Quyết định 632/QĐ-BKHĐT năm 2012 sửa đổi Quyết định 203/QĐ-BKHĐT về danh sách thành viên Hội đồng khuyến khích phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
Số hiệu: 632/QĐ-BKHĐT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Bùi Quang Vinh
Ngày ban hành: 22/05/2012 Ngày hiệu lực: 22/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 632/QĐ-BKHĐT

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 203/QĐ-BKHĐT NGÀY 21/02/2011 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

Căn cứ Nghị định số 116/2008/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14 tháng 11 năm 2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 của Chính phủ về trở giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Căn cứ Quyết định số 1918/QĐ-TTg ngày 20/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng khuyến khích phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Căn cứ Quyết định số 203/QĐ-BKHĐT ngày 21/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành danh sách thành viên Hội đồng khuyến khích phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Căn cứ Quyết định số 1715/QĐ-BKHĐT ngày 09/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc phân công công tác của Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ công văn số 1322/SKHĐT-VP ngày 02/3/2011 và số 1853/SKHĐT-VP ngày 18/3/2011 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh về việc cử cán bộ thay thế thành viên tham gia Hội đồng khuyến khích phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 203/QĐ-BKHĐT ngày 21/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Hội đồng khuyến khích phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa về việc ban hành danh sách thành viên Hội đồng khuyến khích phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (sau đây gọi tắt là Hội đồng) như sau:

1. Ông Bùi Quang Vinh, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thay thế ông Võ Hồng Phúc, nguyên Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, làm Chủ tịch Hội đồng;

2. Ông Đặng Huy Đông, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thay thế ông Nguyễn Văn Trung, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, làm Ủy viên thường trực Hội đồng;

3. Ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh thay thế ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, làm Ủy viên Hội đồng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan liên quan, các thành viên của Hội đồng khuyến khích phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa và các Ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Bộ; Công thương, Tài chính, Tư pháp, NN&PTNT, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Lao động-Thương bình và Xã hội.
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- UBND các thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Liên minh Hợp tác xã Việt Nam;
- Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam;
- Liên Hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam;
- Hội doanh nhân trẻ Việt Nam;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh;
- Các thành viên Hội đồng;
- Lưu: VT, PTDN.

BỘ TRƯỞNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
Bùi Quang Vinh