Quyết định 691/QĐ-BGDĐT năm 2022 về Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm trong ngành Giáo dục đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Số hiệu: 691/QĐ-BGDĐT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Ngô Thị Minh
Ngày ban hành: 11/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Giáo dục, đào tạo, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 691/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM TRONG NGÀNH GIÁO DỤC ĐẾN NĂM 2025 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 1944/QĐ-TTg ngày 18/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thực hiện Kết luận số 13-KL/TW ngày 16 tháng 8 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22 tháng 10 năm 2010 của Bộ Chính trị (Khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2030;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm trong ngành Giáo dục đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 (sau đây gọi tắt là Kế hoạch).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Các bộ: Công an, LĐTBXH, VHTTDL, TTTT, (để ph/h);
- TƯ Đoàn TNCSHCM, Công đoàn GD Việt Nam (để ph/h);
- Các Thứ trưởng (để ph/h);
- UBND các tỉnh/ thành phố trực thuộc TW (để ph/h);
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ GDĐT (để th/h);
- Các Sở GDĐT (để thực hiện);
- Các Đại học, Học viện, các trường Đại học, Cao đẳng sư phạm (để thực hiện);
- Lưu: VT, Vụ GDCTHSSV.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Ngô Thị Minh

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM TRONG NGÀNH GIÁO DỤC ĐẾN NĂM 2025 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030
(Kèm theo Quyết định số 691/QĐ-BGDĐT ngày 11 tháng 03 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổ chức triển khai kịp thời, thống nhất Quyết định số 1944/QĐ-TTg ngày 18/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thực hiện Kết luận số 13-KL/TW ngày 16 tháng 8 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22 tháng 10 năm 2010 của Bộ Chính trị (Khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2030 trong toàn Ngành.

2. Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và năng lực hành động của cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, người lao động và học sinh, sinh viên (sau đây gọi chung là thành viên trong trường học) trong công tác phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật.

3. Tăng cường công tác quản lý, hoàn thiện hệ thống văn bản về phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong ngành Giáo dục.

4. Phòng ngừa hiệu quả, làm giảm tội phạm, vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên (HSSV), góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện.

5. Xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, các đơn vị chủ động, tích cực tham mưu triển khai kế hoạch, đảm bảo hiệu quả và phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế và bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

II. CHỈ TIÊU

1. Phấn đấu đến năm 2023, 100 % trường học định kỳ tổ chức tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các thành viên trong trường học về phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật, bạo lực học đường trong học sinh, sinh viên.

2. Phấn đấu đến năm 2024, 100% trường học định kỳ tổ chức giáo dục pháp luật, giáo dục đạo đức, giáo dục kỹ năng sống và văn hóa ứng xử cho các thành viên trong trường học.

3. Phấn đấu đến năm 2025, số vụ, số người phạm tội, vi phạm pháp luật trong HSSV giảm bền vững.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Ngành Giáo dục các cấp xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức phổ biến, tuyên truyền, giáo dục triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 1944/QĐ-TTg ngày 18/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Tổ chức tuyên truyền về phòng ngừa tội phạm và phòng, chống hành vi vi phạm pháp luật trong HSSV

a) Nội dung:

- Trách nhiệm của các thành viên trong trường học đối với việc phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, tố giác tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật;

- Hậu quả, ảnh hưởng, biện pháp phòng ngừa hành vi phạm tội; các hành vi vi phạm pháp luật phổ biến; những âm mưu, thủ đoạn hoạt động của tội phạm và sự tác động, lôi kéo đối với HSSV;

- Các quy định của pháp luật về phòng, chống tội phạm; các quy chế, quy định về công tác đảm bảo an ninh, trật tự trường học, phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật, các tệ nạn xã hội khác trong HSSV.

b) Hình thức:

- Tổ chức lồng ghép, gắn kết nội dung tuyên truyền phòng ngừa tội phạm với các nội dung tuyên truyền về giáo dục an toàn giao thông, phòng, chống bạo lực học đường, phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm và các tệ nạn xã hội khác; tuyên truyền phòng ngừa tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật thông qua các chương trình và hoạt động giáo dục của nhà trường; tuyên truyền, giáo dục thông qua hoạt động của Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên, Đội TNTP Hồ Chí Minh;

- Tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề, hoạt động văn nghệ, giao lưu; các cuộc thi tìm hiểu dưới dạng bài viết hoặc sân khấu hóa, vẽ tranh, áp phích, sáng tác, biểu diễn tiểu phẩm về đề tài phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong HSSV;

- Xây dựng tài liệu truyền thông dành cho thành viên trong trường và gia đình HSSV về phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong HSSV; Xây dựng tin, bài, phóng sự tuyên truyền về các gương người tốt, việc tốt, các mô hình, điển hình về công tác phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong HSSV đăng tải trên website, cổng thông tin điện tử của các trường học, các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội;

- Tổ chức cho HSSV tham gia sinh hoạt các câu lạc bộ về phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, phòng, chống bạo lực học đường, giáo dục an toàn giao thông,... của trường học.

3. Tích hợp nội dung giáo dục phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật vào chương trình và hoạt động giáo dục trong nhà trường

a) Tích hợp, lồng ghép nội dung giáo dục phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật vào chương trình giáo dục các môn học phù hợp với từng cấp học, trình độ đào tạo;

b) Tăng cường tích hợp nội dung giáo dục phòng ngừa tội phạm, phòng, chống vi phạm pháp luật vào chương trình đào tạo giáo viên;

c) Xây dựng và triển khai chương trình, tài liệu giáo dục phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật thông qua các hoạt động trải nghiệm, hoạt động ngoại khóa dành cho HSSV;

4. Nâng cao năng lực của các thành viên trong trường học về công tác phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật

a) Xây dựng tài liệu và tổ chức tập huấn hằng năm cho cán bộ quản lý, nhà giáo về giáo dục phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong HSSV;

b) Tổ chức tập huấn nghiệp vụ đảm bảo an ninh, trật tự trường học, phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong HSSV cho đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác bảo vệ, thanh niên xung kích, thanh niên tình nguyện.

5. Phối hợp giữa trường học, gia đình và các cơ quan ban, ngành của địa phương trong công tác quản lý, phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong HSSV

a) Tăng cường phối hợp giữa trường học và gia đình HSSV trong công tác quản lý, giáo dục HSSV không phạm tội, vi phạm pháp luật, đặc biệt quan tâm đối với HSSV có hoàn cảnh đặc biệt;

b) Đẩy mạnh triển khai thực hiện các văn bản phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác trong ngành Giáo dục. Phối hợp với ngành Công an thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” và nhân rộng mô hình liên kết giữa trường học với công an địa phương;

c) Phối hợp với công an địa phương tổ chức các mô hình Câu lạc bộ phòng, ngừa tội phạm ở các trường học có đủ điều kiện nhằm phát huy tính chủ động, tích cực của HSSV tham gia phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật. Chú trọng phát triển và nâng cao chất lượng các mô hình tổ chức tự quản, tự phòng, tự bảo vệ từ gia đình, cộng đồng dân cư và trường học. Tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm để nhân rộng mô hình Câu lạc bộ hoạt động hiệu quả trong các trường học;

d) Tăng cường phối hợp giữa trường học, gia đình HSSV, các tổ chức đoàn thể, chính quyền địa phương và các lực lượng xã hội trong công tác quản lý, giáo dục HSSV. Đặc biệt quan tâm đối với HSSV có hoàn cảnh khó khăn, gia đình đã có người phạm tội;

đ) Các cơ quan quản lý giáo dục ở địa phương và các cơ sở đào tạo, các trường phổ thông xây dựng quy chế phối hợp với các cơ quan chức năng, các tổ chức đoàn thể của địa phương và gia đình HSSV trong công tác phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong HSSV.

6. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý HSSV nhằm nâng cao công tác phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật

a) Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý thông tin HSSV phục vụ công tác thống kê, báo cáo về tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến HSSV;

b) Xây dựng tài liệu, dữ liệu trên hệ thống thông tin điện tử để cung cấp tự động về tình hình của HSSV cho các thành viên trong trường học, HSSV và gia đình HSSV theo dõi, quản lý.

7. Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quản lý HSSV, phòng ngừa tội phạm và phòng, chống tệ nạn xã hội và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát

a) Rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định về quản lý HSSV, phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội trong các trường học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo;

b) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật đối với các trường học và HSSV. Thiết lập kênh thông tin và chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất giữa các trường học với cơ quan công an địa phương; giữa trường học với các cơ quan quản lý giáo dục các cấp.

(Các hoạt động cụ thể thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp và phân công thực hiện tại Phụ lục kèm theo).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo

a) Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên (GDCTHSSV) chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện Kế hoạch; đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch; làm đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan của các bộ, ngành trong việc tham mưu phối hợp chỉ đạo theo ngành dọc triển khai thực hiện Kế hoạch; tổ chức xây dựng tài liệu về giáo dục phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật cho học sinh, sinh viên; đầu mối tiếp nhận thông tin, tổng hợp, thực hiện chế độ báo cáo Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban chỉ đạo 138/CP;

b) Văn phòng Bộ phối hợp với Vụ GDCTHSSV, các đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan báo chí để chủ động tổ chức tuyên truyền, giới thiệu các nội dung, tình hình triển khai, kết quả đạt được của Kế hoạch;

c) Vụ Pháp chế rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định về quản lý HSSV, phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội trong các trường học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo;

d) Vụ Giáo dục Quốc phòng - An ninh (GDQPAN) và các Vụ bậc học rà soát, tích hợp, lồng ghép, bổ sung nội dung giáo dục phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội vào chương trình chính khóa và các hoạt động giáo dục đối với người học;

đ) Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (NGCBQLGD) tổ chức xây dựng tài liệu và tổ chức tập huấn cho cán bộ quản lý, nhà giáo về giáo dục phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong các cơ sở giáo dục.

e) Vụ Giáo dục Đại học chỉ đạo các cơ sở đào tạo giáo viên tăng cường tích hợp nội dung giáo dục phòng ngừa tội phạm, phòng, chống vi phạm pháp luật vào chương trình đào tạo giáo viên.

g) Cục Công nghệ thông tin xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý thông tin HSSV phục vụ công tác thống kê, báo cáo về tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến HSSV theo hướng tích hợp vào cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục. Hướng dẫn việc số hóa trong công tác tuyên truyền, quản lý và xây dựng chuyên mục về quản lý người học.

h) Vụ Kế hoạch - Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán kinh phí và phân bổ nguồn lực hằng năm để bảo đảm thực hiện các hoạt động của Kế hoạch này.

2. Các sở giáo dục và đào tạo

a) Tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng và thực hiện Kế hoạch của địa phương và tổ chức triển khai thực hiện ở các cơ sở giáo dục phù hợp với đặc điểm tình hình cụ thể tại địa phương;

b) Hằng năm, báo cáo kết quả việc triển khai Kế hoạch của các trường trực thuộc, của ngành Giáo dục tại địa phương đến Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Các cơ sở giáo dục đại học

a) Chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch;

b) Hằng năm, báo cáo kết quả việc triển khai Kế hoạch của trường học đến Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Kinh phí thực hiện Kế hoạch: Từ nguồn kinh phí bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm; nguồn chi thường xuyên; tài trợ, viện trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước và các nguồn hợp pháp khác.

 

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM TRONG NGÀNH GIÁO DỤC ĐẾN NĂM 2025
(Kèm theo Quyết định số 691/QĐ-BGDĐT ngày 11 tháng 03 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

TT

Nội dung

Chủ trì

Phối hợp

Thời gian hoàn thành

I

Năm 2022

1

Thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Vụ GDCTHSSV

Các đơn vị liên quan

Tháng 9/2022

2

Xây dựng Dự án “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên đến năm 2025 định hướng 2030”

Vụ GDCTHSSV

Các đơn vị liên quan

Tháng 10/2022

3

Xây dựng Dự án “Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong trường học đến năm 2025”

Vụ GDCTHSSV

Các đơn vị liên quan

Tháng 05/2022

4

Xây dựng Kế hoạch triển khai công tác gia đình trong ngành giáo dục

Vụ GDCTHSSV

Các đơn vị liên quan

Tháng 11/2022

5

Ngành Giáo dục các cấp xây dựng kế hoạch cụ thể tổ chức phổ biến, tuyên truyền, giáo dục triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình phòng, chống tội phạm của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1944/QĐ-TTg ngày 18/11/2021

Các cấp quản lý giáo dục, các nhà trường

Các thành viên trong trường

Tháng 10/2022

6

Rà soát, tài liệu giáo dục phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật cho học sinh, sinh viên

Vụ GDCTHSSV

Các đơn vị liên quan

Tháng 12/2022

7

Rà soát, tích hợp, lồng ghép nội dung giáo dục phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật vào chương trình giáo dục phù hợp với từng cấp học, trình độ đào tạo

Các vụ bậc học và Vụ GDQPAN

Vụ GDCTHSSV, Văn phòng

Tháng 12/2022

8

Rà soát việc tích hợp nội dung giáo dục phòng ngừa tội phạm, phòng, chống vi phạm pháp luật vào chương trình đào tạo giáo viên

Các trường đào tạo giáo viên

Các Vụ, Cục

Tháng 12/2022

9

Xây dựng tài liệu tuyên truyền, giáo dục pháp luật, kỹ năng PCMT cho học sinh THPT, sinh viên ĐH, CĐSP

Vụ GDCTHSSV

Các đơn vị liên quan

Tháng 12/2022

10

Xây dựng Sổ tay “Hướng dẫn sử dụng mạng an toàn cho học sinh” các cấp học

Vụ GDCTHSSV

Các đơn vị liên quan

Tháng 10/2022

11

Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác trong ngành Giáo dục

Vụ GDCTHSSV

Các đơn vị liên quan

Tháng 12/2022

12

Nghiên cứu, khảo sát đánh giá thực trạng công tác phối hợp Nhà trường- Gia đình - Xã hội

Vụ GDCTHSSV

Các đơn vị liên quan

Tháng 10/2022

13

Tài liệu hướng dẫn công tác phối hợp, chia sẻ thông tin về phòng, chống bạo lực học đường.

Vụ GDCTHSSV

Các đơn vị liên quan

Tháng 12/2022

14

Đánh giá việc thực hiện quy chế rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy

Vụ GDCTHSSV

Các đơn vị liên quan

Tháng 11/2022

15

Tiếp tục triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức, kỹ năng về an toàn giao thông cho HSSV theo chỉ đạo của Ủy ban ATGT quốc gia

Vụ GDCTHSSV

Các đơn vị liên quan

Tháng 12/2022

16

Tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề, hoạt động văn nghệ, giao lưu; các cuộc thi tìm hiểu dưới dạng bài viết hoặc sân khấu hóa, vẽ tranh, áp phích, sáng tác, biểu diễn tiểu phẩm về đề tài về phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong HSSV

Nhà trường

Các tổ chức đoàn thể, gia đình học sinh

Tháng 12/2022

17

Lồng ghép nội dung tuyên truyền phòng ngừa tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật thông qua các giờ học chính khóa, hoạt động trải nghiệm, hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt tập thể của HSSV

Nhà trường

Các tổ chức đoàn thể, gia đình học sinh

Tháng 12/2022

18

Xây dựng tin, bài, phóng sự tuyên truyền về các gương người tốt, việc tốt, các mô hình, điển hình về công tác phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật HSSV đăng tải trên website, cổng thông tin điện tử của các trường học, các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội

Nhà trường

Các tổ chức đoàn thể, gia đình học sinh

Tháng 12/2022

19

Tổ chức cho HSSV tham gia sinh hoạt các câu lạc bộ về phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, phòng, chống bạo lực học đường, giáo dục an toàn giao thông,... của trường học

Nhà trường

Các tổ chức đoàn thể, gia đình học sinh

Tháng 12/2022

20

Tổ chức tuyên truyền, giáo dục thông qua hoạt động của Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Đội TNTP Hồ Chí Minh.

Nhà trường

Các tổ chức đoàn thể, gia đình học sinh

Tháng 12/2022

21

Rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định về quản lý HSSV, phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội trong các trường học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

Vụ Pháp chế, Vụ GDCTHSSV

Các đơn vị liên quan

Tháng 12/2022

22

Xây dựng Kế hoạch phòng, chống tội phạm trong ngành Giáo dục năm 2023

Vụ GDCTHSSV

Các đơn vị liên quan

Tháng 12/2022

II

Năm 2023

1

Xây dựng tài liệu giáo dục phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật cho học sinh, sinh viên

Vụ GDCTHSSV

Các đơn vị liên quan

Tháng 12/2023

2

Tích hợp, lồng ghép nội dung giáo dục phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật vào chương trình giáo dục phù hợp với từng cấp học, trình độ đào tạo

Các vụ bậc học và Vụ GDQPAN

Vụ GDCTHSSV, Văn phòng

Tháng 12/2023

3

Triển khai tích hợp nội dung giáo dục phòng ngừa tội phạm, phòng, chống vi phạm pháp luật vào chương trình đào tạo giáo viên

Các trường đào tạo giáo viên

Các Vụ, Cục thuộc Bộ

Tháng 12/2023

4

Rà soát tài liệu, chương trình giảng dạy chính khóa, hoạt động trải nghiệm về PCMT cho học sinh THCS

Vụ GDCTHSSV

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Tháng 03/2023

5

Xây dựng tài liệu tuyên truyền, giáo dục pháp luật, kỹ năng PCMT cho học sinh THCS

Vụ GDCTHSSV

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Tháng 12/2023

6

Tổ chức tập huấn cho đội ngũ giáo viên cốt cán của trường THPT, ĐH, CĐSP về công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, kỹ năng PCMT

Vụ GDCTHSSV

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Tháng 7/2023

7

Tổ chức phát động hưởng ứng tháng hành động PCMT năm 2023

Vụ GDCTHSSV

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Tháng 6/2023

8

Triển khai đầu tư, hỗ trợ trang bị thiết bị để tuyên truyền, giáo dục PCMT cho HSSV đối với các nhà trường ở vùng kinh tế khó khăn khu vực phía Bắc (nếu có kinh phí đầu tư)

Vụ GDCTHSSV

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Tháng 12/2023

9

Tuyên truyền phòng ngừa tội phạm với các nội dung tuyên truyền về giáo dục an toàn giao thông, phòng, chống bạo lực học đường, phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm và các tệ nạn xã hội khác

Vụ GDCTHSSV

Các vụ bậc học, Văn phòng, Báo GDTĐ

Tháng 10/2023

10

Xây dựng tài liệu và tổ chức tập huấn cho cán bộ quản lý, nhà giáo về giáo dục phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật

Cục NGCBQLGD

Các vụ bậc học, Vụ GDCTHSSV

Tháng 8/2023

11

Tổ chức tập huấn nghiệp vụ đảm bảo an ninh, trật tự trường học, phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong HSSV cho đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác bảo vệ, HSSV xung kích, tình nguyện

Vụ GDCTHSSV

Vụ GDQPAN, các tổ chức đoàn thể

Tháng 8/2023

12

Tiếp tục, lồng ghép nội dung tuyên truyền phòng ngừa tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật thông qua các giờ học chính khóa, hoạt động trải nghiệm, hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt tập thể của HSSV

Nhà trường

Các tổ chức đoàn thể, gia đình học sinh

Tháng 12/2023

13

Tiếp tục, tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề, hoạt động văn nghệ, giao lưu; các cuộc thi tìm hiểu dưới dạng bài viết hoặc sân khấu hóa, vẽ tranh, áp phích, sáng tác, biểu diễn tiểu phẩm về đề tài về phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong HSSV

Nhà trường

Các tổ chức đoàn thể, gia đình học sinh

Tháng 12/2023

14

Tiếp tục xây dựng tin, bài, phóng sự tuyên truyền về các gương người tốt, việc tốt, các mô hình, điển hình về công tác phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong HSSV viên đăng tải trên website, cổng thông tin điện tử của các trường học, các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội

Nhà trường

Các tổ chức đoàn thể

Tháng 12/2023

15

Tiếp tục tổ chức cho HSSV tham gia sinh hoạt các câu lạc bộ về phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, phòng, chống bạo lực học đường, giáo dục an toàn giao thông... của trường học

Nhà trường

Các tổ chức đoàn thể, gia đình học sinh

Tháng 12/2023

16

Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, giáo dục thông qua hoạt động của Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Đội TNTP Hồ Chí Minh

Nhà trường

Các tổ chức đoàn thể, gia đình học sinh

Tháng 12/2023

17

Tiếp tục, rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định về quản lý học HSSV, phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội trong các trường học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

Vụ Pháp chế, Vụ GDCTHSSV

Các đơn vị liên quan

Tháng 12/2023

18

Tổ chức thực hiện công tác phối hợp giữa trường học và gia đình HSSV trong công tác quản lý, giáo dục HSSV

Các Sở GDĐT, các trường học

Các sở, ngành liên quan

Tháng 12/2023

19

Chỉ đạo đẩy mạnh phối hợp với ngành Công an thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” và nhân rộng mô hình liên kết giữa trường học với công an địa phương

Vụ GDCTHSSV

Các Sở GDĐT, các trường học

Tháng 9/2023

20

Phối hợp với công an địa phương tổ chức các mô hình Câu lạc bộ phòng, chống tội phạm ở các trường học có đủ điều kiện nhằm phát huy tính chủ động, tích cực của HSSV tham gia phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật

Các Sở GDĐT, các trường học

Các sở, ngành liên quan

Tháng 12/2023

21

Nghiên cứu, xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý thông tin HSSV phục vụ công tác thống kê, báo cáo về tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến HSSV theo hướng tích hợp vào cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục

Vụ GDCTHSSV

Cục CNTT và các cơ quan liên quan

Tháng 7/2023

22

Nghiên cứu, thiết lập kênh thông tin và chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất giữa các trường học với cơ quan công an địa phương; giữa trường học với các cơ quan quản lý giáo dục các cấp

Vụ GDCTHSSV

Cục CNTT và các cơ quan liên quan

Tháng 7/2023

23

Nghiên cứu, xây dựng tài liệu, tuyên truyền trên hệ thống thông tin điện tử về các loại hình tội phạm mới, tội phạm công nghệ cao để các thành viên trong trường, gia đình HSSV khai thác, phòng ngừa

Vụ GDCTHSSV

Cục CNTT và các cơ quan liên quan

Tháng 7/2023

24

Rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định về quản lý học sinh, sinh viên, phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội trong các trường học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

Vụ Pháp chế, Vụ GDCTHSSV

Các đơn vị liên quan

Tháng 12/2023

25

Tổ chức kiểm tra, công tác triển khai phòng, chống tội phạm tại một số địa phương, nhà trường

Vụ GDCTHSSV

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Tháng 10/2023

26

Xây dựng Kế hoạch phòng, chống tội phạm trong ngành Giáo dục năm 2024

Vụ GDCTHSSV

Các đơn vị liên quan

Tháng 12/2023

III

Năm 2024

1

Tiếp tục tích hợp, lồng ghép nội dung giáo dục phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật vào chương trình giáo dục phù hợp với từng cấp học, trình độ đào tạo

Các vụ bậc học và Vụ GDQPAN

Các đơn vị liên quan

Tháng 12/2024

2

Tiếp tục triển khai tích hợp nội dung giáo dục phòng ngừa tội phạm, phòng, chống vi phạm pháp luật vào chương trình đào tạo giáo viên

Các trường đào tạo giáo viên

Các Vụ, Cục thuộc Bộ

Tháng 12/2024

3

Rà soát tài liệu, chương trình giảng dạy chính khóa, hoạt động trải nghiệm về PCMT cho học sinh tiểu học

Vụ GDCTHSSV

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Tháng 03/2024

4

Xây dựng tài liệu tuyên truyền, giáo dục pháp luật, kỹ năng PCMT cho học sinh tiểu học

Vụ GDCTHSSV

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Tháng 12/2024

5

Tổ chức tập huấn cho đội ngũ giáo viên cốt cán của trường THCS về công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, kỹ năng PCMT

Vụ GDCTHSSV

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Tháng 7/2024

6

Tổ chức phát động hưởng ứng tháng hành động PCMT năm 2024

Vụ GDCTHSSV

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Tháng 6/2024

7

Triển khai đầu tư, hỗ trợ trang bị thiết bị để tuyên truyền, giáo dục PCMT cho HSSV đối với các nhà trường ở vùng kinh tế khó khăn khu vực miền Trung, Tây Nguyên (nếu có kinh phí đầu tư)

Vụ GDCTHSSV

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Tháng 12/2024

8

Tuyên truyền phòng ngừa tội phạm với các nội dung tuyên truyền về giáo dục an toàn giao thông, phòng, chống bạo lực học đường, phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm và các tệ nạn xã hội khác

Nhà trường

Các tổ chức đoàn thể, gia đình học sinh

Tháng 10/2024

9

Tổ chức tập huấn nghiệp vụ đảm bảo an ninh, trật tự trường học, phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên cho đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác bảo vệ, HSSV xung kích, tình nguyện

Nhà trường

Các tổ chức đoàn thể, gia đình học sinh

Tháng 8/2024

10

Tiếp tục, lồng ghép nội dung tuyên truyền phòng ngừa tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật thông qua các giờ học chính khóa, hoạt động trải nghiệm, hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt tập thể của HSSV

Nhà trường

Các tổ chức đoàn thể, gia đình học sinh

Tháng 10/2024

11

Tiếp tục, tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề, hoạt động văn nghệ, giao lưu; các cuộc thi tìm hiểu dưới dạng bài viết hoặc sân khấu hóa, vẽ tranh, áp phích, sáng tác, biểu diễn tiểu phẩm về đề tài về phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong HSSV

Nhà trường

Các tổ chức đoàn thể, gia đình học sinh

Tháng 12/2024

12

Tiếp tục xây dựng tin, bài, phóng sự tuyên truyền về các gương người tốt, việc tốt, các mô hình, điển hình về công tác phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong HSSV đăng tải trên website, cổng thông tin điện tử của các trường học, các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội

Nhà trường

Các tổ chức đoàn thể

Tháng 12/2024

13

Tiếp tục tổ chức cho HSSV tham gia sinh hoạt các câu lạc bộ về phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, phòng, chống bạo lực học đường, giáo dục an toàn giao thông,... của trường học

Nhà trường

Các tổ chức đoàn thể, gia đình học sinh

Tháng 12/2024

14

Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, giáo dục thông qua hoạt động của Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Đội TNTP Hồ Chí Minh.

Nhà trường

Các tổ chức đoàn thể, gia đình học sinh

Tháng 12/2024

15

Tiếp tục, rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định về quản lý HSSV, phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội trong các trường học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Vụ Pháp chế, Vụ GDCTHSSV

Các đơn vị liên quan

Tháng 12/2024

16

Tổ chức kiểm tra, công tác triển khai phòng, chống tội phạm tại một số địa bàn trọng điểm

Vụ GDCTHSSV

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Tháng 10/2024

17

Xây dựng Kế hoạch phòng, chống tội phạm trong ngành Giáo dục năm 2025

Vụ GDCTHSSV

Các đơn vị liên quan

Tháng 12/2024

II

Năm 2025

1

Tổ chức tập huấn cho đội ngũ giáo viên cốt cán của trường tiểu học về công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, kỹ năng PCMT

Vụ GDCTHSSV

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Tháng 7/2025

2

Tổ chức phát động hưởng ứng tháng hành động PCMT năm 2025

Vụ GDCTHSSV

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Tháng 6/2025

3

Triển khai đầu tư, hỗ trợ trang bị thiết bị để tuyên truyền, giáo dục PCMT cho HSSV đối với các nhà trường ở vùng kinh tế khó khăn khu vực phía Nam (nếu có kinh phí đầu tư)

Vụ GDCTHSSV

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Tháng 12/2025

4

Quy định công tác phối hợp giữa trường học và gia đình học sinh trong công tác quản lý, giáo dục HSSV không phạm tội, vi phạm pháp luật

Các Sở GDĐT, các trường học

Các sở, ngành liên quan

Tháng 12/2025

5

Quy định tổ chức các mô hình Câu lạc bộ phòng, chống tội phạm ở các trường học

Các Sở GDĐT, các trường học

Các sở, ngành liên quan

Tháng 12/2025

6

Triển khai cơ sở dữ liệu quản lý thông tin HSSV phục vụ công tác thống kê, báo cáo về tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến HSSV theo hướng tích hợp vào cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục

Cục CNTT và các cơ quan liên quan

Vụ GDCTHSSV

Tháng 12/2025

7

Triển khai kênh thông tin và chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất giữa các trường học với cơ quan công an địa phương; giữa trường học với các cơ quan quản lý giáo dục các cấp

Cục CNTT và các cơ quan liên quan

Vụ GDCTHSSV

Tháng 12/2025

8

Bổ sung tài liệu, tuyên truyền trên hệ thống thông tin điện tử về các loại hình tội phạm mới, tội phạm công nghệ cao để các thành viên trong trường, gia đình học sinh khai thác, phòng ngừa

Vụ GDCTHSSV

Cục CNTT và các cơ quan liên quan

Tháng 12/2025

9

Rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định về quản lý HSSV, phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội trong các trường học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

Vụ Pháp chế, Vụ GDCTHSSV

Các đơn vị liên quan

Tháng 12/2025

10

Tổ chức kiểm tra, công tác triển khai phòng, chống tội phạm tại một số địa phương, nhà trường

Vụ GDCTHSSV

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Tháng 7/2025

11

Tổ chức tổng kết Dự án “Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong trường học đến năm 2025” và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2026-2030

Vụ GDCTHSSV

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Tháng 10/2025

12

Tổ chức tổng kết Dự án “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên đến năm 2025 định hướng 2030” và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2026-2030

Vụ GDCTHSSV

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Tháng 10/2025

13

Tổng kết 10 năm triển khai Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BCA-BGDĐT ngày 28/8/2015 giữa Bộ Công an và Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác trong ngành Giáo dục

Vụ GDCTHSSV

Các Sở GDĐT, các trường học

Tháng 11/2025

14

Tổ chức tổng kết đánh giá việc triển khai thực hiện Kế hoạch

Vụ GDCTHSSV

Các sở giáo dục và đào tạo, các trường học

2025