Quyết định 6870/QĐ-BYT năm 2016 chỉ định Phòng tham chiếu quốc gia về xét nghiệm HIV
Số hiệu: 6870/QĐ-BYT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Thanh Long
Ngày ban hành: 21/11/2016 Ngày hiệu lực: 21/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6870/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

CHỈ ĐỊNH PHÒNG THAM CHIẾU QUỐC GIA VỀ XÉT NGHIỆM HIV.

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính phquy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định s75/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ Quy định điều kiện xét  nghiệm HIV;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chỉ định Phòng thí nghiệm HIV, khoa HIV/AIDS, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương là phòng tham chiếu quốc gia về xét nghiệm HIV.

Điều 2. Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương chịu trách nhiệm chỉ đạo, quản lý Phòng thí nghiệm HIV, khoa HIV/AIDS bảo đảm chất lượng xét nghiệm HIV và các nhiệm vụ khác theo phân công.

Điều 3. Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương chịu trách nhiệm kiểm tra năng lực xét nghiệm HIV của các cơ sở thực hiện xét nghiệm HIV theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 5 Nghị định số 75/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ Quy định điều kiện thực hiện xét nghiệm HIV trên địa bàn tại 28 tỉnh/thành phố khu vực miền Bắc: Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Lào Cai, Yên Bái, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Phú Thọ, Bắc Giang, Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và 11 tỉnh/thành phố khu vực miền Trung: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận.

Điều 4. Quyết định này thay thế Quyết định số 5338/QĐ-BYT ngày 26/12/2014 về việc chỉ định phòng tham chiếu quốc gia về xét nghiệm huyết thanh học HIV và Quyết định số 111/QĐ-BYT ngày 13/01/2016 về việc chỉ định phòng tham chiếu quốc gia về xét nghiệm HIV bằng kỹ thuật sinh học phân tử.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.

Điều 6. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng, Vụ trưởng, Tổng Cục trưởng các Vụ, Cục, Tổng cục, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, Giám đc Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương, Viện trưởng Viện dịch tễ Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Lưu: VT, AIDS (2).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Long

 

Điều 5. Điều kiện đối với cơ sở thực hiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính
...
4. Năng lực của cơ sở thực hiện xét nghiệm HIV:
...
c) Đạt kết quả kiểm tra năng lực xét nghiệm HIV do các phòng xét nghiệm HIV được Bộ Y tế chỉ định hoặc các phòng xét nghiệm HIV nước ngoài được Bộ Y tế công nhận (sau đây gọi tắt là Phòng xét nghiệm HIV tham chiếu) xác nhận. Việc kiểm tra năng lực xét nghiệm HIV gồm:

- Kết quả 30 mẫu xét nghiệm (20 mẫu dương tính và 10 mẫu âm tính) do cơ sở xét nghiệm HIV tự thực hiện và kết quả do Phòng xét nghiệm HIV tham chiếu thực hiện lại là giống nhau;

- Kết quả xét nghiệm bộ mẫu kiểm chuẩn của Phòng xét nghiệm HIV tham chiếu gửi cơ sở xét nghiệm thực hiện là chính xác.

Xem nội dung VB