Quyết định 4361/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bình Định
Số hiệu: 4361/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Trần Châu
Ngày ban hành: 25/11/2016 Ngày hiệu lực: 25/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên, Tình trạng: Không còn phụ hợp
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4361/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 25 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẤU GIÁ QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH NĂM 2016

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/3012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản;

Căn cứ Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC ngày 09/9/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Tài chính quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản;

Căn cứ Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 03/02/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 4046/QĐ-UBND ngày 27/12/2013 về việc phê duyệt, Điều chỉnh bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Bình Định đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 4746/QĐ-UBND ngày 29/12/2015 về việc phê duyệt bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Bình Định đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 2421/QĐ-UBND ngày 09/7/2015 về việc phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh.

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 963/TTr-STNMT ngày 18/11/2016,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2016 (Có Kế hoạch chi tiết kèm theo).

Điều 2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố có liên quan tổ chức, thực hiện công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo quy định tại Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ; Thông tư liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC ngày 09/9/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Tài chính; Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 03/02/2016 của UBND tỉnh Bình Định đối với các khu vực đã nêu tại Điều 1.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp; Cục trưởng Cục thuế tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Châu

 

KẾ HOẠCH

ĐẤU GIÁ QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4361/QĐ-UBND ngày 25/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định)

I. Mục đích, yêu cầu:

1. Mục đích:

- Nhằm đổi mới cơ chế quản lý hoạt động khoáng sản phù hợp với cơ chế kinh tế thị trường đúng theo quy định của Luật Khoáng sản năm 2010.

- Phát huy tiềm năng khoáng sản, thu hút đầu tư khai thác có hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản tại địa phương, tăng nguồn thu ngân sách cho Nhà nước. Hoạt động khai thác khoáng sản phải đảm bảo hiệu quả và tiết kiệm, không lãng phí, thất thoát tài nguyên.

2. Yêu cầu:

- Các khu vực khoáng sản được lựa chọn đưa ra đấu giá phải phù hợp với quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản của tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt (ngoài khu vực đã được UBND tỉnh khoanh định là khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo quy định của Luật Khoáng sản năm 2010).

- Đấu giá quyền khai thác khoáng sản được thực hiện theo nguyên tắc công khai, minh bạch, liên tục, bình đẳng, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia đấu giá.

- Thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản đảm bảo đúng quy định của pháp luật về đấu giá và quy định tại Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản; Thông tư liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC ngày 09/9/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Tài chính quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ; Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 03/02/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Định.

II. Nội dung:

1. Các khu vực mỏ đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2016: Tổng số 03 điểm mỏ khoáng sản, trong đó:

- Cát làm vật liệu xây dựng thông thường (cát lòng sông): 02 điểm mỏ.

- Cát làm vật liệu xây dựng: 01 điểm mỏ (tại Phù Cát):

(có Phụ lục chi tiết kèm theo kèm theo).

2. Phương pháp tiến hành: Tổ chức đấu giá theo quy định của Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ quy định; Thông tư liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC ngày 09/9/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Tài chính; Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 03/02/2016 của UBND tỉnh Bình Định.

3. Thời gian thực hiện: Năm 2016

Nếu trong năm 2016 chưa thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản hoặc đấu giá chưa hết các khu vực mỏ đã phê duyệt trong kế hoạch này, thì tiếp tục thực hiện việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản trong năm 2017.

4. Kinh phí thực hiện: Theo quy định Thông tư liên tịch số 54/2014/TTTL-BTNMT-BTC ngày 09/9/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Tài chính nêu trên; Quyết định số 3666/QĐ-UBND ngày 17/10/2016 của UBND tỉnh về việc quy định mức chi cho công tác tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản; dự toán kinh phí đã được UBND tỉnh giao kế hoạch - dự toán năm và các hướng dẫn của Sở Tài chính trong việc sử dụng kinh phí để đấu giá mỏ.

III. Tổ chức thực hiện:

1. Các sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố (nơi có khoáng sản đưa ra đấu giá) có trách nhiệm: Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố có liên quan tổ chức, thực hiện công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo quy định tại Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ; Thông tư liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC ngày 09/9/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Tài chính; Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 03/02/2016 của UBND tỉnh Bình Định đối với các khu vực đã nêu tại Điều 1.

2. Tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp có trách nhiệm:

Thực hiện quyền hạn và nghĩa vụ theo quy định của Nghị định số 22/2012/NĐ-CP của Chính phủ, Nghị định số 17/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về bán đấu giá tài sản, Thông tư số 23/2010/TT-BTP ngày 06/12/2010 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CPQuyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 03/02/2016 của UBND tỉnh Bình Định.

3. Các tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản:

- Thực hiện theo quy định của Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ và Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 03/02/2016 của UBND tỉnh Bình Định.

- Nộp đầy đủ và đúng thời hạn tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo quy định tại Điều 14 Thông tư liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC ngày 09/9/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Tài chính.

- Các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm khác theo quy định.

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này nếu có những vấn đề vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung thì các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố kịp thời phản ánh, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường./.

 

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH ĐẤU GIÁ QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN NĂM 2016
(Kèm theo Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT

Loại Khoáng sản

Điểm

Diện tích (ha)

Địa điểm

Mức độ điều tra địa chất

Tài nguyên dự báo (m3)

Ghi chú

Y (m)

X (m)

I. Huyện Tây Sơn

1

Cát xây dựng thông thường

276.615

1.539.290

26,9

Sông Kôn, xã Bình Thành, Bình Hòa và thị trấn Phú Phong

Chưa có

538.000

 

277.226

1.538.962

277.729

1.538.560

277.643

1.538.442

277.132

1.538.768

276.603

1.538.984

2

Cát xây dựng thông thường

266.835

1.547.048

22

Sông Kôn, xã Tây Thuận, huyện Tây Sơn

Chưa có

440.000

 

266.951

1.547.161

267.157

1.547.088

267.364

1.546.850

267.498

1.546.467

267.313

1.546.426

267.176

1.546.580

II. Huyện Phù Cát

1

Cát xây dựng

281.306

1.554.511

17,1

Xã Cát Lâm, huyện Phù Cát

tỷ lệ 1/10.000

336.310

Có đề nghị Bộ TNMT khoanh định phân tán, nhỏ lẻ.

281.661

1.554.722

281.671

1.554.136

281.299

1.554.140

 

 

Nghị định 17/2010/NĐ-CP về bán đấu giá tài sản Ban hành: 04/03/2010 | Cập nhật: 10/03/2010