Quyết định 666/QĐ-CTN năm 2012 về cho nhập quốc tịch Việt Nam
Số hiệu: 666/QĐ-CTN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch nước Người ký: Trương Tấn Sang
Ngày ban hành: 21/05/2012 Ngày hiệu lực: 21/05/2012
Ngày công báo: 01/06/2012 Số công báo: Từ số 381 đến số 382
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

CHỦ TỊCH NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 666/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2012

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO NHẬP QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 54/TTr-CP ngày 30/3/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với 80 cá nhân có tên trong danh sách kèm theo.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các cá nhân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trương Tấn Sang

 

DANH SÁCH

NGƯỜI KHÔNG QUỐC TỊCH HIỆN ĐANG CƯ TRÚ TẠI TỈNH KIÊN GIANG ĐƯỢC NHẬP QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 666/QĐ-CTN ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chủ tịch nước)

1. Trần Văn Đê, sinh năm 1957 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam: Trần Văn Đê

Hiện trú tại: Bến 217 Ngô Quyền, khu phố 3, phường Vĩnh Bảo, thành phố Rạch Giá

Giới tính: Nam

2. Nguyễn Thị Minh, sinh năm 1962 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam: Nguyễn Thị Minh

Hiện trú tại: Bến 217 Ngô Quyền, khu phố 3, phường Vĩnh Bảo, thành phố Rạch Giá

Giới tính: Nữ

3. Trần Văn Xê, sinh năm 1962 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam: Trần Văn Xê

Hiện trú tại: Bến 217 Ngô Quyền, khu phố 3, phường Vĩnh Bảo, thành phố Rạch Giá

Giới tính: Nam

4. Trần Thị Tiền, sinh ngày 20/11/1987 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam: Trần Thị Tiền

Hiện trú tại: Bến 217 Ngô Quyền, khu phố 3, phường Vĩnh Bảo, thành phố Rạch Giá

Giới tính: Nữ

5. Võ Thị Phụng, sinh năm 1970 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam: Võ Thị Phụng

Hiện trú tại: Bến 217 Ngô Quyền, khu phố 3, phường Vĩnh Bảo, thành phố Rạch Giá

Giới tính: Nữ

6. Trần Thị Đô, sinh năm 1989 tại Kiên Giang

Tên gọi Việt Nam: Trần Thị Đô

Hiện trú tại: Bến 217 Ngô Quyền, phường Vĩnh Bảo, thành phố Rạch Giá

Giới tính: Nữ

7. Trần Hiếu Hoa, sinh năm 1955 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam: Trần Hiếu Hoa

Hiện trú tại: số 39 đường Bạch Đằng, khu phố 1, phường Đông Hồ, thị xã Hà Tiên

Giới tính: Nữ

8. Trần Tú Trinh, sinh năm 1994 tại Kiên Giang (con a. Hoa)

Tên gọi Việt Nam: Trần Tú Trinh

Hiện trú tại: số 39 đường Bạch Đằng, khu phố 1, phường Đông Hồ, thị xã Hà Tiên

Giới tính: Nữ

9. Nguyễn Văn Đít, sinh năm 1949 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam: Nguyễn Văn Đít

Hiện trú tại: Tổ 5 khu phố 4, phường Đông Hồ, thị xã Hà Tiên

Giới tính: Nam

10. Lâm Tú Miên, sinh ngày 21/5/1951 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam: Lâm Tú Miên

Hiện trú tại: tổ 3 khu phố 4, phường Đông Hồ, thị xã Hà Tiên

Giới tính: Nữ

11. Nguyễn Thị Út, sinh năm 1940 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam: Nguyễn Thị Út

Hiện trú tại: tổ 14 khu phố 1, phường Pháo Đài, thị xã Hà Tiên

Giới tính: Nữ

12. Quách Thị Đẹp, sinh năm 1970 tại Kiên Giang

Tên gọi Việt Nam: Quách Thị Đẹp

Hiện trú tại: tổ 14 khu phố 1, phường Pháo Đài, thị xã Hà Tiên

Giới tính: Nữ

13. Quách Văn Hóa, sinh ngày 09/11/1997 tại Kiên Giang Giới tính: Nam (con c. Đẹp)

Tên gọi Việt Nam: Quách Văn Hóa

Hiện trú tại: tổ 14 khu phố 1, phường Pháo Đài, thị xã Hà Tiên

Giới tính: Nam

14. Quách Văn Đình, sinh ngày 07/5/2004 tại Kiên Giang Giới tính: Nam (con c. Đẹp)

Tên gọi Việt Nam: Quách Văn Đình

Hiện trú tại: tổ 14 khu phố 1, phường Pháo Đài, thị xã Hà Tiên

Giới tính: Nam

15. Quách Hải Thọ, sinh năm 1977 tại Kiên Giang

Tên gọi Việt Nam: Quách Hải Thọ

Hiện trú tại: tổ 14 khu phố 1, phường Pháo Đài, thị xã Hà Tiên

Giới tính: Nam

16. Quách Hải Vân, sinh ngày 15/7/2002 tại Kiên Giang (con a. Thọ)

Tên gọi Việt Nam: Quách Hải Vân

Hiện trú tại: tổ 14 khu phố 1, phường Pháo Đài, thị xã Hà Tiên

Giới tính: Nam

17. Quách Thị Bé Mai, sinh ngày 01/7/2010 tại Kiên Giang (con a. Thọ)

Tên gọi Việt Nam: Quách Thị Bé Mai

Hiện trú tại: tổ 14 khu phố 1, phường Pháo Đài, thị xã Hà Tiên

Giới tính: Nữ

18. Quách Văn Việt, sinh ngày 24/02/1967 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam: Quách Văn Việt

Hiện trú tại: tổ 14 khu phố 1, phường Pháo Đài, thị xã Hà Tiên

Giới tính: Nam

19. Lộc Ngoi, sinh năm 1986 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam: Lộc Ngói

Hiện trú tại: tổ 4 khu phố 3, phường Pháo Đài, thị xã Hà Tiên

Giới tính: Nam

20. Thị Táp, sinh năm 1983 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam: Thị Táp

Hiện trú tại: tổ 4 khu phố 3, phường Pháo Đài, thị xã Hà Tiên

Giới tính: Nữ

21. Thị Sậy, sinh năm 1981 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam: Thị Sậy

Hiện trú tại: tổ 4 khu phố 3, phường Pháo Đài, thị xã Hà Tiên

Giới tính: Nữ

22. Hua Mên, sinh năm 1945 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam: Hua Mên

Hiện trú tại: tổ 4 khu phố 3, phường Pháo Đài, thị xã Hà Tiên

Giới tính: Nữ

23. Lộc Khẹm, sinh năm 1976 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam: Lộc Khẹm

Hiện trú tại: tổ 9 khu phố 2, phường Pháo Đài, thị xã Hà Tiên

Giới tính: Nam

24. Phan Văn Tèn, sinh năm 1995 tại Kiên Giang (con a. Khẹm)

Tên gọi Việt Nam: Phan Văn Tèn

Hiện trú tại: tổ 9 khu phố 2, phường Pháo Đài, thị xã Hà Tiên

Giới tính: Nam

25. Phan Văn Lèn, sinh năm 1998 tại Kiên Giang (con a. Khẹm)

Tên gọi Việt Nam: Phan Văn Lèn

Hiện trú tại: tổ 9 khu phố 2, phường Pháo Đài, thị xã Hà Tiên

Giới tính: Nam

26. Xem Ra Tha, sinh năm 1980 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam: Xem Ra Tha

Hiện trú tại: số 09 đường Mạc Cửu, tổ 10 khu phố 3, phường Bình San, thị xã Hà Tiên

Giới tính: Nữ

27. Trần Nhựt Mỹ Tiền, sinh năm 2004 tại Kiên Giang (con c. Tha)

Tên gọi Việt Nam: Trần Nhựt Mỹ Tiên

Hiện trú tại: số 09 đường Mạc Cửu, tổ 10 khu phố 3, phường Bình San, thị xã Hà Tiên

Giới tính: Nữ

28. Trần Hoàng Bảo, sinh năm 2007 tại Kiên Giang (con c. Tha)

Tên gọi Việt Nam: Trần Hoàng Bảo

Hiện trú tại: số 09 đường Mạc Cửu, tổ 10 khu phố 3, phường Bình San, thị xã Hà Tiên

Giới tính: Nam

29. Sal Di, sinh năm 1973 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam: Sal Di

Hiện trú tại: tổ 9 khu phố 4 phường Bình San, thị xã Hà Tiên

Giới tính: Nữ

30. Đường Đức Nhuận, sinh năm 1996 tại Kiên Giang (con c. Di)

Tên gọi Việt Nam: Đường Đức Nhuận

Hiện trú tại: tổ 9 khu phố 4 phường Bình San, thị xã Hà Tiên

Giới tính: Nam

31. Đường Đức Thịnh, sinh năm 1998 tại Kiên Giang (con c. Di)

Tên gọi Việt Nam: Đường Đức Thịnh

Hiện trú tại: tổ 9 khu phố 4 phường Bình San, thị xã Hà Tiên

Giới tính: Nam

32. Trần Văn Tỷ, sinh năm 1965 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam: Trần Văn Tỷ

Hiện trú tại: số 110/2 Trần Hầu, khu phố 1, phường Bình San, thị xã Hà Tiên

Giới tính: Nam

33. Trần Gia Minh, sinh năm 1994 tại Kiên Giang (con a. Tỷ)

Tên gọi Việt Nam: Trần Gia Minh

Hiện trú tại: số 110/2 Trần Hầu, khu phố 1, phường Bình San, thị xã Hà Tiên

Giới tính: Nam

34. Thị Nga, sinh năm 1966 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam: Thị Nga

Hiện trú tại: ấp Xoa Ảo, xã Thuận Yên, thị xã Hà Tiên

Giới tính: Nữ

35. Đinh Hiếu An, sinh năm 2001 tại Kiên Giang (con c. Nga)

Tên gọi Việt Nam: Đinh Hiếu An

Hiện trú tại: ấp Xoa Ảo, xã Thuận Yên, thị xã Hà Tiên

Giới tính: Nam

36. Thị Siêu, sinh năm 1932 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam: Thị Siêu

Hiện trú tại: ấp Thạch Động, xã Mỹ Đức, thị xã Hà Tiên

Giới tính: Nữ

37. Kênh Viết, sinh năm 1949 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam: Kênh Viết

Hiện trú tại: ấp Xà Xía, xã Mỹ Đức, thị xã Hà Tiên

Giới tính: Nam

38. Lộc Khi, sinh năm 1950 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam: Lộc Khi

Hiện trú tại: ấp Xà Xía, xã Mỹ Đức, thị xã Hà Tiên

Giới tính: Nam

39. Lộc Sỉnh, sinh năm 1997 tại Kiên Giang (con a. Khi)

Tên gọi Việt Nam: Lộc Sỉnh

Hiện trú tại: ấp Xà Xía, xã Mỹ Đức, thị xã Hà Tiên

Giới tính: Nam

40. Chau Dẹp, sinh năm 1965 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam: Chau Dẹp

Hiện trú tại: ấp Xà Xía, xã Mỹ Đức, thị xã Hà Tiên

Giới tính: Nam

41. Chau Thạnh, sinh năm 1969 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam: Chau Thạnh

Hiện trú tại: ấp Thạch Động, xã Mỹ Đức, thị xã Hà Tiên

Giới tính: Nam

42. Chau Muỗi Hoách, sinh năm 1994 tại Kiên Giang (con a. Thạnh)

Tên gọi Việt Nam: Chau Muỗi Hoách

Hiện trú tại: ấp Thạch Động, xã Mỹ Đức, thị xã Hà Tiên

Giới tính: Nam

43. Thái Éng Xe, sinh năm 1969 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam: Thái Éng Xe

Hiện trú tại: tổ 4 khu phố 3, phường Tô Châu, thị xã Hà Tiên

Giới tính: Nam

44. Thái Thanh Thắng, sinh ngày 12/10/2000 tại Kiên Giang (con a. Xe)

Tên gọi Việt Nam: Thái Thanh Thắng

Hiện trú tại: tổ 4 khu phố 3, phường Tô Châu, thị xã Hà Tiên

Giới tính: Nam

45. Thái Mỹ Lan, sinh ngày 17/12/2003 tại Kiên Giang (con a. Xe)

Tên gọi Việt Nam: Thái Mỹ Lan

Hiện trú tại: tổ 4 khu phố 3, phường Tô Châu, thị xã Hà Tiên

Giới tính: Nữ

46. Dương Chí Ện, sinh năm 1956 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam: Dương Chí Ện

Hiện trú tại: tổ 2 khu phố 4, phường Tô Châu, thị xã Hà Tiên

Giới tính: Nam

47. Chung Minh Chiến, sinh năm 1986 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam: Chung Minh Chiến

Hiện trú tại: hẻm 77, tổ 2, khu phố 3, phường Tô Châu, thị xã Hà Tiên

Giới tính: Nam

48. Bân Danh Try, sinh năm 1962 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam: Bân Danh Try

Hiện trú tại: khu phố 3, phường Tô Châu, thị xã Hà Tiên

Giới tính: Nam

49. Trần Thị Ngọc Dung, sinh năm 1997 tại Kiên Giang (con a. Try)

Tên gọi Việt Nam: Trần Thị Ngọc Dung

Hiện trú tại: khu phố 3, phường Tô Châu, thị xã Hà Tiên

Giới tính: Nữ

50. Trần Tấn Lợi, sinh năm 2000 tại Kiên Giang (con a. Try)

Tên gọi Việt Nam: Trần Tấn Lợi

Hiện trú tại: khu phố 3, phường Tô Châu, thị xã Hà Tiên

Giới tính: Nam

51. Lưu Văn Phon, sinh năm 1960 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam: Lưu Văn Phon

Hiện trú tại: tổ 1 khu phố 1, phường Tô Châu, thị xã Hà Tiên

Giới tính: Nam

52. Yên Chanh Tha, sinh năm 1968 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam: Yên Chanh Tha

Hiện trú tại: tổ 1 khu phố 3, phường Tô Châu, thị xã Hà Tiên

Giới tính: Nam

53. Yên Chanh Đa, sinh năm 1994 tại Kiên Giang (con a. Tha)

Tên gọi Việt Nam: Yên Chanh Đa

Hiện trú tại: tổ 1 khu phố 3, phường Tô Châu, thị xã Hà Tiên

Giới tính: Nam

54. Tiên Sol, sinh năm 1956 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam: Tiên Sol

Hiện trú tại: tổ 2 ấp Trà Phọt, xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành

Giới tính: Nam

55. Thị Khươl, sinh năm 1966 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam: Thị Khươl

Hiện trú tại: ấp Trần Thệ, xã Phú mỹ, huyện Giang Thành

Giới tính: Nữ

56. Nguyễn Thị Bé, sinh ngày 05/9/1951 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam: Nguyễn Thị Bé

Hiện trú tại: tổ 3 ấp Mỹ Thái, xã Mỹ Thái, huyện Hòn Đất

Giới tính: Nữ

57. Kiều Thị Khanh, sinh năm 1975 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam: Kiều Thị Khanh

Hiện trú tại: ấp Thái Thịnh, xã Mỹ Thái, huyện Hòn Đất

Giới tính: Nữ

58. Lê Chí Lỉnh, sinh năm 1996 tại Kiên Giang (con c. Khanh)

Tên gọi Việt Nam: Lê Chí Lỉnh

Hiện trú tại: ấp Thái Thịnh, xã Mỹ Thái, huyện Hòn Đất

Giới tính: Nam

59. Lê Thị Ngân, sinh năm 1998 tại Kiên Giang (con c. Khanh)

Tên gọi Việt Nam: Lê Thị Ngân

Hiện trú tại: ấp Thái Thịnh, xã Mỹ Thái, huyện Hòn Đất

Giới tính: Nữ

60. Kiều Văn Dũng, sinh năm 1986 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam: Kiều Văn Dũng

Hiện trú tại: ấp Thái Thịnh, xã Mỹ Thái, huyện Hòn Đất

Giới tính: Nam

61. Kiều Văn Hải, sinh năm 1987 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam: Kiều Văn Hải

Hiện trú tại: tổ 4 ấp Thái Thịnh, xã Mỹ Thái, huyện Hòn Đất

Giới tính: Nam

62. Kiều Văn Đức, sinh năm 1948 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam: Kiều Văn Đức

Hiện trú tại: tổ 4 ấp Thái Thịnh, xã Mỹ Thái, huyện Hòn Đất

Giới tính: Nam

63. Nguyễn Thị Đeo, sinh năm 1953 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam: Nguyễn Thị Đeo

Hiện trú tại: tổ 4 ấp Thái Thịnh, xã Mỹ Thái, huyện Hòn Đất

Giới tính: Nữ

64. Kiều Thị Bích, sinh năm 1983 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam: Kiều Thị Bích

Hiện trú tại: tổ 4 ấp Thái Thịnh, xã Mỹ Thái, huyện Hòn Đất

Giới tính: Nữ

65. Nguyễn Thị Lan, sinh năm 2006 tại Kiên Giang (con c. Bích)

Tên gọi Việt Nam: Nguyễn Thị Lan

Hiện trú tại: tổ 4 ấp Thái Thịnh, xã Mỹ Thái, huyện Hòn Đất

Giới tính: Nữ

66. Nguyễn Thị Anh, sinh năm 2008 tại Kiên Giang (con c. Bích)

Tên gọi Việt Nam: Nguyễn Thị Anh

Hiện trú tại: tổ 4 ấp Thái Thịnh, xã Mỹ Thái, huyện Hòn Đất

Giới tính: Nữ

67. Kiều Văn Sinh, sinh năm 1981 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam: Kiều Văn Sinh

Hiện trú tại: tổ 4 ấp Thái Thịnh, xã Mỹ Thái, huyện Hòn Đất

Giới tính: Nam

68. Kiều Văn Lai, sinh năm 2006 tại Kiên Giang (con a. Sinh)

Tên gọi Việt Nam: Kiều Văn Lai

Hiện trú tại: tổ 4 ấp Thái Thịnh, xã Mỹ Thái, huyện Hòn Đất

Giới tính: Nam

69. Kiều Bảo Vi, sinh năm 2010 tại Kiên Giang (con a. Sinh)

Tên gọi Việt Nam: Kiều Bảo Vi

Hiện trú tại: tổ 4 ấp Thái Thịnh, xã Mỹ Thái, huyện Hòn Đất

Giới tính: Nữ

70. Kiều Thị Mỹ, sinh năm 1989 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam: Kiều Thị Mỹ

Hiện trú tại: tổ 4 ấp Thái Thịnh, xã Mỹ Thái, huyện Hòn Đất

Giới tính: Nữ

71. Lê Thị Hà, sinh năm 2007 tại Kiên Giang (con c. Mỹ)

Tên gọi Việt Nam: Lê Thị Hà

Hiện trú tại: tổ 4 ấp Thái Thịnh, xã Mỹ Thái, huyện Hòn Đất

Giới tính: Nữ

72. Lê Văn Bảo, sinh năm 2009 tại Kiên Giang (con c. Mỹ)

Tên gọi Việt Nam: Lê Văn Bảo

Hiện trú tại: tổ 4 ấp Thái Thịnh, xã Mỹ Thái, huyện Hòn Đất

Giới tính: Nam

73. Huỳnh Ngọc Sáu, sinh ngày 25/12/1942 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam: Huỳnh Ngọc Sáu

Hiện trú tại: ấp Hòa Thạnh, xã Minh Hòa, huyện Châu Thành

Giới tính: Nam

74. Nguyễn Văn Tốt, sinh năm 1944 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam: Nguyễn Văn Tốt

Hiện trú tại: ấp Bình Lạc, xã Minh Hòa, huyện Châu Thành

Giới tính: Nam

75. Seng Sa Muy, sinh ngày 10/10/1963 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam: Sầm Sà My

Hiện trú tại: tổ 18 ấp Tân bình, xã Giục Tượng, huyện Châu Thành

Giới tính: Nữ

76. Đoàn Thị Pho, sinh năm 1965 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam: Đoàn Thị Pho

Hiện trú tại: ấp An Khương, xã Minh Hòa, huyện Châu Thành

Giới tính: Nữ

77. Thị Nên, sinh năm 1970 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam: Thị Nên

Hiện trú tại: ấp Bình Lạc, xã Minh Hòa, huyện Châu Thành

Giới tính: Nữ

78. Phát Tính, sinh năm 1974 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam: Nguyễn Văn Tính

Hiện trú tại: tổ 4 ấp Gành Dầu, xã Gành Dầu, huyện Phú Quốc

Giới tính: Nam

79. Trần Tấn Tài, sinh năm 2007 tại Kiên Giang (con a. Tính)

Tên gọi Việt Nam: Trần Tấn Tài

Hiện trú tại: tổ 4 ấp Gành Dầu, xã Gành Dầu, huyện Phú Quốc

Giới tính: Nam

80. Trần Mỹ Lộc, sinh năm 2010 tại Kiên Giang (con a. Tính)

Tên gọi Việt Nam: Trần Mỹ Lộc

Hiện trú tại: tổ 4 ấp Gành Dầu, xã Gành Dầu, huyện Phú Quốc

Giới tính: Nữ

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.