Quyết định 626/QĐ-UBND về Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Số hiệu: 626/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Nguyễn Tấn Tuân
Ngày ban hành: 01/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Chính sách xã hội, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 626/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 01 tháng 3 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT, NGƯỜI KHUYẾT TẬT CÓ KHÓ KHĂN VỀ TÀI CHÍNH NĂM 2022 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Trợ giúp pháp lý ngày 20 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Quyết định số 1190/QĐ-TTg ngày 05 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021-2030;

Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-BTP ngày 07 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2022;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 155/TTr-STP ngày 14 tháng 02 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thi hành);
- Bộ Tư pháp (b/c);
- Cục Trợ giúp pháp lý - Bộ Tư pháp (b/c);
- Cục Công tác phía Nam - Bộ Tư pháp (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường
trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP. UBND tỉnh;
- Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước t
nh;
- Cổng Thông tin điện tử t
nh;
- Báo Khánh Hòa, Đài PT-TH Khánh Hòa;
- Hội bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và

bệnh nhân nghèo tỉnh;
- Lưu: VT, HgĐ, NgM.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Tấn Tuân

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT, NGƯỜI KHUYẾT TẬT CÓ KHÓ KHĂN VỀ TÀI CHÍNH NĂM 2022 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA
(Kèm theo Quyết định số 626/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nâng cao năng lực người thực hiện trợ giúp pháp lý và chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý, đẩy mạnh công tác phối hợp, các hoạt động truyền thông và kiểm tra, giám sát, bảo đảm người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính được cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí theo quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý.

2. Yêu cầu

- Nội dung các hoạt động cụ thể, phù hợp với đặc thù của người khuyết tật và phù hợp với quy định của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017, các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã được xác định trong các kế hoạch, chương trình, đề án về người khuyết tật, cụ thể như: Kế hoạch thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật (ban hành kèm theo Quyết định số 1100/QĐ-TTg ngày 21/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ); Kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 01/11/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật (được phê duyệt tại Quyết định số 753/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ); Chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021 - 2030 (ban hành kèm theo Quyết định số 1190/QĐ-TTg ngày 05/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ).

- Tăng cường sự tham gia, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức có liên quan, nhất là cơ quan tiến hành tố tụng, các cơ quan, tổ chức về người khuyết tật.

- Trong quá trình triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính có thể lồng ghép với các hoạt động trợ giúp pháp lý khác nhằm đảm bảo tính khả thi, hiệu quả.

II. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG

1. Nâng cao năng lực cho người thực hiện trợ giúp pháp lý

Hoạt động: Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý về kiến thức và k năng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính (ít nhất từ 01 đến 02 lớp/năm).

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp (Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh).

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Từ Quý II đến Quý IV năm 2022.

2. Thực hiện trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính

Hoạt động: Thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính, chú trọng thực hiện tư vấn chính sách đặc thù dành cho người khuyết tật ở các dạng tật khác nhau và vụ việc tham gia tố tụng.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp (Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh).

- Đơn vị phối hợp: Cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng; cơ sở giam giữ, trại giam; UBND cấp xã; Hội người khuyết tật; các cơ sở trợ giúp xã hội; các cơ sở kinh doanh; các tổ chức khác của người khuyết tật; các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Từ Quý I đến Quý IV năm 2022.

3. Thực hiện truyền thông, tăng cường khả năng tiếp cận trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính

a) Hoạt động 1: Truyền thông về hoạt động trợ giúp pháp lý và quyền được trợ giúp pháp lý của người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc các hình thức truyền thông khác phù hợp với các dạng tật của người khuyết tật; tổ chức điểm truyền thông về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính ở cơ sở; lồng ghép việc truyền thông trợ giúp pháp lý và quyn được trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính với các chương trình, đề án khác về người khuyết tật, nhất là tại xã, phường, thị trấn nơi người khuyết tật sinh sống; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội trong hoạt động truyền thông để tăng cường khả năng tiếp cận trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp (Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh).

- Đơn vị phối hợp: Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa; Báo Khánh Hòa; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; UBND cấp huyện; UBND cấp xã; cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng; cơ sở giam giữ, trại giam; Hội người khuyết tật; các cơ sở trợ giúp xã hội; trường học; cơ sở kinh doanh; các tổ chức khác của người khuyết tật; các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Từ Quý I đến Q IV năm 2022.

b) Hoạt động 2: Biên soạn và phát hành băng ghi âm, đĩa ghi âm, USB, bảng thông tin, hộp tin, tờ thông tin về trợ giúp pháp lý, tờ gấp pháp luật và các ấn phẩm chuyên dụng khác có nội dung về chính sách trợ giúp pháp lý và quyền được trợ giúp pháp lý của người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính cho cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, cơ sở giam giữ và trại giam, Hội người khuyết tật, các cơ sở trợ giúp xã hội, trường học, cơ sở kinh doanh và các tổ chức khác của người khuyết tật, bảo đảm 100% cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, cơ sở giam giữ, trại giam và 80% Hội người khuyết tật, các cơ sở trợ giúp xã hội, trường học, cơ sở kinh doanh và các tổ chức khác của người khuyết tật được tiếp cận các sản phẩm truyền thông về trợ giúp pháp lý.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp (Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tnh).

- Đơn vị phối hợp: Cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng; cơ sở giam giữ và trại giam; Hội người khuyết tật; các cơ sở trợ giúp xã hội; trường học; cơ sở kinh doanh; các tổ chức khác của người khuyết tật; Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện; UBND cấp xã.

- Thời gian thực hiện: Từ Quý I đến Quý IV năm 2022.

c) Hot động 3: Tổ chức các hoạt động truyền thông về trợ giúp pháp lý trọng tâm nhân Ngày Người khuyết tật Việt Nam (ngày 18/4); Ngày Quốc tế Người khuyết tật (ngày 03/12) bằng các hình thức phù hợp.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp (Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh).

- Đơn vị phối hợp: Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa; Báo Khánh Hòa; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; UBND cấp huyện; UBND cấp xã; Hội người khuyết tật; các cơ sở trợ giúp xã hội; cơ sở kinh doanh; các tổ chức khác của người khuyết tật; các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý II, Quý IV năm 2022.

4. Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính; khảo sát, đánh giá kết quả, nhu cầu thực hiện trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính

a) Hoạt động 1: Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Hội người khuyết tật; các cơ sở trợ giúp xã hội; cơ sở kinh doanh; các tổ chức khác của người khuyết tật.

- Thời gian thực hiện: Từ Quý I đến Quý IV năm 2022.

b) Hoạt động 2: Tổ chức khảo sát, đánh giá kết quả, nhu cầu thực hiện trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính sau 05 năm thi hành Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp (Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh)

- Đơn vị phối hợp: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Hội người khuyết tật; các cơ sở bảo trợ xã hội; cơ sở kinh doanh; các tổ chức khác của người khuyết tật; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Từ Quý I đến Quý IV năm 2022.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính được bố trí trong ngân sách hàng năm của tỉnh; các Chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, đề án khác có liên quan theo phân cấp của pháp luật về ngân sách nhà nước; đóng góp, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Việc lập, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách thực hiện trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

- Phối hợp với Cục Trợ giúp pháp lý; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này. Việc tổ chức thực hiện Kế hoạch phải đảm bảo theo các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Trung ương và tình hình thực tế tại địa phương.

- Thực hiện lập dự toán kinh phí ngân sách đối với các hoạt động thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh, trình cấp có thẩm quyền xét duyệt theo quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh, các tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý thực hiện trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật đảm bảo hiệu quả, chất lượng, đáp ứng nhu cầu trợ giúp pháp lý của người khuyết tật trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính; tổng hợp kết quả thực hiện trên địa bàn tỉnh, tham mưu, trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp theo quy định.

2. Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố

Trong phạm vi thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp trong việc tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này.

3. S Tài chính

Thực hiện thẩm định, tham mưu UBND tỉnh về việc bố trí nguồn kinh phí đảm bảo việc thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

4. Báo Khánh Hòa; Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa

Phối hợp với STư pháp, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh xây dựng, duy trì và nâng cao chất lượng các tin, bài, chuyên mục thông tin phổ biến chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật và các quy định khác có liên quan trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này, nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh bằng văn bản, gửi về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý./.