Quyết định 4291/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2017
Số hiệu: 4291/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Hồ Quốc Dũng
Ngày ban hành: 23/11/2016 Ngày hiệu lực: 23/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khiếu nại, tố cáo, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4291/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 23 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THANH TRA NĂM 2017

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra;

Căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23/4/2014 của Thanh tra Chính phủ Quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra;

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh tại Tờ trình số 726/TTr-TTT ngày 14/11/2016 về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2017 của Thanh tra tỉnh Bình Định (có Danh mục các cuộc thanh tra kèm theo).

Điều 2. Giao Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan thực hiện Kế hoạch thanh tra được duyệt; định kỳ tổng hợp, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện cho Chủ tịch UBND tỉnh để chỉ đạo và thực hiện chế độ báo cáo cho các cơ quan cấp trên theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Hồ Quốc Dũng

 

DANH MỤC

CÁC CUỘC THANH TRA NĂM 2017
(Kèm theo Quyết định số 4291/QĐ-UBND ngày 23/11/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định)

STT

Đối tượng  thanh tra

Nội dung thanh tra

Thời hạn thanh tra

Phạm vi thanh tra

Thời gian tiến hành thanh tra

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Ghi chú

1

Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện An Lão

Thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác quản lý đầu tư, xây dựng cơ bản thu - chi tài chính.

30 ngày

Từ năm 2012 - 2016

Quý I năm 2017

Thanh tra tỉnh

 

 

2

Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn

Thanh tra việc chp hành chính sách, pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng đất đai và thu - chi tài chính

30 ngày

Từ năm 2014 - 2016

Quý I năm 2017

Thanh tra tỉnh

 

 

3

Sở Tài nguyên - Môi Trường và 05 huyện, thị xã, thành phố

Thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật thu - chi tài chính

45 ngày

Từ năm 2013 - 2016

Quý II năm 2017

Thanh tra tỉnh

 

 

4

Bệnh viện Đa Khoa Bình Định

Thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác đấu thầu mua thuốc và vật tư y tế của ngành y tế tỉnh Bình Định.

45 ngày

Từ năm 2013 - 2016

Quý III năm 2017

Thanh tra tỉnh

 

 

5

UBND huyện Hoài Nhơn

Thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác quản lý đầu tư, xây dựng cơ bản và quản lý, điều hành thu - chi ngân sách huyện.

30 ngày

Từ năm 2013 - 2015

Quý IV năm 2016

Thanh tra tỉnh

 

 

6

Chủ tịch UBND huyện Hoài Ân Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước

Thanh tra việc trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng.

30 ngày

Từ năm 2014 - 2016

Quý IV năm 2017

Thanh tra tỉnh

Ban Nội chính Tỉnh ủy