Quyết định 554/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, Khung năng lực từng vị trí việc làm Sở Y tế và các Chi cục trực thuộc Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh
Số hiệu: 554/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh Người ký: Võ Trọng Hải
Ngày ban hành: 08/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Lao động, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ T
Ĩ
NH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 554/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 08 tháng 3 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM, KHUNG NĂNG LỰC TỪNG VỊ TRÍ VIỆC LÀM SỞ Y TẾ VÀ CÁC CHI CỤC TRỰC THUỘC SỞ Y TẾ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức;

Căn cứ Quyết định số 2043/QĐ-BNV ngày 31/12/2015 của Bộ Nội vụ về phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong các cơ quan tổ chức hành chính của tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: số 1884/QĐ-UBND ngày 08/7/2008 ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế; số 2328/QĐ-UBND ngày 14/6/2021 về việc quy định cơ cấu tổ chức của Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trực thuộc Sở Y tế; số 2329/QĐ-UBND ngày 14/6/2021 về quy định cơ cấu tổ chức của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trực thuộc Sở Y tế;

Theo đề nghị của Sở Y tế tại Văn bản số 5123/TTr-VP ngày 24/12/2021 và Văn bản số 290/SYT-TCCB ngày 20/01/2022; Sở Nội vụ tại Văn bản số 230/SNV-XDCQ&TCBC ngày 17/02/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Danh mục vị trí việc làm và Khung năng lực tương ứng với từng vị trí việc làm Sở Y tế và các Chi cục trực thuộc Sở Y tế (có Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Sở Y tế có trách nhiệm:

1. Hoàn thiện bản mô tả công việc của từng vị trí việc làm theo Danh mục vị trí việc làm Sở Y tế và các Chi cục trực thuộc Sở Y tế đã được phê duyệt.

2. Căn cứ Danh mục vị trí việc làm, Khung năng lực được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này; số biên chế được Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh giao hàng năm và khối lượng công việc của từng vị trí việc làm để bố trí số lượng người làm việc theo từng vị trí việc làm phù hợp, đảm bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Sở Y tế và các Chi cục trực thuộc Sở.

3. Thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, người lao động theo Danh mục vị trí việc làm, Khung năng lực và ngạch công chức tối thiểu tương ứng được phê duyệt tại Quyết định này và các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Y tế; Nội vụ và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nội vụ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- ĐUK các CQ và DN tỉnh;
- Các PCVPUBND tỉnh;
- Các Chi cục: ATVS thực phẩm, Dân số - Kế hoạch hóa gia đình;
- Trung tâm CB-TH;
- Lưu: VT, VX, NC2.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Trọng Hải

 

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM SỞ Y TẾ VÀ CÁC CHI CỤC TRỰC THUỘC SỞ Y TẾ
(Kèm theo Quyết định số: 554/QĐ-UBND ngày 08/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh)

TT

Tên vị trí việc làm

Ngạch công chức tối thiểu

Ghi chú

 

Tổng số

56 VTVL

 

 

Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành

16 VTVL

 

 

Nhóm Chức danh nghề nghiệp chuyên ngành

10 VTVL

 

 

Nhóm Chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung

21 VTVL

 

 

Nhóm hỗ trợ, phục vụ

09 VTVL

 

I

Cơ quan Sở Y tế

28 VTVL

 

1

Vị trí việc làm thuộc nhóm lãnh đạo, quản lý

08 VTVL

 

1.1

Giám đốc Sở

Chuyên viên chính

 

1.2

Phó Giám đốc Sở

Chuyên viên

 

1.3

Trưởng phòng thuộc Sở

Chuyên viên

 

1.4

Chánh Thanh tra Sở

Thanh tra viên

 

1.5

Chánh Văn phòng Sở

Chuyên viên

 

1.6

Phó Chánh Thanh tra Sở

Thanh tra viên

 

1.7

Phó Chánh Văn phòng Sở

Chuyên viên

 

1.8

Phó Trưởng phòng thuộc Sở

Chuyên viên

 

2

Vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên ngành

04 VTVL

 

2.1

Quản lý nghiệp vụ dược

Chuyên viên

 

2.2

Quản lý hành nghề y dược

Chuyên viên

 

2.3

Quản lý nghiệp vụ y

Chuyên viên

 

2.4

Quản lý bảo hiểm y tế

Chuyên viên

 

3

Vị trí việc làm chuyên môn dùng chung

11 VTVL

 

3.1

Thanh tra

Thanh tra viên, chuyên viên

 

3.2

Tổ chức bộ máy, biên chế, công tác cán bộ

Chuyên viên

 

3.3

Chế độ chính sách công chức, viên chức ngành

Chuyên viên

 

3.4

Công tác quy hoạch, kế hoạch

Chuyên viên

 

3.5

Công tác tài chính, kế toán

Chuyên viên

 

3.6

Hành chính tổng hợp

Chuyên viên

 

3.7

Hành chính một cửa

Chuyên viên

 

3.8

Quản trị công sở

Chuyên viên

 

3.9

Công nghệ - Thông tin

Chuyên viên

 

3.10

Kế toán

Kế toán viên

 

3.11

Văn thư - Lưu trữ

Văn thư viện trung cấp

 

4

Nhóm hỗ trợ, phục vụ

05 VTVL

 

4.1

Thủ quỹ

Nhân viên

 

4.2

Nhân viên kỹ thuật

Nhân viên

 

4.3

Lái xe

Nhân viên

 

4.4

Phục vụ

Nhân viên

 

4.5

Bảo vệ

Nhân viên

 

II

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

15 VTVL

 

1

Vị trí việc làm thuộc nhóm lãnh đạo, quản lý

04 VTVL

 

1.1

Chi cục trưởng

Chuyên viên

 

1.2

Phó Chi cục trưởng

Chuyên viên

 

1.3

Trưởng phòng thuộc Chi cục

Chuyên viên

 

1.4

Phó Trưởng phòng thuộc Chi cục

Chuyên viên

 

2

Vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên ngành

04 VTVL

 

2.1

Quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm

Chuyên viên

 

2.2

Thông tin truyền thông về vệ sinh an toàn thực phẩm

Chuyên viên

 

2.3

Quản lý ngộ độc thực phẩm

Chuyên viên

 

2.4

Quản lý đăng ký và chứng nhận sản phẩm

Chuyên viên

 

3

Vị trí việc làm chuyên môn dùng chung

05 VTVL

 

3.1

Hành chính tổng hợp

Chuyên viên

 

3.2

Quản trị công sở

Chuyên viên

 

3.3

Công nghệ - Thông tin

Chuyên viên

 

3.4

Kế toán

Kế toán viên

 

3.5

Văn thư - Lưu trữ - Thủ quỹ

Văn thư viện trung cấp

 

4

Nhóm hỗ trợ, phục vụ

02 VTVL

 

4.1

Lái xe

Nhân viên

 

4.2

Phục vụ

Nhân viên

 

III

Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình

13 VTVL

 

1

Vị trí việc làm thuộc nhóm lãnh đạo, quản lý

04 VTVL

 

1.1

Chi cục trưởng

Chuyên viên

 

1.2

Phó Chi cục trưởng

Chuyên viên

 

1.3

Trưởng phòng thuộc Chi cục

Chuyên viên

 

1.4

Phó Trưởng phòng thuộc Chi cục

Chuyên viên

 

2

Vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên ngành

02 VTVL

 

2.1

Quản lý công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình

Chuyên viên

 

2.2

Thông tin truyền thông về kế hoạch hóa gia đình

Chuyên viên

 

3

Vị trí việc làm chuyên môn dùng chung

05 VTVL

 

3.1

Hành chính tổng hợp

Chuyên viên

 

3.2

Quản trị công sở

Chuyên viên

 

3.3

Công nghệ - Thông tin

Chuyên viên

 

3.4

Kế toán

Kế toán viên

 

3.5

Văn thư - Lưu trữ - Thủ quỹ

Văn thư viện trung cấp

 

4

Nhóm hỗ trợ, phục vụ

02 VTVL

 

4.1

Lái xe

Nhân viên

 

4.2

Phục vụ

Nhân viên

 

 

PHỤ LỤC SỐ 2

KHUNG NĂNG LỰC CỦA VỊ TRÍ VIỆC LÀM SỞ Y TẾ VÀ CÁC CHI  CỤC TRỰC THUỘC SỞ Y TẾ
(Kèm theo Quyết định số: 554/QĐ-UBND ngày 08/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh)

TT

Vị trí việc làm

Năng lực, kỹ năng

I

CƠ QUAN SỞ Y TẾ

1

Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành

1. Năng lực chung:

- Đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước và của tỉnh đối với chức vụ cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý và ngạch công chức được bổ nhiệm;

- Có đạo đức công vụ, bản lĩnh chính trị vững vàng, chịu được, áp lực của công việc;

- Có năng lực lãnh đạo, quản lý việc tham mưu và tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về các lĩnh vực được phân công trên địa bàn;

- Có kỹ năng xử lý tình huống; khả năng phân tích, tổng hợp, lập kế hoạch; kỹ năng soạn thảo và ban hành văn bản;

- Có kỹ năng truyền đạt, giao tiếp công vụ;

- Có khả năng tham mưu phối hợp, quy tụ, thương thuyết, tập hợp, đoàn kết; tạo động lực và truyền cảm hứng cho cán bộ, công chức và người lao động.

2. Năng lực chuyên môn:

- Nhiệm vụ: có khả năng chủ trì tham mưu xây dựng hoàn thiện thể chế hoặc các văn bản quy phạm pháp luật, các chủ trương, chính sách kinh tế - xã hội;

- Tổ chức chỉ đạo, triển khai hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quản lý chuyên môn nghiệp vụ và đề xuất các biện pháp, giải pháp để thực hiện có hiệu quả;

- Có khả năng kiểm tra thực hiện văn bản quy phạm pháp luật;

- Có khả năng đánh giá thẩm định và đề xuất các phương án sửa đổi, bổ sung, tăng cường hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý;

- Có khả năng tham gia phối hợp các cấp, các ngành, các địa phương; tạo sự đồng bộ trong thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

3. Năng lực quản lý:

- Có tư duy chiến lược, có khả năng nắm bắt, dự báo kịp thời, năng động, linh hoạt; khả năng vận dụng kiến thức, kinh nghiệm vào thực tế quản lý;

- Có năng lực quản lý, điều hành, ra quyết định; năng lực sáng tạo; năng lực tổ chức;

- Có khả năng quy tụ, tổ chức cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan để chủ trì và phối hợp với các cấp, các ngành, địa phương và các đơn vị thực hiện nhiệm vụ được giao;

- Am hiểu tình hình chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương, đất nước, các nước trong khu vực và trên thế giới;

- Tuổi bổ nhiệm lần đầu phải đủ tuổi công tác trọn 05 năm (60 tháng).

1.1

Giám đốc Sở

- Trình độ chuyên môn: Đại học trở lên, thuộc một trong các ngành, nhóm ngành: Y học, Dược học, Răng - Hàm - Mặt, Kỹ thuật Y học, Y tế công cộng, Quản lý Y tế hoặc các ngành khác phù hợp với vị trí việc làm đảm nhận;

- Trình độ tin học và ngoại ngữ: có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam;

- Trình độ quản lý nhà nước: có chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên chính hoặc tương đương và chứng chỉ lãnh đạo quản lý cấp sở

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp hoặc cử nhân;

- Được quy hoạch chức vụ Giám đốc Sở hoặc tương đương trở lên.

1.2

Phó Giám đốc

- Trình độ chuyên môn: Đại học trở lên, thuộc một trong các ngành, nhóm ngành: Y học, Dược học, Răng - Hàm - Mặt, Kỹ thuật Y học, Y tế công cộng, Quản lý Y tế hoặc các ngành khác phù hợp với vị trí việc làm đảm nhận;

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam;

- Trình độ quản lý nhà nước: có chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên hoặc tương đương và chứng chỉ lãnh đạo quản lý cấp sở;

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp hoặc cử nhân;

- Được quy hoạch chức vụ Phó Giám đốc Sở hoặc tương đương trở lên.

1.3

Trưởng phòng thuộc Sở

- Trình độ chuyên môn: Đại học trở lên, thuộc một trong các ngành, nhóm ngành: Y học, Dược học, Răng - Hàm - Mặt, Kỹ thuật Y học, Y tế công cộng, Quản lý Y tế, Luật, Kinh tế, Quản lý nhà nước, Quản trị - Quản lý, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán - Kiểm toán hoặc các ngành khác phù hợp với vị trí việc làm đảm nhận;

- Trình độ tin học và ngoại ngữ: có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam;

- Trình độ quản lý nhà nước: có chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên hoặc tương đương và chứng chỉ bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng;

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp trở lên;

- Được quy hoạch chức vụ Trưởng phòng hoặc tương đương trở lên.

1.4

Chánh Thanh tra Sở

Trình độ chuyên môn: Đại học trở lên, thuộc một trong các ngành, nhóm ngành: Y học, Dược học, Răng - Hàm - Mặt, Kỹ thuật Y học, Y tế công cộng, Quản lý Y tế, Luật, Kinh tế, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán - Kiểm toán hoặc các ngành khác phù hợp với vị trí việc làm đảm nhận;

- Trình độ tin học và ngoại ngữ: có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam;

- Trình độ quản lý nhà nước: có chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên hoặc tương đương và chứng chỉ bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng;

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp trở lên;

- Được quy hoạch chức vụ Chánh Thanh tra hoặc tương đương trở lên.

1.5

Chánh Văn phòng Sở

Trình độ chuyên môn: Đại học trở lên, thuộc một trong các ngành, nhóm ngành: Y học, Dược học, Răng - Hàm - Mặt, Kỹ thuật Y học, Y-tế công cộng, Quản lý Y tế, Luật, Kinh tế, Quản lý nhà nước, Quản trị - Quản lý, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán - Kiểm toán hoặc các ngành khác phù hợp với vị trí việc làm đảm nhận;

- Trình độ tin học và ngoại ngữ: có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam;

- Trình độ quản lý nhà nước: có chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên hoặc tương đương và chứng chỉ bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng;

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp trở lên;

- Được quy hoạch chức vụ Chánh Văn phòng hoặc tương đương trở lên.

1.6

Phó Trưởng phòng

- Trình độ chuyên môn: Đại học trở lên, thuộc một trong các ngành, nhóm ngành: Y học, Dược học, Răng - Hàm - Mặt, Kỹ thuật Y học, Y tế công cộng, Quản lý Y tế, Luật, Kinh tế, Quản lý nhà nước, Quản trị - Quản lý, Tài - chính - Ngân hàng, Kế toán - Kiểm toán hoặc các ngành khác phù hợp với vị trí việc làm đảm nhận;

- Trình độ tin học và ngoại ngữ: có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam;

- Trình độ quản lý nhà nước: có chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên hoặc tương đương và chứng chỉ bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng;

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp trở lên;

- Được quy hoạch chức vụ Phó Trưởng phòng hoặc tương đương trở lên.

1.7

Phó Chánh Thanh tra Sở

Trình độ chuyên môn: Đại học trở lên, thuộc một trong các ngành, nhóm ngành: Y học, Dược học, Răng - Hàm - Mặt, Kỹ thuật Y học, Y tế công cộng, Quản lý Y tế, Luật, Kinh tế, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán - Kiểm toán hoặc các ngành khác phù hợp với vị trí việc làm đảm nhận;

- Trình độ tin học và ngoại ngữ: có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam;

- Trình độ quản lý nhà nước: có chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên hoặc tương đương và chứng chỉ bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng;

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp trở lên;

- Được quy hoạch chức Phó Chánh Văn phòng hoặc tương đương trở lên.

1.8

Phó Chánh Văn phòng Sở

- Trình độ chuyên môn: Đại học trở lên, thuộc một trong các ngành, nhóm ngành: Y học, Dược học, Răng - Hàm - Mặt, Kỹ thuật Y học, Y tế công cộng, Quản lý Y tế, Luật, Kinh tế, Quản lý nhà nước, Quản trị - Quản lý, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán - Kiểm toán hoặc các ngành khác phù hợp với vị trí việc làm đảm nhận;

- Trình độ tin học và ngoại ngữ: có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam;

- Trình độ quản lý nhà nước: có chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên hoặc tương đương và chứng chỉ bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng;

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp trở lên;

- Được quy hoạch chức vụ Phó Chánh Văn phòng hoặc tương đương trở lên.

2

Vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên ngành

1. Năng lực chung:

- Có đạo đức công vụ, bản lĩnh chính trị vững vàng, chịu được áp lực của công việc;

- Có khả năng tham mưu việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực được phân công;

- Có kỹ năng xử lý tình huống; kỹ năng thu thập thông tin; kỹ năng soạn thảo và ban hành văn bản;

- Có kỹ năng truyền đạt, giao tiếp công vụ;

- Có khả năng phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ.

2. Năng lực chuyên môn:

- Có khả năng tham mưu xây dựng văn bản về lĩnh vực được phân công;

- Có khả năng kiểm tra việc tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật trên lĩnh vực được phân công;

- Có khả năng phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ.

- Trình độ tin học và ngoại ngữ: có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam;

- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: tốt nghiệp Đại học trở lên có ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm đảm nhận;

- Trình độ lý luận chính trị: đạt trình độ Sơ cấp trở lên;

- Trình độ quản lý nhà nước: có chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở lên.

2.1

Quản lý nghiệp vụ dược

- Trình độ chuyên môn: Đại học trở lên, thuộc một trong các ngành, nhóm ngành: Dược học hoặc các ngành khác phù hợp với vị trí việc làm đảm nhận.

2.2

Quản lý hành nghề y dược

- Trình độ chuyên môn: Đại học trở lên, thuộc một trong các ngành, nhóm ngành: Y học, Dược học, Răng - Hàm - Mặt, Kỹ thuật Y học, Y tế công cộng, Quản lý Y tế hoặc các ngành khác phù hợp với vị trí việc làm đảm nhận.

2.3

Quản lý nghiệp vụ y

- Trình độ chuyên môn: Đại học trở lên, thuộc một trong các ngành, nhóm ngành: Y học, Dược học, Răng - Hàm - Mặt, Kỹ thuật Y học, Y tế công cộng, Quản lý Y tế, Điều dưỡng hoặc các ngành khác phù hợp với vị trí việc làm đảm nhận;

2.4

Quản lý bảo hiểm y tế

- Trình độ chuyên môn: Đại học trở lên, thuộc một trong các ngành, nhóm ngành: Y học, Dược học, Răng - Hàm - Mặt, Kỹ thuật Y học, Y tế công cộng, Điều dưỡng, Quản lý Y tế, Luật, Kinh tế, Quản lý nhà nước, Quản trị - Quản lý, Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm hoặc các ngành khác phù hợp với vị trí việc làm đảm nhận;

3

Vị trí việc làm chuyên môn dùng chung

1. Năng lực chung:

- Có đạo đức công vụ, bản lĩnh chính trị vững vàng, chịu được áp lực của công việc;

- Có khả năng tham mưu và tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực được phân công;

- Có kỹ năng xử lý tình huống; kỹ năng thu thập thông tin; kỹ năng soạn thảo và ban hành văn bản;

- Có kỹ năng truyền đạt, giao tiếp công vụ;

- Có khả năng tham mưu phối hợp.

2. Năng lực chuyên môn:

- Có khả năng tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch, đề án, dự án về về lĩnh vực được phân công;

- Có khả năng hướng dẫn thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch, đề án, dự án về lĩnh vực được phân công;

- Có khả năng kiểm tra thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch, đề án, dự án về lĩnh vực được phân công;

- Có khả năng phối hợp thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch, đề án, dự án về lĩnh vực được phân công;

- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Tốt nghiệp Trung cấp, Đại học trở lên Có ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm đảm nhận.

3.1

Thanh tra

- Trình độ chuyên môn: Đại học trở lên, thuộc một trong các ngành, nhóm ngành: Y học, Dược học, Răng - Hàm - Mặt, Kỹ thuật Y học, Y tế công cộng, Quản lý Y tế, Điều dưỡng, Luật, Kinh tế, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán - Kiểm toán hoặc các ngành khác phù hợp với vị trí việc làm đảm nhận;

- Trình độ lý luận chính trị: đạt trình độ Sơ cấp trở lên;

- Trình độ quản lý nhà nước: có chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, thanh tra viên trở lên;

- Trình độ tin học và ngoại ngữ: có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

3.2

Tổ chức bộ máy, biên chế, công tác cán bộ

- Trình độ chuyên môn: Đại học trở lên, một trong các ngành hoặc nhóm ngành: Luật, Kinh tế học, Chính trị học, Quản trị - Quản lý, Quản lý nhà nước, Quản trị kinh doanh, Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước, Y học, Dược học, Y tế công cộng, Quản lý Y tế, Điều dưỡng hoặc các ngành khác phù hợp với vị trí việc làm đảm nhận;

- Trình độ lý luận chính trị: đạt trình độ Sơ cấp trở lên;

- Trình độ quản lý nhà nước: có chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở lên;

- Trình độ tin học và ngoại ngữ: có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

3.3

Chế độ chính sách công chức, viên chức ngành

- Trình độ chuyên môn: Đại học trở lên, một trong các ngành hoặc nhóm ngành: Luật, Kinh tế học, Chính trị học, Quản trị - Quản lý, Quản lý nhà nước, Quản trị kinh doanh, Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước, Y học, Dược học, Y tế công cộng, Quản lý Y tế, Điều dưỡng hoặc các ngành khác phù hợp với vị trí việc làm đảm nhận;

- Trình độ lý luận chính trị: đạt trình độ Sơ cấp trở lên;

- Trình độ quản lý nhà nước: có chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở lên;

- Trình độ tin học và ngoại ngữ: có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

3.4

Công tác quy hoạch, kế hoạch

- Trình độ chuyên môn: Đại học trở lên, thuộc một trong các ngành, nhóm ngành: Y học, Dược học, Kỹ thuật Y học, Y tế công cộng, Quản lý Y tế hoặc các ngành khác phù hợp với vị trí việc làm đảm nhận;

- Trình độ lý luận chính trị: đạt trình độ Sơ cấp trở lên;

- Trình độ quản lý nhà nước: có chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở lên;

- Trình độ tin học và ngoại ngữ: có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

3.5

Công tác tài chính, kế toán

- Trình độ chuyên môn: đại học trở lên, một trong các ngành, nhóm ngành, lĩnh vực: Kế toán, Kiểm toán, Tài chính.

- Trình độ lý luận chính trị: đạt trình độ Sơ cấp trở lên;

- Trình độ quản lý nhà nước: có chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở lên;

- Trình độ tin học và ngoại ngữ: có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

3.6

Hành chính tổng hợp

- Trình độ chuyên môn: Đại học trở lên, thuộc một trong các ngành, nhóm ngành: Y học, Dược học, Răng - Hàm - Mặt, Kỹ thuật Y học, Y tế công cộng, Quản lý Y tế, Luật, Kinh tế học, Chính trị học, Quản trị - Quản lý, Quản lý nhà nước, Quản trị kinh doanh, Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước hoặc các ngành khác phù hợp với vị trí việc làm đảm nhận;

- Trình độ lý luận chính trị: đạt trình độ Sơ cấp trở lên;

- Trình độ quản lý nhà nước: có chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở lên;

- Trình độ tin học và ngoại ngữ: có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

3.7

Hành chính một cửa

- Trình độ chuyên môn: Đại học trở lên, thuộc một trong các ngành, nhóm ngành: Y học, Dược học, Răng - Hàm - Mặt, Kỹ thuật Y học, Y tế công cộng, Quản lý Y tế, Luật, Kinh tế học, Chính trị học, Quản trị - Quản lý, Quản lý nhà nước, Quản lý kinh doanh, Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước hoặc các ngành khác phù hợp với vị trí việc làm đảm nhận;

- Trình độ lý luận chính trị: đạt trình độ Sơ cấp trở lên;

- Trình độ quản lý nhà nước: có chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở lên;

- Trình độ tin học và ngoại ngữ: có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

3.8

Quản trị công sở

Trình độ chuyên môn: Đại học trở lên, thuộc một trong các ngành, nhóm ngành: Y học, Dược học, Y tế công cộng, Quản lý Y tế, Luật, Kinh tế học, Tài chính, Quản trị - Quản lý, Quản lý nhà nước, Quản trị kinh doanh, Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước hoặc các ngành khác phù hợp với vị trí việc làm đảm nhận.

3.9

Công nghệ - thông tin

Đại học trở lên, một trong các ngành, nhóm ngành, lĩnh vực: Máy tính; Công nghệ thông tin; Kỹ thuật điện tử - viễn thông; Hệ thống thông tin quản lý hoặc các ngành khác phù hợp với vị trí việc làm đảm nhận.

3.10

Kế toán

Trình độ chuyên môn: Đại học trở lên, một trong các ngành, nhóm ngành, lĩnh vực: Kế toán, Kiểm toán, Tài chính. Có chứng chỉ kế toán trưởng.

3.11

Văn thư - Lưu trữ

Trình độ chuyên môn: Trung cấp trở lên, chuyên ngành Văn thư lưu trữ; Lưu trữ học. Nếu tốt nghiệp chuyên ngành khác thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng bổ sung kiến thức nghiệp vụ văn thư lưu trữ.

4

Nhóm hỗ trợ, phục vụ

- Am hiểu chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để vận dụng vào công việc;

- Nắm được nguyên tắc, chế độ, chính sách, quy định quản lý nhà nước về các lĩnh vực trong công việc được giao.

- Khả năng chuyên nghiệp, đạo đức công vụ

- Khả năng tham mưu phối hợp.

- Khả năng thu thập thông tin, xử lý tình huống, giao tiếp công vụ.

- Chịu được áp lực của công việc.

4.1

Thủ quỹ

Trung cấp trở lên, một trong các ngành, nhóm ngành, lĩnh vực: Kế toán, Tài chính hoặc các ngành khác phù hợp với vị trí việc làm đảm nhận.

4.2

Nhân viên kỹ thuật

Trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề trở lên ngành: Kỹ thuật cơ khí, Công nghệ thông tin; Kỹ thuật điện, điện tử hoặc ngành kỹ thuật khác phù hợp với vị trí việc làm đảm nhận.

4.3

Lái xe

Tốt nghiệp Trung học phổ thông trở lên; có giấy phép lái xe hạng B2 trở lên; Nam giới.

4.4

Phục vụ

Tốt nghiệp Trung học phổ thông trở lên; Nữ giới

4.5

Bảo vệ

Tốt nghiệp Trung học phổ thông trở lên; Nam giới

II

CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

1

Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành

1. Năng lực chung:

- Đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo, quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước và của tỉnh đối với chức vụ cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý và ngạch công chức được bổ nhiệm;

- Có đạo đức công vụ, bản lĩnh chính trị vững vàng, chịu được áp lực của công việc;

- Có năng lực lãnh đạo, quản lý việc tham mưu và tổ chức-thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về các lĩnh vực được phân công trên địa bàn;

- Có kỹ năng xử lý tình huống; khả năng phân tích, tổng hợp, lập kế hoạch; kỹ năng soạn thảo và ban hành văn bản;

- Có kỹ năng truyền đạt, giao tiếp công vụ;

- Có khả năng tham mưu phối hợp, quy tụ, thương thuyết, tập hợp, đoàn kết; tạo động lực và truyền cảm hứng cho cán bộ, công chức và người lao động.

2. Năng lực chuyên môn:

- Nhiệm vụ: Có khả năng chủ trì tham mưu xây dựng hoàn thiện thể chế hoặc các văn bản quy phạm pháp luật, các chủ trương, chính sách kinh tế - xã hội;

- Tổ chức chỉ đạo, triển khai hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quản lý chuyên môn nghiệp vụ và đề xuất các biện pháp, giải pháp để thực hiện có hiệu quả;

- Có khả năng kiểm tra thực hiện văn bản quy phạm pháp luật;

- Có khả năng đánh giá thẩm định và đề xuất các phương án sửa đổi, bổ sung, tăng cường hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý;

- Có khả năng tham gia phối hợp, tạo sự đồng bộ trong thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

3. Năng lực quản lý:

- Có tư duy chiến lược, có khả năng nắm bắt, dự báo kịp thời, năng động, linh hoạt; khả năng vận dụng kiến thức, kinh nghiệm vào thực tế quản lý;

- Có năng lực quản lý, điều hành, ra quyết định; năng lực sáng tạo; năng lực tổ chức;

- Có khả năng quy tụ, tổ chức cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan để chủ trì và phối hợp thực hiện nhiệm vụ được giao;

- Am hiểu tình hình chính trị, kinh tế xã hội của địa phương, đất nước;

- Tuổi bổ nhiệm lần đầu phải đủ tuổi công tác trọn 05 năm (60 tháng).

1.1

Chi cục trưởng

- Trình độ chuyên môn: Đại học trở lên, thuộc một trong các ngành, nhóm ngành: Y học, Dược học, Y tế công cộng, Quản lý Y tế, Dinh dưỡng, Công nghệ thực phẩm hoặc các ngành khác phù hợp với vị trí việc làm đảm nhận;

- Trình độ tin học và ngoại ngữ: có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam;

- Trình độ quản lý nhà nước: có chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên hoặc tương đương và chứng chỉ quản lý cấp phòng;

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp;

- Được quy hoạch chức vụ Chi cục trưởng hoặc tương đương trở lên.

1.2

Phó Chi cục trưởng

- Trình độ chuyên môn: Đại học trở lên, thuộc một trong các ngành, nhóm ngành: Y học, Dược học, Y tế công cộng, Quản lý Y tế, Dinh dưỡng, công nghệ thực phẩm hoặc các ngành khác phù hợp với vị trí việc làm đảm nhận;

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam;

- Trình độ quản lý nhà nước: có chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên hoặc tương đương và chứng chỉ quản lý cấp phòng;

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp;

- Được quy hoạch chức vụ Phó Chi cục trưởng hoặc tương đương trở lên.

1.3

Trưởng- phòng thuộc Chi cục

- Trình độ chuyên môn: Đại học trở lên, thuộc một trong các ngành, nhóm ngành: Y học, Dược học, Y tế công cộng, Quản lý Y tế, Dinh dưỡng, Công nghệ thực phẩm, Luật, Kinh tế, Quản lý nhà nước, Quản trị - Quản lý, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán - Kiểm toán hoặc các ngành khác phù hợp với vị trí việc làm đảm nhận;

- Trình độ tin học và ngoại ngữ: có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam;

- Trình độ quản lý nhà nước: có chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên hoặc tương đương và chứng chỉ bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng;

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp trở lên;

- Được quy hoạch chức vụ Trưởng phòng hoặc tương đương trở lên.

6

Phó Trưởng phòng thuộc Chi cục

- Trình độ chuyên môn: Đại học trở lên, thuộc một trong các ngành, nhóm ngành: Y học, Dược học, Y tế công cộng, Quản lý Y tế, Dinh dưỡng, Công nghệ thực phẩm, Luật, Kinh tế, Quản lý nhà nước, Quản trị - Quản lý, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán - Kiểm toán hoặc các ngành khác phù hợp với vị trí việc làm đảm nhận;

- Trình độ tin học và ngoại ngữ: có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam;

- Trình độ quản lý nhà nước: có chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên hoặc tương đương và chứng chỉ bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng;

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp trở lên;

- Được quy hoạch chức vụ Phó Trưởng phòng hoặc tương đương trở lên.

2

Vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên ngành

1. Năng lực chung:

- Có đạo đức công vụ, bản lĩnh chính trị vững vàng, chịu được áp lực của công việc;

- Có khả năng tham mưu việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực được phân công;

- Có kỹ năng xử lý tình huống; kỹ năng thu thập thông tin; kỹ năng soạn thảo và ban hành văn bản;

- Có kỹ năng truyền đạt, giao tiếp công vụ;

- Có khả năng phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ.

2. Năng lực chuyên môn:

- Có khả năng tham mưu xây dựng văn bản về lĩnh vực được phân công;

- Có khả năng kiểm tra việc tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật trên lĩnh vực được phân công;

- Có khả năng phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ.

- Trình độ tin học và ngoại ngữ: Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam;

- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: tốt nghiệp Đại học trở lên có ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm đảm nhận;

- Trình độ lý luận chính trị: đạt trình độ Sơ cấp trở lên;

- Trình độ quản lý nhà nước: có chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở lên.

2.1

Quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm

Trình độ chuyên môn: Đại học trở lên, thuộc một trong các ngành, nhóm ngành: Y học, Dược học; Y tế công cộng, Quản lý Y tế, Dinh dưỡng, Công nghệ thực phẩm hoặc các ngành khác phù hợp với vị trí việc làm đảm nhận.

2.2

Thông tin truyền thông về vệ sinh an toàn thực phẩm

Trình độ chuyên môn: Đại học trở lên, thuộc một trong các ngành, nhóm ngành: Y học, Dược học, Y tế công cộng, Quản lý Y tế, Dinh dưỡng, Công nghệ thực phẩm, Báo chí và truyền thông hoặc các ngành khác phù hợp với vị trí việc làm đảm nhận.

2.3

Quản lý ngộ độc thực phẩm

Trình độ chuyên môn: Đại học trở lên, thuộc một trong các ngành, nhóm ngành: Y học, Dược học, Y tế công cộng, Quản lý Y tế, Dinh dưỡng, Công nghệ thực phẩm hoặc các ngành khác phù hợp với vị trí việc làm đảm nhận.

2.4

Quản lý đăng ký và chứng nhận sản phẩm

Trình độ chuyên môn: Đại học trở lên, thuộc một trong các ngành, nhóm ngành: Y học, Dược học, Y tế công cộng, Quản lý Y tế, Dinh dưỡng, Công nghệ thực phẩm hoặc các ngành khác phù hợp với vị trí việc làm đảm nhận.

3

Vị trí việc làm chuyên môn dùng chung

1. Năng lực chung:

- Có đạo đức công vụ, bản lĩnh chính trị vững vàng, chịu được áp lực của công việc;

- Có khả năng tham mưu và tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực được phân công;

- Có kỹ năng xử lý tình huống; kỹ năng thu thập thông tin; kỹ năng soạn thảo và ban hành văn bản;

- Có kỹ năng truyền đạt, giao tiếp công vụ;

- Có khả năng tham mưu phối hợp.

2. Năng lực chuyên môn:

- Có khả năng tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch, đề án, dự án về về lĩnh vực được phân công;

- Có khả năng hướng dẫn thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch, đề án, dự án về lĩnh vực được phân công;

- Có khả năng kiểm tra thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch, đề án, dự án về lĩnh vực được phân công;

- Có khả năng phối hợp thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch, đề án, dự án về lĩnh vực được phân công;

- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Tốt nghiệp Trung cấp, Đại học trở lên có ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm đảm nhận.

3.1

Hành chính tổng hợp

- Trình độ chuyên môn: Đại học trở lên, thuộc một trong các ngành, nhóm ngành: Y học, Dược học, Y tế công cộng, Quản lý Y tế, Dinh dưỡng, Công nghệ thực phẩm, Luật, Kinh tế học, Chính trị học, Quản trị - Quản lý, Quản lý nhà nước, Quản trị kinh doanh, Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước hoặc các ngành khác phù hợp với vị trí việc làm đảm nhận;

- Trình độ lý luận chính trị: đạt trình độ Sơ cấp trở lên;

- Trình độ quản lý nhà nước: có chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở lên;

- Trình độ tin học và ngoại ngữ: có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

3.2

Quản trị công sở

Trình độ chuyên môn: Đại học trở lên, thuộc một trong các ngành, nhóm ngành: Y học, Dược học, Y tế công cộng, Dinh dưỡng, Công nghệ thực phẩm, Quản lý Y tế, Luật, Kinh tế học, Tài chính, Quản trị - Quản lý, Quản lý nhà nước, Quản trị kinh doanh, Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước hoặc các ngành khác phù hợp với vị trí việc làm đảm nhận.

3.3

Công nghệ - thông tin

Đại học trở lên, một trong các ngành, nhóm ngành, lĩnh vực: máy tính; Công nghệ thông tin; Kỹ thuật điện tử - viễn thông; hệ thống thông tin quản lý hoặc các ngành khác phù hợp với vị trí việc làm đảm nhận.

3.4

Kế toán

Trình độ chuyên môn: Đại học trở lên, một trong các ngành, nhóm ngành, lĩnh vực: Kế toán, Kiểm toán, Tài chính. Có chứng chỉ kế toán trưởng.

3.5

Văn thư - Lưu trữ - Thủ quỹ

Trình độ chuyên môn: Trung cấp trở lên, chuyên ngành Văn thư lưu trữ; Lưu trữ học. Nếu tốt nghiệp chuyên ngành khác thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng bổ sung kiến thức nghiệp vụ văn thư lưu trữ.

4

Nhóm hỗ trợ, phục vụ

- Am hiểu chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để vận dụng vào công việc;

- Nắm được nguyên tắc, chế độ, chính sách, quy định quản lý nhà nước về các lĩnh vực trong công việc được giao.

- Khả năng chuyên nghiệp, đạo đức công vụ

- Khả năng tham mưu phối hợp.

- Khả năng thu thập thông tin, xử lý tình huống, giao tiếp công vụ.

- Chịu được áp lực của công việc.

4.1

Lái xe

Tốt nghiệp Trung học phổ thông trở lên; có giấy phép lái xe hạng B2 trở lên; Nam giới.

4.2

Phục vụ

Tốt nghiệp Trung học phổ thông trở lên; Nữ giới

III

CHI CỤC DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH

1

Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành

1. Năng lực chung:

- Đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước và của tỉnh đối với chức vụ cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý và ngạch công chức được bổ nhiệm;

- Có đạo đức công vụ, bản lĩnh chính trị vững vàng, chịu được áp lực của công việc;

- Có năng lực lãnh đạo, quản lý việc tham mưu và tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về các lĩnh vực được phân công trên địa bàn;

- Có kỹ năng xử lý tình huống; khả năng phân tích, tổng hợp, lập kế hoạch; kỹ năng soạn thảo và ban hành văn bản;

- Có kỹ năng truyền đạt, giao tiếp công vụ;

- Có khả năng tham mưu phối hợp, quy tụ, thương thuyết, tập hợp, đoàn kết; tạo động lực và truyền cảm hứng cho cán bộ, công chức và người lao động.

2. Năng lực chuyên môn:

- Nhiệm vụ: Có khả năng chủ trì tham mưu xây dựng hoàn thiện thể chế hoặc các văn bản quy phạm pháp luật, các chủ trương, chính sách kinh tế - xã hội;

- Tổ chức chỉ đạo, triển khai hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quản lý chuyên môn nghiệp vụ và đề xuất các biện pháp, giải pháp để thực hiện có hiệu quả;

- Có khả năng kiểm tra thực hiện văn bản quy phạm pháp luật;

- Có khả năng đánh giá thẩm định và đề xuất các phương án sửa đổi, bổ sung, tăng cường hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý;

- Có khả năng tham gia phối hợp, tạo sự đồng bộ trong thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

3. Năng lực quản lý:

- Có tư duy chiến lược, có khả năng nắm bắt, dự báo kịp thời, năng động, linh hoạt; khả năng vận dụng kiến thức, kinh nghiệm vào thực tế quản lý;

- Có năng lực quản lý, điều hành, ra quyết định; năng lực sáng tạo; năng lực tổ chức;

- Có khả năng quy tụ, tổ chức cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan để chủ trì và phối hợp thực hiện nhiệm vụ được giao;

- Am hiểu tình hình chính trị, kinh tế xã hội của địa phương, đất nước;

- Tuổi bổ nhiệm lần đầu phải đủ tuổi công tác trọn 05 năm (60 tháng).

1.1

Chi cục trưởng

- Trình độ chuyên môn: Đại học trở lên, thuộc một trong các ngành, nhóm ngành: Y học, Dược học, Y tế công cộng, Quản lý Y tế, Điều dưỡng, Luật, Kinh tế, Quản lý nhà nước, Quản trị - Quản lý, Báo chí và truyền thông hoặc các ngành khác phù hợp với vị trí việc làm đảm nhận;

- Trình độ tin học và ngoại ngữ: có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam;

- Trình độ quản lý nhà nước: có chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên hoặc tương đương và chứng chỉ quản lý cấp phòng;

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp;

- Được quy hoạch chức vụ Chi cục trưởng hoặc tương đương trở lên.

1.2

Phó Chi cục trưởng

- Trình độ chuyên môn: Đại học trở lên, thuộc một trong các ngành, nhóm ngành: Y học, Dược học, Y tế công cộng, Quản lý Y tế, Luật, Kinh tế, Quản lý nhà nước, Quản trị - Quản lý, Báo chí và truyền thông hoặc các ngành khác phù hợp với vị trí việc làm đảm nhận;

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam;

- Trình độ quản lý nhà nước: có chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch, chuyên viên hoặc tương đương và chứng chỉ quản lý cấp phòng;

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp;

- Được quy hoạch chức vụ Phó Chi cục trưởng hoặc tương đương trở lên.

1.3

Trưởng phòng thuộc Chi cục

- Trình độ chuyên môn: Đại học trở lên, thuộc một trong các ngành, nhóm ngành: Y học, Dược học, Y tế công cộng, Quản lý Y tế, Điều dưỡng, Luật, Kinh tế, Quản lý nhà nước, Quản trị - Quản lý, Báo chí và truyền thông, Kế toán - Kiểm toán, Tài chính - ngân hàng, hoặc các ngành khác phù hợp với vị trí việc làm đảm nhận;

- Trình độ tin học và ngoại ngữ: có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam;

- Trình độ quản lý nhà nước: có chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên hoặc tương đương và chứng chỉ bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng;

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp trở lên;

- Được quy hoạch chức vụ Trưởng phòng hoặc tương đương trở lên.

1.4

Phó Trưởng phòng thuộc Chi cục

- Trình độ chuyên môn: Đại học trở lên, thuộc một trong các ngành, nhóm ngành: Y học, Dược học, Y tế công cộng, Quản lý Y tế, Điều dưỡng, Báo chí và truyền thông, Luật, Kinh tế, Quản lý nhà nước, Quản trị - Quản lý, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán - Kiểm toán hoặc các ngành khác phù hợp với vị trí việc làm đảm nhận;

- Trình độ tin học và ngoại ngữ: có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam;

- Trình độ quản lý nhà nước: có chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên hoặc tương đương và chứng chỉ bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng;

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp trở lên;

- Được quy hoạch chức vụ Phó Trưởng phòng hoặc tương đương trở lên.

2

Vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên ngành

1. Năng lực chung:

- Có đạo đức công vụ, bản lĩnh chính trị vững vàng, chịu được áp lực của công việc;

- Có khả năng tham mưu việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực được phân công;

- Có kỹ năng xử lý tình huống; kỹ năng thu thập thông tin; kỹ năng soạn thảo và ban hành văn bản;

- Có kỹ năng truyền đạt, giao tiếp công vụ;

- Có khả năng phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ.

2. Năng lực chuyên môn:

- Có khả năng tham mưu xây dựng văn bản về lĩnh vực được phân công;

- Có khả năng kiểm tra việc tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật trên lĩnh vực được phân công;

- Có khả năng phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ.

- Trình độ tin học và ngoại ngữ: có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam;

- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: tốt nghiệp Đại học trở lên có ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm đảm nhận;

- Trình độ lý luận chính trị: Đạt trình độ Sơ cấp trở lên;

- Trình độ quản lý nhà nước: có chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở lên.

2.1

Quản lý công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình

- Trình độ chuyên môn: Đại học trở lên, thuộc một trong các ngành, nhóm ngành: Y học, Dược học, Y tế công cộng, Quản lý Y tế, Điều dưỡng, Báo chí và truyền thông, Luật, Kinh tế, Quản lý nhà nước, Quản trị - Quản lý, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán - Kiểm toán hoặc các ngành khác phù hợp với vị trí việc làm đảm nhận.

2.2

Thông tin truyền thông về kế hoạch hóa gia đình

- Trình độ chuyên môn: Đại học trở lên, thuộc một trong các ngành, nhóm ngành: Y học, Dược học, Y tế công cộng, Quản lý Y tế, Điều dưỡng, Báo chí và truyền thông, Luật, Kinh tế, Quản lý nhà nước, Quản trị - Quản lý, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán - Kiểm toán hoặc các ngành khác phù hợp với vị trí việc làm đảm nhận.

3

Vị trí việc làm chuyên môn dùng chung

1. Năng lực chung:

- Có đạo đức công vụ, bản lĩnh chính trị vững vàng, chịu được áp lực của công việc;

- Có khả năng tham mưu và tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực được phân công;

- Có kỹ năng xử lý tình huống; kỹ năng thu thập thông tin; kỹ năng soạn thảo và ban hành văn bản;

- Có kỹ năng truyền đạt, giao tiếp công vụ;

- Có khả năng tham mưu phối hợp.

2. Năng lực chuyên môn:

- Có khả năng tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch, đề án, dự án về về lĩnh vực được phân công;

- Có khả năng hướng dẫn thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch, đề án, dự án về lĩnh vực dược phân công;

- Có khả năng kiểm tra thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch, đề án, dự án về lĩnh vực được phân công;

- Có khả năng phối hợp thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch, đề án, dự án về lĩnh vực được phân công;

- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Tốt nghiệp Trung cấp, Đại học trở lên có ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm đảm nhận.

3.1

Hành chính tổng hợp

- Trình độ chuyên môn: Đại học trở lên, thuộc một trong các ngành, nhóm ngành: Y học, Dược học, Y tế công cộng, Quản lý Y tế, Điều dưỡng, Báo chí và truyền thông, Luật, Kinh tế học, Chính trị học, Quản trị - Quản lý, Quản lý nhà nước, Quản trị kinh doanh, Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước hoặc các ngành khác phù hợp với vị trí việc làm đảm nhận;

- Trình độ lý luận chính trị: đạt trình độ Sơ cấp trở lên;

- Trình độ quản lý nhà nước: có chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở lên;

- Trình độ tin học và ngoại ngữ: có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

3.2

Quản trị công sở

Trình độ chuyên môn: Đại học trở lên, thuộc một trong các ngành, nhóm ngành: Y học, Dược học, Y tế công cộng, Điều dưỡng, Báo chí và truyền thông, Quản lý Y tế, Luật, Kinh tế học, Tài chính, Quản trị - Quản lý, Quản lý nhà nước, Quản trị kinh doanh, Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước hoặc các ngành khác phù hợp với vị trí việc làm đảm nhận.

3.3

Công nghệ - thông tin

Đại học trở lên, một trong các ngành, nhóm ngành, lĩnh vực: Máy tính; Công nghệ thông tin; Kỹ thuật điện tử - viễn thông; Hệ thống thông tin quản lý hoặc các ngành khác phù hợp với vị trí việc làm đảm nhận.

3.4

Kế toán

Trình độ chuyên môn: Đại học trở lên, một trong các ngành, nhóm ngành, lĩnh vực: Kế toán, Kiểm toán, Tài chính. Có chứng chỉ kế toán trưởng.

3.5

Văn thư - Lưu trữ - Thủ quỹ

Trình độ chuyên môn: Trung cấp trở lên, chuyên ngành Văn thư lưu trữ; Lưu trữ học. Nếu tốt nghiệp chuyên ngành khác thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng bổ sung kiến thức nghiệp vụ Văn thư lưu trữ.

4

Nhóm hỗ trợ, phục vụ

- Am hiểu chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để vận dụng vào công việc;

- Nắm được nguyên tắc, chế độ, chính sách, quy định quản lý nhà nước về các lĩnh vực trong công việc được giao.

- Khả năng chuyên nghiệp, đạo đức công vụ

- Khả năng tham mưu phối hợp.

- Khả năng thu thập thông tin, xử lý tình huống, giao tiếp công vụ.

- Chịu được áp lực của công việc.

4.1

Lái xe

Tốt nghiệp Trung học phổ thông trở lên; Có giấy phép lái xe hạng B2 trở lên; Nam giới.

4.2

Phục vụ

Tốt nghiệp Trung học phổ thông trở lên; Nữ giới