Quyết định 960/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ
Số hiệu: 960/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ Người ký: Dương Tấn Hiển
Ngày ban hành: 11/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 960/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 11 tháng 3 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một ca, một ca liên thông trong gii quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một ca, một ca liên thông trong gii quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 101/QĐ-BKHCN ngày 21 tháng 01 năm 2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công b Mô hình khung Hệ thng qun lý cht lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015 cho các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tại địa phương;

Theo đề nghị của Giám đốc S Kế hoạch và Đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư (kèm Danh mục quy trình).

Điều 2.

1. Giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, điều chỉnh các quy trình nội bộ đã phê duyệt bo đm phù hợp với Quyết định này.

2. Giao Giám đốc SThông tin và Truyền thông chtrì, phối hợp với Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng quy trình điện t gii quyết thủ tục hành chính tại phần mềm của Hệ thống thông tin một ca điện t, Cổng dịch vụ công thành phố để áp dụng.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc S Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan chu trách nhiệm thi hành Quyết định này ktừ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC, VPCP
;
- CT, các PCT UBND;
- VP UBND TP (2D
,3GD);
- Cổng TTĐT thành phố;
- Lưu: VT.PV.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Tấn Hiển

 

DANH MỤC

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
(Kèm theo Quyết định số: 960/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2022 của Ch tịch Ủy ban nhân dân thành phố)

A. Quy trình thủ tục hành chính cấp thành phố

STT

Tên quy trình nội bộ

Mã quy trình

I. Lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP)

 

01

Thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền kh thi, quyết định chtrương đầu tư dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất

QT01-2022/PPP

02

Thẩm định báo cáo nghiên cứu kh thi, quyết định phê duyệt dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất

QT02-2022/PPP

03

Thẩm định nội dung điều chỉnh quyết định chtrương đầu tư, quyết định phê duyệt điều chnh chtrương dự án PPP do nhà đầu tư đxuất

QT03-2022/PPP

04

Thẩm định nội dung điều chỉnh báo cáo nghiên cứu kh thi, quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất

QT04-2022/PPP

05

Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất do nhà đu tư đề xuất (đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chtrương đầu tư)

QT05-2022/PPP

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.