Quyết định 4232/QĐ-UBND bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
Số hiệu: 4232/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Trọng Đông
Ngày ban hành: 22/09/2021 Ngày hiệu lực: 22/09/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4232/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021 QUẬN BẮC TỪ LIÊM.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai 2013; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/06/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 6737/TTr-STNMT-CCQLĐĐ ngày 09/9/2021,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung danh mục kế hoạch sử dụng đất năm 2021 quận Bắc Từ Liêm đã được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định 1352/QĐ-UBND ngày 19/3/2021 của UBND Thành phố như sau:

1. Bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 quận Bắc Từ Liêm 03 dự án, với tổng diện tích 2,5ha (có danh sách kèm theo).

2. Điều chỉnh diện tích các loại đất phân bổ trong năm 2021:

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

(1)

(2)

(3)

(4)

1

Đất nông nghiệp

NNP

1,091.74

1.1

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

677.52

 

 

 

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

3,272.38

2.1

Đất ở tại đô thị

ODT

969.97

2.2

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

27.3

 

 

 

3. Điều chỉnh số dự án và diện tích đất ghi tại điểm b khoản 1 Điều 1 Quyết định 1352/QĐ-UBND ngày 19/3/2021 của UBND Thành phố thành: 172 dự án, với diện tích 1.121,65ha.

4. Các nội dung khác ghi tại Quyết định 1352/QĐ-UBND ngày 19/3/2021 của UBND Thành phố vẫn giữ nguyên hiệu lực.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở, ban, ngành của Thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bắc Từ Liêm và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- TT Thành
ủy;
- TT HĐND TP;
- UB MTTQ TP;
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- VPUB: VP, P
.ĐT;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Trọng Đông

 

DANH MỤC

CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THỰC HIỆN NĂM 2021 QUẬN BẮC TỪ LIÊM
(Kèm theo Quyết định số 4232/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2021 của UBND Thành phố)

STT

Danh mục công trình dự án

Mục đích sử dụng đất

( loại đất)

Cơ quan, tổ chức, người đăng ký

Diện tích (ha)

Trong đó diện tích (ha)

Vị trí

Căn cứ pháp lý của dự án

Ghi chú

Đất trồng lúa

Thu hồi đất

Địa danh quận

Địa danh phường

1

Đấu giá Xây dựng nhà ở thấp tầng

ODT

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm

1,48

 

 

Bc Từ Liêm

Cổ Nhuế 2 Xuân Đinh

Quyết định số 5099/QĐ-UBND ngày 13/11/2020 của UBND Thành phố giao UBND quận Bắc Từ Liêm 14.892m2 đất tại các phường: Cổ Nhuế 2 và Xuân Đnh, quận Bắc Từ Liêm để quản lý và đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

 

2

Đấu giá quyền sử dụng đất ô đất CT7 Khu tái định cư tập trung Kiều Mai

ODT

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm

0,68

 

 

Bắc Từ Liêm

Phúc Diễn

UBND Thành phố Văn bản số 4164/UBND-KH&ĐT ngày 14/7/2016 chấp thuận cho UBND quận Bắc Từ Liêm dừng thực hiện các dự án Xây dựng nhà ở di dân giải phóng mặt bằng tại các ô đất CT1, CT2, CT3, CT7 tại Khu tái định cư tập trung Kiều Mai, phường phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm để thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại các ô đất.

 

3

Xây dựng Trụ sở làm việc Chi cục Thuế quận Bắc Từ Liêm

TSC

Cục thuế Thành phố Hà Nội

0,34

 

 

Bắc Từ Liêm

Minh Khai

Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 được UBND quận Bắc Từ Liêm chấp thuận ngày 08/10/2019; Quyết định số 1471/QĐ-TCT ngày 31/10/2019 của Tổng cục Thuế phê duyệt dự án.

 

 

TỔNG CỘNG

 

 

2,50

0,00

0,00

 

 

 

-