Quyết định 945/QĐ-BGDĐT năm 2022 về Kế hoạch thực hiện Quyết định 85/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình y tế trường học trong cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông gắn với y tế cơ sở giai đoạn 2021-2025 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Số hiệu: 945/QĐ-BGDĐT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Ngô Thị Minh
Ngày ban hành: 06/04/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Giáo dục, đào tạo, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 945/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 85/QĐ-TTG NGÀY 17/01/2022 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH Y TẾ TRƯỜNG HỌC TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON VÀ PHỔ THÔNG GẮN VỚI Y TẾ CƠ SỞ GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới;

Căn cứ Quyết định số 85/QĐ-TTg ngày 17 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình y tế trường học trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông gắn với y tế cơ sở giai đoạn 2021 - 2025;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục thể chất.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Quyết định số 85/QĐ-TTg ngày 17/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Y tế trường học trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông gắn với y tế cơ sở giai đoạn 2021 - 2025.

Điều 2. Giao Vụ Giáo dục thể chất giúp Bộ trưởng đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai kế hoạch và tổng hợp tình hình thực hiện báo cáo lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục thể chất, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Ban Tuyên giáo Trung ương (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Thứ trưởng;
- Các Bộ: Y tế, LĐTB&XH, Nội vụ, Tài chính, KHĐT, TTTT; BHXHVN;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- UB trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- Các hội: Khuyến học Việt Nam; Giáo dục
chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam;
- Cổng TTĐT Bộ GDĐT;
- Lưu: Văn thư, Vụ GDTC (5b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Ngô Thị Minh

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 85/QĐ-TTG NGÀY 17/01/2022 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH Y TẾ TRƯỜNG HỌC TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON VÀ PHỔ THÔNG GẮN VỚI Y TẾ CƠ SỞ GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
(Kèm theo Quyết định số 945/QĐ-BGDĐT ngày 06 tháng 4 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Thực hiện Quyết định số 85/QĐ-TTg ngày 17/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là Quyết định số 85/QĐ-TTg) phê duyệt Chương trình Y tế trường học trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông gắn với y tế cơ sở giai đoạn 2021- 2025 (gọi tắt là Chương trình), Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) xây dựng Kế hoạch thực hiện Quyết định số 85/QĐ-TTg với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả, đúng tiến độ các nhiệm vụ được giao cho ngành Giáo dục tại Quyết định số 85/QĐ-TTg ngày 17/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Yêu cầu

a) Xác định đầy đủ, cụ thể về nội dung và lộ trình thực hiện, bảo đảm tính khả thi các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Bộ GDĐT, ngành Giáo dục và các nhiệm vụ phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan cần triển khai thực hiện theo Quyết định số 85/QĐ-TTg ;

b) Phân công trách nhiệm thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao của các cơ quan, đơn vị; bảo đảm sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ, hiệu quả, kịp thời giữa các cơ quan, đơn vị trong triển khai thực hiện nhiệm vụ;

c) Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn giải quyết những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức triển khai Kế hoạch.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình; thành lập Ban Chỉ đạo liên ngành Giáo dục - Y tế để chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình.

2. Phối hợp với Bộ Y tế rà soát, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hệ thống văn bản, chính sách về công tác y tế trường học gắn với y tế cơ sở, hướng dẫn chuyên môn, tiêu chuẩn nhân viên y tế trường học tại các cơ sở giáo dục.

3. Phối hợp với Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan nghiên cứu xây dựng chính sách đặc thù đối với giáo viên, nhân viên chuyên trách và kiêm nhiệm công tác y tế trường học; chủ trì sửa đổi, bổ sung quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập, trong đó quy định cụ thể về định mức, yêu cầu tuyển dụng vị trí nhân viên y tế trường học và chế độ đối với giáo viên kiêm nhiệm công tác y tế trường học.

4. Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương rà soát, sắp xếp đội ngũ nhân viên y tế trường học, bổ sung và đầu tư cơ sở vật chất bảo đảm các điều kiện để thực hiện công tác y tế trường học; hướng dẫn bố trí nhân viên chuyên trách y tế trường học đối với các cơ sở giáo dục thuộc nhóm ưu tiên.

5. Xây dựng chương trình, tài liệu bồi dưỡng về công tác y tế trường học và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, nhân viên làm công tác y tế trường học trong các cơ sở giáo dục. Phối hợp với Bộ Y tế xây dựng chương trình, tài liệu và tổ chức bồi dưỡng về công tác y tế trường học cho cán bộ trung tâm y tế cấp huyện; trạm y tế cấp xã.

6. Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn thường xuyên hằng năm cho cán bộ quản lý cơ sở giáo dục về công tác y tế trường học.

7. Xây dựng kế hoạch truyền thông thực hiện Chương trình; biên soạn, phát hành các tài liệu và tổ chức truyền thông giáo dục sức khỏe với nội dung phù hợp với độ tuổi của học sinh và điều kiện cụ thể của từng địa phương.

8. Tăng cường huy động đầu tư, sự tham gia của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong việc triển khai thực hiện Chương trình; chia sẻ kinh nghiệm và lồng ghép triển khai phù hợp với các Chương trình, Đề án liên quan đến chăm sóc, bảo vệ sức khỏe học sinh.

9. Thực hiện kiểm tra, giám sát, đánh giá, tổng hợp theo định kỳ hằng năm, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện Chương trình; tổ chức sơ kết Chương trình vào năm 2023 và tổng kết Chương trình vào năm 2025.

(Kèm theo Phụ lục danh mục các nhiệm vụ cụ thể).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Giáo dục thể chất

a) Chủ trì tham mưu phối hợp với Bộ Y tế và các bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội có liên quan về việc triển khai thực hiện Chương trình.

b) Chủ trì tham mưu thành lập Ban chỉ đạo liên ngành Giáo dục - Y tế thực hiện Chương trình; chỉ đạo các Sở GDĐT, các cơ sở giáo dục tổ chức triển khai thực hiện Chương trình tại địa phương, đơn vị.

c) Phối hợp với Bộ Y tế xây dựng, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hệ thống văn bản, chính sách về công tác y tế trường học gắn với y tế cơ sở; ban hành hướng dẫn bố trí nhân viên chuyên trách y tế trường học đối với các cơ sở giáo dục thuộc nhóm ưu tiên; xây dựng tiêu chí đánh giá việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình.

d) Xây dựng chương trình, tài liệu bồi dưỡng và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, nhân viên làm công tác y tế trường học trong các cơ sở giáo dục.

đ) Chủ trì tổ chức các hội thảo, hội nghị, tập huấn, bồi dưỡng thường xuyên hàng năm cho cán bộ phụ trách y tế trường học và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục; huy động sự tham gia của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng thực hiện Chương trình.

e) Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ xây dựng và triển khai Kế hoạch truyền thông thực hiện Chương trình, biên soạn, phát hành các tài liệu và tổ chức truyền thông giáo dục sức khỏe với nội dung phù hợp với độ tuổi của học sinh.

g) Chủ trì, phối hợp đánh giá thực trạng cơ sở vật chất, bảo đảm các điều kiện để thực hiện công tác y tế trường học tại các cơ sở giáo dục, chỉ đạo các địa phương bổ sung, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo theo quy định.

h) Chủ trì theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch; kịp thời báo cáo lãnh đạo Bộ giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong việc tổ chức thực hiện Kế hoạch này.

2. Cục Nhà Giáo và Cán bộ quản lý giáo dục

Chủ trì sửa đổi, bổ sung quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập, trong đó quy định cụ thể về định mức, yêu cầu tuyển dụng vị trí nhân viên y tế trường học và chế độ đối với giáo viên kiêm nhiệm công tác y tế trường học.

4. Cục Công nghệ thông tin

Chủ trì công tác chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế trường học; xây dựng, triển khai và phát triển hệ thống quản lý thông tin về y tế trường học, cơ sở vật chất phục vụ công tác y tế trường học; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực số về công tác y tế trường học cho đội ngũ nhân viên y tế trường học chuyên trách và kiêm nhiệm,

5. Vụ Kế hoạch - Tài chính

Chủ trì thẩm định, báo cáo lãnh đạo Bộ đề xuất kinh phí gửi Bộ Tài chính phê duyệt, cấp kinh phí để triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của Chương trình dựa trên cơ sở thực tế tình hình quản lý ngân sách của Bộ và theo quy định của pháp luật; hướng dẫn cụ thể các đơn vị thuộc Bộ trong việc lập dự toán và thực hiện thanh quyết toán theo quy định.

6. Các Vụ: Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Trung học

Phối hợp với Vụ Giáo dục thể chất tham mưu, triển khai, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Tham mưu, chỉ đạo lồng ghép thực hiện các hoạt động công tác y tế trường học, chăm sóc sức khỏe trẻ em, học sinh trong Chương trình Giáo dục mầm non và Chương trình Giáo dục phổ thông.

7. Các Sở Giáo dục và Đào tạo

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh/thanh phố xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 85/QĐ-TTg .

b) Tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra, đánh giá việc thực hiện Quyết định số 85/QĐ-TTg và định kỳ hằng năm gửi báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 10 tháng 12 hằng năm để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước, nguồn tài trợ và các nguồn huy động hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

- Việc lập dự toán, quyết toán, quản lý sử dụng kinh phí bảo đảm triển khai thực hiện theo các quy định pháp luật hiện hành./.

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH Y TẾ TRƯỜNG HỌC TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON VÀ PHỔ THÔNG GẮN VỚI Y TẾ CƠ SỞ GIAI ĐOẠN 2021-2025
(Kèm theo Quyết định số 945/QĐ-BGDĐT ngày 06 tháng 4 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

TT

Nhiệm vụ

Thời gian hoàn thành

Sản phẩm

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

1

Thành lập Ban chỉ đạo liên ngành Giáo dục - Y tế thực hiện Chương trình; xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành về công tác y tế trường học từ Trung ương đến địa phương.

Năm 2022

Quyết định thành lập Ban chỉ đạo

Vụ GDTC

Bộ Y tế và đơn vị thuộc Bộ có liên quan; các Sở GDĐT.

2

Thẩm định kinh phí đề xuất của Chương trình Y tế trường học trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông gắn với y tế cơ sở giai đoạn 2021-2025 theo từng năm, đề xuất gửi Bộ Tài chính phê duyệt.

Năm 2022

Kinh phí Chương trình được Bộ Tài chính phê duyệt

Vụ KHTC

- Vụ GDTC;

- Các Vụ cấp học liên quan.

3

Sửa đổi, bổ sung quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập

Năm 2022

Các quy định liên quan được sửa đổi, bổ sung

Cục NGCBQLGD

- Vụ GDTC;

- Các Vụ cấp học liên quan.

4

Hướng dẫn bố trí nhân viên chuyên trách y tế trường học đối với các cơ sở giáo dục thuộc nhóm ưu tiên; hướng dẫn lồng ghép thực hiện Chương trình với các Chương trình, Đề án khác của Bộ.

Năm 2022

Các hướng dẫn được ban hành

Vụ GDTC

Cục NGCBQLGD và đơn vị thuộc Bộ có liên quan.

5

Nghiên cứu xây dựng chương trình, tài liệu bồi dưỡng về y tế trường học cho cán bộ, nhân viên làm công tác y tế trường học trong các cơ sở giáo dục.

Năm 2022- Năm 2023

Chương trình, tài liệu bồi dưỡng được ban hành

Vụ GDTC

- Bộ Y tế;

- Bộ LĐTB&XH;

- Các bộ, ngành liên quan;

- Các Vụ cấp học liên quan;

- Cục NGCBQLGD và đơn vị thuộc Bộ có liên quan.

6

Xây dựng kế hoạch truyền thông thực hiện Chương trình Y tế trường học trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông gắn với y tế cơ sở.

Năm 2022- Năm 2025

Kế hoạch truyền thông hằng năm

Vụ GDTC

Văn phòng Bộ (Trung tâm truyền thông).

7

Tổ chức các hội thảo, hội nghị, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ, nhân viên chuyên trách và kiêm nhiệm về y tế trường học

Năm 2022- Năm 2025

Các hội thảo, hội nghị, tập huấn được tổ chức

Vụ GDTC

- Bộ Y tế;

- Bộ LĐTB&XH;

- Các bộ, ngành liên quan;

- Các Vụ cấp học liên quan;

- Cục NGCBQLGD và đơn vị thuộc Bộ có liên quan;

- Các tổ chức, Hội liên quan.

8

Phối hợp với Bộ Y tế nghiên cứu, xây dựng, bổ sung và hoàn thiện hệ thống văn bản, chính sách về công tác y tế trường học gắn với y tế cơ sở

Năm 2022- Năm 2025

Các văn bản, chính sách về YTTH được bổ sung, hoàn thiện

Vụ GDTC

- Vụ Pháp chế;

- Cục NG&CBQLCSGD;

- Các Vụ cấp học liên quan;

- Các bộ, ngành liên quan.

9

Nghiên cứu, xây dựng tiêu chí đánh giá việc triển khai, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình tại địa phương.

Năm 2022- Năm 2023

Tiêu chí đánh giá việc triển khai, thực hiện Chương trình

Vụ GDTC

- Bộ Y tế;

- Các bộ, ngành liên quan;

- UBND các tỉnh, TP.

10

Xây dựng các chuyên mục truyền thông về y tế trường học và các hoạt động quản lý, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe học sinh.

Năm 2022- Năm 2025

Các chuyên mục truyền thông về y tế trường học

Văn phòng Bộ

- Vụ GDTC;

- Các Vụ cấp học và đơn vị thuộc Bộ cỏ liên quan;

- Bộ TT&TT;

- Các cơ quan truyền thông.

11

Xây dựng, triển khai và phát triển hệ thống quản lý thông tin về y tế trường học, cơ sở vật chất phục vụ công tác y tế trường học; đào tạo, hướng dẫn triển khai phần mềm quản lý về y tế trường học cho đội ngũ nhân viên y tế trường học chuyên trách và kiêm nhiệm.

Năm 2022- Năm 2023

- Kế hoạch;

- Chương trình;

- Phần mềm; Tài liệu hướng dẫn

Cục CNTT

- Vụ GDTC

- Bộ Y tế;

- Các Vụ cấp học liên quan;

- Cục NGCBQLGD và đơn vị thuộc Bộ có liên quan;

- Các Sở GDĐT.

12

Tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chương trình.

Năm 2022- Năm 2025

- Kế hoạch;

- Báo cáo kết quả kiểm tra

Vụ GDTC

- Các bộ, ngành, các tổ chức và Hội có liên quan;

- Các Vụ cấp học liên quan;

- Cục NGCBQLGD và đơn vị thuộc Bộ có liên quan;

- Các Sở GDĐT.

13

Tổng hợp, Báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện Chương trình.

Năm 2022- Năm 2025

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ

Vụ GDTC

- Các bộ, ngành liên quan;

- Các Sở GDĐT.

14

Tổ chức Sơ kết Chương trình.

Năm 2023

- Kế hoạch;

- Báo cáo Sơ kết

Vụ GDTC

- Các Vụ cấp học liên quan;

- Các bộ, ngành liên quan;

- Các Sở GDĐT.

15

Tổ chức Tổng kết Chương trình.

Năm 2025

- Kế hoạch;

- Báo cáo Tổng kết

Vụ GDTC

- Các Vụ cấp học liên quan;

- Các bộ, ngành liên quan;

- Các Sở GDĐT.