Quyết định 417/QĐHC-CTUBND năm 2012 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng hết hiệu lực thi hành
Số hiệu: 417/QĐHC-CTUBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sóc Trăng Người ký: Nguyễn Trung Hiếu
Ngày ban hành: 09/05/2012 Ngày hiệu lực: 09/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 417/QĐHC-CTUBND

Sóc Trăng, ngày 09 tháng 05 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng hết hiệu lực thi hành.

(Đính kèm danh mục văn bản).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Sóc Trăng căn cứ Quyết định thi hành.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp;
- TT.TU và TT.HĐND tỉnh;
- Lưu: NC, HC.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Trung Hiếu

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC
(Kèm theo Quyết định số 417/QĐHC-CTUBND ngày 09/5/2012 của Chủ tịch UBND tnh Sóc Trăng)

STT

Số, ký hiệu văn bản

Ngày, tháng, năm ban hành

Trích yếu

Lý do hết hiệu lực

Ghi chú

I

NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND TỈNH

 

 

1

06/2008/NQ-HĐND

28/3/2008

Vviệc bãi bỏ Nghị quyết s12/2006/NQ-HĐND ngày 13/7/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi bảo đảm cho công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật.

Theo Điều 53 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật HĐND, UBND năm 2004

 

II

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH

 

 

1

84/2000/QĐ.UBNDT

17/4/2000

V/v quy định tiêu chun báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Văn bản làm căn cứ pháp lý ban hành hết hiệu lực thi hành, đồng thời hiện nay áp dụng trực tiếp Thông tư số 18/2010/TT-BTP

 

2

89/2002/QĐ.UBNDT

25/02/2002

V/v quy định mức thu, quản lý phí sử dụng dịch vụ về công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Nội dung văn bản không phù hp đồng thời căn cứ pháp lý trực tiếp hết hiệu lực.

 

III

CHỈ THỊ CỦA UBND TỈNH

1

05/CT.UBT.97

29/3/1997

V/v tăng cường hoạt động tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Không còn phù hp với tình hình thực tế tại địa phương và văn bản của Trung ương.

 

2

09/2006/CT-UBND

5/6/2006

V/v tăng cường công tác soạn thảo, ban hành, kiểm tra, xử lý và rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật...

Căn cứ pháp lý ban hành đã hết hiệu lực, đồng thời hiện nay áp dụng theo NĐ số 91/2006/NĐ-CP ; Quyết định số 12/2011/QĐ- UBND và 30/2011/QĐ-UBND.

 

IV

QUYẾT ĐỊNH CHỦ TỊCH UBND TỈNH

1

375/QĐ.HC.99

20/5/1999

V/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm trợ giúp pháp lý của Nhà nước tỉnh Sóc Trăng.

Đã được Quyết định số 34/2008/QĐ-UBND thay thế

 

2

523/QĐ.TCCB.05

7/6/2005

V/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy và quy chế tổ chức, hoạt động của Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng.

Đã được Quyết định số 38/2009/QĐ-UBND thay thế

 

 

Quyết định 34/2008/QĐ-UBND bãi bỏ quyết định 107/2006/QĐ-UBND Ban hành: 18/07/2008 | Cập nhật: 25/07/2013