Nam; về 73.504 liều vắc xin VNVC để lại để tiêm miễn phí cho nhân viên...

3. Về việc nhận chuyển giao công nghệ sản xuất và cấp phép thuốc điều trị COVID-19: Bộ Y tế tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp nhận chuyển giao công nghệ và sản xuất thuốc điều trị COVID-19 tại Việt Nam; thực hiện cấp phép cho thuốc điều trị COVID-19 theo đúng tinh thần kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại điểm 4 văn bản số 318/TB-VPCP ngày 27 tháng 11 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh.

4. Bộ Y tế phối hợp với Văn phòng Chính phủ hoàn thiện trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định chi tiết khoản 5 Điều 6 Nghị quyết số 12/2021/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định của pháp luật.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Y tế và các bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Ủy ban Xã hội của QH;
- Các Bộ: YT, TC, TP, GDĐT;
- Các Thành viên BCĐ quốc gia phòng, chống dịch COVID-19;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: KTTH, QHQT, TH; TGĐ cổng
TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3b) CĐ.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp