Quyết định 409/QĐ-UBDT phê duyệt Kế hoạch xây dựng Đề cương đề án Chính sách đặc thù hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số năm 2016 do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành
Số hiệu: 409/QĐ-UBDT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc Người ký: Hà Hùng
Ngày ban hành: 27/07/2016 Ngày hiệu lực: 27/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Dân tộc, Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới, Tình trạng: Không còn phụ hợp
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 409/QĐ-UBDT

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH XÂY DỰNG ĐỀ CƯƠNG ĐỀ ÁN CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG BÌNH ĐẲNG GIỚI VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ NĂM 2016

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

Căn cứ Nghị định số 84/2012/NĐ-CP ngày 12/10/2012 của Chính phủ quy đnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Nghị định s48/2009/NĐ-CP ngày 19/5/2009 của Chính phủ quy định về các biện pháp bảo đảm bình đẳng giới;

Căn cQuyết định số 2351/QĐ-TTg ngày 24/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020; Quyết định s 2356/QĐ-TTg ngày 04/12/2013 của Thủ tưng Chính ph Ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 724/QĐ-UBDT ngày 29/12/2015 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tc về việc giao kế hoạch công tác năm 2016; Quyết định s371/QĐ-UBDT ngày 06/7/2016 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc điều chnh nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2016;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Dân tộc thiểu số,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch xây dựng Đcương đề án Chính sách đặc thù hỗ trợ hoạt đng bình đẳng giới vùng dân tộc thiu snăm 2016 (có Kế hoạch kèm theo).

Điều 2. Giao Vụ Dân tộc thiểu số chủ trì, phối hợp với các Vụ, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện theo Kế hoạch được phê duyệt.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể t ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban, Vụ trưởng Vụ Dân tộc thiểu số, Thủ trưởng các Vụ, đơn vị có liên quan thuộc Ủy ban Dân tộc chịu trách nhim thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- BT
,CNUB (để b/c);
- Các TT, Ph
ó CNUB;
- Vụ KHTC, VPUB (để ph/hợp);
- C
ng TTĐT UBDT;
- Lưu
: VT, DTTS (5b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM

H
à Hùng

 

KẾ HOẠCH

XÂY DỰNG ĐỀ CƯƠNG ĐỀ ÁN CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG BÌNH ĐẲNG GIỚI VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số
409/QĐ-UBDT, ngày 27 tháng 7 năm 2016 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

Thực hiện Nghị định số 48/2009/NĐ-CP ngày 19/5/2009 của Chính phủ quy định về các biện pháp bảo đảm bình đẳng giới; Quyết định số 2351/QĐ-TTg ngày 24/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 và Quyết định s 2356/QĐ-TTg ngày 04/12/2013 của Thủ tưng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020, Ủy ban Dân tộc lập kế hoạch xây dựng Đề cương đề án Chính sách đặc thù hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số năm 2016 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổng hợp và phân tích thực trạng bình đẳng giới trong đồng bào vùng dân tộc thiểu số.

2. Đề xuất đề cương giải pháp chính sách nhằm nâng cao nhận thức hành vi của cán bộ trong hthống chính trị cơ sở, cộng đồng người dân; phấn đấu thu hẹp dần khoảng cách, nâng cao chỉ số phát triển giới và bình đẳng giới trong vùng dân tộc thiểu số.

3. Kế hoạch cn cụ thể, phân công rõ trách nhiệm cho các Vụ, đơn vị liên quan nhằm đảm bảo chất lượng và tiến độ xây dựng Đ cương đ án trình LĐUB.

II. NỘI DUNG VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

TT

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Đơn vị chủ trì/phối hợp thực hin

Dự kiến kết quả thực hiện

1

Xây dựng Kế hoạch và dự toán kinh phí xây dựng đề cương Đề án

Tháng 7/2016

- Vụ DTTS chủ trì

- Các Vụ, đơn vị liên quan.

Kế hoạch xây dựng đề cương đề án được LĐUB phê duyệt

2

Đề nghị địa phương báo cáo thực trạng bình đng giới ở vùng đồng bào DTTS.

Tháng 8/2016

- Vụ DTTS;

- Cơ quan công tác dân tộc các tỉnh, thành phố

Văn bản của Ủy ban Dân tộc gửi các địa phương

3

Tổ chức Đoàn khảo sát, nghiên cứu thực tế, tổ chức Hội thảo tham vấn tại địa bàn khảo sát khu vực Miền Trung - Tây Nguyên (dự kiến đi Đắk Nông)

Tháng 8­-9/2016

- Vụ DTTS;

- Cơ quan công tác dân tộc địa phương được lựa chọn khảo sát.

BC chuyến công tác và biên bản Hội thảo

4

Tổ chức Đoàn khảo sát, nghiên cứu thực tế, tổ chức Hội thảo tham vấn tại địa bàn khảo sát khu vực Tây Bắc (dự kiến đi Hòa Bình)

Tháng 9/2016

- Vụ DTTS;

- Cơ quan công tác dân tộc địa phương được lựa chọn khảo sát.

BC chuyến công tác và biên bản Hội thảo

5

Thu thập tài liệu liên quan và tổng hợp số liệu về thực trạng bình đng giới trong đồng bào các dân tc thiểu số.

Tháng 8­10/2016

- Vụ DTTS;

- Cơ quan công tác dân tộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tng hp đánh giá về thực trạng bình đẳng giới trong đồng bào vùng dân tc thiểu số

6

Xây dựng dự thảo đề cương đề xuất xây dựng Đề án.

Tháng 10­-11/2016

- Vụ DTTS;

- Các đơn vị liên quan

Dự thảo 1 nội dung đề cương

7

Báo cáo Lãnh đạo y ban dự thảo đề cương đề xuất xây dựng Đề án.

Tháng 11/2016

- Vụ DTTS;

- Các đơn vị liên quan

Dự thảo 2 nội dung đề cương

8

Báo cáo trình Lãnh đạo Ủy ban đề cương Đề án.

Tháng 12/2016

- Vụ DTTS;

- Các đơn vị liên quan

Dự thảo 3 đề cương Đề án

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện các nội dung nhiệm vụ trong Kế hoạch là 50.000.000 (năm mươi triệu đồng) từ nguồn kinh phí năm 2016 của Ủy ban Dân tc được quy định tại Quyết định số 371/QĐ-UBDT ngày 06/7/2016 của Bộ trưởng, Chnhiệm Ủy ban Dân tộc về việc điều chỉnh nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2016.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Vụ Dân tộc thiểu số chủ trì, phối hợp với các đơn vị của Bộ, ngành liên quan, các địa phương và các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc xây dựng chương trình, nội dung, dự toán kinh phí chi tiết triển khai thực hiện Kế hoạch.

2. Văn phòng Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với Vụ Dân tộc thiểu sthẩm định dự toán chi tiết và đảm bảo các điều kiện cần thiết khác phục vụ cho các hoạt động trong kế hoạch đảm bảo hiệu quả cao nhất; hướng dn và quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định hiện hành.

3. Vận dụng Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư liên tch s 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác ph biến, giáo dục pháp luật và chun tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở; Quyết định s 562/QĐ-UBDT ngày 23/12/2014 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Ủy ban Dân tộc.

4. Các Vụ, đơn vị trực thuộc Ủy ban theo nhiệm vụ được giao phối hợp với V Dân tc thiểu số triển khai thực hiện theo nội dung và tiến độ thời gian Kế hoạch được phê duyệt.