Quyết định 49/2021/QĐ-UBND sửa đổi một số tiêu chí thuộc Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao tỉnh Ninh Bình kèm theo Quyết định 12/2021/QĐ-UBND
Số hiệu: 49/2021/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình Người ký: Trần Song Tùng
Ngày ban hành: 01/10/2021 Ngày hiệu lực: 10/10/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Xây dựng nhà ở, đô thị, Tình trạng: Chưa có hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 49/2021/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 01 tháng 10 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI MỘT SỐ TIÊU CHÍ THUỘC BỘ TIÊU CHÍ XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO TỈNH NINH BÌNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 12/2021/QĐ-UBND NGÀY 14/6/2021 CỦA UBND TỈNH NINH BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 06 năm 2020;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh tại Tờ trình số 334/SNN-TTr ngày 15/9/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi một số tiêu chí thuộc Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định số 12/2021/QĐ- UBND ngày 14/06/2021 của UBND tỉnh Ninh Bình, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi nội dung tiêu chí lao động tại thứ tự 12 Bộ tiêu chí như sau:

TT

Tên tiêu chí

Nội dung tiêu chí

Yêu cầu đạt chuẩn

12

Lao động

Tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo

≥50%

2. Sửa đổi nội dung tiêu chí 15.4 thuộc tiêu chí hành chính công tại thứ tự 15 Bộ tiêu chí như sau:

TT

Tên tiêu chí

Nội dung tiêu chí

Yêu cầu đạt chuẩn

15

Hành chính công

15.4.Trong 03 năm liên tục tính đến năm xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao: Hàng năm, đảng bộ xã được xếp loại “hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên

Đạt

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/10/2021.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã và tổ chức, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Cục KTVB - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng Điều phối NTM Trung ương;
- Lưu VT, các VP; TTTH.
Bh.85

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Song Tùng

 

 

Quyết định 12/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 131/2009/QĐ-UBND Ban hành: 10/08/2021 | Cập nhật: 14/08/2021