Thông báo 2178/TB-BNN-VP ý kiến của Bộ trưởng Cao Đức Phát về tổ chức Hội nghị Phát triển thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản ở đồng bằng sông Cửu Long
Số hiệu: 2178/TB-BNN-VP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Ngô Hồng Giang
Ngày ban hành: 10/05/2012 Ngày hiệu lực: 10/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2178/TB-BNN-VP

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2012

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN CỦA BỘ TRƯỞNG CAO ĐỨC PHÁT VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ PHÁT TRIỂN THỦY LỢI PHỤC VỤ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN Ở ĐBSCL

Văn phòng Bộ xin thông báo ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Cao Đức Phát như sau:

- Giao Tổng cục Thủy lợi chủ trì phối hợp với Tổng cục Thủy sản chuẩn bị tổ chức Hội nghị về “Phát triển thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản ở ĐBSCL” nhằm làm rõ yêu cầu đặc thù của nuôi trồng các loại thủy sản chính (cá tra, tôm sú, tôm thẻ chân trắng) đối với việc điều tra, quy hoạch, thiết kế, thi công vận hành các công trình thủy lợi cũng như việc nghiên cứu và chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật về sử dụng nước trong nuôi trồng thủy sản.

- Tổng cục Thủy sản chuẩn bị báo cáo “Yêu cầu đặc thù của nuôi trồng thủy sản đối với công tác thủy lợi ở ĐBSCL”.

- Tổng cục Thủy lợi chuẩn bị báo cáo “Tình hình phát triển thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản ở ĐBSCL” nêu rõ khả năng hiện tại đáp ứng các yêu cầu của ngành nuôi trồng thủy sản và hướng phát triển nghiên cứu, ứng dụng, điều tra, quy hoạch, thiết kế, xây dựng và nâng cao hiệu quả quản lý các công trình thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản ở ĐBSCL.

- Tổng cục Thủy lợi hướng dẫn một số cơ quan khoa học, đào tạo, Sở Nông nghiệp và PTNT, các chuyên gia tham gia thảo luận làm rõ thêm vấn đề.

- Bộ dự kiến tổ chức Hội nghị này vào 01 ngày trong tháng 6/2012. Thời gian cụ thể Văn phòng Bộ sẽ có giấy mời riêng.

Văn phòng Bộ xin thông báo để các đơn vị triển khai thực hiện và nộp báo cáo tới Bộ trưởng trước ngày 25/5/2012./.

 

 

Nơi nhận:
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Tổng cục Thủy lợi, Thủy sản, Vụ KH, TC, Cục QLXDCT (để thực hiện);
- LĐVP Bộ;
- Lưu: VT, TH.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG




Ngô Hồng Giang

 





Hiện tại không có văn bản nào liên quan.