Quyết định 4024/QĐ-UBND năm 2016 về thành lập Hội đồng Kiến trúc - Quy hoạch thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2016-2020
Số hiệu: 4024/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Đức Chung
Ngày ban hành: 22/07/2016 Ngày hiệu lực: 22/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Tổ chức bộ máy nhà nước, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4024/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG KIẾN TRÚC - QUY HOẠCH THÀNH PHỐ HÀ NỘI, NHIỆM KỲ 2016 - 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

Căn cứ Thông tư số 08/2008/TT-BXD ngày 10/4/2008 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Hội đồng Kiến trúc - Quy hoạch cấp tỉnh, thành phố;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hà Nội tại Công Văn số 3409/QHKT-P8 ngày 23/6/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng Kiến trúc - Quy hoạch thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2016 - 2020, gồm 19 thành viên chính thức (có Danh sách kèm theo).

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm và hình thức hoạt động của Hội đồng Kiến trúc - Quy hoạch thành phố Hà Nội thực hiện theo Thông tư số 08/2008/TT-BXD ngày 10/4/2008 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Hội đồng Kiến trúc - Quy hoạch cấp tỉnh, thành phố.

Giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội (cơ quan giúp việc của Thường trực Hội đồng) xây dựng, trình Chủ tịch Hội đồng ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng và tổ chức thực hiện theo quy định.

Tùy theo tính chất nội dung cần lấy ý kiến, Chủ tịch Hội đồng xem xét mời thêm các đơn vị, chuyên gia có liên quan tham gia Hội đồng. Trường hợp cần thay đổi hoặc bổ sung các thành viên Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng đề xuất, báo cáo Chủ tịch UBND Thành phố xem xét, quyết định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc và các thành viên có tên trong Danh sách kèm theo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Xây dựng;
- TT Th
ành ủy, TT HĐND;
- Chủ tịch UBND TP;
- Các PCT UBND TP;
- Sở Nội vụ;
- VPUB: CVP, PCVP; TKBT, TH, NC, ĐT;
- Lưu: VP, QHv.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chung

 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN

HỘI ĐỒNG KIẾN TRÚC - QUY HOẠCH THÀNH PHỐ HÀ NỘI, NHIỆM KỲ 2016 - 2020
(Kèm theo Quyết định số 4024/QĐ-UBND ngày 22/7/2016 của UBND Thành phố)

I. Thường trực Hội đồng

1. Ông Lê Vinh - Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng.

2. Ông Bùi Xuân Tùng - Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội đồng.

3. Ông Nguyễn Văn Hải - Phó Chủ tịch điều hành Hội Kiến trúc sư Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội đồng.

4. Ông Nguyễn Tấn Vạn - Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Ủy viên.

5. Ông Trần Ngọc Chính - Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, Ủy viên.

II. Thành viên Hội đồng

6. Ông Đào Ngọc Nghiêm - Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Hà Nội, Ủy viên.

7. Ông Nguyễn Trúc Anh - Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội, Ủy viên.

8. Ông Doãn Minh Khôi - Tổng biên tập Tạp chí Kiến trúc, Ủy viên.

9. Ông Hoàng Đạo Kính - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, Ủy viên.

10. Ông Nguyễn Quốc Thông - Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Ủy viên.

11. Ông Nguyễn Tố Lăng - Phó Hiệu trưởng trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, Ủy viên.

12. Ông Phạm Hùng Cường - Trưởng bộ môn quy hoạch Trường Đại học Xây dựng, Ủy viên.

13. Bà Lã Thị Kim Ngân - Viện trưởng Viện Kiến trúc - Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Ủy viên.

14. Ông Dương Đức Tuấn - Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm, Ủy viên.

15. Ông Trương Minh Tiến - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Ủy viên.

16. Ông Trần Việt Trung - Phó Giám đốc Sở Xây dựng, Ủy viên.

17. Ông Hà Huy Quang - Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Ủy viên.

18. Đại diện Lãnh đạo Vụ Quy hoạch - Kiến trúc (Bộ Xây dựng) - Ủy viên.

19. Đại diện Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội - Ủy viên.