Thông báo 252/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh về xây dựng các chuyên đề thuộc Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”
Số hiệu: 252/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Cao Huy
Ngày ban hành: 22/09/2021 Ngày hiệu lực: 22/09/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 252/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2021

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG THƯỜNG TRỰC CHÍNH PHỦ PHẠM BÌNH MINH VỀ XÂY DỰNG CÁC CHUYÊN ĐỀ THUỘC ĐỀ ÁN “CHIẾN LƯỢC XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2030, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2045”

Ngày 16 tháng 9 năm 2021, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã chủ trì cuộc họp về xây dựng các chuyên đề thuộc Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045” (sau đây gọi tắt là Đề án) do Ban chỉ đạo xây dựng Đề án phân công hoặc cơ quan có thẩm quyền khác đề nghị một số Bộ thực hiện. Tham dự cuộc họp có Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Hoàng Giang, Thứ trưởng Bộ Tài chính Võ Thành Hưng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Cao Huy.

Sau khi nghe lãnh đạo các cơ quan nêu trên báo cáo về tình hình trin khai, các khó khăn, vướng mắc và kiến nghị giải pháp nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng xây dựng các chuyên đề, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh có ý kiến kết luận như sau:

1. Theo sự phân công của Ban chỉ đạo Đề án và đề nghị của cơ quan có thẩm quyền khác, hiện nay có 12 chuyên đề thuộc Đề án đang được Bộ Nội vụ, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính chủ trì nghiên cứu, xây dựng (danh mục các chuyên đề cụ thể nêu tại Kế hoạch chung về xây dựng các chuyên đề thuộc Đề án kèm theo). Nội dung nghiên cứu của các chuyên đề liên quan đến vị trí, vai trò, trách nhiệm của Chính phủ trong xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đòi hỏi các Bộ chủ trì, cơ quan liên quan phải thống nhất về tư tưởng, nguyên tắc và phương thức thực hiện; có tinh thần trách nhiệm cao trong phối hợp nghiên cứu, chia sẻ thông tin, bố trí đủ nguồn lực để thực hiện.

2. Các Bộ chủ trì xây dựng chuyên đề có trách nhiệm:

- Quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, tinh thần của Hiến pháp về xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bám sát mục tiêu, quan điểm của Ban chỉ đạo xây dựng Đề án; bảo đảm tính toàn diện, thống nhất, gắn kết chặt chẽ giữa các chuyên đề, tránh trùng lặp về nội dung;

- Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan; kịp thời báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về các nội dung quan trọng, phức tạp, chưa có sự thống nhất giữa các bộ, ngành hoặc những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền giải quyết của các bộ;

- Xây dựng Kế hoạch triển khai, Đề cương chi tiết và nội dung của từng chuyên đề; bảo đảm sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học, người làm công tác thực tiễn, các cơ quan, tổ chức có liên quan trong quá trình xây dựng các chuyên đề được phân công.

- Bộ trưởng các Bộ: Nội vụ, Công an, Tư pháp, Ngoại giao, Tài chính và Quốc phòng trực tiếp chỉ đạo việc xây dựng các chuyên đề được phân công; bảo đảm chất lượng và tiến độ xây dựng các chuyên đề theo yêu cầu tại Kế hoạch số 02-KH/BCĐ ngày 20 tháng 7 năm 2021 của Ban chỉ đạo xây dựng Đề án và Kế hoạch chung về xây dựng các chuyên đề thuộc Đề án ban hành kèm theo Thông báo này (sau đây gọi tắt là Kế hoạch).

3. Các bộ, cơ quan liên quan phối hợp, hỗ trợ, trao đổi tư liệu, kinh nghiệm trong nghiên cứu, xây dựng các chuyên đề về Nhà nước pháp quyền và Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam:

- Bộ Khoa học và Công nghệ cung cấp Danh mục các công trình nghiên cứu cấp bộ trở lên liên quan đến Nhà nước pháp quyền và Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, gửi các Bộ: Tư pháp, Công an, Nội vụ, Ngoại giao, Tài chính, Quốc phòng trước ngày 30 tháng 9 năm 2021; cung cấp kết quả nghiên cứu theo đề nghị của các Bộ chủ trì xây dựng chuyên đề.

- Các Bộ: Tư pháp, Công an, Ngoại giao chủ động rà soát, trao đổi, cung cấp thông tin, kết quả nghiên cứu liên quan đến các chuyên đề theo đề nghị của các Bộ chủ trì xây dựng chuyên đề.

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, học viện, trường đại học, các cơ quan khác có trách nhiệm cung cấp thông tin, kết quả nghiên cứu liên quan đến các chuyên đề, tham gia xây dựng các chuyên đề theo đề nghị của Bộ chủ trì xây dựng chuyên đề.

4. Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan nghiên cứu, xây dựng 03 chuyên đề đã được Ban cán sự đảng Chính phủ giao; trình Ban cán sự Đảng Chính phủ theo thời hạn nêu tại Kế hoạch; các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan, tổ chức có liên quan, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm phối hợp với Bộ Nội vụ trong việc xây dựng 03 chuyên đề nêu trên; Văn phòng Chính phủ lấy ý kiến Thành viên Ban cán sự đảng Chính phủ về dự thảo các chuyên đề do Bộ Nội vụ trình, phối hợp với Bộ Nội vụ nghiên cứu, tiếp thu ý kiến Thành viên Ban cán sự đảng Chính phủ, hoàn thiện các chuyên đề, gửi Ban chỉ đạo xây dựng Đề án.

5. Bộ Tài chính trao đổi, thống nhất với Văn phòng Trung ương Đảng và hướng dẫn các Bộ thực hiện cơ chế về kinh phí nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc nghiên cứu, xây dựng các chuyên đề, đáp ứng yêu cầu về tiến độ và chất lượng của các chuyên đề.

6. Bộ Tư pháp làm đầu mối giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi, tng hp những khó khăn, vướng mắc và đề xuất hướng xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình các cơ quan tổ chức, phối hợp xây dựng các chuyên đề.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các bộ, cơ quan ngang bộ;
- Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam;
- Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh;
- Học viện Hành chính Quốc gia;
- VPCP: BTCN, PCN Cao Huy, các Vụ, Cục: NC, TCCV, QHQT, KSTT, VPBCSĐ;
- Lưu: VT, PL (2)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Cao Huy

 

KẾ HOẠCH CHUNG

VỀ XÂY DỰNG CÁC CHUYÊN ĐỀ THUỘC ĐỀ ÁN “CHIẾN LƯỢC XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2030, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2045”
(Kèm theo Thông báo số 252/TB-VPCP ngày 22 tháng 9 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ)

TT

Chuyên đề

Cơ quan chủ trì

Thời hạn trình Ban cán sự Đảng Chính phủ

Thời hạn gửi BCĐ hoặc cơ quan đề nghị

Ghi chú

1

Chuyên đề 15 “Chiến lược cải cách hành chính đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

Bộ Nội vụ

Trước ngày 31/12/2021

Gửi BCĐ Đề án trước ngày 31/01/2022

BCĐ Đề án giao (Kế hoạch 02-KH/BCĐ ngày 20/7/2021)

2

Chuyên đề 16 “Đổi mới tổ chức, hoạt động của Chính phủ đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

Bộ Nội vụ

Trước ngày 30/11/2021

Gửi BCĐ Đề án trước ngày 31/12/2021

BCĐ Đề án giao (Kế hoạch 02-KH/BCĐ ngày 20/7/2021)

3

Chuyên đề 17 “Đổi mới tổ chức, hoạt động của chính quyền địa phương đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

Bộ Nội vụ

Trước ngày 30/11/2021

Gửi BCĐ Đề án trước ngày 31/12/2021

BCĐ Đề án giao (Kế hoạch 02-KH/BCĐ ngày 20/7/2021)

4

Chuyên đề 18 “Tác động của quá trình hội nhập quốc tế và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

Bộ Ngoại giao

 

Gửi BCĐ Đề án trước ngày 31/12/2021

BCĐ Đề án giao (Kế hoạch 02-KH/BCĐ ngày 20/7/2021)

5

Chuyên đề 19 “Cải cách tư pháp trong Cơ quan điều tra đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

Bộ Công an

 

Gửi BCĐ Đề án trước ngày 31/12/2021

BCĐ Đề án giao (Kế hoạch 02-KH/BCĐ ngày 20/7/2021)

6

Chuyên đề 20 “Đổi mới công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự đáp ứng yêu cầu xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

Bộ Công an

 

Gửi BCĐ Đề án trước ngày 31/12/2021

BCĐ Đề án giao (Kế hoạch 02-KH/BCĐ ngày 20/7/2021)

7

Chuyên đề 23 “Đổi mới tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động thi hành án dân sự đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

Bộ Tư pháp

 

Gửi BCĐ Đề án trước ngày 31/12/2021

BCĐ Đề án giao (Kế hoạch 02-KH/BCĐ ngày 20/7/2021)

8

Chuyên đề 24 “Tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và nâng cao chất lượng hoạt động bổ trợ tư pháp đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Bộ Tư pháp

 

Gửi BCĐ Đề án trước ngày 31/12/2021

BCĐ Đề án giao (Kế hoạch 02-KH/BCĐ ngày 20/7/2021)

9

Đào tạo nguồn nhân lực pháp luật đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp đến năm 2030, định hướng đến năm 2045

Bộ Tư pháp

 

Gửi Ban Nội chính Trung ương trước ngày 15/11/2021

Ban NCTW đề nghị (Kế hoạch 01-KH/BCĐ ngày 07/9/2021 của BCĐ chuyên đề 25, sau đây gọi tắt là Kế hoạch 01)

10

Mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế về tư pháp

Bộ Tư pháp

 

Gửi Ban Nội chính Trung ương trước ngày 15/11/2021

Ban NCTW đề nghị (Kế hoạch 01)

11

Đổi mới tổ chức, hoạt động của các cơ quan tư pháp trong Quân đội nhân dân đến năm 2030, định hướng đến năm 2045, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp

Bộ Quốc phòng

 

Gửi Ban Nội chính Trung ương trước ngày 15/11/2021

Ban NCTW đề nghị (Kế hoạch 01)

12

Bảo đảm cơ sở vật chất cho hoạt động tư pháp

Bộ Tài chính

Trước ngày 05/11/2021

Gửi Ban Nội chính Trung ương trước ngày 15/11/2021

Ban NCTW đề nghị (Kế hoạch 01)

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.