Quyết định 34/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên
Số hiệu: 34/2021/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên Người ký: Trần Hữu Thế
Ngày ban hành: 14/09/2021 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Lao động, Tổ chức bộ máy nhà nước, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 34/2021/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 14 tháng 9 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH PHÚ YÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 456/TTr-SNV ngày 01 tháng 9 năm 2021 và đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 112/TTr-SLĐTBXH ngày 16 tháng 8 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 28 tháng 9 năm 2021 và thay thế Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2016 ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên; Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2018, Quyết định số 50/2018/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2018 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên ban hành kèm theo Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2016 của UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KTVBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Vụ Pháp chế - Bộ LĐ-TB&XH;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Thường trực UBMTTQVN tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: LĐ-TB&XH, NV, TP;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Trần Hữu Thế

 

QUY ĐỊNH

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH PHÚ YÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 34/2021/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Chương I

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

Điều 1. Vị trí, chức năng của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về: Lao động, tiền lương và việc làm trong khu vực doanh nghiệp; giáo dục nghề nghiệp (trừ các trường sư phạm); bảo hiểm xã hội; an toàn, vệ sinh lao động; người có công; bảo trợ xã hội; trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội (sau đây gọi chung là lĩnh vực lao động, người có công và xã hội).

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý và điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh

a) Dự thảo quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hằng năm; chương trình, đề án, dự án, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước về lao động, người có công và xã hội thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

b) Dự thảo văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

a) Dự thảo các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội;

b) Dự thảo quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định của pháp luật.

3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án và các vấn đề khác về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến, giáo dục, theo dõi thi hành pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao.

4. Về lĩnh vực việc làm và bảo hiểm thất nghiệp

a) Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, giải pháp về việc làm, chính sách phát triển thị trường lao động của tỉnh theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền; thu thập, lưu trữ, tổng hợp, phân tích, dự báo, phổ biến và quản lý thông tin thị trường lao động của tỉnh;

b) Hướng dẫn và thực hiện các quy định của pháp luật về:

Chỉ tiêu và các giải pháp tạo việc làm tăng thêm;

Chính sách tạo việc làm trong các doanh nghiệp, hợp tác xã, các loại hình kinh tế tập thể, tư nhân;

Chính sách việc làm đối với đối tượng đặc thù (người khuyết tật, người chưa thành niên, người cao tuổi và các đối tượng khác), lao động làm việc tại nhà, lao động dịch chuyển và một số đối tượng khác theo quy định của pháp luật;

Bảo hiểm thất nghiệp.

c) Quản lý các tổ chức dịch vụ việc làm theo quy định của pháp luật; cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi hoặc nhận lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh;

d) Thực hiện chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài; xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động; cấp, cấp lại, gia hạn và thu hồi giấy phép lao động cho lao động là công dân nước ngoài làm việc cho người sử dụng người lao động nước ngoài tại Việt Nam theo quy định của pháp luật lao động.

5. Về lĩnh vực người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

a) Cung cấp thông tin chính sách, pháp luật về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

b) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác tuyển chọn người lao động đi làm việc ở nước ngoài thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở;

c) Hướng dẫn, tiếp nhận xử lý đăng ký hợp đồng của người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cá nhân và của doanh nghiệp đưa người lao động đi thực tập nâng cao tay nghề ở nước ngoài có thời hạn dưới 90 ngày và kiểm tra, giám sát việc thực hiện đăng ký hợp đồng;

d) Thống kê số lượng các doanh nghiệp hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và số lượng người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

đ) Thông báo cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài trở về nước nhu cầu tuyển dụng lao động ở trong nước; hướng dẫn, giới thiệu người lao động đăng ký tìm việc làm; thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài trở về nước tạo việc làm và khởi nghiệp; cung cấp thông tin về thị trường lao động, nhu cầu tuyển dụng lao động; hướng dẫn, giới thiệu người lao động đăng ký tìm việc làm;

e) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan giải quyết theo thẩm quyền các yêu cầu, kiến nghị của tổ chức và cá nhân trong lĩnh vực người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

6. Về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

a) Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp ở địa phương sau khi được phê duyệt;

b) Hướng dẫn và kiểm tra việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về giáo dục nghề nghiệp; tiêu chuẩn nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp; quy chế tuyển sinh, quy chế thi, kiểm tra, công nhận tốt nghiệp và việc cấp văn bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp; chế độ chính sách đối với cán bộ quản lý, nhà giáo giáo dục nghề nghiệp và học sinh, sinh viên học nghề theo quy định của pháp luật; quản lý việc đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề sau khi được phân cấp; cấp, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo thẩm quyền;

c) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý và nhà giáo cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; tổ chức hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, hội thi thiết bị đào tạo tự làm, hội thi tay nghề cấp tỉnh và các hội thi có liên quan đến công tác học sinh, sinh viên học nghề.

d) Quyết định thành lập, công nhận trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục; trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động không vì lợi nhuận theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

7. Về lĩnh vực lao động, tiền lương

a) Hướng dẫn việc thực hiện hợp đồng lao động, đối thoại tại nơi làm việc, thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất, giải quyết tranh chấp lao động và đình công; chế độ đối với người lao động trong sắp xếp, tổ chức lại và chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp phá sản, doanh nghiệp giải thể, doanh nghiệp cổ phần hóa, giao, bán doanh nghiệp;

b) Hướng dẫn việc thực hiện chế độ tiền lương trong khu vực doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;

c) Hướng dẫn chế độ, chính sách ưu đãi đối với lao động nữ, lao động là người khuyết tật, người lao động cao tuổi, lao động chưa thành niên, lao động là người giúp việc gia đình và một số lao động khác;

d) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về cho thuê lại lao động tại địa phương; cấp, gia hạn, cấp lại hoặc thu hồi giấy phép đối với doanh nghiệp cho thuê lại lao động theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh;

đ) Thống kê số lượng các doanh nghiệp cho thuê lại lao động, thực hiện việc cho thuê lại lao động, bên thuê lại lao động và số lượng người lao động thuê lại.

8. Về lĩnh vực bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện

a) Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh kiến nghị các Bộ, ngành có liên quan giải quyết những vấn đề về bảo hiểm xã hội thuộc thẩm quyền;

b) Tiếp nhận hồ sơ và tổ chức thẩm định số lượng lao động tạm thời nghỉ việc đối với trường hợp doanh nghiệp xin tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất;

c) Thực hiện chế độ, chính sách về bảo hiểm xã hội theo phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật.

9. Về lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động

a) Hướng dẫn, tổ chức thực hiện Chương trình quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động; Tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động;

b) Xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động tại địa phương; thanh tra, kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động tại địa phương; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động tại địa phương;

c) Hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động trong phạm vi địa phương;

d) Hướng dẫn và triển khai công tác quản lý, kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa đặc thù về an toàn lao động; tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa đặc thù về an toàn lao động tại địa phương;

đ) Hướng dẫn về công tác kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; tiếp nhận tài liệu và xác nhận việc khai báo, sử dụng các loại máy, thiết bị vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động;

e) Chủ trì, phối hợp tổ chức điều tra tai nạn lao động chết người, tai nạn lao động nặng làm bị thương từ 02 người lao động trở lên; điều tra lại tai nạn lao động và phối hợp với ngành y tế điều tra bệnh nghề nghiệp theo yêu cầu của cơ quan bảo hiểm xã hội;

g) Tổ chức tiếp nhận hồ sơ, thẩm định và quyết định việc hỗ trợ hoặc thu hồi kinh phí đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp, khám bệnh nghề nghiệp, chữa bệnh nghề nghiệp, phục hồi chức năng lao động và huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật;

h) Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trên địa bàn; thanh tra, kiểm tra, việc thực hiện pháp luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trên địa bàn và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

i) Tiếp nhận tài liệu thông báo việc tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm của doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân có sử dụng lao động trên địa bàn quản lý.

10. Về lĩnh vực người có công

a) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật đối với người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng;

b) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện quy hoạch hệ thống cơ sở xã hội nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng, các công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ; quản lý các công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ theo phân cấp;

c) Chủ trì, phối hợp tổ chức công tác tiếp nhận và an táng hài cốt liệt sĩ; thông tin, báo tin về mộ liệt sĩ; thăm viếng mộ liệt sĩ, di chuyển hài cốt liệt sĩ;

d) Quản lý đối tượng, hồ sơ đối tượng và kinh phí thực hiện các chính sách, chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân của họ;

đ) Hướng dẫn và tổ chức các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; quản lý và sử dụng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” cấp tỉnh.

11. Về lĩnh vực bảo trợ xã hội

a) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo, Nghị quyết đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và các chính sách giảm nghèo, Chương trình phát triển công tác xã hội và các đề án, chương trình về bảo trợ xã hội khác có liên quan;

b) Tổng hợp, thống kê số lượng người cao tuổi, người khuyết tật, người rối nhiễu tâm trí, người tâm thần, đối tượng trợ giúp xã hội thường xuyên, đột xuất, hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội khác;

c) Tổ chức xây dựng mạng lưới cơ sở bảo trợ xã hội, tổ chức cung cấp các dịch vụ công tác xã hội, cơ sở chăm sóc người khuyết tật, cơ sở chăm sóc người cao tuổi và các loại hình cơ sở khác có chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội.

12. Về lĩnh vực trẻ em

a) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, mô hình, dự án về trẻ em; Tháng hành động vì trẻ em; tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ trẻ em và sự tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em;

b) Tổ chức, theo dõi, giám sát, đánh giá việc thực hiện các quyền trẻ em theo quy định của pháp luật; các chế độ, chính sách về trẻ em; xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em;

c) Quản lý và sử dụng Quỹ Bảo trợ trẻ em cấp tỉnh.

13. Về lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội

a) Thực hiện nhiệm vụ thường trực về phòng, chống mại dâm; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, tổ chức quản lý, triển khai thực hiện công tác phòng, chống mại dâm, cai nghiện bắt buộc, cai nghiện tự nguyện, quản lý sau cai nghiện, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán theo phân cấp, ủy quyền;

b) Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, tổ chức quản lý đối với các cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở cai nghiện tự nguyện, cơ sở quản lý sau cai nghiện, cơ sở hỗ trợ nạn nhân theo phân cấp, ủy quyền;

c) Phối hợp giải quyết các vấn đề xã hội sau khi người nghiện ma túy, người mại dâm, nạn nhân bị mua bán hòa nhập cộng đồng.

14. Về lĩnh vực bình đẳng giới

a) Hướng dẫn lồng ghép vấn đề bình đẳng giới vào việc xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tham mưu tổ chức thực hiện các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương;

b) Hướng dẫn, tổ chức thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới;

c) Là cơ quan thường trực của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh, có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện hoạt động của Ban và sử dụng bộ máy của mình để tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Ban.

15. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các hội và các tổ chức phi chính phủ thuộc lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

16. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội của địa phương, quản lý hoạt động của các đơn vị sự nghiệp trong và ngoài công lập thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực.

17. Thực hiện hợp tác quốc tế về các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

18. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực lao động, người có công và xã hội đối với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và chức danh chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã.

19. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật và công nghệ; xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực được giao.

20. Triển khai thực hiện chương trình cải cách hành chính của Sở theo mục tiêu chương trình cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân tỉnh.

21. Kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm pháp luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

22. Tổ chức thực hiện các dịch vụ công trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở.

23. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

24. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ và theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

25. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

26. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

27. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao và theo quy định của pháp luật.

Chương II

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ

Điều 3. Lãnh đạo Sở

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có Giám đốc và không quá 03 (ba) Phó Giám đốc.

2. Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là người đứng đầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở; chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; báo cáo trước Hội đồng nhân dân tỉnh, trả lời kiến nghị của cử tri, chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

3. Phó Giám đốc Sở là người giúp Giám đốc Sở phụ trách một hoặc một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc Sở vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở được Giám đốc Sở ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Sở.

4. Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách khác đối với Giám đốc Sở và Phó Giám đốc Sở do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo quy định của Đảng và Nhà nước.

5. Căn cứ quy định về phân cấp quản lý tổ chức cán bộ của Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các đơn vị trực thuộc Sở theo tiêu chuẩn chức danh do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

Điều 4. Cơ cấu tổ chức của Sở

1. Các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở:

a) Văn phòng;

b) Thanh tra;

c) Phòng Kế hoạch - Tài chính;

d) Phòng Người có công;

đ) Phòng Lao động - Việc làm;

e) Phòng Dạy nghề;

g) Phòng Bảo trợ xã hội - Trẻ em - Bình đẳng giới.

2. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, gồm:

a) Trung tâm Dịch vụ việc làm;

b) Trung tâm Nuôi dưỡng người có công và Công tác xã hội;

c) Cơ sở Cai nghiện ma túy và Trợ giúp xã hội;

d) Trường trung cấp nghề thanh niên dân tộc Phú Yên.

Điều 5. Biên chế công chức và số lượng người làm việc

Biên chế công chức trong các tổ chức tham mưu tổng hợp, chuyên môn, nghiệp vụ và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp của Sở được giao trên cơ sở vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và được cấp có thẩm quyền giao hoặc phê duyệt.

Điều 6. Các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở

1. Văn phòng:

a) Chức năng: Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện các nhiệm vụ công tác: Tổ chức cán bộ, hành chính, tổng hợp, pháp chế, thi đua khen thưởng, văn thư, lưu trữ, cải cách hành chính, điều phối hoạt động các đơn vị trực thuộc theo chương trình, kế hoạch công tác của Sở; đảm bảo các điều kiện làm việc phục vụ cho sự chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Sở và hoạt động toàn ngành;

b) Cơ cấu tổ chức của Văn phòng gồm: Chánh Văn phòng, 01 (một) Phó Chánh Văn phòng, công chức chuyên môn và nhân viên.

2. Thanh tra:

a) Chức năng: Thực hiện chức năng thanh tra hành chính thuộc quyền quản lý của Giám đốc Sở; thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội. Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật. Giúp Giám đốc Sở tổ chức tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo và xử lý các vi phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý ngành, lĩnh vực của Sở theo quy định của pháp luật. Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống, ngăn chặn các hoạt động vi phạm về lao động, người có công và xã hội theo quy định của pháp luật. Tổ chức điều tra tai nạn lao động, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sử dụng lao động, UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện khai báo, điều tra tai nạn lao động theo quy định. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do pháp luật quy định.

Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có con dấu riêng để hoạt động.

b) Cơ cấu tổ chức của thanh tra gồm: Chánh thanh tra, 01 (một) Phó Chánh Thanh tra và Thanh tra viên.

3. Phòng Kế hoạch - Tài chính:

a) Chức năng: Tham mưu, giúp Giám đốc Sở xây dựng kế hoạch tài chính ngành dài hạn, ngắn hạn, hằng năm về lao động, người có công và xã hội; lập dự toán hằng năm phục vụ hoạt động ngành; kiểm tra, thẩm định dự toán các chương trình, dự án; theo dõi nguồn kinh phí Trung ương, địa phương; trực tiếp quản lý chi trả trợ cấp hằng năm cho người có công và chứng từ trả tiền lương công chức, viên chức của Sở; thực hiện công tác quản lý tài chính, tài sản; giao dự toán cho các đơn vị trực thuộc Sở đúng nguyên tắc, đúng chế độ tài chính theo quy định của nhà nước và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh; hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở theo đúng quy định của pháp luật;

b) Cơ cấu tổ chức của Phòng Kế hoạch - Tài chính gồm: Trưởng phòng, 01(một) Phó Trưởng phòng và công chức chuyên môn.

4. Phòng Lao động - Việc làm:

a) Chức năng: Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hợp đồng lao động, đối thoại tại nơi làm việc, thỏa ước lao động tập thể, kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất trong các doanh nghiệp; giải quyết tranh chấp lao động và đình công; chế độ đối với người lao động trong sắp xếp, tổ chức lại và chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp phá sản, giải thể, cổ phần hóa, bán, khoán, cho thuê; hướng dẫn việc thực hiện chế độ tiền lương; thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp theo thẩm quyền; thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chương trình, giải pháp về việc làm, chính sách phát triển thị trường lao động của tỉnh; quản lý và sử dụng nguồn lao động; thông tin thị trường lao động; chính sách việc làm đối với đối tượng đặc thù; quản lý các tổ chức dịch vụ việc làm; cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép lao động đối với lao động là người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài; hướng dẫn, tổ chức thực hiện Chương trình quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động; Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động; tổ chức huấn luyện và cấp giấy chứng nhận về an toàn lao động, vệ sinh lao động cho người lao động, người sử dụng lao động; thực hiện các quy định về đăng ký các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; hướng dẫn việc kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa đặc thù về an toàn lao động trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật; tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về tình hình tai nạn lao động tại địa phương; hướng dẫn các tổ chức cá nhân sử dụng lao động thực hiện thống kê và báo cáo về tai nạn lao động;

b) Cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động - Việc làm gồm: Trưởng phòng, 01 (một) Phó Trưởng phòng và công chức chuyên môn.

5. Phòng Dạy nghề:

a) Chức năng: Tham mưu, giúp Giám đốc Sở xây dựng quy hoạch mạng lưới giáo dục nghề nghiệp, kế hoạch, chương trình, đề án phát triển giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về giáo dục nghề nghiệp; tiêu chuẩn nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp; quy chế tuyển sinh, quy chế thi, kiểm tra, công nhận tốt nghiệp và việc cấp văn bằng, chứng chỉ nghề; chế độ chính sách đối với cán bộ quản lý, nhà giáo giáo dục nghề nghiệp và học sinh, sinh viên học nghề theo quy định của pháp luật; hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp; tổ chức hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, hội thi thiết bị đào tạo tự làm, hội thi tay nghề cấp tỉnh; quản lý nhà nước đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập và tư thục trên địa bàn tỉnh và lớp học nghề về nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo nghề, quy chế, tiêu chuẩn trường dạy nghề đào tạo; đào tạo nghề cho người khuyết tật và trẻ em.

b) Cơ cấu tổ chức Dạy nghề gồm: Trưởng phòng, 01 (một) Phó Trưởng phòng và công chức chuyên môn.

6. Phòng Người có công:

a) Chức năng: Tham mưu, giúp Giám đốc Sở hướng dẫn và tổ chức thực hiện các chế độ chính sách theo quy định của nhà nước đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn và tổ chức thực hiện quy hoạch xây dựng nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm và các công trình ghi công liệt sĩ ở địa phương; quản lý nghĩa trang liệt sĩ và các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn được giao; phối hợp tổ chức công tác quy tập, tiếp nhận và an táng hài cốt liệt sĩ, thông tin, báo tin về mộ liệt sĩ, thăm viếng mộ liệt sĩ, di chuyển hài cốt liệt sĩ; hướng dẫn và tổ chức các phong trào Đền ơn đáp nghĩa; quản lý và sử dụng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa của tỉnh theo quy định của pháp luật; kiểm tra việc thực hiện nuôi dưỡng, điều dưỡng đối với người có công với cách mạng và việc cung cấp chân tay giả, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện trợ giúp khác cho thương binh, bệnh binh;

b) Cơ cấu tổ chức Phòng Người có công gồm: Trưởng phòng, 01 (một) Phó Trưởng phòng và công chức chuyên môn.

7. Phòng Bảo trợ xã hội - Trẻ em - Bình đẳng giới:

a) Chức năng: Tham mưu, giúp Giám đốc Sở tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo, Nghị quyết đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và các chính sách giảm nghèo, điều tra rà soát, cập nhập hộ nghèo, hộ cận nghèo, chương trình phát triển công tác xã hội và các đề án, chương trình về bảo trợ xã hội khác có liên quan; triển khai thực hiện các chính sách bảo trợ xã hội, cứu trợ xã hội trên địa bàn tỉnh, tổng hợp, thống kê về số lượng đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh; tổ chức xây dựng mạng lưới cơ sở bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh; công tác phòng, chống tệ nạn xã hội; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ đối với các cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở cai nghiện tự nguyện, cơ sở quản lý sau cai nghiện, cơ sở hỗ trợ nạn nhân trên địa bàn tỉnh; tổ chức quản lý, triển khai thực hiện công tác phòng, chống mại dâm, cai nghiện bắt buộc, cai nghiện tự nguyện, quản lý sau cai nghiện, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán theo phân cấp, ủy quyền. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các chương trình, mô hình, dự án về trẻ em; theo dõi, giám sát, đánh giá việc thực hiện các quyền trẻ em theo quy định của pháp luật; các chế độ, chính sách về trẻ em; quản lý và sử dụng Quỹ Bảo trợ trẻ em của tỉnh theo quy định của pháp luật; hướng dẫn và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật, chiến lược, chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ về bình đẳng giới; lồng ghép nội dung bình đẳng giới vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các ngành, các địa phương; giám sát, kiểm tra, thanh tra việc tổ chức thực hiện ở các ngành, các cấp về bình đẳng giới;

b) Cơ cấu tổ chức Phòng Bảo trợ xã hội - Trẻ em - Bình đẳng giới gồm: Trưởng phòng, không quá 02 (hai) Phó Trưởng phòng và công chức chuyên môn.

Điều 7: Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở

1. Trung tâm dịch vụ việc làm:

a) Vị trí, chức năng: Trung tâm dịch vụ việc làm là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, có chức năng tư vấn về việc làm, học nghề, chính sách có liên quan đến quan hệ lao động; giới thiệu việc làm cho người lao động, tổ chức sàn giao dịch việc làm; thu thập, phân tích và cung ứng thông tin về thị trường lao động; tổ chức dạy nghề; hỗ trợ người lao động trong trường hợp chuyển từ nghề này sang nghề khác, di chuyển từ địa phương này sang địa phương khác, di chuyển ra nước ngoài làm việc và các hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật; thực hiện các chương trình, dự án về việc làm; tiếp nhận hồ sơ trình Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật;

Trung tâm có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, có tài khoản riêng để hoạt động.

b) Cơ cấu tổ chức của Trung tâm dịch vụ việc làm, gồm:

Lãnh đạo Trung tâm: Giám đốc, không quá 02 (hai) Phó Giám đốc;

Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ gồm: Phòng Hành chính - Tài vụ - Đào tạo; Phòng Tư vấn - Giới thiệu việc làm - Bảo hiểm thất nghiệp;

Mỗi phòng gồm có Trưởng phòng, 01 (một) Phó Trưởng phòng, viên chức và người lao động.

2. Trung tâm Nuôi dưỡng người có công và công tác xã hội:

a) Vị trí, chức năng: Trung tâm Nuôi dưỡng người có công và bảo trợ xã hội là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, có chức năng cụ thể như sau:

Tổ chức tiếp nhận, quản lý, nuôi dưỡng thường xuyên và điều dưỡng luân phiên hằng năm người có công với nước;

Tổ chức tiếp nhận, quản lý, nuôi dưỡng người cao tuổi thuộc diện được chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội theo quy định của pháp luật về người cao tuổi, khuyết tật đặc biệt nặng, trẻ em thuộc diện được chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội theo quy định của pháp luật;

Tổ chức tiếp nhận, quản lý, chăm sóc nuôi dưỡng và phục hồi chức năng thường xuyên cho người mắc bệnh tâm thần không còn người thân chăm sóc hoặc còn người thân nhưng già yếu, cao tuổi, khuyết tật nặng; người tâm thần có gia đình thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng chính sách ưu đãi người có công; người tâm thần lang thang trên địa bàn tỉnh chưa xác định được người thân hoặc đối tượng người tâm thần của tỉnh đang lang thang ở tỉnh ngoài được chuyển về mà chưa xác định được người thân;

Tiếp nhận người lang thang, xin ăn trong và ngoài tỉnh để quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng tạm thời, phân loại chuyển trả về địa phương và nuôi dưỡng lâu dài;

Tiếp nhận nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội tự nguyện;

Quản lý và tiếp nhận mộ liệt sĩ đưa vào nghĩa trang; tổ chức tiếp đón, hướng dẫn thân nhân liệt sĩ và các đoàn đại biểu thăm viếng hằng ngày và các dịp lễ tết; phối hợp, tổ chức đi cất bốc hài cốt liệt sĩ đưa về nghĩa trang liệt sĩ (nếu có); quản lý, chăm sóc cây cảnh và trực bảo vệ nghĩa trang liệt sĩ.

Tổ chức triển khai các hoạt động cung cấp dịch vụ công tác xã hội cho cá nhân, gia đình, nhóm và cộng đồng; cung cấp các dịch vụ khẩn cấp; tham vấn, tư vấn; tổ chức các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức; nâng cao năng lực; phát triển cộng đồng; thực hiện các biện pháp phòng, ngừa đối tượng rơi vào hoàn cảnh khó khăn và bị xâm hại, bạo lực, ngược đãi; hỗ trợ đối tượng hòa nhập cộng đồng; quản lý đối tượng được cung cấp dịch vụ công tác xã hội; tổ chức huy động và tiếp nhận sự hỗ trợ tài chính, hiện vật của cơ quan, tổ chức, cá nhân ở trong nước và nước ngoài để thực hiện các hoạt động của Trung tâm.

Trung tâm có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, có tài khoản riêng để hoạt động.

b) Cơ cấu tổ chức của Trung tâm Nuôi dưỡng người có công và công tác xã hội, gồm:

Lãnh đạo Trung tâm: Giám đốc, không quá 02 (hai) Phó Giám đốc;

Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ gồm: Phòng Hành chính - Tài vụ; Phòng Y tế - Công tác xã hội; Phòng Nuôi dưỡng - phục vụ; Phòng quản lý và phục hồi chức năng người tâm thần; Tổ quản lý nghĩa trang liệt sĩ tỉnh;

Mỗi Phòng (Tổ) gồm có Trưởng phòng (Tổ trưởng), 01 Phó Trưởng phòng (Tổ phó), viên chức và người lao động.

3. Cơ sở Cai nghiện ma túy và Trợ giúp xã hội:

a) Vị trí, chức năng: Cơ sở Cai nghiện ma túy và Trợ giúp xã hội là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, có chức năng cụ thể như sau:

Tổ chức tiếp nhận người cai nghiện ma túy bắt buộc, cai nghiện ma túy tự nguyện và người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định trong thời gian làm thủ tục áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Tổ chức lao động trị liệu, lao động sản xuất, hướng nghiệp, tạo việc làm cho đối tượng; tổ chức dạy nghề, dạy học văn hóa, giáo dục pháp luật, đạo đức, rèn luyện thể chất, phục hồi hành vi nhân cách; thể dục, thể thao phù hợp với điều kiện của Cơ sở và trình độ của đối tượng;

Quản lý, tư vấn, điều trị, chăm sóc sức khỏe và nuôi dưỡng trẻ em bị nhiễm HIV thuộc hộ nghèo; người bị nhiễm HIV thuộc hộ nghèo, không tự lo được cuộc sống và không có người nhận chăm sóc, nuôi dưỡng tại cộng đồng;

Cơ sở có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, tài khoản riêng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

b) Cơ cấu tổ chức của Cơ sở cai nghiện ma túy và Trợ giúp xã hội, gồm:

Lãnh đạo Cơ sở: Giám đốc, 01 (một) Phó Giám đốc và viên chức chuyên môn, nghiệp vụ. Các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Cơ sở cai nghiện ma túy được thành lập khi đảm bảo điều kiện theo quy định.

4. Trường trung cấp nghề thanh niên dân tộc Phú Yên

a) Vị trí, chức năng: Trường Trung cấp nghề Thanh niên dân tộc Phú Yên là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, có chức năng tổ chức đào tạo nghề ở trình độ trung cấp nghề và sơ cấp nghề; bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động theo yêu cầu của tổ chức và cá nhân có nhu cầu; tổ chức nghiên cứu khoa học; ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ; thực hiện sản xuất, kinh doanh và dịch vụ khoa học, kỹ thuật theo quy định của pháp luật.

Trường có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và tài khoản riêng để hoạt động.

b) Cơ cấu tổ chức của Trường trung cấp nghề thanh niên dân tộc Phú Yên bao gồm:

Hội đồng trường;

Lãnh đạo Trường: Hiệu trưởng, không quá 02 (hai) Phó Hiệu trưởng.

Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và các khoa, bộ môn thuộc trường. Mỗi phòng, khoa, bộ môn gồm có Trưởng phòng, khoa, bộ môn, 01 (một) Phó Trưởng phòng, khoa, bộ môn và viên chức.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Trên cơ sở chỉ tiêu biên chế công chức, số lượng người làm việc được giao, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm bố trí, sử dụng công chức, viên chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phù hợp với vị trí việc làm, cơ cấu ngạch, tiêu chuẩn chức danh theo quy định của Nhà nước.

Thực hiện số lượng cấp phó các tổ chức tham mưu tổng hợp, chuyên môn, nghiệp vụ và các đơn vị trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo đúng quy định hiện hành của nhà nước.

Điều 9. Việc đề bạt, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật công chức, viên chức, nhân viên thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện theo đúng quy định của Đảng, Nhà nước và theo phân cấp quản lý của Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 10. Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định việc thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia tách, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định của pháp luật.

Điều 11. Trong quá trình thực hiện quy định này, nếu có vấn đề phát sinh hoặc cần sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thì Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ đề xuất, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.