Quyết định 666/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2022
Số hiệu: 666/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sóc Trăng Người ký: Lâm Hoàng Nghiệp
Ngày ban hành: 09/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 666/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 09 tháng 3 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG NĂM 2022

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 26 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày 12 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2022.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, các Sở, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Hiệp Hội các Doanh nghiệp;
- Liên minh HTX tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh (đăng tải);
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lâm Hoàng Nghiệp

 

CHƯƠNG TRÌNH

CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG NĂM 2022
(Kèm theo Quyết định số 666/QĐ-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục triển khai kịp thời, thực chất và hiệu quả Quyết định số 579/QĐ-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025;

- Nâng cao ý thức và thói quen tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp, các tổ chức có đăng ký kinh doanh (gọi chung là doanh nghiệp); thông qua việc trang bị cho doanh nghiệp một cách có hệ thống kiến thức pháp luật trong kinh doanh, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với doanh nghiệp.

- Tạo điều kiện cần thiết phục vụ hoạt động thực thi pháp luật giúp doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả, phòng chống rủi ro pháp lý và tăng cường năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

2. Yêu cầu

- Chương trình phải được xây dựng nội dung cụ thể, rõ ràng, thiết thực và phải có trọng tâm, trọng điểm nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn cần hỗ trợ pháp lý của doanh nghiệp đang hoạt động. Khắc phục tình trạng doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc tiếp cận, tìm hiểu các thông tin pháp luật.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, qua đó giúp doanh nghiệp kịp thời nắm bắt, thông tin về chính sách, pháp luật mới ban hành phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh.

- Phát huy sự chủ động của cơ quan nhà nước và doanh nghiệp trong việc triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại địa phương.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

1. Cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về văn bản quy phạm pháp luật

- Nội dung thực hiện:

Cập nhật kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trên cơ sở dữ liệu về văn bản quy phạm pháp luật theo Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở, ngành tỉnh có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

2. Cập nhật dữ liệu về bản án, quyết định của tòa án; phán quyết của trọng tài thương mại; quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh; quyết định xử lý vi phạm hành chính liên quan đến doanh nghiệp

- Nội dung thực hiện:

Cập nhật và đăng tải các bản án, quyết định của tòa án; phán quyết, quyết định của trọng tài thương mại; quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh; quyết định xử lý vi phạm hành chính liên quan đến doanh nghiệp được phép công khai, có hiệu lực thi hành mà Ủy ban nhân dân tỉnh là một bên có liên quan lên Cổng thông tin điện tử tỉnh.

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Tòa án nhân dân tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

3. Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

- Nội dung thực hiện:

+ Biên soạn tài liệu giới thiệu phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách hỗ trợ liên quan đến doanh nghiệp nhỏ và vừa;

+ Tổ chức hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, cung cấp thông tin pháp lý cho đội ngũ cán bộ pháp chế của các Sở, ngành tỉnh và người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp Sở, ngành tỉnh; Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý II - III năm 2022.

4. Tiếp nhận kiến nghị, trả lời các vướng mắc pháp lý của doanh nghiệp nhỏ và vừa

- Nội dung thực hiện:

+ Tiếp nhận phản ánh kiến nghị và kịp thời trả lời các vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong áp dụng chung về pháp luật thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực do mình quản lý được thực hiện bằng các hình thức như: Giải đáp bằng văn bản, giải đáp thông qua mạng điện tử, giải đáp trực tiếp hoặc thông qua điện thoại, các hình thức khác ...

+ Cung cấp danh sách Cộng tác viên tư vấn pháp luật theo quy định (theo danh sách của Bộ Tư pháp công bố).

- Cơ quan thực hiện: sở, ngành tỉnh, giải đáp theo ngành, lĩnh vực tham mưu quản lý; lực lượng tư vấn viên hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (theo danh sách của Bộ Tư pháp công bố).

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

5. Cung cấp thông tin về công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Nội dung thực hiện:

- Xây dựng và tạo tài khoản Zalo Official Account (mạng xã hội) nhằm tuyên truyền, phổ biến các chính sách, hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong các chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của địa phương đạt hiệu quả cao, đảm bảo tính lan tỏa mạnh mẽ đối với các doanh nghiệp trong thời đại công nghiệp 4.0.

- Cung cấp thông tin bao gồm thông tin pháp luật trong nước, thông tin pháp luật nước ngoài, pháp luật quốc tế, cảnh báo rủi ro pháp lý và chính sách của địa phương liên quan đến doanh nghiệp nhỏ và vừa (nếu có).

Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp

Thời gian thực hiện: năm 2022

- Cập nhật thường xuyên tình hình triển khai công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, các văn bản pháp luật mới ban hành, các thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp nhỏ và vừa theo lĩnh vực quản lý của cơ quan, đơn vị, địa phương (mục hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp hoặc trang thông tin điện tử của các Sở, ngành tỉnh và Cng thông tin điện tử của tỉnh).

Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp và các Sở, ngành tỉnh, cơ quan tổ chức có liên quan.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

6. Xây dựng đội ngũ cán bộ làm đầu mối hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Nội dung thực hiện: Xây dựng cán bộ làm đầu mối công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp phối hợp Sở, ngành tỉnh, các cơ quan tổ chức có liên quan, tổng hợp danh sách.

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2022.

7. Tiếp nhận kiến nghị của doanh nghiệp và hoàn thiện pháp luật

Nội dung thực hiện:

Tiếp nhận kiến nghị hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật: Khi tiếp nhận, tổng hợp kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đến việc hoàn thiện pháp luật, các văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của HĐND, UBND tỉnh.

- Cơ quan chủ trì: Các sở, ngành tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí bảo đảm thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa được dự toán trong ngân sách hàng năm theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật có liên quan.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của Sở Tư pháp

Sở Tư pháp là cơ quan đầu mối chủ trì, phối hợp với Sở, ngành tỉnh có liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Mục II của Chương trình này.

Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện Chương trình. Định kỳ hoặc đột xuất, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo yêu cầu của UBND tỉnh, Bộ Tư pháp.

Xây dựng dự toán kinh phí thực hiện Chương trình gửi Sở Tài chính để bố trí dự toán theo quy định của pháp luật ngân sách nhà nước.

2. Trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phối hợp với Sở Tư pháp lồng ghép các hoạt động của Chương trình vào các chương trình, đề án, dự án, hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và các văn bản có liên quan.

3. Trách nhiệm của Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước cho các hoạt động của Chương trình này đúng theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

4. Trách nhiệm của Sở, ngành tỉnh

Căn cứ Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021 - 2025 và Chương trình năm được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, các Sở, ngành tỉnh chủ động tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của ngành, lĩnh vực phụ trách và triển khai thực hiện đạt hiệu quả, chất lượng.

Phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức thực hiện, hỗ trợ các hoạt động của Chương trình trong phạm vi, lĩnh vực phụ trách và đánh giá hiệu quả các hoạt động của Chương trình.

Báo cáo kết quả thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp khi có yêu cầu của Bộ Tư pháp và UBND tỉnh.

5. Trách nhiệm của UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp, hỗ trợ thực hiện các hoạt động của Chương trình được triển khai tại địa phương.

Trên đây là Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2022. Trong quá trình triển khai thực hiện, trường hợp khó khăn, vướng mắc hoặc vượt thẩm quyền kịp thời tổng hợp báo cáo, đề xuất UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp tổng hợp, tham mưu) xem xét, chỉ đạo./.