Thông báo 380/TB-VPCP năm 2016 kết luận của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình về tình hình xử lý hàng hải sản tồn kho và Đề án “Xác định thiệt hại để bồi thường; hỗ trợ khôi phục sản xuất và đảm bảo an sinh xã hội cho người dân bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển tại tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế"
Số hiệu: 380/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 28/11/2016 Ngày hiệu lực: 28/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Chính sách xã hội, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 380/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2016

 

THÔNG BÁO

KT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG TRƯƠNG HÒA BÌNH VỀ TÌNH HÌNH XỬ LÝ HÀNG HẢI SẢN TỒN KHO VÀ Đ ÁN “XÁC ĐNH THIỆT HẠI ĐỂ BỒI THƯỜNG; HỖ TRỢ KHÔI PHỤC SẢN XUẤT VÀ ĐẢM BẢO AN SINH XÃ HỘI CHO NGƯỜI DÂN BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG BIỂN TẠI CÁC TỈNH HÀ TĨNH, QUẢNG BÌNH, QUẢNG TRỊ VÀ THỪA THIÊN HUẾ”

Ngày 24 tháng 11 năm 2016, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã chủ trì cuộc họp bàn về tình hình xử lý hàng hải sản tồn kho và Đề án “Xác định thiệt hại để bồi thường; hỗ trợ khôi phục sản xuất và đảm bảo an sinh xã hội cho người dân bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế”. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính. Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo, ý kiến phát biu của các đại biểu, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình có ý kiến kết luận như sau:

1. Văn phòng Chính phủ báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép đưa Đề án vào chương trình phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2016 để Chính phủ thảo luận, cho ý kiến.

Trường hợp Thủ tướng Chính phủ đồng ý, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuẩn bị kỹ nội dung, báo cáo tại phiên họp.

2. Đồng ý chi phí kiểm nghiệm chất lượng các lô hàng hải sản thu mua, tạm trhiện đang tồn kho do Bộ Y tế thực hiện được lấy từ nguồn tiền bi thường của Công ty Formosa. Giao Bộ Tài chính hướng dẫn việc thanh toán các chi phí này phù hợp quy định hiện hành .

3. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ định kỳ thông tin cho Văn phòng Trung ương Đảng về tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ, công việc liên quan đến sự cmôi trường biển.

4. Yêu cầu Ủy ban nhân dân 04 tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Qung Tr, Thừa Thiên - Huế thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thtướng Chính phủ về xử lý lượng hàng hải sản thu mua, tạm trữ hiện đang tồn đọng đúng theo số liệu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo tại cuộc họp Ban chỉ đạo về các giải pháp để ổn định đời sống và sản xuất, kinh doanh cho nhân dân 04 tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng sự cố môi trường (Ban chỉ đạo) ngày 08 tháng 11 năm 2016.

5. Về Đề án:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần ghi rõ hình thức hỗ trợ đóng mới tàu cá là hỗ trợ lãi suất, không hỗ trợ tin trực tiếp; khuyến khích ưu tiên hỗ trợ tàu vỏ thép.

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoàn thiện Đề án, nht là vnội dung chính sách đảm bảo an sinh xã hội, khôi phục sản xuất, đảm bảo Đề án có tính khả thi cao, phù hợp với điều kiện của từng địa phương.

6. Bộ Tài nguyên và Môi trường đẩy nhanh hơn nữa tiến độ để sớm tiến hành tiêu hủy, lưu ý tăng cường kiểm tra, giám sát đm bảo tiêu hủy những lô hàng đã được Bộ Y tế kim nghiệm và xác nhận là không đảm bảo an toàn thực phm theo đúng số liệu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo tại cuộc họp Ban chỉ đạo ngày 08 tháng 11 năm 2016.

7. Bộ Y tế tiếp tục thc hiện nhiệm vụ được giao lại Thông báo s 373/TB-VPCP ngày 16 tháng 11 năm 2016, sớm công bố chất lượng hải sn trong tháng 12 năm 2016.

8. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Công Thương nghiên cứu, rà soát để xác định rõ vấn đề hạn sử dụng đối với hải sản khai thác từ biển. Trên cơ sở đó, báo cáo, đề xuất giải pháp.

9. Giao Bộ Tài chính rà soát, báo cáo về ngun kinh phí đối với số lượng gạo đã xuất cấp để hỗ trợ cho các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế theo Quyết định s 772/QĐ-TTg ngày 09 tháng 5 năm 2016 và Quyết định số 1138/QĐ-TTg ngày 25 tháng 6 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ, đề xuất giải pháp.

10. Bộ Công Thương khẩn trương, xác định ngay đơn giá đối với hải sn tồn kho để làm căn cứ sớm tiến hành tiêu thụ, tiêu hủy theo đúng chỉ đạo tại Thông báo số 373/TB-VPCP ngày 16 tháng 11 năm 2016.

11. Giao Tcông tác của Thủ tướng Chính phủ kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo Quyết định số 1462/QĐ-TTg ngày 19 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ) kim tra, đôn đốc việc thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc giải quyết (tiêu thụ, tiêu hủy) các lô hàng hải sản thu mua, tạm trữ hiện đang tồn kho tại 04 tỉnh miền Trung.

12. Các Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Ủy ban nhân dân các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế tăng cường thực hiện chỉ đạo của Thtướng Chính phủ tại Thông báo số 373/TB- VPCP ngày 16 tháng 11 năm 2016 về xây dựng bsung định mức cho các đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định số 1880/QĐ-TTg ngày 29 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó có các cửa hàng ăn uống (phục vụ khách du lịch) ven biển; khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ tổng mức bồi thường thiệt hại của các địa phương theo quy định của Quyết định số 1880/QĐ-TTg để làm cơ sở tiếp tục triển khai và tiến tới hoàn thành chi trả tin bi thường.

13. Về hỗ trợ cho Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình kinh phí thu mua cá do hiện tượng hải sản chết bất thường để ổn định tình hình an ninh, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 9942/VPCP-KTTH ngày 17 tháng 11 năm 2016, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.

14. Ủy ban nhân dân các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế đẩy mạnh giải ngân, chi trả đợt 1 tiền bồi thường, đảm bảo hoàn thành theo đúng tiến độ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./

 


Nơi nhận:
- Đ/c Tổng Bí thư (để b/c);
- Đ/c Thường trực Ban Bí thư (để b/c);
- Đ/c Chủ tịch UBTWMTTQVN (để b/c);
- TTg, các PTTg;
- Văn phòng TW Đảng;
- VP Chủ tịch nước;
- Ban Tuyên giáo TW;
- Ban Dân vận TW;
- Các Bộ: TN&MT, NN&PTNT, TC, CT, YT;
- UBND các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, Các Vụ: KTTH, KGVX, Tổ công tác của TTgCP theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của CP, TTgCP;
- Lưu: VT, KTN (03).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng