Quyết định 900/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Công Thương thành phố Cần Thơ
Số hiệu: 900/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ Người ký: Dương Tấn Hiển
Ngày ban hành: 04/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 900/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 04 tháng 3 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sa đi, b sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một ca, một ca liên thông trong gii quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một ca liên thông trong gii quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 101/QĐ-BKHCN ngày 21 tháng 01 năm 2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công b mô hình khung Hệ thng qun lý cht lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thng hành chính nhà nước tại địa phương;

Xét đề nghị của Giám đốc SCông Thương.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quy trình nội bộ gii quyết thủ tục hành chính lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Công Thương (kèm Danh mục).

Điều 2.

1. Giao Giám đốc Sở Công Thương rà soát, điều chỉnh các quy trình nội bộ đã phê duyệt đảm bo phù hợp với Quyết định này.

2. Giao Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Công Thương xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính tại phần mềm của Hệ thống thông tin một cửa điện tử, Cổng dịch vụ công thành phố để áp dụng.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Công Thương; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC, VPCP
;
- CT, PCT UBND TP;
- VP UBND TP (2,3);
- Cổng TTĐT thành phố;
- Lưu: VT.
QN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Tấn Hiển

 

DANH MỤC

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG
(Kèm theo Quyết định số: 900/QĐ-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2022 của Ch tịch y ban nhân dân thành phố Cn Thơ)

A. Quy trình thủ tục hành chính cấp thành phố

STT

Tên quy trình nội bộ

I

Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước

1

Cấp Giy xác nhận đđiều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng du thuộc thm quyền cấp của S Công Thương

2

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đđiều kiện làm tng đại lý kinh doanh xăng du thuộc thẩm quyền cấp của S Công Thương

3

Cấp lại Giấy xác nhận đđiều kiện làm tng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của S Công Thương

4

Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

5

Cấp sa đi, bổ sung Giấy xác nhận đđiều kiện làm đại lý bán lẻ xăng du

6

Cấp lại Giấy xác nhận đđiều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

7

Cấp Giấy chứng nhận ca hàng đđiều kiện bán lẻ xăng dầu

8

Cấp sa đi, bổ sung Giấy chứng nhận ca hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

9

Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng du

10

Cấp Giấy tiếp nhận thông báo kinh doanh xăng dầu bằng thiết bị bán xăng dầu quy mô nhỏ