Quyết định 423/QĐ-TTg năm 2022 về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án "Nâng cấp hệ thống thủy lợi sông Lèn và sông Hoàng Mai" sử dụng vốn vay hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của Hàn Quốc
Số hiệu: 423/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Bình Minh
Ngày ban hành: 04/04/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 423/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN "NÂNG CẤP HỆ THỐNG THỦY LỢI SÔNG LÈN VÀ SÔNG HOÀNG MAI" SỬ DỤNG VỐN VAY ODA CỦA HÀN QUỐC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài;

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 1598/TTr-BNN-HTQT ngày 17 tháng 3 năm 2022;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án "Nâng cấp hệ thống thủy lợi sông Lèn và sông Hoàng Mai" (sau đây gọi là Dự án) sử dụng vốn vay của Chính phủ Hàn Quốc với nội dung:

1. Thời gian thực hiện Dự án đến ngày 31 tháng 12 năm 2024.

2. Những nội dung khác không thay đổi.

Điều 2:

1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án của Thủ tướng Chính phủ, quy định hiện hành và ý kiến của các cơ quan liên quan: (i) Thực hiện thủ tục phê duyệt, điều chỉnh các văn kiện, báo cáo Dự án theo thẩm quyền và triển khai, hoàn thành Dự án theo đúng nội dung được phê duyệt, bảo đảm hoàn thành và kết thúc giải ngân Dự án đúng thời hạn được phê duyệt; (ii) Bố trí đủ vốn đối ứng cho Dự án; (iii) Chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan thanh tra, kiểm toán về nhng thông tin, số liệu báo cáo; (iv) Phối hợp với Bộ Tài chính làm việc với Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc để điều chỉnh nội dung Hiệp định vay tương ứng.

2. Giao Bộ Tài chính thực hiện việc điều chỉnh nội dung Hiệp định vay của Dự án theo quy định.

Điều 3: Bộ trưởng các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh: Nghệ An, Thanh Hóa và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- TTg, các PTTg: Phạm Bình Minh, Lê Văn Thành;
- Các Bộ: NN&PTNT, KH&ĐT, TC, NG, XD;
- UBND các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Th
ành,
các Vụ: NN, QHĐP;
- Lưu: VT, QHQT (2b). M
.A.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm
Bình Minh