Quyết định 619/QĐ-UBND năm 2022 về kế hoạch phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trâu, bò trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn 2022-2030
Số hiệu: 619/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Đinh Văn Thiệu
Ngày ban hành: 01/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 619/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 01 tháng 3 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH PHÒNG, CHỐNG BỆNH VIÊM DA NỔI CỤC TRÂU, BÒ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA, GIAI ĐOẠN 2022 - 2030

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Thú y ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Chăn nuôi ngày 19 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thú y;

Căn cứ Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 5 năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn;

Căn cứ Thông tư số 09/2021/TT-BNNPTNT ngày 12 tháng 8 năm 2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn;

Căn cứ Quyết định số 1814/QĐ-TTg ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò, giai đoạn 2022-2030;

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 345/TTr-SNN ngày 07 tháng 02 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trâu, bò trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn 2022 - 2030 (sau đây gọi tắt là Kế hoạch).

Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan, tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; Giám đốc Công an tỉnh; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y và thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT (báo cáo);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (báo cáo);
- Chủ tịch UBND tỉnh (báo cáo);
- UBMTTQVN tỉnh;
- Báo vả Đài PTTH tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VP, TL, TLe.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Văn Thiệu

 

KẾ HOẠCH

PHÒNG, CHỐNG BỆNH VIÊM DA NỔI CỤC TRÂU, BÒ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA, GIAI ĐOẠN 2022 - 2030
(Kèm theo Quyết định số 619/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

Bệnh Viêm da nổi cục (VDNC) trâu, bò còn được gọi là bệnh da sần, là bệnh truyền nhiễm do một loại vi rút thuộc họ Poxviridae chi Capripox vi rút gây ra trên trâu, bò. Vi rút gây bệnh VDNC không lây nhiễm và không gây bệnh trên người; Bệnh lây truyền chủ yếu qua côn trùng đốt như muỗi, ruồi, ve; tiếp xúc giữa gia súc bệnh và gia súc khỏe mạnh; Tỷ lệ trâu, bò mắc bệnh khoảng 10 - 20%; tỷ lệ chết khoảng 1 - 5%...

Bệnh VDNC trên trâu, bò xuất hiện ở Việt Nam lần đầu tiên vào tháng 10/2020; đến nay bệnh VDNC đã xảy ra tại 4.309 xã, thuộc 457 huyện 55 tỉnh, thành phố với tổng số trâu, bò mắc bệnh là 207.558 con, số chết và tiêu hủy là 29.147 con, gây thiệt hại rất lớn về kinh tế, ảnh hưởng rất lớn đến tình hình phát triển chăn nuôi trâu, bò, sản xuất sữa.

Trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, bệnh VDNC trâu, bò xảy ra đầu tiên vào ngày 11/7/2021 tại xã Khánh Bình, huyện Khánh Vĩnh, sau đó tiếp tục lây lan tại 08 huyện, thị xã, thanh phố; đến hết ngày 31/12/2021, bệnh VDNC xảy ra tại 08/08 huyện, thị xã, thành phố, 64 xã, 178 thôn, 781 hộ làm 1.191 con bò mắc bệnh VDNC; số bò mắc bệnh đã điều trị khỏi triệu chứng và số chết là 93 con (68 con bê, 04 bò đực, 21 bò cái) với khối lượng 10.159,7 kg; Đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh bệnh VDNC đã được kiểm soát và không phát sinh ổ dịch mới.

Thực hiện Quyết định số 1814/QĐ-TTg 28/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò, giai đoạn 2022-2030; UBND tỉnh Khánh Hòa xây dựng Kế hoạch phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trâu, bò trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn 2022 - 2030, với nội dung như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Kiểm soát, khống chế thành công dịch bệnh Viêm da nổi cục (VDNC) trâu, bò trên địa bàn tỉnh; góp phần bảo đảm an toàn thực phẩm, môi trường và hoạt động thương mại động vật, sản phẩm động vật của tỉnh nói riêng và cả nước nói chung.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Tiêm phòng vắc xin VDNC cho trên 80% tổng đàn trâu, bò, bê, nghé (gọi chung là trâu, bò) tại thời điểm tiêm phòng.

b) Chủ động giám sát, phát hiện sớm và kiểm soát tốt dịch bệnh nhàm giảm số ổ dịch VDNC, hàng năm giảm 20% số xã có dịch và số gia súc mắc bệnh VDNC so với năm liền kề trước đó.

c) Phòng bệnh chủ động, có hiệu quả bằng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học; vệ sinh, khử trùng, tiêu độc và tiêu diệt các véc tơ truyền bệnh; xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh.

d) Kiểm dịch, kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển, ngăn chặn không để mầm bệnh VDNC xâm nhiễm từ ngoài vào tỉnh.

II. NỘI DUNG CỦA KẾ HOẠCH

1. Phòng bệnh bằng vắc xin VDNC

a) Nguyên tắc chung

Sử dụng vắc xin VDNC để tiêm phòng cho đàn trâu, bò là giải pháp tốt nhất, hiệu quả nhất và chi phí thấp nhất trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

b) Đối tượng tiêm vắc xin

Trâu, bò chưa được tiêm vắc xin hoặc đã tiêm vắc xin VDNC nhưng hết thời gian miễn dịch bảo hộ (theo hướng dẫn của nhà sản xuất vắc xin); không có biểu hiện triệu chứng điển hình của bệnh VDNC và các bệnh truyền nhiễm khác.

c) Phạm vi tiêm vắc xin

- Hàng năm, căn cứ vào tình hình dịch bệnh trên địa bàn, Chi cục Chăn nuôi và Thú y xác định khu vực có nguy cơ cao, buộc phải tiêm phòng vắc xin để phòng bệnh, đảm bảo tỷ lệ tiêm phòng đạt trên 80% tổng đàn; Ngân sách hỗ trợ tiêm phòng vắc xin VDNC cho đàn trâu, bò của các cơ sở chăn nuôi dưới 10 con trâu, bò trên địa bàn toàn tỉnh.

- Khi có dịch bệnh xảy ra, tổ chức rà soát và tiêm phòng bổ sung vắc xin VDNC cho đàn trâu, bò (chưa được tiêm vắc xin hoặc đã được tiêm vắc xin VDNC nhưng hết thời gian miễn dịch bảo hộ) trong phạm vi bán kính tối thiểu 100 km tính từ ổ dịch VDNC hoặc theo địa giới hành chính cấp huyện của địa phương có dịch bệnh VDNC và huyện liền kề xung quanh địa phương có dịch bệnh VDNC.

d) Thời điểm tiêm vắc xin

- Hằng năm, tổ chức 01 đợt tiêm phòng chính trước thời điểm dịch bệnh VDNC thường xảy ra tại địa phương, trước mùa phát triển của các véc tơ truyền bệnh VDNC (như ruồi, muỗi, ve, mòng,...) và vào thời điểm 1- 2 tháng trước khi hết thời gian miễn dịch bảo hộ đối với trâu, bò đã được tiêm vắc xin VDNC.

- Ngoài đợt tiêm chính, các địa phương cần thường xuyên rà soát, tổ chức tiêm vắc xin VDNC bổ sung cho đàn trâu, bò chưa được tiêm phòng, phát sinh, nhập đàn trước và sau đợt tiêm chính.

đ) Sử dụng và bảo quản vắc xin

Sử dụng và bảo quản vắc xin VDNC được phép lưu hành tại Việt Nam theo hướng dẫn của nhà sản xuất, đơn vị cung ứng vắc xin, theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Chủ động phòng bệnh có hiệu quả bằng biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, vệ sinh tiêu độc khử trùng, tiêu diệt véc tơ truyền bệnh

a) Cơ quan thú y hướng dẫn cơ sở chăn nuôi trâu, bò tăng cường chủ động áp dụng nghiêm các biện pháp kỹ thuật trong chăn nuôi an toàn sinh học, thực hành chăn nuôi tốt, xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh; vệ sinh, sát trùng, diệt côn trùng, ruồi muỗi, ve, mòng... tại khu vực chăn nuôi; bổ sung chất dinh dưỡng, khoáng chất để nâng cao sức đề kháng cho gia súc.

b) Đối với cơ sở chăn nuôi:

- Thực hiện quy trình vệ sinh khử trùng đối với người, phương tiện ra vào, nguồn thực phẩm, thiết bị, dụng cụ chăn nuôi, thú y trước khi đưa vào cơ sở chăn nuôi và sau khi sử dụng;

- Tăng cường khử trùng tiêu độc môi trường chăn nuôi, chú trọng các loại hóa chất đặc hiệu để diệt ký chủ trung gian (ve, mòng, ruồi, muỗi,...); định kỳ 7 - 10 ngày phun 01 lần theo hướng dẫn của nhà sản xuất như: Deltox, Hantox, Vime-Frondog, Fip-Tox, Mebi-Taktic..;

- Chỉ mua trâu, bò giống khỏe mạnh, nguồn gốc rõ ràng, đã được tiêm phòng các loại vắc xin khác theo quy định, tổ chức nuôi cách ly trước khi nhập đàn;

- Định kỳ tiêm phòng các loại vắc xin cho trâu, bò để có miễn dịch chủ động;

- Thực hiện quy trình xử lý phân trâu, bò và chất thải đúng kỹ thuật.

c) Chính quyền cơ sở, các cơ quan chuyên môn tổ chức vệ sinh, tiêu độc định kỳ tại khu vực chợ, điểm buôn bán, giết mổ trâu, bò và các sản phẩm của trâu, bò; vệ sinh, khử trùng, tiêu độc đối với người, phương tiện ra vào khu vực chăn nuôi theo đúng quy trình kỹ thuật chăn nuôi, vệ sinh phòng dịch.

3. Công tác giám sát dịch bệnh

a) Giám sát chủ động

- Chủ vật nuôi, nhân viên thú y chủ động theo dõi, giám sát đàn trâu, bò. Trường hợp phát hiện trâu, bò mắc bệnh, nghi mắc bệnh VDNC, chết không rõ nguyên nhân hoặc trâu, bò, sản phẩm của trâu, bò nhập lậu, nghi nhập lậu, không rõ nguồn gốc, báo cáo cơ quan thú y địa phương, chính quyền cơ sở để xử lý theo quy định; cơ quan thú y thực hiện việc lấy mẫu để xét nghiệm bệnh VDNC trước khi xử lý gia súc mắc bệnh, nghi mắc bệnh theo quy định.

b) Giám sát bị động, điều tra ổ dịch

- Cơ quan quản lý chuyên ngành thú y tổ chức lấy mẫu để xét nghiệm vi rút VDNC đối với trâu, bò có biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh VDNC; trâu, bò nghi có tiếp xúc với đàn trâu, bò mắc bệnh VDNC; điều tra xác định nguyên nhân nếu nghi đàn trâu, bò mắc bệnh VDNC.

c) Giám sát sau tiêm phòng

- Chủ cơ sở chăn nuôi, cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các cấp theo dõi lâm sàng trâu, bò sau tiêm phòng, nếu phát hiện trâu, bò có biểu hiện bệnh VDNC thì tổ chức lấy mẫu xét nghiệm phát hiện tác nhân gây bệnh.

4. Kiểm dịch động vật, kiểm soát vận chuyển, kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y

a) Kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển

- Cơ quan quản lý chuyên ngành thú y phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan để thực hiện kiểm dịch tại gốc đối với trâu, bò, sản phẩm trâu, bò xuất tỉnh và cách ly, theo dõi, quản lý trâu, bò nhập tỉnh theo quy định; thường xuyên kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ trâu, bò, sản phẩm trâu, bò vận chuyển ra vào địa bàn cấp tình; tiêu độc khử trùng phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật; lấy mẫu xét nghiệm trâu, bò mắc bệnh, nghi mắc bệnh; kịp thời phát hiện những sai phạm trong hoạt động kinh doanh, vận chuyển, giết mổ trâu, bò và sản phẩm của trâu, bò mắc bệnh, không rõ nguồn gốc.

- Ủy ban nhân dân cấp huyện thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra, kiểm soát các hoạt động vận chuyển, giết mổ, kinh doanh trâu, bò, sản phẩm trâu, bò trên địa bàn cấp huyện.

- Khi không có dịch bệnh VDNC: Thực hiện kiểm dịch trâu, bò và các sản phẩm từ trâu, bò theo quy định của Luật Thú y và Thông tư 25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn và các quy định của pháp luật có liên quan.

- Khi có dịch bệnh VDNC: Trâu, bò và các sản phẩm trâu, bò được phép vận chuyển ra khỏi vùng có dịch VDNC sau khi được tiêm vắc xin VDNC tối thiểu 21 ngày, còn thời gian miễn dịch bảo hộ (theo hướng dẫn của nhà sản xuất vắc xin) và có đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 5, Thông tư 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 và các quy định của pháp luật có liên quan.

b) Kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y

- Thực hiện quy trình kiểm soát giết mổ động vật theo quy định về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y.

- Trong trường hợp phát hiện động vật, sản phẩm động vật mắc bệnh VDNC tại cơ sở giết mổ, thực hiện các biện pháp xử lý theo quy định.

- Thực hiện vệ sinh, tiêu độc khử trùng ngay sau mỗi ca giết mổ và cuối buổi chợ, cuối ngày đối với khu vực buôn bán trâu, bò, sản phẩm trâu, bò tại các chợ, đặc biệt là khu vực bán trâu, bò, sản phẩm trâu, bò.

- Nhanh chóng hoàn thành kế hoạch xây dựng các khu giết mổ gia súc gia cầm tập trung; tăng cường công tác kiểm tra, xử lý cơ sở giết mổ nhỏ lẻ không phép; định kỳ thực hiện giám sát điều kiện vệ sinh thú y tại cơ sở giết mổ.

5. Ứng phó, xử lý ổ dịch, chống dịch, quản lý, chăm sóc gia súc bệnh

a) Chủ gia súc

- Cách ly ngay gia súc mắc bệnh hoặc có dấu hiệu mắc bệnh VDNC.

- Không mua bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, vứt xác động vật mắc bệnh, nghi mắc bệnh, động vật chết, sản phẩm động vật mang mầm bệnh ra môi trường.

- Thực hiện vệ sinh, khử trùng, tiêu độc, xử lý, chăm sóc gia súc mắc bệnh, có dấu hiệu mắc bệnh, động vật chết theo hướng dẫn của cơ quan thú y.

- Cung cấp thông tin chính xác về dịch bệnh theo yêu cầu của cơ quan thú y, nhân viên thú y cấp xã và chính quyền địa phương.

- Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định, theo hướng dẫn, chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền.

b) Các cơ quan thú y

- Tiến hành xác minh và lấy mẫu chẩn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh.

- Phối hợp với chính quyền các cấp, lập chốt kiểm soát tạm thời trên các trục đường giao thông ra, vào vùng dịch, vùng khống chế nhằm ngăn chặn, không để vận chuyển động vật, sản phẩm động vật mẫn cảm ra, vào vùng dịch, trừ các trường hợp được phép theo quy định của Luật Thú y và có hướng dẫn, giám sát của cơ quan thú y có thẩm quyền; có giải pháp quản lý, kiểm soát việc vận chuyển động vật, sản phẩm động vật nội tỉnh để hạn chế lây lan dịch bệnh.

- Đặt biển báo khu vực có dịch, hướng dẫn vận chuyển trâu, bò tránh đi qua vùng dịch.

- Tổ chức phun khử trùng phương tiện vận chuyển từ vùng dịch đi ra ngoài.

- Hướng dẫn thực hiện vệ sinh, khử trùng, tiêu độc chuồng nuôi và khu vực xung quanh bằng vôi bột, hóa chất đặc hiệu để tiêu diệt mầm bệnh, véc tơ truyền bệnh (ruồi, muỗi, ve, mòng,...).

- Hướng dẫn xử lý, chăm sóc, quản lý gia súc trong vùng dịch.

- Tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc công bố dịch bệnh VDNC, công bố hết dịch và tổ chức phòng, chống dịch bệnh theo quy định.

6. Xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh

- Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm chỉ đạo xây dựng cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh; xây dựng các cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh.

- Quản lý, duy trì cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh là trách nhiệm của địa phương và cơ quan chuyên môn thú y.

7. Tuyên truyền nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi

a) Nội dung thông tin, tuyên truyền

- Đặc điểm và tính chất nguy hiểm của bệnh VDNC, cách nhận biết gia súc mắc bệnh, nghi mắc bệnh VDNC và biện pháp xử lý, phòng, chống dịch bệnh.

- Vai trò, tầm quan trọng của việc phòng bệnh bằng vắc xin VDNC; các đặc điểm, hiệu quả và kế hoạch tiêm vắc xin VDNC cho đàn trâu, bò.

- Nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng, an toàn dịch bệnh, thiệt hại về kinh tế, ảnh hưởng đến phát triển chăn nuôi do các hoạt động trái phép trong buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ trâu, bò, sản phẩm từ trâu, bò.

- Phổ biến chủ trương, chính sách và quy định về phòng, chống bệnh VDNC, xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh VDNC; xử lý các trường hợp vi phạm, không tuân thủ các quy định về phòng, chống bệnh VDNC.

- Các nội dung và tổ chức thực hiện Kế hoạch phòng, chống bệnh VDNC giai đoạn 2022 - 2030.

b) Phương thức thông tin, tuyên truyền

- Tuyên truyền thông qua các loại hình báo chí: Báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử; qua hệ thống truyền thanh cấp huyện, truyền thanh cấp xã và trên cổng/trang thông tin điện tử của các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thông tin trên bảng tin công cộng tại nơi đông người, tụ điểm sinh hoạt văn hóa, sinh hoạt cộng đồng của người dân; thông tin trên các bản tin, tài liệu không kinh doanh, các tài liệu tuyên truyền đặt tại tủ sách pháp luật của xã, phường, thị trấn, điểm bưu điện - văn hóa xã.

- Tổ chức tập huấn, xây dựng và in ấn các tài liệu tuyên truyền bao gồm tờ rơi, pano áp phích, sách mỏng để tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng về tính chất nguy hiểm của bệnh VDNC; các biện pháp phòng, chống dịch bệnh VDNC.

c) Thời điểm và tần suất tuyên truyền

Thông tin, tuyên truyền về các nội dung phòng, chống bệnh VDNC phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, đặc biệt trước thời điểm dịch bệnh VDNC thường xảy ra tại địa phương, trước mùa phát triển của các véc tơ truyền bệnh VDNC, trước khi triển khai kế hoạch tiêm phòng vắc xin VDNC.

8. Chính sách hỗ trợ

Triển khai các chính sách hỗ trợ cho chủ cơ sở chăn nuôi có gia súc phải tiêu hủy do mắc bệnh VDNC, gia súc chết do tiêm vắc xin VDNC; chính sách hỗ trợ cho lực lượng tham gia phòng, chống dịch theo quy định của pháp luật hiện hành.

9. Nội dung chống dịch bệnh VDNC

Khi có dịch xảy ra UBND huyện, thị xã, thành phố nhanh chóng triển khai các biện pháp xử lý ổ dịch, công bố, tổ chức chống dịch trong vùng có dịch, vùng bị uy hiếp theo quy định của Luật Thú y, Quyết định số 1814/QĐ-TTg ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 07/2016/TT- BNNPTNT ngày 31 tháng 5 năm 2016 và Thông tư số 09/2021/TT-BNNPTNT ngày 12 tháng 8 năm 2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch này và các quy định của pháp luật có liên quan.

Căn cứ vào mức độ, quy mô ổ dịch, UBND huyện, thị xã, thành phố có báo cáo và đề nghị bằng văn bản gửi Sở Nông nghiệp và PTNT để quyết định phân bổ cho các địa phương để kịp thời triển khai chống dịch và chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y xuất vắc xin, hóa chất dự trữ theo quy định (Nếu có).

III. CƠ CHẾ TÀI CHÍNH

1. Ngân sách tỉnh: Chi các nội dung sau:

1.1. Khi chưa có dịch bệnh xảy ra:

- Chi mua vắc xin tiêm phòng cho cơ sở chăn nuôi dưới 10 con trâu, bò khu vực có nguy cơ cao trên địa bàn tỉnh.

- Chi kiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh và lấy mẫu đột xuất gia súc nghi mắc bệnh VDNC.

- Chi thông tin tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức và triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh VDNC.

- Kinh phí mua hóa chất để vệ sinh và phun khử trùng, tiêu độc chuồng trại, môi trường chăn nuôi trên địa bàn toàn tỉnh để phòng bệnh VDNC (sử dụng nguồn kinh phí từ kế hoạch phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi hàng năm).

- Các chi phí khác có liên quan, lồng ghép với các chương trình đề án, dự án khác để thực hiện công tác phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò trên địa bàn tỉnh.

- Kinh phí phòng bệnh: Căn cứ kế hoạch được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp vào dự toán ngân sách hàng năm của Sở, trình Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và giao dự toán cho Chi cục Chăn nuôi và Thú y. Trên cơ sở nguồn ngân sách được giao hàng năm, Chi cục Chăn nuôi và Thú y xây dựng kế hoạch chi tiết trình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt dự toán thực hiện.

1.2. Khi xảy ra dịch bệnh:

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Sở Tài chính tham mưu kinh phí mua vắc xin, hóa chất chống dịch cấp tỉnh, dụng cụ, vật tư, bảo hộ; hỗ trợ các lực lượng trực tiếp tham gia phòng, chống dịch cấp tỉnh; kinh phí chỉ đạo, triển khai chống dịch cấp tỉnh và hỗ trợ kinh phí cho người chăn nuôi khi có gia súc bị tiêu hủy do bệnh VDNC báo cáo UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

2. Ngân sách huyện: Chi các nội dung sau:

- Chi tổ chức tiêm phòng cho cơ sở chăn nuôi dưới 10 con trâu, bò khu vực có nguy cơ cao trên địa bàn huyện: Hỗ trợ công tác tổ chức tiêm phòng, công tiêm phòng, hỗ trợ gia súc bị chết trong tiêm phòng...

- Chi thực hiện công tác phòng, chống bệnh VDNC trên địa bàn với các nội dung thông tin, tuyên truyền, tập huấn, kiểm tra, chỉ đạo tại cấp huyện.

- Chi tổ chức vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi gồm: công phun, máy phun.

- Kinh phí đoàn kiểm tra liên ngành cấp huyện kiểm tra công tác phòng, chống bệnh VDNC.

- Chi phí khi xảy ra dịch bệnh VDNC trên địa bàn: Mua các loại dụng cụ, vật tư, bảo hộ, hóa chất chống dịch cấp huyện, công tiêm phòng, hỗ trợ các lực lượng trực tiếp tham gia phòng, chống dịch cấp huyện; kinh phí chỉ đạo, triển khai chống dịch cấp huyện; thành lập chốt kiểm dịch động vật tạm thời để kiểm soát chặt chẽ vận chuyển gia súc, các sản phẩm của gia súc; hỗ trợ kinh phí cho người chăn nuôi khi có gia súc bị tiêu hủy do bệnh VDNC.

- Các chi phí khác có liên quan.

Hàng năm, UBND cấp huyện quyết định bố trí kinh phí cho các hoạt động của kế hoạch tại địa phương; chính sách hỗ trợ phòng, chống bệnh VDNC ở địa phương theo các quy định của pháp luật.

3. Ngân sách cấp xã:

- Chủ động bố trí kinh phí đảm bảo triển khai thực hiện các hoạt động phòng, chống bệnh VDNC của địa phương, bao gồm: Kinh phí cho lực lượng phòng, chống dịch bệnh; tổ chức tiêm phòng, tiêu độc khử trùng; các chốt kiểm dịch tạm thời; Thông tin tuyên truyền, tập huấn; kinh phí mua vôi bột, hóa chất, vật tư phòng chống dịch bệnh;

- Đảm bảo kinh phí cho lực lượng phòng, chống dịch bệnh nếu cấp xã điều động.

4. Kinh phí do người dân, doanh nghiệp chăn nuôi trâu, bò tự bảo đảm

Tổ chức, cá nhân chăn nuôi trâu, bò có trách nhiệm chi trả kinh phí tiêm phòng vắc xin phòng bệnh VDNC (trong trường hợp ngân sách nhà nước không hỗ trợ); lấy mẫu, xét nghiệm mẫu khi thực hiện kiểm dịch vận chuyển hoặc khi có nhu cầu giết mổ tiêu thụ; phí, lệ phí kiểm dịch vận chuyển trâu, bò, sản phẩm trâu, bò ngoại tỉnh; vôi bột, hóa chất khử trùng tại cơ sở chăn nuôi, chuồng trại của mình; xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh.

Tổ chức, cá nhân kinh doanh, vận chuyển trâu, bò, sản phẩm của trâu, bò mắc bệnh, nghi mắc bệnh VDNC phải chi trả toàn bộ chi phí lấy mẫu, vận chuyển mẫu, gửi mẫu, xét nghiệm mẫu, tổ chức tiêu hủy và các chi phí phục vụ công tác vệ sinh, sát trùng, tiêu độc phương tiện, hố chôn động vật.

5. Dự kiến kinh phí phòng bệnh VDNC

Tổng kinh phí ngân sách phòng dịch bệnh VDNC giai đoạn 2022 - 2030 là: 26.740.393.200 đồng (Hai mươi sáu tỷ, bảy trăm bốn mươi triệu, ba trăm chín mươi ba nghìn, hai trăm đồng chẵn), trong đó:

ĐVT: 1.000 đồng

TT

Nội dung

Năm 2022 (nghìn đồng)

Giai đoạn 2022 - 2030 (nghìn đồng)

I

Kinh phí Ngân sách tỉnh

1.819.000

16.371.000

1

Kinh phí in tờ rơi

24.000

216.000

2

Kinh phí mua vắc xin VDNC

1.558.375

14.025.375

3

Hỗ trợ tiền thuốc chống phản ứng

17.280

155.520

4

Vật tư dụng cụ, giấy chứng nhận tiêm phòng

45.898

413.082

5

Công tác phí, xăng xe kiểm tra, vận chuyển

27.157

244.413

6

Kinh phí giám sát

63.290

569.610

7

Kinh phí tuyên truyền, tập huấn

82.960

746.640

II

Kinh phí Ngân sách huyện

1.152.154,8

10.369.393

1

Hỗ trợ công tác tổ chức tiêm phòng

472.000

4.248.000

2

Kinh phí xây dựng chuồng ép

472.000

4.248.000

3

Tiền công tiêm phòng

190.154,8

1.711.393

4

Tiền hỗ trợ gia súc bị phản ứng chết

18.000

162.000

Tổng kinh phí ngân sách

2.971.154,8

26.740.393,2

Dự kiến kinh phí người chăn nuôi (tiền công và vắc xin)

229.583,8

2.066.254,2

Ghi chú: Kinh phí hàng năm có thể thay đổi tùy thuộc vào tình hình dịch bệnh, tổng đàn trâu, bò và vật giá tại thời điểm xây dựng kế hoạch.

(Đính kèm Phụ lục 1. Kinh phí Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh VDNC trâu, bò, giai đoạn 2022 - 2030).

 

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh VDNC trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch này.

- Chủ trì, phối hợp với các cấp, các ngành liên quan tăng cường kiểm tra việc tổ chức thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh VDNC trên địa bàn tỉnh và báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

- Thành lập các đoàn kiểm tra, đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch theo quy định.

- Tham mưu cho UBND tỉnh thành lập các Trạm kiểm dịch động vật tạm thời để kiểm soát chặt chẽ 24/24 giờ đối với trâu, bò, sản phẩm của trâu, bò ra vào địa bàn tỉnh (Khi xảy ra dịch bệnh VDNC).

- Chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y:

+ Phối hợp với các cơ quan truyền thông hướng dẫn, tuyên truyền kịp thời, chính xác về tình hình dịch bệnh VDNC và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, không gây tâm lý hoang mang cho người chăn nuôi.

+ Hướng dẫn người chăn nuôi, buôn bán, giết mổ trâu, bò thường xuyên vệ sinh, quét dọn chuồng trại, thu gom phân rác vào nơi quy định, định kỳ phun khử trùng tiêu độc chuồng trại môi trường chăn nuôi.

+ Tập huấn cho đội ngũ cán bộ thú y từ tỉnh đến cơ sở về phòng, chống bệnh VDNC và biện pháp xử lý khi đàn trâu, bò mắc bệnh; tập huấn về chăn nuôi an toàn sinh học, phòng, chống bệnh VDNC cho cơ sở chăn nuôi trâu, bò trên địa bàn tỉnh.

+ Phối hợp với lực lượng chức năng như Công an, Quản lý thị trường và các địa phương kiểm tra, giám sát chặt chẽ địa điểm buôn bán, giết mổ trâu, bò.

+ Thực hiện nghiêm công tác kiểm dịch trâu, bò, sản phẩm từ trâu, bò, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y theo quy định.

+ Chỉ đạo, hướng dẫn hệ thống thú y, tham mưu tích cực cho UBND các cấp xây dựng, kế hoạch của địa phương và các biện pháp phòng, chống bệnh VDNC.

+ Phối hợp với các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát dịch bệnh trên đàn trâu, bò, nếu phát hiện trâu, bò ốm, chết có triệu chứng nghi bệnh VDNC, tổ chức lấy mẫu xét nghiệm để xác định tác nhân gây bệnh.

+ Khuyến cáo cho người chăn nuôi, buôn bán, giết mổ trâu bò thực hiện 5 KHÔNG, khi phát hiện trâu bò bệnh, nghi bị bệnh, báo với chính quyền và cơ quan Thú y để lấy mẫu bệnh phẩm, xét nghiệm và xử lý dịch bệnh kịp thời tránh lây lan và được hướng chính sách hỗ trợ theo quy định.

- Tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo theo quy định.

- Hàng năm, căn cứ kế hoạch được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, trên cơ sở nguồn ngân sách được giao, chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết, trinh Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, phê duyệt.

2. Các sở, ngành liên quan

a) Sở Tài chính: Căn cứ dự toán kinh phí chi cho công tác phòng chống dịch bệnh do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lập cùng thời điểm xây dựng dự toán hàng năm, Sở Tài chính tổng hợp dự toán kinh phí theo thứ tự ưu tiên, phát sinh hợp lý phù hợp với tình hình thực tế trên cơ sở định mức chi tiêu tài chính và khả năng cân đối ngân sách để tham mưu cấp thẩm quyền bố trí kinh phí thực Hiện kế hoạch phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trâu, bò trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, đối với nhiệm vụ sử dụng từ nguồn vốn chi thường xuyên theo đúng quy định.

b) Sở Thông tin và Truyền thông: Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn các cơ quan báo chí của tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, hệ thống thông tin cơ sở tăng cường thông tin tuyên truyền về vai trò, tầm quan trọng của công tác phòng, chống dịch bệnh VDNC trên trâu, bò; thông tin kịp thời, chính xác cho người dân diễn biến tình hình dịch bệnh theo nguyên tắc vừa bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch bệnh, vừa bảo vệ sản xuất, tiêu thụ sản phẩm thịt trâu, bò, tránh gây hoang mang trong xã hội. Tuyên truyền khuyến cáo người dân không tham gia các hoạt động buôn bán, vận chuyển và tiêu thụ trâu, bò, sản phẩm trâu, bò không rõ nguồn gốc, nhập lậu, nghi nhập lậu.

c) Sở Giao thông vận tải: Phối hợp với lực lượng công an và các tổ chức, lực lượng có liên quan khác trong việc phòng ngừa và xử lý các vi phạm về vận chuyển trâu, bò, sản phẩm trâu, bò không rõ nguồn gốc; tại đầu mối giao thông trên địa bàn tỉnh để góp phần phòng, chống bệnh VDNC trâu, bò, giai đoạn 2022-2030.

d) Sở Tài nguyên và Môi trường: phối hợp với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương xử lý môi trường tại các khu vực tiêu hủy trâu, bò, sản phẩm của trâu, bò chết, mắc bệnh VDNC theo quy định.

e) Ban chỉ đạo 389 tỉnh Khánh Hòa: Chỉ đạo các lực lượng chức năng và các địa phương tăng cường kiểm tra, kiểm soát vận chuyển, giết mổ, lưu thông trâu, bò, sản phẩm của trâu bò ra, vào địa bàn tỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

f) Các sở, ngành có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động chỉ đạo các cơ quan chức năng chuyên ngành phối hợp để triển khai thực hiện các biện pháp quyết liệt nhằm phòng, chống bệnh VDNC.

g) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh: Chỉ đạo trong hệ thống từ tỉnh đến cơ sở, vận động hội viên, đoàn viên thực hiện công tác phòng, chống bệnh VDNC cho đàn trâu, bò trong gia đình và cộng đồng.

3. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Theo dõi việc khai báo và kê khai các cơ sở chăn nuôi theo quy định, hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Xây dựng, bố trí kinh phí và tổ chức triển khai kế hoạch phòng, chống bệnh VDNC trâu, bò, giai đoạn 2022 - 2030 trên địa bàn đảm bảo nội dung, hiệu quả phòng, chống dịch bệnh; chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn quản lý.

- Khi có dịch bệnh xảy ra, trực tiếp chỉ đạo, tập trung các nguồn lực của địa phương để xử lý dứt điểm ổ dịch, không để phát sinh ổ dịch mới; tổ chức xử lý tiêu hủy triệt để động vật chết; tổ chức đầy đủ các biện pháp theo quy định của Luật Thú y; chủ động sử dụng nguồn kinh phí từ quỹ phòng, chống dịch bệnh theo phân cấp, đảm bảo hiệu quả và đúng quy định.

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn; các phòng, ban liên quan thực hiện:

+ Thống kê, báo cáo số lượng đàn trâu bò, hộ chăn nuôi của địa phương; yêu cầu các cơ sở chăn nuôi trâu, bò tiêm phòng bệnh VDNC theo quy định.

+ Thông tin, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của địa phương để nâng cao nhận thức của người dân về công tác phòng, chống dịch bệnh VDNC; đồng thời đưa tin đầy đủ, kịp thời, chính xác về diễn biến, nguy cơ dịch bệnh và biện pháp phòng, chống để người dân chủ động thực hiện, tránh gây hoang mang trong xã hội.

+ Tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ các địa điểm buôn bán, giết mổ trâu bò; xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, giết mổ trâu bò, sản phẩm trâu bò nhập lậu, nghi nhập lậu, không rõ nguồn gốc; kiểm tra, giám sát dịch bệnh trên đàn trâu bò, nếu phát hiện trâu bò ốm, chết có triệu chứng nghi bệnh VDNC, tổ chức lấy mẫu xét nghiệm để xác định tác nhân gây bệnh.

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn, các phòng, ban, đơn vị có liên quan tăng cường kiểm tra, đôn đốc, triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống bệnh VDNC theo quy định của pháp luật và văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh.

- Chỉ đạo tăng cường áp dụng các biện pháp phòng dịch như tiêm phòng vắc xin, vệ sinh, khử trùng, tiêu độc bằng hóa chất, vôi bột, kiểm soát vận chuyển, kiểm soát giết mổ, chăn nuôi an toàn.

- Xây dựng kế hoạch, chuẩn bị sẵn sàng kinh phí và nhân lực để triển khai ngay công tác chống dịch bệnh VDNC khi có dịch xảy ra.

- Thành lập đoàn công tác và phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên để tổ chức phòng, chống dịch bệnh; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh tại tuyến cơ sở và xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm.

4. UBND xã, phường, thị trấn

- Hướng dẫn, tiếp nhận khai báo tái đàn và kê khai chăn nuôi theo quy định, hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Phối hợp cơ quan thú y triển khai kế hoạch tiêm phòng vắc xin VDNC; yêu cầu các cơ sở chăn nuôi trâu, bò chấp hành tiêm phòng bệnh VDNC theo quy định.

- Chỉ đạo nhân viên thú y kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn trâu, bò; khi phát hiện trâu, bò ốm, chết có triệu chứng nghi bệnh VDNC, phối hợp cơ quan chuyên môn tổ chức điều tra ổ dịch, lấy mẫu xét nghiệm xác định dịch bệnh và triển khai biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật theo quy định.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ các địa điểm buôn bán, giết mổ trâu, bò; xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, giết mổ trâu, bò, sản phẩm trâu, bò nhập lậu, nghi nhập lậu, không rõ nguồn gốc; kiểm tra, giám sát dịch bệnh trên đàn trâu bò, nếu phát hiện trâu, bò ốm, chết có triệu chứng nghi bệnh VDNC, tổ chức lấy mẫu xét nghiệm để xác định tác nhân gây bệnh.

- Tổ chức, tuyên truyền đến tận người chăn nuôi về: kế hoạch phòng, chống bệnh VDNC; đặc biệt công tác giám sát, phát hiện, báo cáo và xử lý ổ dịch theo quy định của Luật Thú y và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

- Phối hợp với các cơ quan chuyên môn thực hiện tuyên truyền về chủ trương chính sách của Nhà nước và trách nhiệm của người chăn nuôi, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác phòng, chống dịch bệnh VDNC trên địa bàn.

5. Các cơ sở, hộ chăn nuôi, người vận chuyển, tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi trâu, bò

- Chấp hành kế hoạch phòng, chống dịch bệnh VDNC của địa phương.

- Thực hiện các quy định hiện hành của pháp luật về chăn nuôi, thú y, phòng, chống dịch bệnh; thực hiện theo chỉ đạo, đề nghị của cơ quan địa phương được giao chủ trì, tổ chức thực hiện phòng, chống dịch bệnh.

- Phối hợp tốt với cơ quan chức năng, thông báo kịp thời khi phát hiện tình trạng giấu dịch của địa phương, của hộ khác, tình trạng vứt xác trâu, bò ốm chết ra môi trường, hiện tượng bán chạy trâu, bò bệnh, không tuân thủ các biện pháp chống dịch của người chăn nuôi.

- Chi trả các chi phí liên quan đến tiêm phòng, xét nghiệm mẫu, giám sát bệnh định kỳ và các chi phí khác ngoài kinh phí đã được ngân sách hỗ trợ.

- Thường xuyên vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng trại, môi trường chăn nuôi.

- Những cơ sở chăn nuôi không chấp hành quy định về phòng, chống dịch bệnh VDNC theo quy định sẽ không được hưởng chính sách hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước khi có dịch bệnh xảy ra.

Yêu cầu các sở