Quyết định 994/QĐ-LĐTBXH năm 2016 về tổ chức kỳ thi tiếng Hàn lần thứ 11 cho người lao động có nguyện vọng đi làm việc tại Hàn Quốc do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Số hiệu: 994/QĐ-LĐTBXH Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Doãn Mậu Diệp
Ngày ban hành: 25/07/2016 Ngày hiệu lực: 25/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Lao động, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

B LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 994/QĐ-LĐTBXH

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TỔ CHỨC KỲ THI TIẾNG HÀN LẦN THỨ 11 CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG CÓ NGUYỆN VỌNG ĐI LÀM VIỆC TẠI HÀN QUỐC

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20/12/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Bản Ghi nhớ ngày 17/5/2016 giữa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Việt Nam và Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc về việc phái cử và tiếp nhận lao động Việt Nam sang làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS;

Căn cứ Thông báo ngày 07/7/2016 của Cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc (HRD Korea) về kỳ thi tiếng Hàn lần thứ 11 tại Việt Nam;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước và Giám đốc Trung tâm Lao động ngoài nước,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Trung tâm Lao động ngoài nước làm đầu mối phối hợp với Cơ quan Phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc (HRD Korea) và các cơ quan chức năng của Việt Nam tổ chức kỳ thi tiếng Hàn lần thứ 11 cho người lao động có nguyện vọng đi làm việc tại Hàn Quốc vào 2 ngày 08 và ngày 09/10/2016.

Điều 2. Kinh phí tổ chức kỳ thi được HRD Korea chi từ nguồn thu lệ phí thi.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Quản lý Lao động ngoài nước, Giám đốc Trung tâm Lao động ngoài nước, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- Lưu VT, Cục QLLĐNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Doãn Mậu Diệp