Thông báo 7144/TB-BNN-VP năm 2017 về giới thiệu chữ ký của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thủy lợi
Số hiệu: 7144/TB-BNN-VP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Trần Quốc Tuấn
Ngày ban hành: 28/08/2017 Ngày hiệu lực: 28/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7144/TB-BNN-VP

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2017

 

THÔNG BÁO

GIỚI THIỆU CHỮ KÝ CỦA TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THỦY LỢI

Căn cứ Quyết định số 25/2017/QĐ-TTg , ngày 03/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thủy lợi trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 3188/QĐ-BNN-TCCB ngày 28/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Bổ nhiệm (có thời hạn) ông Nguyễn Văn Tỉnh, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thủy lợi giữ chức Tổng Cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, kể từ ngày 18/8/2017.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin thông báo chữ ký của ông Nguyễn Văn Tỉnh đến các cơ quan, đơn vị biết và liên hệ công tác.

Chữ ký của ông Nguyễn Văn Tỉnh
Tổng Cục trưởng Tổng cục Thủy lợi

 

 

Nơi nhận:
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Các Bộ, ngành TW;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;
- Đảng ủy Bộ, Công đoàn cơ quan Bộ, Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam;
- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ NN&PTNT;
- UBND, Sở NN&PTNT các tỉnh, TP;
- Lưu: VT, VP, TCTL(VPTC 02).

TL. BỘ TRƯỞNG
Q. CHÁNH VĂN PHÒNG
Trần Quốc Tuấn