Quyết định 4275/QĐ-UBND về điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch và dự toán kinh phí đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ công tác Đảng, đoàn thể; đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; cán bộ, công chức cấp xã và đối tượng khác thành phố Hà Nội năm 2021
Số hiệu: 4275/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Lê Hồng Sơn
Ngày ban hành: 28/09/2021 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Cán bộ, công chức, viên chức, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4275/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH CHTIÊU KẾ HOẠCH VÀ DỰ TOÁN KINH PHÍ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ, CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC ĐẢNG, ĐOÀN THỂ; ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG ĐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NHÀ NƯỚC; CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ VÀ ĐỐI TƯỢNG KHÁC THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Nghị quyết số 09/2017/NQ-HĐND ngày 05/12/2017 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội khóa XV về việc quy định một số nội dung, mức chi thuộc thm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố;

Căn cứ Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND ngày 05/12/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XV, kỳ họp thứ 7 về việc quy định một số nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố;

Căn cứ các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án của Trung ương và Thành phố;

Căn cứ Quyết định số 1517/QĐ-UBND ngày 01/4/2021 của UBND Thành phố về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán kinh phí đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ công tác Đảng, đoàn thể đối với cán bộ, công chức, viên chức và đối tượng khác thành phHà Nội năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 5685/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 của UBND Thành phố về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; cán bộ, công chức cấp xã và đối tượng khác thành phố Hà Nội năm 2021;

Căn cứ Quyết định s3026/QĐ-UBND ngày 06/7/2021 về việc tổ chức các lớp bồi dưỡng cán bộ, công chức phường đáp ứng tiêu chuẩn ngạch công chức và yêu cầu vị trí việc làm theo Kế hoạch 100/KH-UBND ngày 12/4/2021 của UBND thành phố;

Căn cứ Quyết định số 5568/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 của UBND Thành phố về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu chi ngân sách năm 2021 của Thành phố Hà Nội;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 2450/TTr-SNV ngày 27/8/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch và dự toán kinh phí đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ công tác Đảng, đoàn thể; đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; cán bộ, công chức cấp xã và đối tượng khác thành phố Hà Nội năm 2021, cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh theo Quyết định số 1517/QĐ-UBND

1.1. Các lớp đào tạo, bồi dưỡng do Thành ủy tổ chức (Ban Tổ chức Thành ủy được giao chủ trì, phối hợp với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng tổ chức)

Điều chỉnh giảm 14 lớp với 1.349 học viên.

(Chi tiết tại biểu mẫu BM-01/ĐTBD)

1.2. Các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn do các Ban Đảng, Văn phòng Thành ủy; Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội Thành phố; Đảng ủy Khối và Đảng ủy các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội; trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong và các quận, huyện, thị ủy tổ chức

a) Khối các Ban Đảng, Văn phòng Thành ủy; Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố; Đảng ủy Khối và Đảng ủy các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội; trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong gồm 06 đơn vị:

- Số lớp điều chỉnh giảm 23 lớp (từ 74 còn 51);

- Số học viên điều chỉnh giảm 2.928 lượt học viên (từ 7.072 còn 4.144).

(Chi tiết tại biểu mẫu BM-02/ĐTBD)

b) Khối các quận, huyện, thị ủy gồm 09 đơn vị:

- Số lớp điều chỉnh giảm 79 lớp (từ 169 còn 90);

- Số học viên điều chỉnh giảm 18.762 lượt học viên (từ 35.540 còn 16.778).

(Chi tiết tại biểu mẫu BM-03/ĐTBD)

1.3. Điều chỉnh đối tượng đào tạo đối với các lớp Trung cấp lý luận chính trị, bồi dưỡng ngạch chuyên viên và chuyên viên chính của Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong được giao năm 2021 cho phù hợp với việc cán bộ, công chức, viên chức đăng ký tham gia xét tuyển.

(Chi tiết tại biu mẫu BM-04/ĐTBD)

2. Điều chỉnh theo Quyết định số 5685/QĐ-UBND

2.1. Điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo Quyết định số 5685/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 của UBND Thành phố về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; cán bộ, công chức cấp xã và đối tượng khác thành phố Hà Nội năm 2021:

a) Điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch và dự toán kinh phí

- Số lớp điều chỉnh giảm 396 lớp (từ 668 còn 272);

- Số học viên điều chỉnh giảm 29.973 lượt học viên (từ 42.339 còn 12.366);

- Kinh phí điều chỉnh giảm 53,652 triệu đồng (từ 69,130 còn 15,478).

(Chi tiết theo biểu mẫu BMĐC/ĐTBD đính kèm)

b) Điều chỉnh tên lớp bồi dưỡng và tên đơn vị được giao

(Chi tiết theo biểu mẫu BMBS/ĐTBD đính kèm)

2.2. Bổ sung chỉ tiêu kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức nhà nước thành phố Hà Nội năm 2021 đối với 02 đơn vị, cụ thể như sau:

- Số lớp bổ sung: 857 lớp;

- Số học viên bổ sung: 53.498 lượt học viên;

- Kinh phí bổ sung: 13.537 triệu đồng.

(Chi tiết theo biểu mẫu BMBS/ĐTBD đính kèm).

2.3. Các nội dung không điều chỉnh thực hiện theo chỉ tiêu đã được UBND Thành phố giao tại Quyết định số 1517/QĐ-UBND ngày 01/4/2021 của UBND Thành phố về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán kinh phí đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ công tác Đảng, đoàn thể đối với cán bộ, công chức, viên chức và đối tượng khác Thành phố Hà Nội năm 2021 và Quyết định số 5685/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 của UBND Thành phố về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; cán bộ, công chức cấp xã và đối tượng khác thành phố Hà Nội năm 2021.

Điều 2. Kinh phí thực hiện cân đối từ nguồn kinh phí đã giao cho cơ quan, đơn vị tại Quyết định số 5568/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 về việc giao chtiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2021 của thành phố Hà Nội; Quyết định số 5685/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán kinh phí đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; cán bộ, công chức cấp xã và đối tượng khác thành phố Hà Nội năm 2021 của UBND Thành phố.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực thuộc Thành ủy; Giám đốc các sở, cơ quan tương đương sở; Giám đốc Kho bạc nhà nước Hà Nội; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã và cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực Th
ành y; (Để b/c)
- Thường trực HĐND TP; (Để b/c)
- Chủ tịch UBND Thành phố; (Để b/c)
- Các PCT UBND Thành phố; (Để b/c)
- Sở Nội vụ, Sở Tài chính;
- VPUB: Các PCVP;
Các phòng: NC, KGVX,TKBT
;
- Lưu; VT, NC, SNV, STC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hồng Sơn

 

BM-01/ĐTBD

BIU ĐIỀU CHỈNH CHỈ TIÊU CÁC LỚP ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CỦA BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY TCHỨC NĂM 2021 THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1517/QĐ-UBND, NGÀY 01/4/2021 CỦA UBND THÀNH PHỐ

(Kèm theo Quyết định số 4275/QĐ-UBND ngày 28/9/2021 của UBND thành phHà Nội)

TT

Nội dung đào tạo, bồi dưỡng

Theo Quyết định số 1517/QĐ-UBND

Sau điều chỉnh

Slớp

Tổng số học viên

Thời gian bồi dưỡng (ngày/lớp)

Số lớp

Tổng số học viên

Thi gian bồi dưỡng (ngày/lớp)

 

Các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý

14

1.349

 

0

0

 

1

Bồi dưỡng cập nhật kiến thức theo quy định 164 - QĐ/TW cho cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý

4

630

6

0

0

0

2

Bồi dưỡng công nghệ số, công nghệ thông tin cho cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý

3

90

5

0

0

0

3

Bồi dưỡng nâng cao trình độ tiếng Anh cho cán bộ diện Ban Thường vụ Thành y quản lý

2

50

6 tháng

0

0

0

4

Bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý cho đội ngũ Bí thư Đảng ủy xã, phường, thị trấn

5

579

30

0

0

0

 

BM-02/ĐTBD

BIỂU ĐIU CHỈNH CHỈ TIÊU CÁC LỚP ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CỦA CÁC BAN ĐẢNG THÀNH ỦY, ỦY BAN MTTQ, CÁC TCHỨC CHÍNH TRỊ-XÃ HỘI THÀNH PHỐ, CÁC ĐẢNG ỦY KHỐI VÀ TRƯỜNG ĐÀO TẠO CÁN BỘ LÊ HỒNG PHONG NĂM 2021 THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1517/QĐ-UBND, NGÀY 01/4/2021 CỦA UBND THÀNH PHỐ

(Kèm theo Quyết định số 4275/QĐ-UBND ngày 28/9/2021 của UBND thành phố Hà Nội)

TT

Nội dung đào tạo, bồi dưỡng

Theo Quyết định số 1517/QĐ-UBND

Sau điều chỉnh

Số lớp

Tổng shọc viên

Thời gian bồi dưỡng (ngày/lớp)

Số lớp

Tổng shọc viên

Thời gian bồi dưỡng (ngày/lớp)

 

Tng số: 06 đơn vị

74

7.072

-

51

4.144

-

1

Ban Tổ chức Thành ủy

2

300

 

2

350

 

1,1

Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ công tác Tổ chức xây dựng Đảng

2

300

3

2

350

3

2

Ủy ban MTTQ Thành ph

1

200

 

0

0

 

2,1

Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ MTTQ năm 2021

1

200

3

0

0

0

3

Hội Nông dân Thành phố

1

123

 

1

123

 

3,1

Tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ chuyên trách Hội Nông dân Thành phố

1

123

3

1

123

2

4

Liên đoàn Lao động Thành ph

15

1.510

 

0

0

0

4,1

Bồi dưỡng, cập nhật kiến thc công tác kiểm tra, giám sát và xử lý kỷ luật theo quy định mới của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

(CĐ ngành - Dệt may Hà Nội)

1

120

2

0

0

0

4,2

Bồi dưỡng kỹ năng cho cán bộ công đoàn; thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở nơi làm việc

(CĐ ngành - Giáo dục Hà Nội)

1

200

2

0

0

0

4,3

Bồi dưỡng nghiệp vụ tài chính, kế toán; công tác vệ sinh lao động

(CĐ TCT Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị)

1

120

2

0

0

0

4,4

Bồi dưng nghiệp vụ quy trình xử lý kỷ luật và giải quyết khiếu nại, tcáo; công tác phát triển đoàn viên công đoàn

(CĐ TCT Đầu tư và phát triển Nhà Hà Nội)

1

120

2

0

0

0

4,5

Lớp bồi dưỡng kỹ năng tham gia xây dựng thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; công tác tài chính công đoàn

(CĐ TCT Du lịch Hà Nội)

1

150

2

0

0

0

4,6

Kỹ năng tuyên truyền vận động cán bộ công đoàn trong tình hình mới; trách nhiệm của công đoàn trong tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức

(CĐ TCT Vận tải Hà Nội)

1

150

2

0

0

0

4,7

Bồi dưỡng công tác phát triển đoàn viên công đoàn và xây dựng công đoàn cơ sở vng mạnh; nâng cao hoạt động của UBKT công đoàn

(CĐ TCT Thương mại Hà Nội)

1

150

2

0

0

0

4,8

Bi dưỡng kỹ năng tài chính công đoàn; những nội dung cơ bản của bộ luật Lao động năm 2019

(CĐ Các KCN&CX Hà Nội)

1

150

2

0

0

0

4,9

Bồi dưỡng kỹ năng đánh giá, xếp loại tổ chức công đoàn cho cán bộ công đoàn; những tiêu chí đánh giá loại hình CĐCS

(Lớp BD kỹ năng đánh giá, xếp loại TCCĐ cho cán bộ CĐ)

1

50

5

0

0

0

4,10

Bồi dưỡng kỹ năng thu thập thông tin, phản ánh định hướng dư luận xã hội: nm bắt, định hướng, khó khăn trong việc thu thập thông tin; giải pháp nâng cao định hướng dư luận hiện nay

(Lớp BD kỹ năng thu thập thông tin cho cán bộ CĐ)

1

50

5

0

0

0

4,11

Bồi dưỡng kỹ năng phát động các phong trào thi đua, tiêu chí, chỉ tiêu, thang chấm điểm, quy định về bình xét thi đua đi vi cá nhân, tập thể... cho cán bộ công đoàn

(Lớp BD kỹ năng tổ chức phát động các PTTĐ cho cán bộ CĐ)

1

50

5

0

0

0

4,12

Bồi dưỡng kỹ năng vận động đoàn viên học tập nâng cao trình độ chuyên môn: đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng mềm, trong thời kỳ hội nhập, nâng cao chất lượng cán bộ CĐCS

(Lớp BD kỹ năng vận động đoàn viên, người lao động)

1

50

5

0

0

0

4,13

Lớp BD kỹ năng tham gia xây dựng chính sách pháp luật cho cán bộ công đoàn

1

50

5

0

0

0

4,14

Lp BD kỹ năng kỹ năng giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của đoàn viên và người lao động cho cán bộ công đoàn. Phân biệt quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng

1

50

5

0

0

0

4,15

Lớp BD kỹ năng làm việc theo nhóm cho cán bộ công đoàn; kỹ năng tổ chức công việc làm việc theo tập thể, hướng dẫn một số công việc theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo

1

50

5

0

0

0

5

Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố

6

1157

 

0

0

 

5,1

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Tổ chức xây dựng Đảng

3

705

3

0

0

0

5,2

Bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ công tác viên dư luận xã hội

1

152

1

0

0

0

5,3

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội Cựu chiến binh cho Hội CCB cơ sở

1

100

1

0

0

0

5,4

Bi dưỡng nghiệp vụ công tác Đoàn Thanh niên

1

200

1

0

0

0

6

Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong

51

4.105

 

49

3.794

 

6,1

Các lớp Cao cấp lý luận chính trị - hệ không tập trung

8

558

 

8

558

 

6.1.1

Các lớp Cao cấp LLCT mở năm 2019, 2020 chuyển tiếp sang năm 2021

5

378

3, 6, 12 tháng

5

378

3, 6, 11 tháng

6.1.2

Các lớp cao cấp LLCT mở mới năm 2021

3

180

12 tháng

3

180

4 tháng

6,2

Các lớp Trung cấp lý luận chính trị

39

3024

 

39

3.013

-

6.2.1

Các lớp Trung cấp LLCT mở 2020 tại Trường ĐTCB Lê Hồng Phong

3

210

3,8 tháng

3

210

3,8 tháng

6:2.2

Các lớp Trung cấp LLCT mở 2020 tại quận, huyện, thị xã: Đng Đa, Hoàn Kiếm, Chương Mỹ, Đan Phượng, Đông Anh, Gia Lâm, Hoài Đức, Mê Linh, Mỹ Đức, Phú Xuyên, Phúc Thọ, Quốc Oai, Sóc Sơn, Thạch Thất, Thanh Oai, Thường Tín

16

1244

8, 9, 10, 11 tháng

16

1233

7, 8, 9, 10 tháng

6.2.3

Các lớp Trung cấp LLCT mở 2021 tại Trường ĐTCB Lê Hồng Phong

3

210

6 tháng

3

210

4 tháng

6.2.4

Các lớp Trung cấp LLCT mở 2021 tại các quận, huyện, thị xã: Ba Đình, Cầu Giấy, Đng Đa, Hà Đông, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Ba Vì, Chương Mỹ, Đông Anh, Gia Lâm, Mê Linh, Phú Xuyên, Sóc Sơn, Thạch Thất, Thanh Trì, Thường Tín, ng Hòa

17

1360

5, 6, 7 tháng

17

1360

1, 2, 3, 4, 5 tháng

6,3

Các lp BD nghiệp vụ công tác Đảng, công tác Đoàn thể

2

323

 

1

123

 

6.3.1

Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ MTTQ năm 2021

1

200

3

0

0

0

6.3.2

Tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ chuyên trách Hội Nông dân Thành phố

1

123

3

1

123

2

6,4

Các lớp BD ngạch CV, CVC

2

200

 

1

100

 

6.4.1

Bồi dưỡng ngạch chuyên viên

2

200

5 tháng

1

100

5 tháng

 

BM-03/ĐTBD

BIU ĐIỀU CHỈNH CHỈ TIÊU CÁC LỚP ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CBCCVC CỦA CÁC QUẬN, HUYỆN, THỊ ỦY NĂM 2021 THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1517/QĐ-UBND, NGÀY 01/4/2021 CỦA UBND THÀNH PHỐ

(Kèm theo Quyết định số 4275/QĐ-UBND ngày 28/9/2021 của UBND thành phố Hà Nội)

TT

Nội dung đào tạo, bồi dưỡng

Theo Quyết định số 1517/QĐ-UBND

Điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu

Ghi chú

Số lớp

Tổng số học viên

Thời gian bồi dưỡng (ngày/lớp)

Số lớp

Tổng số học viên

Thời gian bồi dưỡng (ngày/lớp)

 

Tổng số: 09 đơn vị

169

35.540

 

90

16.778

 

 

1

Quận ủy Bắc Từ Liêm

13

2092

 

8

1240

 

 

1,1

Bồi dưỡng báo cáo viên

12

1860

1

8

1240

1

 

1,2

Tập huấn Quy định hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng

1

232

2

0

0

0

 

2

Quận ủy Đng Đa

31

8560

 

13

2720

 

 

2,1

Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức theo quy định 164 - QĐ/TW cho Bí thư chi bộ, cấp ủy viên cơ sở

3

1200

1

0

0

0

 

2,2

Bi dưỡng, cập nhật kiến thức theo quy định 164 - QĐ/TW cho cán bộ diện BTV cấp ủy quản lý

1

429

1

1

170

0,5

 

2,3

Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức theo quy định 164 - QĐ/TW cho cán bộ công chức, viên chức khối cơ quan Đảng, Ủy ban MTTQ các tổ chức chính trị xã hội

1

81

1

0

0

0

 

2,4

Bồi dưỡng công nghệ thông tin cho cán bộ diện Ban Thường vụ quận ủy quản lý

1

50

5

0

0

0

 

2,5

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng: công tác kết nạp đảng, chuyển đảng chính thức, quản lý đảng viên, huy hiệu Đảng...vv

2

600

1

0

0

0

 

2,6

Bồi dưỡng báo cáo viên

12

1800

1

7

1050

1

 

2,7

Hội LHPN: Học tập chuyên đề Hồ Chí Minh năm 2021; triển khai các nhiệm vụ, văn bản mới

3

1200

2

2

800

2

 

2,8

Hội CCB: Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ công tác Hội CCB về công tác tổ chức đại hội; phương pháp nám bắt dư luận xã hội; thông tin thời sự

2

600

2

1

300

2

 

2,9

Bi dưỡng giáo dục lý luận chính trị hè

6

2600

1

2

400

1

 

3

Quận ủy Hà Đông

15

4332

 

16

3029

 

 

3,1

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật trong Đảng: Công tác kiểm tra, giám sát của TCCSĐ và nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát

1

205

2

2

205

2

 

3,2

Bồi dưỡng LLCT và nghiệp vụ công tác tuyên giáo cho cán bộ tuyên giáo và lực lượng tuyên giáo: Nghiệp vụ công tác tuyên giáo; các chương trình, đề án của Quận, Thành phố

2

710

3

3

610

3

 

3,3

Bồi dưỡng LLCT và NVCT cho Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp và chi ủy các chi bộ trực thuộc

1

143

2

0

0

0

 

3,4

Đoàn Thanh niên: Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ công tác Đoàn cho cán bộ Đoàn khối trường học

2

354

3

2

226

3

 

3,5

Lớp sơ cấp lý luận chính trị

1

120

24

1

102

24

 

3,6

Bồi dưỡng chuyên đề thông tin thời sự

8

2800

1

8

1886

1

 

4

Quận ủy Hoàng Mai

29

7530

 

12

2860

 

 

4,1

Bồi dưỡng báo cáo viên hàng tháng

6

1800

1

3

750

1

 

4,2

Ủy ban MTTQ: Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ công tác MTTQ theo hướng dẫn của Thành ủy và Ủy ban MTTQ Thành phố

1

250

2

0

0

0

 

4,3

Hội LHPN: Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ công tác Hội Phụ nữ: Công tác Đại hội đại biểu Hội LHPN, nhiệm kỳ 2021-2026; các hoạt động giám sát trong công tác Hội; tuyên truyền hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp.

1

270

2

0

0

0

 

4,4

Hội CCB: Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ công tác Hội CCB: nghiệp vụ công tác Hội và công tác vay vốn ngân hàng chính sách xã hội

2

400

2

1

200

2

 

4,5

Công đoàn: Bồi dưỡng, chuyên môn, nghiệp vụ công tác công đoàn (Luật công đoàn 2021; hướng dẫn Đại hội CĐCS)

2

250

1

1

150

1

 

4,6

Bồi dưỡng nhận thức về Đảng

3

450

6

2

300

6

 

4,7

Bồi dưỡng chính trị hè

11

3300

1

3

920

1

 

4,8

Bồi dưỡng chuyên đề công tác phụ nữ: Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh (vận động phụ nữ xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc; Vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế; xây dựng tổ chức hội vững mạnh)

3

810

1

2

540

1

 

5

Quận ủy Thanh Xuân

19

4004

 

12

2252

 

 

5,1

Bồi dưỡng công tác tổ chức xây dựng Đảng: công tác quản lý đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ Đảng,...

2

500

1

1

250

1

 

5,2

Bồi dưỡng kỹ năng công tác dân vận (vận động nhân dân trong công tác giải phóng mặt bằng, thu thuế,...)

1

242

1

1

242

0,5

 

5,3

Bồi dưỡng báo cáo viên hàng tháng

12

2400

1

8

1400

1

 

5,4

Chuyên đề chung khối Đoàn thể: Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2021 của quận và trọng tâm công tác của MTTQ, các tổ chức CT-XH quận

1

150

1

0

0

0

 

5,5

Ủy ban MTTQ: Tập huấn công tác MTTQ năm 2021

1

212

1

1

110

1

 

5,6

Bồi dưỡng lý luận chính trị hè cho CB quản lý giáo dục

2

500

2

1

250

1

 

6

Thị ủy Sơn Tây

6

1150

 

3

600

 

 

6,1

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận (xây dựng dân vận của hệ thng chính trị tại cơ sở)

1

250

1

0

0

0

 

6,2

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn phòng (phần mềm xử lý văn bản dành cho cấp ủy và cán bộ văn phòng cấp ủy)

1

100

1

0

0

0

 

6,3

Bồi dưỡng báo cáo viên các quý (cập nhật kiến thức lý luận chính trị, xử lý thông tin cho đội ngũ báo cáo viên trong tình hình mới)

4

800

1

3

600

1

 

7

Huyện ủy Quốc Oai

6

877

 

0

0

 

 

7,1

Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ bí thư chi bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo cho các đồng chí bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố

3

285

3

0

0

0

 

7,2

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn phòng cấp ủy (công tác thông tin, tổng hợp)

1

152

1

0

0

0

 

7,3

Ủy ban MTTQ: Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, vận động, huy động nguồn lực an sinh xã hội của cán bộ Mặt trận

1

240

1

0

0

0

 

7,4

Đoàn Thanh niên: Tập huấn kiến thức, kỹ năng tổ chức các hoạt động của Đoàn

1

200

1

0

0

0

 

8

Huyện ủy Thanh Oai

9

1080

 

4

420

 

 

8,1

Công tác phục vụ văn phòng cấp ủy:

Bồi dưỡng nghiệp vụ lễ tân cho cán bộ văn phòng cấp ủy.

1

90

2

0

0

0

 

8,2

Bồi dưỡng báo cáo viên:

Tập huấn, Bồi dưỡng một số nội dung công tác tuyên truyền quý I, II, III, IV/2021

4

240

1

2

120

1

 

8,3

Hội LHPN: bồi dưỡng nâng cao chất lượng công tác giám sát và phản biện xã hội trong các cấp Hội Phụ nữ

1

300

2

0

0

0

 

8,4

Bồi dưỡng chuyên đề "Tư tưởng Hồ Chí Minh"

3

450

3

2

300

3

 

9

Huyện ủy Thanh Trì

41

5915

 

22

3657

 

 

9,1

Hội Nông dân: Nghiệp vụ công tác Hội, công tác quản lý vốn vay

2

302

1

1

180

1

 

9,2

Đoàn Thanh niên: Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đoàn, hội và phong trào thanh, thiếu nhi; tập huấn công tác đội

3

432

2

2

350

2

 

9,3

Công đoàn: BD nghiệp vụ công tác công đoàn, nghiệp vụ công tác thanh tra nhân dân

2

706

2

1

350

2

 

9,4

Bồi dưỡng Chuyên đề Học tập Chỉ thị, Nghị quyết TW, TP, Huyện

3

230

1

0

0

0

 

9,5

Bồi dưỡng Chuyên đề do BTGTW biên soạn

6

900

1

3

450

1

 

9,6

Bồi dưỡng nhận thức về Đảng

3

325

5

2

302

5

 

9,7

Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đng viên mới

3

130

9

2

239

9

 

9,8

Bồi dưỡng Báo cáo viên

12

2400

1

8

1486

1

 

9,9

Bồi dưỡng giáo dục lý luận chính trị hè

4

300

1

2

200

1

 

9,10

Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng An ninh - Đối tượng 3

1

20

12

0

0

0

 

9,11

Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng An ninh - Đối tượng 4

2

170

4

1

100

4

 

 

BM-04/ĐTBD

BIỂU ĐIỀU CHỈNH CHI TIẾT CHỈ TIÊU CÁC LỚP ĐÀO TẠO TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ; BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN VÀ CHUYÊN VIÊN CHÍNH CỦA TRƯỜNG ĐÀO TẠO CÁN BỘ LÊ HỒNG PHONG ĐƯỢC GIAO NĂM 2021 THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1517/QĐ-UBND, NGÀY 01/4/2021 CỦA UBND THÀNH PHỐ

(Kèm theo Quyết định số 4275/QĐ-UBND ngày 28/9/2021 của UBND thành phố Hà Nội)

STT

Nội dung đào tạo, bồi dưỡng

Đối tượng

Số lớp

Tổng số học viên

Cán bộ, công chức

Viên chức

Khác

CB, CC lãnh đạo quản lý cấp trưng, phó cơ quan, đơn vị

CB, CC lãnh đạo qun lý cấp trưởng phòng, ban

CB, CC trong nguồn quy hoạch chức danh LĐ, QL cấp trưởng phòng, ban

Công chức ở các ngạch

Cán bộ, công chức cấp xã

Người hoạt động không chuyên trách ở xã

Viên chức quản lý

Viên chức hành chính

Viên chức chuyên môn

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

 

TRƯỜNG ĐÀO TẠO CÁN BỘ LÊ HỒNG PHONG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Các lớp Trung cấp LLCT mở năm 2021

-

7

125

220

202

323

90

37

704

102

23

1.810

1

Các lớp Trung cấp LLCT mở 2021 tại Trường ĐTCB Lê Hồng Phong

 

 

82

13

15

7

49

2

13

29

3

210

2

Các lớp Trung cấp LLCT - HC mở tại các quận, huyện, thị xã: Ba Đình, Cầu Giấy, Đống Đa, Hà Đông, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Ba Vì, Chương Mỹ, Đông Anh, Gia Lâm, Mê Linh, Phú Xuyên, Sóc Sơn, Thạch Thất, Thanh Trì, Thường Tín, Ứng Hòa

0

7

42

200

167

195

38

30

628

53

17

1.360

2.1

Quận ủy Ba Đình

 

 

 

11

13

2

 

 

48

6

1

80

2.2

Quận ủy Cầu Giấy

 

 

 

16

12

6

2

 

44

 

1

80

2.3

Quận ủy Đống Đa

 

 

 

20

 

5

 

 

50

5

1

80

2.4

Quận ủy Hà Đông

 

3

5

9

13

 

1

 

43

 

1

80

2.5

Quận ủy Hai Bà Trưng

 

 

 

37

10

 

 

 

33

 

1

80

2.6

Quận ủy Hoàng Mai

 

2

3

7

16

2

 

 

50

 

1

80

2.7

Huyện ủy Ba Vì

 

 

 

14

9

 

7

3

46

1

1

80

2.8

Huyện ủy Chương Mỹ

 

 

 

17

9

 

 

 

54

 

1

80

2.9

Huyện ủy Đông Anh

 

 

15

5

15

15

 

 

25

5

1

80

2.10

Huyện ủy Gia Lâm

 

 

 

10

13

17

 

5

35

 

1

80

2.11

Huyện ủy Mê Linh

 

 

5

15

5

20

 

5

20

10

1

80

2.12

Huyện ủy Phú Xuyên

 

 

 

10

15

10

 

5

35

5

1

80

2.13

Huyện ủy Sóc Sơn

 

 

 

14

 

26

 

6

25

9

1

80

2.14

Huyện ủy Thạch Thất

 

 

 

 

 

50

 

 

30

 

1

80

2.15

Huyện ủy Thanh Trì

 

1

4

5

14

 

10

 

36

10

1

80

2.16

Huyện ủy Thường Tín

 

 

 

10

5

42

 

5

16

2

1

80

2.17

Huyện ủy Ứng Hòa

 

1

10

 

18

 

12

1

38

 

1

80

3

Lớp Trung cấp LLCT hệ B mở 2021 tại các quận, huyện, thị xã: Thanh Oai, Gia Lâm, Phú Xuyên (kinh phí của đơn vị)

0

0

1

7

20

121

3

5

63

20

3

240

3.1

Huyện ủy Thanh Oai (kinh phí của đơn vị)

 

 

1

1

5

44

3

 

26

 

1

80

3.2

Huyện ủy Gia Lâm (kinh phí của đơn vị)

 

 

 

6

15

17

 

5

37

 

1

80

3.3

Huyện ủy Phú Xuyên (kinh phí cửa đơn vị)

 

 

 

 

 

60

 

 

 

20

1

80

II

Các lớp BD ngạch CV, CVC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Bồi dưỡng ngạch chuyên viên

 

5

 

65

30

 

 

 

 

 

1

100

2

Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính

 

30

30

20

20

 

 

 

 

 

1

100

 

BM-05/ĐTBD

BIỂU ĐIỀU CHỈNH CHỈ TIÊU CÁC LỚP ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2021 THEO QUYẾT ĐỊNH 5685/QĐ-UBND NGÀY 28/12/2020 CỦA UBND THÀNH PHỐ

(Kèm theo Quyết định số 4275/QĐ-UBND ngày 28/9/2021 của UBND thành phố Hà Nội)

STT

Cơ quan, đơn vị/Nội dung đào tạo, bồi dưỡng

Theo Quyết định số 5685/QĐ-UBND và Quyết định số 3026/QĐ-UBND

Sau điều chỉnh

Số lớp

Tổng số học viên (lượt người)

Thời gian bồi dưỡng (ngày lớp)

Kính phí (triệu đồng)

Số lớp

Tổng số học viên (lượt người)

Thời gian bồi dưỡng (ngày lớp)

Kinh phí (triệu đồng)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

Tổng số

668

42.339

 

69.130

272

12.366

 

15.478

A

Đào tạo, bồi dưỡng theo Đề án, Kế hoạch

8

290

 

17.612

0

0

 

0

I.1

Sở Nội vụ

8

290

 

17.612

0

0

 

0

1

Bồi dưỡng Tiếng Anh bậc 3 trở lên theo Quyết định 1659/QĐ-TTg ngày 19/11/2019 về Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019-2030

5

200

75

13.018

 

 

 

 

2

Tiếng Anh chuyên ngành (Lĩnh vực quảnphát triển đô thị - Thành phố thông minh ...) Quyết định 1659/QĐ-TTg ngày 19/11/2019 về Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019-2030

3

90

50

4.594

 

 

 

 

B

Đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên

660

42.049

 

51.518

272

12.366

 

15.478

I.1

Sở Nội vụ

93

8.922

 

40.465

46

4.657

 

9.637

A

Các lớp đào tạo, bồi dưỡng ở trong nước

87

8.787

 

23.807

46

4.657

 

9.637

1

Bồi dưỡng kiến thức về văn hóa công vụ cho CBCC Thành phố

13

1.370

5

1.655

6

642

5

776

2

Bi dưỡng phương pháp sư phạm cho CBCCVC tham gia giảng dạy các lớp bồi dưỡng CBCC của Thành phố (giảng viên thỉnh giảng)

4

200

5

344

 

 

 

 

3

Bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

10

1.200

6

1.520

 

 

 

 

4

Bồi dưỡng kiến thức tổ chức quản lý theo mô hình chính quyền đô thị

5

500

14

6.112

5

524

14

1.344

5

Bồi dưỡng chuyên sâu về quản lý đô thị thông minh (giai đoạn trong nước)

2

200

9

556

1

110

9

310

6

Bồi dưỡng công chức Văn phòng - Thống

4

400

5

720

4

400

5

439

7

Bồi dưỡng công chức Văn hóa - Xã hội

8

775

5

1.395

7

630

5

716

8

Bồi dưỡng công chức Địa chính - Xây dựng

2

175

5

 

2

175

5

254

9

Bồi dưỡng công chức Tài chính - Kế toán

1

111

5

 

1

111

5

178

10

Bồi dưỡng công chức Tư pháp - Hộ tịch

2

203

5

 

2

203

5

263

11

Tập huấn nghiệp vụ công tác tôn giáo cho công chức chuyên trách công tác tôn giáo

1

200

2

22

1

200

2

62

12

Bi dưỡng nâng cao năng lực quản lý, phát triển của công chức, viên chức; lãnh đạo quản lý các Ban quản lý dự án

2

200

10

566

1

62

10

156

13

Bồi dưỡng tiêu chuẩn ngạch chuyên viên chính và tương đương

3

200

30

520

3

300

30

1.147

14

Bồi dưỡng tiêu chuẩn ngạch chuyên viên và tương đương

5

350

40

875

5

500

40

1.250

15

Đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng

20

2.050

20

7.026

8

800

20

2.742

16

Bồi dưỡng tiêu chuẩn ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương

 

25

30

325

 

 

 

 

17

Đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp sở

1

100

15

770

 

 

 

 

18

Đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp huyện

1

70

15

681

 

 

 

 

19

Tập huấn kỹ năng xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

1

150

1

37

 

 

 

 

20

Tập huấn nghiệp vụ cho công chức ngành nội vụ

1

150

1

50

 

 

 

 

21

Bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý đối với trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương thành phố Hà Nội

1

158

27

633

 

 

 

 

B

Các lớp bồi dưỡng ngắn hạn tại nước ngoài (thực hiện theo Quyết định của UBND Thành phố)

6

135

 

16.658

 

 

 

 

1

Bồi dưỡng phương pháp quản lý, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ yêu cầu phát triển Thủ đô

1

23

12

3.445

 

 

 

 

2

Bồi dưỡng về định hướng phát triển đô thị và tăng trưởng xanh (giai đoạn nước ngoài)

1

20

12

1.898

 

 

 

 

3

Bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý đối với Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn thành phố Hà Nội

4

92

12

11.315

 

 

 

 

I.2

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

2

4

 

20

 

 

 

 

1

Bồi dưỡng chuyên gia đánh giá/chuyên gia đánh giá trưởng Hệ thống quản lý theo ISO 9001:2015

1

2

2

5

 

 

 

 

2

Bồi dưỡng chuyên gia đánh giá/chuyên gia đánh giá trưởng Hệ thống quản lý theo ISO 9001:2015

1

2

5

15

 

 

 

 

I.4

Sở Thông tin và Truyền thông

257

8.717

 

7.049

175

5.750

 

5.102

A

Các lớp bồi dưỡng công chức

133

5.017

 

2.724

91

3.230

 

2.093

1

Lĩnh vực Công nghệ thông tin

104

3.100

 

2.326

76

2.270

 

1.863

1.1

Tập huấn, cập nhật kiến thức về chuyển đổi số, Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử, chính phủ số, Chính quyền số, Đô thị thông minh và an toàn thông tin mạng

67

2.010

1

833

47

1.410

1

617

1.2

Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT thông tin cơ bản (Theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014)

15

450

8

915

13

390

8

824

1.3

Bồi dưỡng kỹ năng số

21

630

3

547

15

450

3

391

1.4

Bồi dưỡng Chuẩn kỹ năng hệ thống mạng

1

10

5

31

1

20

5

31

2

Lĩnh vực Báo chí - Xuất bản - Truyền thông

29

1.917

 

398

15

960

 

230

2.1

Tập huấn Kỹ năng phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí

9

579

1

107

7

449

1

89

2.2

Tập huấn kiến thức cán bộ làm công tác thông tin cơ sở (cấp huyện, cấp xã) về ứng dụng CNTT trong hoạt động thông tin cơ sở, vận hành hệ thống đài truyền thanh và bảng tin điện tử công cộng kết nối với hệ thống nguồn của Bộ TTTT.

10

699

1

122

 

 

 

 

2.3

Tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng viết, biên tập và phát thanh cho người làm truyền thanh cơ sở

10

639

1

169

8

511

1

141

B

Các lớp bồi dưỡng viên chức

124

3.700

 

4.325

84

2.520

 

3.009

1

Lĩnh vực Công nghệ thông tin

124

3.700

 

4.325

84

2520

 

3.009

1.1

Tập huấn, cập nhật kiến thức về chuyển đổi số, Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử, chính phủ số, Chính quyền số, Đô thị thông minh và an toàn thông tin mạng

66

1.980

1

705

46

1.380

1

505

1.2

Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT thông tin cơ bản (Theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014)

55

1.650

8

3.529

38

1.140

8

2.504

1.3

Bồi dưỡng Chuẩn kỹ năng hệ thống mạng”

1

30

5

31

 

 

 

 

1.4

Bồi dưỡng Chuẩn kỹ năng An toàn thông tin”

2

40

5

60

 

 

 

 

1.5

Sở Y tế

182

7.704

 

782

25

360

 

53

 

Hoạt động bảo vệ sức khỏe tâm thần cộng đồng và trẻ em của Bệnh viện Tâm thần Hà Nội

182

7.704

19

782

25

360

5

53

1

Lớp tập huấn bảo vệ sức khỏe tâm thần cộng đồngtrẻ em tại xã, phường

93

6.069

1

495

 

 

 

 

2

Lớp tập huấn tại 05 trung tâm cai nghiện ma túy

3

120

1

22

 

 

 

 

3

Lớp tập huấn bảo vệ sức khỏe tâm thần cộng đồng và trẻ em tại Bệnh viện tâm thần Hà Nội (đào tạo cho các điều dưỡng màng lưới của 30 TTYT)

1

35

6

26

 

 

 

 

4.

Lớp tập huấn bảo vệ sức khỏe tâm thần cộng đồng và trẻ em tại Bệnh viện tâm thần Hà Nội (đào tạo cho các YBS màng lưới của 30 TTYT)

1

40

8

35

1

40

3

15

5

Lớp tập huấn bảo vệ sức khỏe tâm thần cộng đồng trẻ em tại Bệnh viện Tâm thần Hà Nội (Câu lạc bộ trẻ tự kỷ và rối loạn ngôn ngữ)

12

240

1

72

 

 

 

 

6

Lớp tập huấn bảo vệ sức khỏe tâm thần cộng đồng và trẻ em tại Bệnh viện Tâm thần Hà Nội (Câu lạc bộ bệnh nhân lạm dụng chất)

48

720

1

82

16

240

1

27

7

Lớp tập huấn bảo vệ sức khỏe tâm thần cộng đồng và trẻ em tại Bệnh viện tâm thần Hà Nội (Câu lạc bộ bệnh nhân trầm cảm)

24

480

1

50

8

80

1

11

II.1

Quận Bắc Từ Liêm

4

463

 

23

0

0

 

0

1

Lớp tập huấn bồi dưỡng các văn bản quản lý ATTP cho Ban chỉ đạo An toàn thực phẩm năm 2021

1

159

1

4

 

 

 

 

2

Tập huấn nghiệp vụ về kiểm tra, rà soát văn bản QPPL

1

58

1

7

 

 

 

 

3

Tập huấn nghiệp vụ về hòa giải cơ sở

1

94

1

8

 

 

 

 

4

Tập huấn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ

1

152

1

4

 

 

 

 

II.2

Quận Đống Đa

19

5.631

 

490

 

 

 

 

1

Tập huấn chính sách ưu đãi người có công

1

400

1

55

 

 

 

 

2

Tập huấn công tác phòng chống tệ nạn xã hội

2

539

1

80

 

 

 

 

3

Tập huấn công tác trẻ em và bình đẳng giới

2

580

1

80

 

 

 

 

4

Tập huấn giao dự toán năm 2022 và giai đoạn 2022 - 2025

1

299

1

16

 

 

 

 

5

Tập huấn khóa sổ và quyết toán cuối năm

1

299

1

16

 

 

 

 

6

Tập huấn phần mềm tài sản MISA

1

164

1

7

 

 

 

 

7

Tập huấn công tác trường học an toàn, hạnh phúc xây dựng phòng Giáo dục hạnh phúc.

5

1.500

1

70

 

 

 

 

8

Tập huấn Kỹ năng ứng xử trong công tác truyền thông của các nhà trường.

5

1.500

1

70

 

 

 

 

9

Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh đối tượng 4

1

350

4

96

 

 

 

 

II.3

Quận Hà Đông

32

3.989

 

366

13

899

 

109

1

Tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ y tế học đường

2

256

2

23

2

128

2

13

2

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác cho Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng các trường học trên địa bàn quận

2

321

4

28

4

321

4

39

3

Tập huấn nghiệp vụ cho viên chức Khối Mầm non

10

1.229

2

113

 

 

 

 

4

Tập huấn nghiệp vụ cho viên chức Khối Tiểu học

10

1.208

2

112

 

 

 

 

5

Tập huấn nghiệp vụ cho viên chức Khối THCS

8

975

2

90

 

 

 

 

6

Tập huấn nghiệp vụ cho viên chức giáo dục

0

0

0

0

7

450

2

57

II.4

Quận Long Biên

6

1.251

 

198

2

510

 

55

1

Tập huấn nghiệp vụ, kiến thức về chính sách phát triển kinh tế

1

54

1

7

 

 

 

 

2

Tập huấn các môn thể thao cho câu lạc bộ sức khỏe ngoài trời

1

200

1

29

 

 

 

 

3

Tập huấn thể thao hè cho hướng dẫn viên thể thao các phường năm 2021

1

150

1

23

 

 

 

 

4

Tập huấn luật và công tác trọng tài môn bóng chuyền hơi

1

200

1

29

 

 

 

 

5

Tập huấn các chế độ chính sách mới trong công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em

1

447

1

55

 

 

 

 

6

Tập huấn chính sách mới trong công tác cai nghiện, công tác phòng chống tệ nạn xã hội

1

200

1

55

 

 

 

 

7

Tập huấn Pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng 2020, hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2021.

0

0

0

0

1

255

1

25

8

Tập huấn Nghị định 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ về công tác bảo trợ xã hội có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2021

0

0

0

0

1

255

1

30

II.5

Thị xã Sơn Tây

1

112

 

10

0

0

 

0

1

Tập huấn công tác văn thư - lưu trữ

1

112

1

10

 

 

 

 

II.6

Huyện Đan Phượng

35

4.124

 

461

0

0

 

0

1

Tập huấn nghiệp vụ công tác quản lý nhà nước về Văn thư lưu trữ năm 2021 khối hành chính, cán bộ công chức UBND các , thị trấn

1

74

1

9

 

 

 

 

2

Tập huấn nghiệp vụ cho trưởng thôn cụm dân , tổ dân phố.

1

170

1

25

 

 

 

 

3

Tập huấn Công tác quản lý di tích và lễ hội

1

230

2

31

 

 

 

 

4

Tập huấn về hoạt động dịch vụ văn hóa

1

237

1

32

 

 

 

 

5

Tập huấn chuyên đề công tác quản lý, xử lý vi phạm đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành

1

68

1

8

 

 

 

 

6

Tập huấn Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn thi hành

1

50

1

7

 

 

 

 

7

Tập huấn chuyên đề công tác lập Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, cập nhật các văn bản hướng dẫn thi hành

1

50

1

7

 

 

 

 

8

Tập huấn về xử vi phạm hành chính

1

160

1

15

 

 

 

 

9

Tập huấn Luật mới ban hành có hiệu lực năm 2021

1

180

1

17

 

 

 

 

10

Tập huấn các văn bản mới lĩnh vực xây dựng

1

100

1

11

 

 

 

 

11

Tập huấn nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước lĩnh vực Giao thông vận tải cho CBCC huyện, xã, thị trấn.

1

100

1

11

 

 

 

 

12

Tập huấn nâng cao chất lượng công tác quản lý, bảo trì công trình giao thông cho CBCC huyện, xã, thị trấn.

1

80

1

9

 

 

 

 

13

Tập huấn nghiệp vụ công tác quản lý nhà nước về văn thư lưu trữ năm 2021 khối đơn vị sự nghiệp

1

112

1

11

 

 

 

 

14

Tập huấn phương pháp cứu hộ, cứu đuối nước

2

107

4

21

 

 

 

 

15

Tập huấn Phương pháp tổ chức hoạt động Nhà văn hóa, thôn, cụm dân cư, tổ dân phố

1

156

1

14

 

 

 

 

16

Tập huấn MC cho thanh thiếu niên sinh hoạt tại Nhà văn hóa, thôn, cụm dân cư, tổ dân phố, các CLB tại Trung tâm VHTT&TT

1

156

1

14

 

 

 

 

17

Tập huấn phương pháp viết và biên tập tin bài, xây dựng chương trình phát thanh

1

34

2

6

 

 

 

 

18

Tập huấn kỹ thuật thu in, truyền dẫn phát sóng, phát thanh

1

34

1

4

 

 

 

 

19

Tập huấn phương pháp viết và biên tập tin, bài báo điện tử cho đội ngũ biên tập viên, cộng tác viên

1

78

1

9

 

 

 

 

20

Tập huấn nâng cao chất lượng quay phim, dựng phim (kỹ thuật truyền hình) cho đội ngũ phóng viên Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao

1

18

3

3

 

 

 

 

21

Bồi dưỡng công tác quản trị trường học cho đội ngũ cán bộ quản lý của nhà trường

2

125

3

25

 

 

 

 

22

Tập huấn Chuyên đề về xây dựng trường học hạnh phúc cho đội ngũ CBQL và 3V

12

1.805

1

172

 

 

 

 

II.7

Huyện Hoài Đức

7

667

 

54

0

0

 

0

1

Tập huấn công tác quản lý trật tự xây dựng và quản lý chất lượng công trình

1

133

1

12

 

 

 

 

2

Tập huấn nghiệp vụ công tác Quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2021

1

90

1

6

 

 

 

 

3

Tập huấn công tác Cải cách hành chính

1

70

1

5

 

 

 

 

4

Tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua khen thưởng

1

138

1

7

 

 

 

 

5

Tập huấn nghiệp vụ chuyên môn về Chế độ kế toán HCSN

1

106

1

10

 

 

 

 

6

Tập huấn nghiệp vụ chuyên môn về Chế độ kế toán ngân sách , thị trấn.

1

40

1

8

 

 

 

 

7

Tập huấn công tác xây dựng mô hình quản lý, quản trị theo hướng tự chủ, mô hình trường lớp hạnh phúc

1

90

1

6

 

 

 

 

III.1

Trường Cao đẳng Nghề Công nghệ cao Hà Nội

7

104

 

510

6

20

 

180

1

Bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng giảng dạy trực tuyến cho giáo viên dạy nghề

1

40

10

 

 

 

 

 

2

Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng nghề tự động hóa

1

20

15

 

 

 

 

 

3

Bồi dưỡng kỹ năng lập trình máy tính sử dụng công nghệ AI

1

10

10

 

 

 

 

 

4

Bồi dưỡng kỹ năng nghề Cắt gọt kim loại

1

10

15

 

 

 

 

 

5

Bồi dưỡng kỹ năng thực hành Robot Hàn tự động

1

8

10

 

 

 

 

 

6

Bồi dưỡng kỹ năng sửa chữa ô tô hybrid

1

10

10

 

 

 

 

 

7

Bồi dưỡng kỹ năng sử dụng các phần mềm thiết kế 2D, 3D, video

1

6

10

 

 

 

 

 

8

Đào tạo, bồi dưỡng nâng cập nhật CNTT và ứng dụng công nghệ số trong hoạt động quản lý và đào tạo

0

0

0

 

6

20

3

180

III.2

Trường Cao đẳng Nghề Việt Nam - Hàn Quốc

3

42

 

356

0

0

 

0

1

Bồi dưỡng lập trình mạng truyền thông công nghiệp

1

10

15

126

 

 

 

 

3

Bồi dưỡng Kỹ thuật lập trình CAD/CAM/CNC

1

10

15

120

 

 

 

 

6

Bồi dưỡng ngoại ngữ Tiếng Hàn sơ cấp

1

22

24

110

 

 

 

 

III.3

Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây

3

129

 

223

1

30

 

167

1

Bồi dưỡng cấp chứng chỉ kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin Truyền thông

1

75

15

104

 

 

 

 

3

Tập huấn nâng cao kỹ năng quản lý đối với đội ngũ viên chức lãnh đạo đơn vị trực thuộc, lãnh đạo phòng và tương đương

1

24

2

14

 

 

 

 

4

Bồi dưỡng cấp chứng chỉ kỹ năng giáo dục đặc biệt

1

30

60

105

1

30

60

167

III.4

Trường Cao đẳng Thương Mại và Du lịch Nội

5

75

 

216

3

90

 

25

1

Tập huấn kiến thức nâng cao kỹ thuật chế biến món ăn chay và tráng miệng Á

2

30

5

111

 

 

 

 

2

Tập huấn kiến thức nghiệp vụ kế toán thực tế tại doanh nghiệp

1

15

5

35

 

 

 

 

3

Tập huấn nâng cao kỹ năng nghiệp vụ điều hành tour du lịch

2

30

5

70

 

 

 

 

4

Tổ chức lớp tập huấn đào tạo Microsoft teams & office 365

0

0

0

0

2

50

2

15

5

Tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ truyền thông

0

0

0

0

1

40

1

10

III.5

Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông

1

90

 

32

1

50

 

150

1

Tập huấn tổ chức đào tạo theo tín chỉ

1

90

5

32

 

 

 

 

2

Bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp nhà giáo hạng II

0

0

0

0

1

50

5

150

IV.1

Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội

3

25

 

263

0

0

 

0

1

Tập huấn bồi dưỡng về Hợp đồng FIDIC

2

9

2

135

 

 

 

 

2

Tập huấn, bồi dưỡng Quản lý dự án theo chuẩn quốc tế PMI

1

16

4

128

 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

BM-06/ĐTBD

 

BIỂU ĐIỀU CHỈNH TÊN LỚP ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG THEO QUYẾT ĐỊNH 5685/QĐ-UBND NGÀY 28/12/2020 CỦA UBND THÀNH PHỐ

(Kèm theo Quyết định số 4275/QĐ-UBND ngày 28/9/2021 của UBND thành phố Hà Nội)

STT

Tên đã giao tại Quyết định 5685/QĐ-UBND

Điều chỉnh thành tên lớp đào tạo bồi dưỡng

I

Sở Giáo dục và Đào tạo (tại biểu BM-02VC/ĐTBDTX)

1

Bồi dưỡng cho CBQL, GV cốt cán trường MN ứng dụng phương pháp STEM tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ trong trường MN

Bồi dưỡng cho CBQL, GV cốt cán trường MN ứng dụng phương pháp STEAM tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ trong trường MN

2

Tập huấn đổi mới sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn trường THPT thực hiện chương trình GDPT 2018 (Theo KH 41 của Bộ GD&ĐT)

Tập huấn đổi mới sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn trường THPT thực hiện chương trình GDPT 2018

II

Thị xã Sơn Tây (tại biểu BM-04CC/QH)

1

Bồi dưỡng công tác gia đình

Bồi dưỡng công tác nếp sống văn hóa và gia đình

III

Tại biểu BM-05VC/QH

1

Tại mục XIII: UBND huyện Thanh Trì

UBND huyện Ba

2

Tại mục XXV: UBND huyện Thạch Thất

UBND huyện Thanh Oai

 

BM-07/ĐTBD

BSUNG CHỈ TIÊU, KINH PHÍ ĐÀO TẠO, BI DƯỠNG THEO ĐỀ ÁN, DỰ ÁN, KẾ HOẠCH
VÀ CH
Ư
ƠNG TRÌNH MỤC TIÊU CỦA TRUNG ƯƠNG VÀ ĐỊA PHƯƠNG; BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số 4275/QĐ-UBND ngày 28/9/2021 của UBND thành phố Hà Nội)

Đơn vị tính: Lượt người

STT

NỘI DUNG ĐTBD

Cán bộ, công chức

Viên chức

Đi biểu HĐND

Người hoạt động không chuyên trách cấp xã

Đi tượng khác

Tổng số học viên (lượt người)

Thi gian ĐTBD (ngày)

Số lớp

Kinh phí (triệu đng)

Tổng số

Chia ra

Nghiệp vụ

Trong định mức

Khác

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

Tng s

0

26.333

0

1.690

25.475

53.498

 

857

13.537

11.946

1.591

0

A

Đào tạo, bồi dưỡng theo Đề án, Kế hoạch

0

111

0

1.690

22.645

24.446

 

360

9.727

8.136

1.591

0

I

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

111

0

0

19.645

19.756

 

260

8.136

8.136

0

0

1

Văn phòng Điều phi Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội

 

0

0

0

19.645

19.645

 

250

7.628

7.628

0

0

1.1

Tập hun, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới (Lớp tập huấn, bồi dưng cán bộ thôn, cụm dân cư)

 

 

 

 

11.845

11.845

1

120

4.550

4.550

 

 

1.2

Đào tạo, tập huấn nâng cao cht lượng nguồn lc thực hiện Chương trình OCOP (Lp Đào tạo, tập hun quản trị sản xuất - kinh doanh cho các nhà quản lý, tchức kinh tế (CEO), hộ sản xuất.... về Chương trình OCOP)

 

 

 

 

7.800

7.800

1

130

3.078

3.078

 

 

2

Trung tâm phân tích và Chng nhận chất tượng sản phẩm Nông nghiệp Hà Nội

 

111

0

0

0

111

 

10

508

508

0

0

2.1

Bồi dưỡng "Nhận thức chung về ISO/IEC 17021-1:2015 - Đánh giá sự phù hợp - Yêu cầu đối với tổ chức đánh giá và chứng nhận Hệ thống quản lý - Phần 1: các yêu cầu;

 

15

 

 

 

15

3

1

47

47

 

 

2.2

Bồi dưỡng "Nhận thức chung về ISO/IEC 17065:2013 - Đánh giá sự phù hợp - Yêu cầu đối với tổ chức đánh giá và chứng nhận sản phẩm, quá trình và dịch vụ;

 

10

 

 

 

10

3

1

32

32

 

 

2.3

Bồi dưỡng Chuyên gia đánh giá VietGAP Thủy sản

 

6

 

 

 

6

5

1

31

31

 

 

2.4

Bồi dưỡng "Quy trình đánh giá Hợp quy thức ăn chăn ni"

 

10

 

 

 

10

3

1

42

42

 

 

2.5

Bồi dưỡng "Nhận thức chung về Thực hành nông nghiệp tốt toàn cầu - GLOBAL GAP"

 

10

 

 

 

10

3

1

60

60

 

 

2.6

Xác định hàm lượng Vitamin A- phương pháp sắc ký lỏng hiệu nâng cao trên nền mẫu thức ăn chăn nuôi

 

12

 

 

 

12

3

1

52

52

 

 

2.7

Xác định hàm lượng VitaminD3 (Cholecalciferol) - phương pháp sắc ký trên nền mẫu Thực phẩm

 

12

 

 

 

12

3

1

48

48

 

 

2.8

Phương pháp xác định hàm lượng Axit Amin trên nền mẫu thức ăn chăn nuôi

 

12

 

 

 

12

3

1

91

91

 

 

2.9

Định lượng nấm men có lợi (saccharomyces serevisiae) trên nền mẫu thức ăn chăn nuôi, phụ gia thức ăn chăn nuôi

 

12

 

 

 

12

3

1

57

57

 

 

2.10

Định lượng Bacillus spp trên nền mẫu thức ăn chăn nuôi, phụ gia thức ăn chăn nuôi

 

12

 

 

 

12

3

1

48

48

 

 

II

SY tế

0

0

0

1.690

3.000

4.690

0

100

1.591

0

1.591

0

1

Kế hoạch phát triển thể lực tầm vóc người Hà Nội của Chi cc Dân số KHH gia đình

0

0

0

1.200

1.200

2.400

 

60

876

0

876

0

1.1

Tập huấn kiến thức, thực hành dinh dưỡng phát triển thlực, tầm vóc trẻ em, thanh thiếu niên cho cng tác viên

 

 

 

1.200

 

1.200

2

30

438

 

438

 

1.2

Tập huấn kiến thức, thực hành dinh dưỡng phát trin thlực, tầm vóc trẻ em, thanh thiếu niên cho cha mhọc sinh

 

 

 

 

1.200

1.200

2

30

438

 

438

 

2

Kế hoạch chăm sóc sức khỏe người cao tuổi của Chi cục Dân số KHH gia đình

0

0

0

490

1.800

2.290

 

40

715

0

715

0

2.1

Tập huấn nâng cao năng lực cho CTV dân svề kiến thức chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

 

 

 

490

 

490

2

10

170

 

170

 

2.2

Tập huấn nâng cao năng lực cho hội viên Hội Người cao tuổi kiến thức chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

 

 

 

 

1.800

1.800

2

30

545

 

545

 

B

Đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên

0

26.222

0

0

2.830

29.052

 

497

3.810

3.810

0

0

 

SY tế

0

26.222

0

0

2.830

29.052

 

497

3.810

3.810

0

0

a

Các lớp bổ sung của Hoạt động Chuyên khoa đầu ngành

 

25.697

0

0

2.800

28.497

 

455

3.237

3.237

0

0

1

Chương trình Hoạt động Y tế học đường của bệnh viện Việt Nam - Cu Ba

 

440

0

0

0

440

6

8

187

187

 

 

1.1

Tập huấn kiến thức nha học đường cho cán bộ Y tế

 

220

 

 

 

220

3

4

93

93

 

 

1.2

Tập huấn nâng cao kiến thức phòng chống các bệnh về nha học đường cho giáo viên nhà trường

 

220

 

 

 

220

3

4

94

94

 

 

2

Chương trình Hoạt động Y tế học đường của bệnh viện Mắt Hà Nội

 

660

0

0

0

660

6

12

280

280

 

 

2.1

Tập huấn nâng cao kiến thức các bệnh về mắt học đường cho cán bộ Y tế các Q/H/TX

 

110

 

 

 

110

3

2

47

47

 

 

2.2

Tập hun nâng cao kiến thức phòng chống các bệnh về mắt học đường cho CB YT, giáo viên nhà trường

 

550

 

 

 

550

3

10

233

233

 

 

3

Chương trình Hoạt động Y tế học đường của bệnh viện Mắt Hà Đông

 

660

0

0

0

660

6

12

280

280

 

 

3.1

Tập huấn nâng cao kiến thức các bệnh về mt học đường cho cán bộ Y tế các Q/H/TX

 

110

 

 

 

110

3

2

47

47

 

 

3.2

Tập huấn nâng cao kiến thức phòng chống các bệnh về mắt học đường cho CBYT, giáo viên nhà trường

 

550

 

 

 

550

3

10

233

233

 

 

4

Chương trình Hoạt động Y tế học đường của bệnh viện Xanh Pôn

 

495

0

0

0

495

3

9

210

210

 

 

4.1

Tập huấn nâng cao kiến thức sơ cấp cứu thường gặp trong trường học cho cán bộ Y tế trường học

 

495

 

 

 

495

3

9

210

210

 

 

5

Chuyên khoa đầu ngành Da liễu ca Bệnh viện Da liu Hà Nội

 

840

0

0

0

840

 

14

65

65

 

 

5.1

Tập huấn kiến thức về bệnh da liễu tại TTYT quận/huyện

 

840

 

 

 

840

1

14

65

65

 

 

6

Chuyên khoa đầu ngành Truyền nhiễm của Bệnh viện đa khoa Đống Đa

 

560

0

0

0

560

 

7

65

65

 

 

6.1

Tập huấn Chẩn đoán và điều trị một số bệnh nhiễm khuẩn do nấm

 

80

 

 

 

80

1

1

9

9

 

 

6.2

Tập huấn Chẩn đoán và điều trị bệnh do ký sinh trùng

 

80

 

 

 

80

1

1

9

9

 

 

63

Tập huấn Chẩn đoán và điều trị bệnh Tay chân miệng

 

80

 

 

 

80

1

1

9

9

 

 

6.4

Tập huấn Cập nhật chẩn đoán và điều trị bệnh Covid 19

 

80

 

 

 

80

1

1

10

10

 

 

6.5

Tập huấn Chẩn đoán và điều trbệnh sốt xuất huyết Dengue

 

80

 

 

 

80

1

1

9

9

 

 

6.6

Tập huấn Cập nhật chẩn đoán và điều trị bệnh viêm gan vi rút B mạn tính

 

80

 

 

 

80

1

1

9

9

 

 

6.7

Tập huấn Chẩn đoán và điều trị một số bệnh truyền nhiễm mùa hè

 

80

 

 

 

80

1

1

10

10

 

 

7

Chuyên khoa đầu ngành Lão khoa của Bệnh viện đa khoa Đống Đa

 

560

0

0

0

560

 

7

65

65

 

 

7.1

Tập huấn Hướng dẫn và chẩn đoán điều trị Alzheimer

 

80

 

 

 

80

1

1

9

9

 

 

7.2

Tập huấn: Tiếp cận, xử trí biến chứng bàn chân ở bệnh nhân đái tháo đường.

 

80

 

 

 

80

1

1

10

10

 

 

7.3

Tập huấn: Cập nhật chẩn đoán và điều trị bệnh tim. Tập huấn: thiếu máu cc b mãn tính.

 

80

 

 

 

80

1

1

9

9

 

 

7.4

Tập huấn: Chẩn đoán và điều trị chóng mặt.

 

80

 

 

 

80

1

1

9

9

 

 

7.5

Tập huấn: Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị Parkinson.

 

80

 

 

 

80

1

1

10

10

 

 

7.6

Tập huấn: Cập nhật chẩn đoán, điều trị đái tháo đường ở bệnh nhân lão khoa.

 

80

 

 

 

80

1

1

9

9

 

 

7.7

Tập huấn: Dự phòng và điều trị loét tỳ đè ở bệnh nhân lão khoa.

 

80

 

 

 

80

1

1

9

9

 

 

8

Chuyên khoa đầu ngành Quản lý chất lượng Bệnh viện của Bệnh vin đa khoa Đức Giang

 

1.200

0

0

0

1.200

 

8

122

122

 

 

8.1

Tập huấn lập kế hoạch cải tiến chất lượng bệnh viện và xây dựng chschất lượng

 

150

 

 

 

150

2

1

15

15

 

 

8.2

Tập huấn phân tích dữ liệu trong cải tiến, sử dụng các công cụ đo lường, giám sát, đánh giá tiến độ

 

150

 

 

 

150

2

1

15

15

 

 

8.3

Tập huấn triển khai thí điểm và nhân rộng các hoạt động cải tiến

 

150

 

 

 

150

2

1

15

15

 

 

8.4

Tập huấn xác định chính xác người bệnh và xây dựng nội dung bắt chéo phù hợp

 

150

 

 

 

150

2

1

15

15

 

 

8.5

Tập huấn an toàn sử dụng thuốc, an toàn phẫu thuật và gây mê

 

150

 

 

 

150

2

1

16

16

 

 

8.6

Tập huấn công cụ giao tiếp nghề nghiệp (SBAR, I PASS the BATON, CUSP, SHARE)

 

150

 

 

 

150

2

1

15

15

 

 

8.7

Tập huấn thiết lập hệ thống quản lý, phân tích nguyên nhân gốc và can thiệp

 

150

 

 

 

150

2

1

16

16

 

 

8.8

Tập huấn an toàn y tế về nhân tcon người

 

150

 

 

 

150

2

1

15

15

 

 

9

Chuyên khoa đầu ngành phụ sản của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội

 

1.660

0

0

0

1.660

 

24

148

148

 

 

9.1

Tập huấn cập nhật kiến thức Sn - Phụ khoa

 

600

 

 

 

600

1

5

35

35

 

 

9.2

Tập huấn cập nhập kiến thức về Chăm sóc sức khỏe phụ nữ thời kỳ mang thai, quản lý thai nghén.

 

180

 

 

 

180

2

3

22

22

 

 

9.3

Tập huấn, đào tạo kiến thức tại tuyến.

 

240

 

 

 

240

1

4

22

22

 

 

9.4

Tập hun, đào tạo kiến thức về Sàng lọc phát hiện sớm ung thư vú, cổ tử cung

 

240

 

 

 

240

2

4

29

29

 

 

9.5

Tập huấn, đào tạo kiến thức tại tuyến về chăm sóc SKSS thời kỳ TMK, mãn kinh.

 

240

 

 

 

240

1

4

22

22

 

 

9.6

Tập huấn nâng cao kiến thức Sản khoa

 

160

 

 

 

160

2

4

18

18

 

 

10

Chuyên khoa đầu ngành Thn học - Lọc máu của Bệnh viện Thn Hà Ni

 

1.300

0

0

0

1.300

 

21

97

97

 

0

10.1

Tập huấn nâng cao nghiệp vụ chuyên môn lĩnh vực thận học-lọc máu

 

1.200

 

 

 

1.200

1

20

83

83

 

0

10.2

Tập huấn chuyên đề thận học - Lọc máu (Nội - Ngoại khoa và Nam học)

 

100

 

 

 

100

1

1

14

14

 

 

11

Chuyên khoa đầu ngành mt của Bnh viện Mắt Hà Nội

 

150

0

0

0

150

 

3

22

22

0

 

11.1

Tập huấn khám và xử trí một số bệnh cấp cứu mắt

 

150

 

 

 

150

2

3

22

22

 

 

12

Chuyên khoa đầu ngành Phục hồi chức năng của Bệnh viện Phục hồi chức năng

 

870

0

0

0

870

 

13

91

91

 

 

12.1

Tập huấn Phục hồi chức năng các thương tật thứ cấp cho bệnh nhân chấn thương cột sống

 

90

 

 

 

90

1

1

8

8

 

 

12.2

Tập huấn Liệu pháp Oxy cao áp trong đột quNhồi máu não

 

90

 

 

 

90

1

1

9

9

 

 

12.3

Tập huấn Phục hồi chức năng rối loạn nuốt ở người bệnh sau Tai biến mch máu não

 

90

 

 

 

90

1

1

8

8

 

 

12.4

Tập huấn Phục hồi chức năng bàng quang

 

90

 

 

 

90

1

1

9

9

 

 

12.5

Tập huấn Phục hồi chức năng hô hấp

 

90

 

 

 

90

1

1

8

8

 

 

12.6

Tập huấn Phục hồi chức năng tim mạch

 

90

 

 

 

90

1

1

8

8

 

 

12.7

Tập huấn Điện cơ trong chẩn đoán chăm sóc phục hồi chức năng

 

90

 

 

 

90

1

1

9

9

 

 

12.8

Tập huấn Phục hồi chức năng bệnh nhân thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng

 

90

 

 

 

90

1

1

8

8

 

 

12.9

Tập huấn Phục hồi chức năng trẻ bại não

 

90

 

 

 

90

1

1

9

9

 

 

12.10

Tập huấn nâng cao nhận thức về phục hi chức năng

 

60

 

 

 

60

1

4

15

15

 

 

13

Chuyên khoa đầu ngành Nội khoa Hà Nội của Bệnh viện Thanh Nhàn

 

1.800

0

0

400

2.200

 

28

131

131

 

 

13.1

Tập huấn Tam giác vàng quản lý tăng huyết áp ở bệnh nhân tăng huyết áp ln tuổi

 

100

 

 

50

150

2

1

8

8

 

 

13.2

Tập huấn cập nhật phân luồng, tiếp nhận, sàng lọc và cách ly người nhiễm hoặc nghi nhiễm SARS-COV-2, ca lâm sàng. Hướng dẫn nghị quyết 16/NQ/CP ngày 08/02/2021 về chi phí cách ly y tế khám chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid.

 

300

 

 

150

450

6

3

26

26

 

 

13.3

Tập huấn Dinh dưỡng điều trị và dự phòng SARS- COV-2, ca lâm sàng bnh viêm đường hô hấp cấp do SARS- COV-2

 

100

 

 

50

150

2

1

8

8

 

 

13.4

Tập huấn cập nhật hướng dẫn chn đoán và điều trxuất huyết tiêu hóa do loét dạ dày tá tràn

 

100

 

 

50

150

2

1

8

8

 

 

13.5

Tập huấn cập nhật hướng dẫn chẩn đoán và điều trị hen

 

100

 

 

50

150

2

1

8

8

 

 

13.6

Tập huấn cập nhật chẩn đoán và điều trị SARS COV- 2

 

100

 

 

50

150

2

1

9

9

 

 

13.7

Tập huấn cập nhật phân luồng, tiếp nhận, sàng lọc và cách ly người nhiễm hoặc nghi nhiễm SARS-COV-2, ca lâm sàng. Hướng dẫn nghị quyết 16/NQ/CP ngày 08/02/2021 về chi phí cách ly y tế khám chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid -Lớp 1

 

100

 

 

 

100

1

2

6

6

 

 

13.8

Tập huấn Hướng dẫn chẩn đoán và xử trí bệnh viêm đường Hô hấp cấp do chủng mới Corona, Kỹ thuật Hồi sinh tim phổi tổng hợp

 

50

 

 

 

50

1

1

4

4

 

 

13.9

Tập huấn Chẩn đoán và x trí sốc

 

50

 

 

 

50

1

1

3

3

 

 

13.10

Tập huấn cấp cứu ngừng tuần hoàn cơ bản ở người lớn

 

100

 

 

 

100

1

2

6

6

 

 

13.11

Tập huấn Định hướng chẩn đoán và xử trí đau ngực cấp

 

100

 

 

 

100

1

2

7

7

 

 

13.12

Tập huấn Cp cứu xuất huyết tiêu hóa cao

 

50

 

 

 

50

1

1

3

3

 

 

13,13

Tập huấn Chẩn đoán và điều trị ĐTĐ

 

50

 

 

 

50

1

1

3

3

 

 

13.14

Tập huấn Thuốc viên trong điều trị ĐTĐ

 

50

 

 

 

50

1

1

4

4

 

 

13.15

Tập huấn Biến chứng của bệnh ĐTĐ

 

50

 

 

 

50

1

1

3

3

 

 

13.16

Tập huấn Chẩn đoán và xử trí Tăng huyết áp

 

50

 

 

 

50

1

1

3

3

 

 

13.17

Tập huấn Chẩn đoán và xử trí Đột qunão

 

50

 

 

 

50

1

1

3

3

 

 

13.18

Tập huấn Xuất huyết não

 

50

 

 

 

50

1

1

3

3

 

 

13.19

Tập huấn xử trí dị vật đường thở

 

100

 

 

 

100

1

2

6

6

 

 

13.20

Tập huấn Sốt xuất huyết Dengue

 

100

 

 

 

100

1

2

7

7

 

 

13.21

Tập huấn Chẩn đoán và xử trí cấp cứu thưng gặp

 

50

 

 

 

50

1

1

3

3

 

 

14

Chuyên khoa đầu ngành Nội tiết & CBCH của Bệnh viện Thanh Nhàn

 

1.750

0

0

500

2.250

 

25

138

138

 

 

14.1

Vai trò của chẹn beta và statin trong hội chứng mạch vành mạn. Tập huấn Cập nhật chẩn đoán và điều trị đái tháo đưng

 

100

 

 

50

150

2

1

9

9

 

 

14.2

Tập huấn Chẩn đoán và điều trị Đái tháo đường thai kỳ. Tập huấn Đo đường huyết liên tục và theo dõi đường huyết mao mạch

 

200

 

 

100

300

4

2

18

18

 

 

14.3

Tập huấn Kiểm soát đường huyết ở bệnh nhân nội viện. Tập huấn Kiểm soát đường huyết ở bệnh nhân đái tháo đường điều trị corticoid

 

200

 

 

100

300

4

2

18

18

 

 

14.4

Tập huấn Kiểm soát đường huyết ở BN phẫu thuật. Tập huấn Kiểm soát đường huyết ở BN có bệnh lý gan

 

200

 

 

100

300

4

2

18

18

 

 

14.5

Tp huấn Kiểm soát đường huyết ở BN có bnh lý thận. Tập huấn Suy thượng thn

 

200

 

 

100

300

4

2

18

18

 

 

14.6

Tập huấn U thượng thận. Tập hun Chẩn đoán và điều trị bướu nhân tuyến giáp

 

100

 

 

50

150

2

1

9

9

 

 

14.7

Tập huấn Nghiệm pháp dung nạp glucose máu

 

100

 

 

 

100

1

2

6

6

 

 

14.8

Tập huấn Sàng lọc chẩn đoán, quản lý đái tháo đường thai kỳ

 

100

 

 

 

100

1

2

7

7

 

 

14 9

Tập huấn Biến chứng cấp tnh của bệnh đái tháo đường

 

100

 

 

 

100

1

2

7

7

 

 

14,10

Tập huấn Hđường huyết

 

100

 

 

 

100

1

2

6

6

 

 

14.11

Tập huấn Biến chứng mạn tính của bệnh đái tháo đường

 

50

 

 

 

50

1

1

3

3

 

 

14.12

Tập huấn Điều trthuốc viên đái tháo đường

 

50

 

 

 

50

1

1

3

3

 

 

14.13

Tập huấn Điều trị Insulin ở BN đái tháo đường

 

100

 

 

 

100

1

2

7

7

 

 

14.14

Tập huấn Suy thượng thận do thuốc

 

50

 

 

 

50

1

1

3

3

 

 

14 15

Tập huấn Chẩn đoán và điều trị basedow

 

50

 

 

 

50

1

1

3

3

 

 

14.16

Tập huấn Chẩn đoán và điều trị suy giáp

 

50

 

 

 

50

1

1

3

3

 

 

15

Chuyên khoa đầu ngành Hồi sức cấp cu - Chống độc của Bnh vin Thanh Nhàn

 

2.540

0

0

500

3.040

 

32

177

177

 

 

15.1

Tập huấn xử trí tai biến khi tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19. Cập nht chẩn đoán và xử trí phản vệ theo TT 51

 

100

 

 

50

150

2

1

8

8

 

 

15.2

Tập hun hướng dẫn quyết định số 1624 ngày 18/3/2021 về việc ban hành hướng dẫn tạm thi khám sàng lọc trước tiêm chủng vaccin phòng covid 19. Cập nhật chẩn đoán và xử trí phản vệ theo TT 51

 

100

 

 

50

150

2

1

9

9

 

 

15.3

Tập huấn Dự phòng thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch. Tập huấn Hướng dẫn đọc kết quả khí máu

 

100

 

 

50

150

2

1

8

8

 

 

15.4

Tập huấn Cấp cứu xuất huyết tiêu hóa cao. Tập huấn Định hướng chẩn đoán và xử trí đau ngực cấp

 

100

 

 

50

150

2

1

8

8

 

 

15.5

Tập huấn Cấp cứu xuất huyết tiêu hóa cao. Tập huấn Định hưng chẩn đoán và xử trí đau ngực cấp

 

100

 

 

50

150

2

1

9

9

 

 

15.6

Tập huấn Định hưng chẩn đoán và xử trí cấp cứu đau bụng cấp. Tập huấn Xử trí đột qu não

 

100

 

 

50

150

2

1

8

8

 

 

15.7

Tập huấn Cấp cứu ngừng tuần hoàn. Tập huấn Chẩn đoán và xử trí suy hô hấp cấp

 

200

 

 

100

300

4

2

17

17

 

 

15.9

Tập huấn hướng dẫn và sử dụng máy thở

 

100

 

 

50

150

2

1

9

9

 

 

15.10

Tập huấn cấp cứu say nng, say nóng. Tập huấn cấp cứu điện giật, đui nước

 

380

 

 

50

430

2

5

25

25

 

 

15.11

Tập huấn Hướng dẫn đọc kết quả khí máu

 

140

 

 

 

140

1

2

8

‘8

 

 

15.12

Tập huấn Cấp cứu xuất huyết tiêu hóa cao

 

70

 

 

 

70

1

1

4

4

 

 

15.13

Tập huấn Định hướng chẩn đoán và xử trí đau ngực cấp

 

140

 

 

 

140

1

2

9

9

 

 

15.14

Tập huấn Định hướng chẩn đoán và xử trí cấp cứu đau bụng cấp

 

140

 

 

 

140

1

2

9

9

 

 

15.15

Tập huấn Đặt nội khí qun

 

70

 

 

 

70

1

1

4

4

 

 

15.16

Tập huấn Chẩn đoán và xử trí phản vệ theo TT51

 

140

 

 

 

140

1

2

8

8

 

 

15.17

Tập huấn Cấp cứu ngừng tuần hoàn nâng cao

 

70

 

 

 

70

1

1

4

4

 

 

15.18

Tập huấn Cấp cứu ngừng tuần hoàn cơ bản

 

140

 

 

 

140

1

2

9

9

 

 

15.19

Tập huấn Xử trí đột qu não

 

140

 

 

 

140

1

2

9

9

 

 

15.20

Tập huấn Chẩn đoán và xử trí cấp cứu nhồi máu cơ tim cấp có ST chênh lên

 

70

 

 

 

70

1

1

4

4

 

 

15.21

Tập huấn Chẩn đoán và sử tsuy hô hấp cấp

 

140

 

 

 

140

1

2

8

8

 

 

16

Chuyên khoa đầu ngành Kiểm soát nhiễm khuẩn của Bệnh viện Thanh Nhàn

1

1.700

0

0

500

2.200

 

30

109

109

 

 

16.1

Tập huấn Phòng ngừa lây truyền SARS- COV-2: Xlý chất thải phòng lây nhiễm SARS- COV-2

 

200

 

 

50

250

2

3

12

12

 

 

16.2

Tập huấn các biện pháp Phòng ngừa lây truyền SARS- COV-2 trong cơ sở y tế: Hướng dẫn quản lý chất thải y tế trong tiêm chủng vắc xin phòng Covid 19

 

200

 

 

100

300

2

2

10

10

 

 

16.3

Tập huấn các biện pháp phòng ngừa lây truyền SARS- COV-2 trong cơ sở y tế: Vệ sinh môi trường phòng lây nhiễm SARS- COV-2

 

200

 

 

200

400

2

4

18

18

 

 

16.4

Tập huấn hướng dẫn sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân phòng lây nhiễm SARS- COV-2: Xử lý chất thải phòng lây nhiễm SARS- COV-2

 

200

 

 

100

300

2

2

10

10

 

 

16.5

Tập huấn quản lý chất thải phòng lây nhiễm SARS - COV- 2 trong các cơ sở y tế: Hướng dẫn sử dụng phương tiện Phòng hộ cá nhân

 

150

 

 

 

150

1

3

9

9

 

 

16.6

Tập huấn qun lý chất thải phòng lây nhiễm SARS - COV- 2 trong các cơ sở y tế và trong tiêm vc xin phòng Covid 19, Các biện pháp phòng ngừa lây truyền SARS-COV-2

 

50

 

 

 

50

1

1

3

3

 

 

16.7

Tập huấn vệ sinh môi trường phòng lây truyền SARS - COV- 2, Hướng dẫn sử dụng PT PHCN phòng lây nhiễm SARS - COV- 2

 

150

 

 

 

150

1

3

10

10

 

 

16.8

Tp huấn vệ sinh môi trường phòng lây truyền SARS - COV- 2, Quản lý chất thải phòng lây nhiễm SARS - COV- 2 trong các cơ sở Y tế và trong tiêm vắc xin phòng Covid 19.

 

50

 

 

 

50

1

1

3

3

 

 

16.9

Tập huấn các biện pháp phòng ngừa lây truyền SARS- COV-2

 

 

 

 

50

50

1

1

3

3

 

 

16.10

Tập huấn Quản lý chất thi y tế theo TT58//2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của Bộ Y Tế

 

50

 

 

 

50

1

1

3

3

 

 

16.11

Tập huấn Quy trình xử lý dụng cụ ăn ung phòng lây truyền Covid 19. Tập hun Quy trình xử lý đồ vi phòng lây nhiễm Covid 19

 

50

 

 

 

50

1

1

3

3

 

 

16.12

Tập huấn Quy trình vệ sinh phương tiện vận chuyển người bệnh nhiễm Covid 19

 

50

 

 

 

50

1

1

3

3

 

 

16.13

Tập huấn Phòng ngừa chun, Khkhuẩn - tiệt khuẩn dụng cụ y tế

 

50

 

 

 

50

1

1

3

3

 

 

16.14

Tập huấn Phương pháp điều tra ct ngang nhiễm khuẩn bệnh viện

 

50

 

 

 

50

1

1

3

3

 

 

16.15

Tập huấn Hướng dẫn triển khai thông tư 16/BYT quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám chữa bệnh.

 

50

 

 

 

50

1

1

3

3

 

 

16.16

Tập huấn Cơ sở xanh, sạch, dẹp

 

50

 

 

 

50

1

1

4

4

 

 

16 17

Tập huấn Các biện pháp KSNK cần ưu tiên hiện nay

 

50

 

 

 

50

1

1

3

3

 

 

16.18

Tập huấn Vệ sinh tay theo QĐ 3916

 

50

 

 

 

50

1

1

3

3

 

 

16.19

Tập huấn Phòng ngừa chuẩn

 

50

 

 

 

50

1

1

3

3

 

 

17

Chuyên khoa đầu ngành Xét nghiệm của Bệnh viện Thanh Nhàn

 

1300

0

0

550

1.850

 

17

108

108

 

 

17.1

Tập huấn An toàn truyền máu

 

200

 

 

100

300

4

2

17

17

 

 

17.2

Tập huấn Hướng dẫn cách vận chuyển, lấy mẫu bệnh phẩm covid 19. Tập huấn Hướng dẫn mặc trang phục bảo hộ lấy mẫu, bệnh phẩm Covid

 

100

 

 

50

150

2

1

8

8

 

 

17.3

Tập huấn Đại cương về hóa sinh. Hóa sinh hệ thống gan mật

 

100

 

 

50

150

2

1

8

8

 

 

17.4

Tập huấn Hóa sinh thận và nước tiểu. Các yếu tố nh hưởng đến kết quả xét nghiệm

 

200

 

 

100

300

4

2

17

17

 

 

17.5

Tập huấn Nội kiểm tra chất lượng xét nghiệm. Ngoại kiểm tra chất lượng xét nghim

 

200

 

 

100

300

4

2

17

17

 

 

17.6

Tập huấn Quản lý chất lượng xét nghiệm. Quản lý mẫu bệnh phẩm

 

100

 

 

50

150

2

1

8

8

 

 

17.7

Tập huấn ứng dụng các Tumor Markers trong chẩn đoán và điều trị. Tập huấn Hóa sinh bnh ni tiết và chuyển hóa

 

100

 

 

50

150

2

1

9

9

 

 

17.8

Tập huấn An toàn truyền máu cho tuyến cơ sở

 

 

 

 

50

50

1

1

3

3

 

 

17.9

Tập huấn Hướng dẫn cách vận chuyển, lấy mẫu bệnh phẩm covid 19.Tập huấn Hướng dẫn mặc trang phục bảo hộ lấy mẫu, bệnh phẩm Covid

 

50

 

 

 

50

1

1

3

3

 

 

17.10

Tập huấn Hóa sinh hệ thống gan mật. Tập huấn Hóa sinh thận và nước tiểu tại tuyến cơ sở

 

50

 

 

 

50

1

1

4

4

 

 

17.11

Tập huấn Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm tại tuyến cơ sở

 

50

 

 

 

50

1

1

3

3

 

 

17.12

Tập huấn Quản lý mẫu bệnh phẩm. Tập huấn Quản lý chất lượng xét nghiệm tại tuyến cơ sở

 

50

 

 

 

50

1

1

4

4

 

 

17.13

Tập huấn Nội kiểm tra chất lượng xét nghiệm. Tập huấn Ngoại kiểm tra chất lượng xét nghim tại tuyến cơ sở

 

50

 

 

 

50

1

1

4

4

 

 

17.14

Tập huấn ứng dụng các Tumor Markers trong chẩn đoán và điều trị tại tuyến cơ sở

 

50

 

 

 

50

1

1

3

3

 

 

18

Chuyên khoa đầu ngành dinh dưỡng của Bệnh viện Thanh Nhàn

 

1.920

0

0

0

1.920

 

34

108

108

 

 

18.1

Tập huấn Các đường nuôi dưỡng cho người bệnh phẫu thuật ngoài đường tiêu hóa

 

110

 

 

 

110

1

2

6

6

 

 

18.2

Tập huấn Dinh dưỡng bệnh xơ gan

 

110

 

 

 

110

1

2

6

6

 

 

18 3

Tập huấn Dinh dưỡng điều trị bệnh suy tim

 

110

 

 

 

110

1

2

7

7

 

 

18.4

Tập huấn Tập huấn Dinh dưỡng cho bệnh nhân nặng

 

110

 

 

 

110

1

2

6

6

 

 

18.5

Tập huấn Dinh dưỡng bệnh nhân phẫu thuật đường tiêu hóa

 

110

 

 

 

110

1

2

8

8

 

 

18.6

Tập huấn Dinh dưỡng cho bệnh nhân

 

110

 

 

 

110

1

2

6

6

 

 

18.7

Tập huấn Dinh dưỡng trong bệnh lý nhiễm khuẩn

 

110

 

 

 

110

1

2

7

7

 

 

18.8

Tập huấn Dinh dưỡng trong bệnh loãng xương

 

110

 

 

 

110

1

2

6

6

 

 

18.9

Tập huấn Dinh dưỡng trong bệnh viêm loét dạ dày tá tràng

 

110

 

 

 

110

1

2

7

7

 

 

18.10

Tập huấn Dinh dưỡng điều trbệnh phổi tc nghẽn mạn tính

 

110

 

 

 

110

1

2

7

7

 

 

18.11

Tập huấn Dinh dưỡng điều trị cho bệnh nhân suy thận

 

110

 

 

 

110

1

2

6

6

 

 

18.12

Tập huấn Dinh dưỡng điều trị bệnh tai biến mạch máu não

 

110

 

 

 

110

1

2

7

7

 

 

18.13

Tập huấn Dinh dưỡng điều trị bệnh nhân suy đa tạng

 

190

 

 

 

190

1

3

7

7

 

 

18.14

Tập hun Dinh dưỡng trong bệnh tăng acid uric máu và Gout

 

190

 

 

 

190

1

3

8

8

 

 

18.15

Tập huấn Dinh dưỡng cho phnữ đái tháo đường thai kỳ

 

110

 

 

 

110

1

2

8

8

 

 

18.16

Tập huấn Dinh dưỡng trong điều trị covid -19

 

110

 

 

 

110

1

2

6

6

 

 

19

Chương trình chuyên khoa đu ngành lao và bệnh phổi của Bnh viện Phổi Hà Nội

 

720

0

0

0

720

 

18

42

42

0

0

19.1

Tập huấn nâng cao kiến thức về chức năng hô hấp cho nhân viên y tế

 

80

 

 

 

80

1

2

5

5

 

 

19.2

Tập huấn về Dược lâm sàng Lao và bệnh Phổi

 

120

 

 

 

120

1

3

7

7

 

 

19.3

Tập huấn nâng cao nghiệp vụ về kiểm soát lây nhim lao

 

120

 

 

 

120

1

3

7

7

 

 

19.4

Tập huấn nâng cao kiến thức về chẩn đoán và điều trị bệnh Hen phế quản

 

80

 

 

 

80

1

2

4

4

 

 

19.5

Tập huấn nâng cao kiến thức về chẩn đoán và điều trị bệnh COPD

 

80

 

 

 

80

1

2

5

5

 

 

19.6

Tập huấn nâng cao nghiệp vụ về đọc và phân tích kết quả phim Xquang

 

80

 

 

 

80

1

2

4

4

 

 

19.7

Tập huấn nâng cao kiến thức về chẩn đoán và điều trị Lao/HIV

 

80

 

 

 

80

1

2

5

5

 

 

19.8

Tập huấn nâng cao kiến thức về chẩn đoán và điều trị ung thư phổi - màng phổi không tế bào nh

 

80

 

 

 

80

1

2

5

5

 

 

20

Chương trình chuyên khoa đầu ngành tim mch của Bệnh viện Tim Hà Nội

 

212

0

0

0

212

 

7

70

70

0

 

20.1

Tập huấn Cấp cứu Tim mạch

 

70

 

 

 

70

2

2

17

17

 

 

20.2

Tập hun Hồi phục nhịp xoang cho người bệnh loạn nhịp bằng máy sc điện hoặc thốc

 

35

 

 

 

35

2

1

8

8

 

 

20,3

Tập huấn Hướng dẫn sử dụng thuốc tim mạch, tăng huyết áp

 

35

 

 

 

35

2

1

8

8

 

 

20.4

Tập huấn Chuyên đ tăng huyết áp

 

72

 

 

 

72

2

3

37

37

 

 

21

Chương trình chuyên khoa đầu ngành Ung Bướu của Bệnh viện Ung bướu Hà Nội

 

420

0

0

0

420

 

14

73

73

 

 

21.1

Tập huấn kiến thức ung thư tại Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội

 

40

 

 

 

40

2

1

9

9

 

 

21.2

Tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ y tế cơ sở tại các đơn vị

 

320

 

 

 

320

1

8

26

26

 

 

21.3

Tập huấn chuyển giao kỹ thuật khám tầm soát phát hiện sớm ung thư vú, c tcung tại Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội cho các bác sĩ của các TTYT quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội

1

30

 

 

 

30

3

3

22

22

 

 

21.4

Tập huấn chuyển giao kỹ thuật thực hiện một số quy trình trong xét nghiệm Giải phẫu bệnh - Tế bào tại Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội cho các bác sĩ, kỹ thuật viên của các BVĐK, TTYT quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội và Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội

 

30

 

 

 

30

3

2

16

16

 

 

22

Chương trình chỉ đạo tuyến và chuyn khoa đầu ngành RHM của Bnh viện Hữu nghViệt Nam - Cu Ba

 

 

 

 

230

230

 

7

54

54

 

 

22.1

Tập huấn: Phẫu thuật nhrăng khôn mọc lệch có sử dụng máy ct xương siêu âm Piezotome.

 

 

 

 

50

50

1

1

6

6

 

 

22.2

Tập huấn: Phân loại, chẩn đoán, điều trị gãy xương hàm dưới.

 

 

 

 

50

50

1

1

6

6

 

 

22.3

Tập huấn: Vô cảm ngoại trú trong điều trị răng trẻ em.

 

 

 

 

50

50

1

1

6

6

 

 

22.4

Tập huấn mài chụp răng giả

 

 

 

 

10

10

4

1

10

10

 

 

22.5

Tập huấn phẫu thuật cắt cuống, nạo nang xương hàm do răng

 

 

 

 

10

10

4

1

10

10

 

 

22.6

Tập huấn điều trị nội nha có sử dụng file máy

 

 

 

 

10

10

4

1

10

10

 

 

22.7

Tập huấn về Răng hàm mặt

 

 

 

 

50

50

1

1

6

6

 

 

23

Chương trình chỉ đạo tuyến và chuyên khoa đu ngành Tai mũi họng của Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba

 

 

 

 

120

120

 

3

16

16

 

 

23.1

Tập huấn: Cập nhật chẩn đoán và điều trị điếc đột ngột

 

 

 

 

40

40

1

1

5

5

 

 

23.2

Tập huấn: ng dụng NBI phát hiện sớm ung thư đường tiêu hóa, hô hấp trên

 

 

 

 

40

40

1

1

5

5

 

 

23.3

Tập huấn: Cập nhật chẩn đoán và điều trị viêm tai giữa trẻ em

 

 

 

 

40

40

1

1

6

6

 

 

24

Chương trình chỉ đạo tuyến và chuyên khoa đầu ngành Điều dưỡng của Bệnh vin đa khoa Xanh Pôn

 

520

 

 

 

520

 

13

52

52

 

 

24.1

Tập huấn hướng dẫn ghi chép hsơ Điều dưỡng

 

80

 

 

 

80

2

2

8

8

 

 

24.2

Tập huấn tĩnh mạch trị liệu

 

80

 

 

 

80

2

2

8

8

 

 

24.3

Tập huấn Kiến thc cơ bản phòng chống Covid 19 và theo dõi bất thường sau tiêm Vacxin Covid 19

 

80

 

 

 

80

2

2

8

8

 

 

24.4

Tập huấn hướng dẫn thực hành lâm sàng cho Đ.D mới

 

80

 

 

 

80

2

2

8

8

 

 

24.5

Tập huấn lập kế hoạch công tác quản lý cho ĐDT

 

80

 

 

 

80

2

2

8

8

 

 

24.6

Tập huấn Kỹ năng lập kế hoạch công tác quản lý cho ĐDT

 

40

 

 

 

40

1

1

4

4

 

 

24.7

Tập hun kỹ năng giám sát cho Điều dưỡng trưng - Lớp 1

 

80

 

 

 

80

2

2

8

8

 

 

25

Chương trình chđạo tuyến và chuyên khoa đầu ngành Ngoại khoa của Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn

 

100

 

 

 

100

 

2

8

8

 

 

25.1

Tập huấn Cập nhật điều trị viêm xương đường máu cấp tính ở trẻ em.

 

50

 

 

 

50

1

1

4

4

 

 

25.2

Tập huấn cập nhật kiến thức về chấn thương cột sống và tai biến mạch máu não

 

50

 

 

 

50

1

1

4

4

 

 

26

Chương trình chỉ đạo tuyến và chuyên khoa đu ngành Nhi khoa ca Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn

 

560

 

 

 

560

 

8

106

106

 

 

26.1

Tập huấn kỹ năng can thiệp hồi sức hô hp: thở CPAP, thở máy trẻ em

 

70

 

 

 

70

3

1

13

13

 

 

26.2

Tập huấn cập nhật phác đồ điều trị bệnh lý tiêu hóa trẻ em, nội soi tiêu hoá trẻ em

 

70

 

 

 

70

3

1

13

13

 

 

26.3

Tập huấn Cập nhật phác đồ điều trị các bệnh lý hô hấp thưng gặp

 

70

 

 

 

70

3

1

13

13

 

 

26.4

Tập huấn các kỹ thuật can thiệp hô hp: đặt nội khí quản, chọc hút, dẫn lưu dịch màng phổi...

 

70

 

 

 

70

3

1

13

13

 

 

26.5

Tập huấn: cập nhật chẩn đoán và điều trị các bệnh lý sơ sinh

 

70

 

 

 

70

3

1

14

14

 

 

26.6

Tập huấn: cập nhật phác đồ điều trị các bệnh truyền nhiễm thưng gp theo mùa

 

70

 

 

 

70

3

1

13

13

 

 

26.7

Tập huấn cấp cứu sơ sinh

 

70

 

 

 

70

3

1

13

13

 

 

26.8

Tập huấn cập nhật cấp cứu shock phản vệ và các vấn đề thường gặp trong shock

 

70

 

 

 

70

3

1

14

14

 

 

27

Chương trình chỉ đạo tuyến và chuyên khoa đầu ngành Phẫu thuật to hình của Bệnh viện đa khoa Xanh n

 

500

 

 

 

500

 

25

57

57

 

 

27.1

Tập hun chẩn đoán u vùng đầu mặt cổ

 

20

 

 

 

20

1

1

2

2

 

 

27.2

Tập huấn Phân loại vạt và các vạt tại chtrong tạo hình vùng đầu mặt c

 

20

 

 

 

20

1

1

2

2

 

 

27.3

Tập hun nguyên tc điều trị ung thư da vùng đầu mặt cổ

 

20

 

 

 

20

1

1

2

2

 

 

27.4

Tập huấn chẩn đoán các bất thường mạch máu vùng đầu mặt cổ

 

20

 

 

 

20

1

1

2

2

 

 

27.5

Tập huấn điều trị dị tật khe hở môi

 

20

 

 

 

20

1

1

3

3

 

 

27.6

Tập huấn điều trị tn khuyết vùng da đầu

 

20

 

 

 

20

1

1

2

2

 

 

27.7

Tập huấn điều trị khuyết phần mm mi trên, mi dưới.

 

20

 

 

 

20

1

1

2

2

 

 

28.8

Tập huấn điều trị khuyết phần mềm vùng mũi.

 

20

 

 

 

20

1

1

2

2

 

 

27.9

Tập huấn điều trị tn khuyết vùng tai

 

20

 

 

 

20

1

1

3

3

 

 

27.10

Tập huấn điều trị tn khuyết phần mềm vùng môi

 

20

 

 

 

20

1

1

3

3

 

 

27.11

Tập huấn chẩn đoán, điều trị bất thương sinh dục nam

 

20

 

 

 

20

1

1

2

2

 

 

27.12

Tập huấn chẩn đoán, điều trị bất thưng sinh dục nữ

 

20

 

 

 

20

1

1

2

2

 

 

27.13

Tập huấn chẩn đoán, xử trí tạo hình thành bụng.

 

20

 

 

 

20

1

1

2

2

 

 

27.14

Tập huấn điều trị vú sa trễ

 

20

 

 

 

20

1

1

2

2

 

 

27.15

Tập huấn điều trị vú phì đi

 

20

 

 

 

20

1

1

3

3

 

 

27.16

Tập huấn tạo hình vú sau ung thư bằng vạt lưng rộng

 

20

 

 

 

20

1

1

2

2

 

 

27.17

Tập huấn tạo hình vú sau ung thư bằng vạt DIEP

 

20

 

 

 

20

1

1

2

2

 

 

27.18

Tập huấn tạo hình vú sau ung thư bằng vạt TRAM

 

20

 

 

 

20

1

1

2

2

 

 

27.19

Tập huấn điều trị khuyết phần mềm vùng lưng bng vạt mạch xuyên

 

20

 

 

 

20

1

1

2

2

 

 

27.20

Tập huấn điều trị khuyết phần mềm cùng cụt, u ngồi

 

20

 

 

 

20

1

1

3

3

 

 

27.21

Tập huấn điều trị khuyết phần mềm bàn tay bng vạt tại chỗ

 

20

 

 

 

20

1

1

3

3

 

 

27.22

Tập huấn Tập huấn điều trkhuyết phần mềm búp ngón tay bằng vạt động mạch bên ngón

 

20

 

 

 

20

1

1

2

2

 

 

27.23

Tập huấn điều trị khuyết phần mềm cẳng tay bng vạt mạch xuyên

 

20

 

 

 

20

1

1

2

2

 

 

27.24

Tập huấn điều trị khuyết phần mềm cng chân bằng vạt mạch xuyên

 

20

 

 

 

20

1

1

2

2

 

 

27.25

Tập huấn điều trị khuyết phần mềm cổ bằng vạt mạch xuyên

 

20

 

 

 

20

1

1

3

3

 

 

28

Chương trình chỉ đạo tuyến và chuyên khoa đầu ngành Gây mê hồi sức của Bệnh vin đa khoa Xanh Pôn

 

650

 

 

 

650

 

13

54

54

 

 

28.1

Tập huấn về xu hướng quản lý giãn cơ trong ERAS hiện nay

 

100

 

 

 

100

2

2

8

8

 

 

28.2

Tập huấn cập nhật kiến thức gây mê cân bằng

 

100

 

 

 

100

2

2

8

8

 

 

28.3

Tập huấn Biến chứng phổi sau phẫu thuật: các yếu tố nguy cơ và một số biện pháp hn chế

 

100

 

 

 

100

2

2

8

8

 

 

28.4

Tập huấn Gây mê dòng thấp

 

100

 

 

 

100

2

2

8

8

 

 

28.5

Tập huấn Sốc chấn thương và sc mất máu

 

100

 

 

 

100

2

2

8

8

 

 

28.6

Tập huấn Liệu pháp bù hoàn thtích tuần hoàn

 

50

 

 

 

50

1

1

4

4

 

 

28.7

Tập huấn Độc tính thuốc tê và sự lựa chọn an toàn

 

50

 

 

 

50

1

1

5

5

 

 

28.8

Tập huấn Săn sóc chu phẫu bệnh nhân tiểu đưng

 

50

 

 

 

50

1

1

5

5

 

 

29

Chương trình chỉ đạo tuyến và chuyên khoa đu ngành Chẩn đoán hình ảnh của Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn

 

300

 

 

 

300

 

12

71

71

0

 

29.1

Lớp ging chuyên đề nâng cao trình độ chuyên môn chẩn đoán hình ảnh

 

160

 

 

 

160

 

8

24

24

 

 

29.1.1

Tập huấn Siêu âm chẩn đoán viêm ruột thừa

 

20

 

 

 

20

2

1

3

3

 

 

29.1.2

Tập huấn Siêu âm phân loại Tirads của nhân tuyến giáp

 

20

 

 

 

20

2

1

3

3

 

 

29.1.3

Tập huấn Siêu âm phân loại Iras của nhân tuyến vú

 

20

 

 

 

20

2

1

3

3

 

 

29.1.4

Tập huấn Chẩn đoán nút mđơn độc ở phi trên chụp CLVT

 

20

 

 

 

20

2

1

3

3

 

 

29.1.5

Tập huấn Chn đoán các hình mờ bất thường trên phim XQ phổi

 

20

 

 

 

20

2

1

3

3

 

 

29.1.6

Tập huấn Kỹ thuật chọc hút kim nhỏ chẩn đoán nhân tuyến giáp dưới HD của siêu âm

 

20

 

 

 

20

2

1

3

3

 

 

29.1.7

Tập huấn Chẩn đoán siêu âm viêm túi mật cấp

 

20

 

 

 

20

2

1

3

3

 

 

29.1.8

Kỹ thuật sinh thiết phổi dưới HD của CLVT

 

20

 

 

 

20

2

1

3

3

 

 

29.2

Tập huấn ngắn hn CĐHA - Lớp siêu âm cơ bản

 

30

 

 

 

30

5

1

18

18

 

 

29.3

Tập huấn ngn hạn CĐHA - Lớp siêu âm nâng cao

 

30

 

 

 

30

5

1

18

18

 

 

29.4

Lp đào tạo nâng cao kiến thức trực tiếp chẩn đoán hình ảnh

 

80

 

 

 

80

 

2

11

11

 

 

29.4.1

Tập huấn Kỹ thuật sinh thiết phổi dưới HD của CLVT

 

40

 

 

 

40

1

1

5

5

 

 

29.4.2

Tập huấn Kỹ thuật chọc hút kim nhỏ chẩn đoán nhân tuyến giáp dưới HD của siêu âm

 

40

 

 

 

40

1

1

6

6

 

 

30

Chương trình chuyên khoa đầu ngành Y học cổ truyền của Bnh vin đa khoa YHCT Hà Nội

 

600

0

0

0

600

 

6

95

95

 

 

30.1

Tập huấn chuyên môn cho Bác sỹ Y học cổ truyền các Bệnh viện

 

300

 

 

 

300

3

1

26

26

 

 

30.2

Tập huấn chuyên môn cho y bác sỹ YHCT khối trung tâm y tế

 

300

 

 

 

300

3

5

69

69

 

 

31

Chương trình chuyên khoa đầu ngành Pháp y của Trung tâm Pháp Y Hà Nội

 

600

0

0

0

600

1

20

58

58

 

 

31.1

Tập hun bồi dưỡng nâng cao kiến thức nghiệp v pháp y

 

600

 

 

 

600

1

20

58

58

 

 

32

Hoạt động Chuyên khoa đầu ngành của Bệnh viện tâm thần Hà Nội

 

110

0

0

0

110

 

3

78

78

 

 

32.1

Lớp đào tạo kiến thức chuyên môn cho bác sĩ tại Bệnh viện Tâm thần Hà Nội

 

30

 

 

 

30

7

1

26

26

 

 

32.2

Lớp đào tạo kiến thức chuyên môn cho điều dưỡng, y công tại bệnh viện Tâm thần Hà Nội

 

80

 

 

 

80

6

2

52

52

 

 

b

Các lp bổ sung Quyết định 5685

0

525

0

0

30

555

 

42

573

573

0

0

1

Hoạt động phòng chống dịch thường xuyên của Trung tâm Kiểm soát bệnh tt Thành phố

 

90

0

0

30

120

 

3

24

24

 

 

1.1

Tập huấn các quy định về tiếp nhận, bàn giao, vận chuyển người thực hiện cách ly y tế từ các cửa khẩu về khu cách ly phòng chống dch COVID-19

 

30

 

 

30

60

1

1

8

8

 

 

1.2

Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ xét nghiệm tuyến quận huyện và thành phố về kỹ thuật xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2 bng test nhanh Standard Q Covid-19 Ag

 

60

 

 

 

60

2

2

16

16

 

 

2

Chương trình Phòng, chng HIV/AIDS của Trung tâm Kiểm soát bnh tật

 

80

0

0

0

80

 

4

160

160

0

0

2.1

Tập huấn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ vkỹ thuật xét nghiệm huyết thanh học test nhanh sàng lọc HIV cho các cơ sở Y tế trên đa bàn thành phố Hà Nội

 

40

 

 

 

40

2

2

80

80

 

 

2.2

Tập huấn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về kỹ năng tư vấn xét nghiệm HIV cho các cơ sở Y tế trên địa bàn thành ph Hà Nội

 

40

 

 

 

40

2

2

80

80

 

 

3

Các lớp tập huấn ca Trung tâm Kim nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hà Nội

 

115

0

0

0

115

 

5

290

290

0

0

3.1

Tập huấn kiến thức, kỹ năng cơ bản cho cán bộ Trung tâm về ng dụng CNTT trong hoạt động: số hóa, chuyển đổi số hoạt động quản lý hoạt động kiểm nghiệm, trang bị kiến thức cơ bản trong việc triển khai và ứng dụng phần mềm công tác quản lý đu thầu thuốc cấp đa phương...

 

50

 

 

 

50

2

2

100

100

 

 

3.2

Tập huấn về lp hồ sơ công việc

 

25

 

 

 

25

1

1

50

50

 

 

3.3

Tập huấn Nâng cao năng lực công nghệ thông tin, sử dụng Internet chuyên nghiệp và an toàn

 

20

 

 

 

20

1

1

76

76

 

 

3.4

Tập huấn Kỹ năng chuyển đổi sđáp ứng yêu cu CMCN 4.0

 

20

 

 

 

20

1

1

64

64

 

 

4

Hoạt động phòng chống Bệnh phổi tắc nghn mạn tính và Hen phế quản của Bệnh viện Phổi Hà Nội

 

240

0

0

0

240

 

30

99

99

0

 

4.1

Tập huấn chuyên môn về quản lý dự phòng bệnh nhân hen phế quản, COPD cho cán bộ trạm y tế xã phường, phòng khám đa khoa, cán bộ y tế trường học ...

 

240

 

 

 

240

1

30

99

99

 

 

 

 

Kế hoạch 100/KH-UBND hoạt động hè năm 2014 Ban hành: 14/05/2014 | Cập nhật: 05/06/2014

Kế hoạch 100/KH-UBND về kiểm tra cải cách hành chính năm 2018 Ban hành: 02/05/2018 | Cập nhật: 07/05/2018

Kế hoạch 100/KH-UBND tổ chức giữ trẻ em mùa lũ năm 2016 Ban hành: 25/08/2016 | Cập nhật: 23/11/2016

Kế hoạch 100/KH-UBND về công tác cải cách hành chính năm 2013 Ban hành: 27/11/2012 | Cập nhật: 08/05/2013