Thông báo 2343/TB-BNN-VP ý kiến của Bộ trưởng về đẩy nhanh tiến độ soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật quý II năm 2012
Số hiệu: 2343/TB-BNN-VP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Ngô Hồng Giang
Ngày ban hành: 21/05/2012 Ngày hiệu lực: 21/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2343/TB-BNN-VP

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2012

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN CỦA BỘ TRƯỞNG VỀ VIỆC ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ SOẠN THẢO VĂN BẢN QPPL QUÝ II NĂM 2012

Căn cứ Thông báo số 1648/TB-BNN-PC ngày 06/4/2012 về việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật Quý II năm 2012 của Bộ, theo đó trong Quý II năm 2012, các đơn vị chủ trì soạn thảo cần trình Bộ: 01 Nghị định của Chính phủ, 03 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 29 Thông tư của Bộ trưởng.

Đến thời điểm hiện nay, có 02 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 16 Thông tư của Bộ đã hoàn thành và có khả năng hoàn thành trong Quý II. Như vậy, còn 01 Nghị định, 01 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 13 Thông tư của Bộ có khả năng không đảm bảo tiến độ gồm: Cục Bảo vệ thực vật: 04vb; Cục Thú y: 01vb; Cục Quản lý chất lượng NLS&TS: 01vb; Cục Quản lý xây dựng công trình: 01vb; Tổng cục Lâm nghiệp: 02vb; Tổng cục Thủy lợi: 02vb; Vụ Tổ chức cán bộ: 01vb; Vụ Tài chính: 01vb; Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường: 02vb. (chi tiết tại Phụ lục kèm theo).

Để đẩy nhanh tiến độ soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật trong Quý II, Văn phòng Bộ xin thông báo ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng như sau:

1. Thủ trưởng các đơn vị được phân công chủ trì soạn thảo các văn bản nêu trên cần tập trung thời gian, nguồn lực để xây dựng văn bản, đảm bảo chất lượng và tiến độ trình theo đúng Kế hoạch đề ra.

2. Trong quá trình xây dựng văn bản, nếu gặp khó khăn, vướng mắc cần kịp thời báo cáo Bộ trưởng, Lãnh đạo Bộ phụ trách.

Văn phòng Bộ thông báo để các đơn vị biết và triển khai thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Tổng cục: Thủy lợi, Lâm nghiệp;
- Các Cục: BVTV, Thú y; QLCL; QLXDCT;
- Các Vụ: TCCB,TC, KHCN&MT;
- Lưu: VT, TH, PC.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Ngô Hồng Giang

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC VĂN BẢN DỰ KIẾN KHÔNG HOÀN THÀNH QUÝ II NĂM 2012
(Ban hành kèm theo Thông báo số 2343/TB-BNN-VP ngày 21/5/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

TT

Tên văn bản

Đơn vị chủ trì

Ghi chú

I

Nghị định, Quyết định (02vb)

 

 

01

Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Vụ Tổ chức cán bộ

 

02

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế về quản lý xuất nhập khẩu cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ

Tổng cục Lâm nghiệp

 

II

Thông tư (13vb)

 

 

1

Thông tư quy định về quản lý sản xuất, kinh doanh rau, quả và chè an toàn (Thay thế Quyết định 99/2008/QĐ-BNN ngày 15/10/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quy định quản lý sản xuất, kinh doanh rau, quả và chè an toàn)

Cục Bảo vệ thực vật

 

2

Thông tư quy định về điều kiện an toàn thực phẩm đối với kinh doanh rau, củ, quả

Cục Bảo vệ thực vật

 

3

Thông tư về việc công bố danh mục vật thể thuộc diện Kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam

Cục Bảo vệ thực vật

 

4

Thông tư hướng dẫn thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật

Cục Bảo vệ thực vật

 

5

Thông tư sửa đổi, bổ sung Quyết định số 87/2005/QĐ-BNN ngày 26/12/2005 ban hành quy trình kiểm soát giết mổ động vật

Cục Thú y

 

6

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 56/2009/TT-BNNPTNT ngày 07/9/2009 quy định kiểm tra, giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm thủy sản trước khi đưa ra thị trường

Cục Quản lý chất lượng NLS&TS

 

7

Thông tư liên tịch giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn-Bộ Kế hoạch và Đầu tư-Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020

Tổng cục Lâm nghiệp

 

8

Thông tư hướng dẫn quản lý quy hoạch thủy lợi

Tổng cục Thủy lợi

 

9

Thông tư hướng dẫn về trình tự thủ tục xử lý đột xuất sự cố đê điều

Tổng cục Thủy lợi

 

10

Thông tư thay thế Thông tư số 44/2009/TT-BNNPTNT ngày 21/7/2009 hướng dẫn quản lý tài chính nguồn hỗ trợ của nước ngoài thuộc phạm vi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý

Vụ Tài chính

 

11

Thông tư quy định một số nội dung về giám sát và đánh giá dự án đầu tư xây dựng công trình vốn ngân sách do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý

Cục Quản lý xây dựng công trình

 

12

Thông tư liên tịch Bộ Nông nghiệp-Bộ Tài chính-Bộ KHCN&MT hướng dẫn thực hiện Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 02/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm đặt hàng một số sản phẩm khoa học và công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Vụ KHCN&MT

 

13

Thông tư liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Nông nghiệp và PTNT Hướng dẫn cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để thực hiện Quyết định 176/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Vụ KHCN&MT