Quyết định 938/QĐ-BCĐ năm 2016 Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ thành viên Ban chỉ đạo thực hiện sắp xếp, kiện toàn lại mô hình tổ chức bộ máy Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Số hiệu: 938/QĐ-BCĐ Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Điện Biên Người ký: Lê Thành Đô
Ngày ban hành: 26/07/2016 Ngày hiệu lực: 26/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Tổ chức bộ máy nhà nước, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN
BAN CHỈ ĐẠO SẮP XẾP KIỆN TOÀN CÁC BQLDA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 938/-BCĐ

Điện Biên, ngày 26 tháng 07 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN SẮP XẾP, KIỆN TOÀN LẠI MÔ HÌNH TỔ CHỨC BỘ MÁY CÁC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN SẮP XẾP, KIỆN TOÀN LẠI MÔ HÌNH TỔ CHỨC BỘ MÁY CÁC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình;

Căn cứ Quyết định số 171/QĐ-UBND ngày 03/02/2016 của UBND tỉnh Điện Biên về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện sắp xếp, kiện toàn lại mô hình tổ chức bộ máy các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Điện Biên;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 735/TTr-SXD ngày 13/7/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo thực hiện sắp xếp, kiện toàn lại mô hình tổ chức bộ máy các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Ban chỉ đạo; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:

- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT; TH(DVH), NC (VST)

TRƯỞNG BAN
PHÓ
CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Lê Thành Đô

 

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN SẮP XẾP, KIỆN TOÀN LẠI MÔ HÌNH TỔ CHỨC BỘ MÁY CÁC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 938/QĐ-BCĐ ngày 26/7/2016 của Ban chỉ đạo theo sắp xếp, kiện toàn lại mô hình tổ chức bộ máy các BQLDA)

Chương I

CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy chế này quy định nguyên tắc hoạt động, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc và quan hệ phối hợp công tác của các thành viên Ban chỉ đạo thực hiện sắp xếp, kiện toàn lại mô hình tổ chức bộ máy các Ban quản lý dự án đầu tư (BQLDA) xây dựng trên địa bàn tỉnh Điện Biên (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo).

Điều 2. Trưởng Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của UBND tỉnh; các Phó trưởng Ban chỉ đạo và các thành viên sử dụng con dấu của cơ quan, đơn vị mình trong công tác để chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Điều 3. Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo: Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên (địa chỉ: Số 898 - Đường Võ Nguyên Giáp - Phường Mường Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên).

Chương II

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ CƠ CHẾ PHỐI HỢP

Điều 4. Nguyên tắc hoạt động của Ban Chỉ đạo

1. Ban Chỉ đạo hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của UBND tỉnh Điện Biên và làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao trách nhiệm của Trưởng Ban, các Phó Trưởng Ban và các y viên.

Những vấn đề thuộc cơ chế, chính sách và các vướng mắc lớn trong quá trình triển khai thực hiện, Ban Chỉ đạo lấy ý kiến tham gia của các thành viên và hoàn chỉnh trước khi báo cáo, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

2. Các Phó Trưởng Ban và y viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công và điều hành chung của Trưởng Ban; tổ chức, phối hợp và triển khai thực hiện nhiệm vụ của Ban chỉ đạo trong phạm vi cơ quan mình quản lý, theo dõi.

3. Ý kiến tham gia của các thành viên Ban Chỉ đạo là ý kiến chính thức của cơ quan, tổ chức mà thành viên đó đang công tác.

Điều 5. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo

Kinh phí hoạt động của Ban Chđạo được bố trí trong dự toán ngân sách hằng năm của Sở Xây dựng. Việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 6. Chế độ hội hp, thông tin, báo cáo

1. Ban Chỉ đạo hp định kỳ 02 tháng một lần hoặc đột xuất theo yêu cầu của Trưởng ban. Bên cạnh hình thức hp trực tiếp để thảo luận, Ban Chỉ đạo có thể lấy ý kiến tham gia của các thành viên bằng văn bản.

2. Trưởng Ban (hoặc Phó Trưởng Ban được ủy quyền) là người chủ trì và kết luận tại các cuộc họp Ban Chỉ đạo; ký các văn bản của Ban Chỉ đạo gửi UBND tỉnh và các cơ quan có liên quan.

3. Trưởng Ban (hoặc Phó Trưởng ban được ủy quyền) được mời thêm một số chuyên gia có trình độ trong các lĩnh vực có liên quan để tham gia hp tùy theo tính chất, yêu cầu, nội dung của cuộc họp.

4. Trường hợp không tham dự cuộc họp, thành viên Ban Chỉ đạo được ủy quyền cho cấp phó của mình dự họp và phải chịu trách nhiệm về ý kiến của người được ủy quyền.

5. Ban Chỉ đạo có trách nhiệm báo cáo định kỳ 02 tháng hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu của UBND tỉnh về tình hình hoạt động của Ban chỉ đạo.

Điều 7. Cơ chế phối hợp

1. Các thành viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện nhiệm vụ; phân công, giao trách nhiệm cụ thể cho từng cá nhân, tập thể, bố trí cán bộ chuyên môn sâu theo dõi, thực hiện, quản lý các nội dung có liên quan.

2. Các thành viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao và xây dựng kế hoạch để tổ chức thực hiện; thường xuyên kiểm tra việc thực hiện theo chuyên ngành mình quản lý để phát hiện các vấn đề tồn tại, báo cáo Trưởng ban để có giải pháp chỉ đạo kịp thời.

Chương III

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO

Điều 8. Trưởng Ban Chỉ đạo

1. Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về các nhiệm vụ và các mặt công tác, hoạt động của Ban Chỉ đạo.

2. Chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.

3. Điều hành, phân công, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các Phó Trưởng Ban, y viên Ban Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ được giao; thông qua kế hoạch công tác; chủ trì các phiên họp của Ban Chỉ đạo.

Trưởng ban triệu tập và chủ trì các phiên họp thường kỳ 02 tháng một lần và các phiên họp đột xuất theo yêu cầu của tình hình thực tế. Trưởng ban có thể ủy quyền cho các Phó Trưởng ban chủ trì các phiên họp.

4. Ký các văn bản do Ban chỉ đạo ban hành.

Điều 9. Phó Trưởng Ban thường trực - Giám đốc Sở Xây dựng

1. Giúp Trưởng ban chỉ đạo, điều hành hoạt động chung của Ban chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về những công việc được phân công; thay mặt Trưởng ban điều hành toàn bộ hoạt động của Ban chỉ đạo khi Trưởng ban vắng mặt hoặc khi được ủy quyn.

2. Chủ trì chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nội dung:

- Tham mưu, đề xuất ban hành các văn bản để cụ thể hóa các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 171/QĐ-UBND ngày 03/02/2016.

- Tổ chức rà soát, đánh giá hiện trạng của các Ban quản lý dự án trên địa bàn tỉnh; tham mưu mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và tổ chức hoạt động của các BQLDA chuyên ngành, khu vực.

- Hướng dẫn, kiểm tra các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố lập “Đề án sắp xếp, kiện toàn hoặc thành lập mới BQLDA đầu tư xây dựng”.

- Hướng dẫn xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình kiện toàn, sắp xếp các BQLDA và báo cáo các nội dung vượt thẩm quyền.

- Chuẩn bị nội dung và tài liệu cho các cuộc họp của Ban chỉ đạo; tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai thực hiện theo tháng, quý, năm và yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

3. Phối hợp với các ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư lập dự toán kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo.

4. Chỉ đạo và tổ chức lập Đề án thành lập BQLDA đầu tư xây dựng các công trình xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, trình thẩm định phê duyệt theo quy định. Thời gian hoàn thành trước ngày 15/9/2016.

Điều 10. Phó Trưởng Ban Chỉ đạo - Giám đốc Sở Nội vụ

1. Giúp Trưởng ban chỉ đạo, điều hành hoạt động chung của Ban Chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về những công việc được phân công.

2. Chủ trì, chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nội dung:

- Tham mưu Kế hoạch triển khai thực hiện Phương án sắp xếp, kiện toàn li tổ chức bộ máy các BQLDA đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh.

- Hướng dẫn, kiểm tra các Sở, ngành và UBND các huyện, thxã, thành phố trình tự, thủ tục thành lập, giải th BQLDA chuyên ngành, BQLDA khu vực theo quy định.

- Tham mưu, đề xuất phương án kiện toàn, sắp xếp nhân sự các BQLDA chuyên ngành, khu vực; quy trình tuyển chọn chức danh chủ chốt của BQLDA đầu tư xây dựng chuyên ngành, khu vực.

- Tham mưu đề xuất thực hiện phân cấp cho UBND cấp huyện thẩm quyền thành lập, tổ chức lại, giải thể đối với BQLDA khu vực theo quy định.

3. Tổ chức thẩm định các Đề án thành lập, giải thể BQLDA chuyên ngành, khu vực thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh.

Điều 11. Phó Trưởng Ban Chỉ đạo - Giám đốc Sở Tài chính

1. Giúp Trưởng ban chỉ đạo, điều hành hoạt động chung của Ban Chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về những công việc được phân công.

2. Chủ trì chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nội dung:

- Tham mưu, đề xuất phương án xử lý, bàn giao, tài chính, tài sản các BQLDA cấp tỉnh hiện tại khi sáp nhập vào các BQLDA chuyên ngành theo quy định và hướng dẫn quy trình, thủ tục để các đơn vị tổ chức thực hiện.

- Phối hợp với Sở kế hoạch và Đầu tư tham mưu cân đối, bố trí kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo và các chi phí khác có liên quan.

Điều 12. Các ủy viên Ban Chỉ đạo

1. Nhiệm vụ chung:

a) Chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban về các nhiệm vụ được phân công.

b) Tham gia đầy đủ các cuộc họp và chương trình công tác của Ban Chỉ đạo; chuẩn bị đóng góp ý kiến về các vấn đề trong chương trình hp Ban Chỉ đạo. Trường hợp không tham dự phiên họp thì phải báo cáo Trưởng ban hoặc các Phó Trưởng ban và ủy quyền cho người có trách nhiệm dự họp thay.

c) Tham mưu giúp Trưởng Ban đôn đốc, triển khai tại cơ quan mình. Thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo, ý kiến chỉ đạo, kết luận của Trưởng ban về lĩnh vực do mình phụ trách; chủ động đề xuất những giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

d) Báo cáo và chịu trách nhiệm về kết quả triển khai, thực hiện nhiệm vụ của Ban chỉ đạo tại cơ quan mình và quản lý và các vấn đề khác được giao quy định tại Quy chế này.

đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng Ban phân công.

2. Nhiệm vụ cụ thể của các y viên Ban chỉ đạo là Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị:

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Chủ trì tham mưu việc chuyển giao công tác quản lý dự án và chuyển giao chức năng Chủ đầu tư (nếu có) của các dự án từ một số BQLDA hiện tại về các BQLDA đầu tư xây dựng chuyên ngành do UBND tỉnh thành lập.

- Hướng dẫn UBND cấp huyện chuyển giao chức năng chủ đầu tư (nếu có) của các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định phê duyệt về các BQLDA khu vực.

đ) Các Sở: Giao thông Vận tải, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Sở, ngành có BQLDA trực thuộc:

- Sở Giao thông vận tải tổ chức lập Đề án kiện toàn, sắp xếp hoặc thành thành lập mới BQLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông; Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức lập Đề án kiện toàn, sắp xếp hoặc thành thành lập mới BQLDA đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, trình thẩm định, phê duyệt theo quy định. Thời gian hoàn thành trước ngày 15/9/2016.

- Chỉ đạo các BQLDA trực thuộc ngành quản lý, xây dựng lộ trình thực hiện và đóng các Dự án đầu tư xây dựng đã được giao quản lý dự án hoặc giao Đại diện Chủ đầu tư để phục vụ việc chuyển giao cho các BQLDA chuyên ngành mới được thành lập.

e) Văn phòng UBND tỉnh:

Là cơ quan đầu mối, trên cơ sở tham mưu của cơ quan thường trực Ban chỉ đạo có trách nhiệm tổng hợp báo cáo UBND tỉnh để có ý kiến chỉ đạo kịp thời.

f) UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Tổ chức lập “Đề án sắp xếp, kiện toàn hoặc thành lập mới BQLDA đầu tư xây dựng cấp huyện”, trình thẩm định, phê duyệt theo quy định hoặc tổ chức thẩm định, phê duyệt theo phân cấp của UBND tỉnh. Thời gian hoàn thành việc tổ chức lập Đề án trước ngày 15/9/2016.

- Tổ chức thực hiện Đề án ngay sau khi Đề án được phê duyệt.

- Xử lý chuyển tiếp các dự án đầu tư xây dựng theo quy định tại Khoản 3 Điều 20 Thông tư số 16/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 13. Thành viên Ban chỉ đạo có trách nhiệm thực hiện Quy chế này. Các cá nhân thực hiện tốt, có thành tích trong hoạt động sẽ được Ban chỉ đạo xem xét đnghị UBND tỉnh khen thưởng. Các cá nhân không thực hiện đúng Quy chế này, tùy mức độ vi phạm sẽ bị kiểm điểm trách nhiệm và xem xét xử lý kỷ luật theo quy định.

Điều 14. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị là thành viên Ban chỉ đạo kiến nghị các nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản gửi về cơ quan thường trực Ban chỉ đạo (Sở Xây dựng) để tổng hợp để báo cáo, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định./.