Quyết định 454/QĐ-BVHTTDL năm 2022 về Kế hoạch điều tra, khảo sát, thu thập thông tin, tài liệu cho đề tài khoa học cấp Bộ “Thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp” do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
Số hiệu: 454/QĐ-BVHTTDL Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Trịnh Thị Thủy
Ngày ban hành: 07/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch, Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 454/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT, THU THẬP THÔNG TIN, TÀI LIỆU CHO ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP BỘ “THỰC HIỆN LUẬT PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH Ở VIỆT NAM - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 3921/QĐ-BVHTTDL ngày 17 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt nội dung và kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2021-2022;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Gia đình.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch điều tra, khảo sát, thu thập thông tin, tài liệu cho đề tài khoa học cấp Bộ “Thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp”.

Điều 2. Thành lập Đoàn khảo sát, thu thập thông tin, tài liệu cho đề tài khoa học cấp Bộ “Thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp”, gồm các ông, bà có tên sau:

1. Bà Trần Tuyết Ánh, Vụ trưởng Vụ Gia đình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ nhiệm đề tài - Trưởng đoàn;

2. Ông Khuất Văn Quý, Phó Vụ trưởng Vụ Gia đình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên;

3. Ông Phạm Quốc Nhật, Chuyên viên Vụ Gia đình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên;

4. Ông Nguyễn Hoài Sơn, Chuyên viên Vụ Gia đình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên;

5. Bà Hà Thị Thanh Tuyền, Chuyên viên Vụ Gia đình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên;

6. Ông Nguyễn Duy Hải, Chuyên viên Vụ Gia đình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên;

7. Bà Nguyễn Minh Ngọc, Chuyên viên Vụ Gia đình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên.

Điều 3. Kinh phí thực hiện trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ cấp cho Đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ “Thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp”, chi tại Văn phòng Bộ.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Gia đình và các ông, bà có tên tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Lưu: VT, GĐ, Tuyền (10).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trịnh Thị Thủy

 

KẾ HOẠCH

ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT, THU THẬP THÔNG TIN, TÀI LIỆU CHO ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP BỘ “THỰC HIỆN LUẬT PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH Ở VIỆT NAM - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP”
(Kèm theo Quyết định số: 454/QĐ-BVHTTDL ngày 07 tháng 3 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Căn cứ Quyết định số 3921/QĐ-BVHTTDL ngày 17 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt nội dung và kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2021-2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Kế hoạch khảo sát, thu thập thông tin, tài liệu cho đề tài khoa học cấp Bộ “Thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp” với những nội dung chính như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Khảo sát nắm bắt thực trạng thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình tại tỉnh Hưng Yên và tỉnh Kiên Giang.

- Đánh giá kết quả, những thuận lợi và khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình tại tỉnh Hưng Yên và tỉnh Kiên Giang.

2. Yêu cầu

- Việc điều tra, khảo sát được thực hiện trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả, đảm bảo các điều kiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại địa phương đến khảo sát.

- Báo cáo kết quả điều tra, khảo sát sau khi hoàn thành nhiệm vụ điều tra, khảo sát.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ ĐỐI TƯỢNG KHẢO SÁT

1. Thời gian khảo sát

Từ tháng 3/2022 đến tháng 6/2022.

2. Địa điểm khảo sát

- Tại miền Bắc: Khảo sát tại tỉnh Hưng Yên.

- Tại miền Nam: Khảo sát tại tỉnh Kiên Giang.

3. Đối tượng khảo sát

- Công chức ở các cơ quan quản lý nhà nước về công tác gia đình, phòng chống bạo lực gia đình và các cơ quan liên quan.

- Đại diện hộ gia đình (phỏng vấn đại diện 200 hộ gia đình tại mỗi tỉnh).

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC KHẢO SÁT

1. Nội dung khảo sát

- Khảo sát, đánh giá về tình hình kinh tế-xã hội địa bàn nghiên cứu.

- Khảo sát, đánh giá về công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình.

- Khảo sát, đánh giá về công tác can thiệp và xử lý vụ việc bạo lực gia đình.

- Khảo sát, đánh giá về công tác bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình.

- Khảo sát, đánh giá về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong thực thi pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình.

- Khảo sát, đánh giá về nguồn lực đầu tư cho công tác phòng, chống bạo lực gia đình.

- Khảo sát, đánh giá thực trạng nhận thức, thái độ và hành vi bạo lực gia đình, cách các thành viên gia đình ứng phó khi xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp trong gia đình và khi xảy ra bạo lực gia đình của người dân hiện nay.

2. Hình thức khảo sát

Thực hiện bằng phương pháp điều tra xã hội học (Thông qua bảng hỏi với đại diện hộ gia đình và thực hiện phỏng vấn sâu với người là đại diện cho các cơ quan quản lý nhà nước về công tác gia đình, phòng chống bạo lực gia đình và cơ quan liên quan).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Kinh phí

Kinh phí chi cho nhiệm vụ điều tra, khảo sát được thực hiện theo chế độ tài chính hiện hành, trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ cấp cho Đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ “Thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp”, chi tại Văn phòng Bộ.

2. Phân công trách nhiệm

Chủ nhiệm đề tài có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cho các thành viên Đoàn khảo sát để đảm bảo chất lượng, tiến độ của đề tài.

(Tùy theo tình hình thực tế của dịch bệnh Covid-19, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ điều chỉnh thời gian, địa điểm, hình thức khảo sát cho phù hợp nhằm thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19)./.