Quyết định 319/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch kiểm tra, kiểm soát hoạt động mua, bán, tiêu thụ, vận chuyển, tàng trữ khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2022
Số hiệu: 319/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn Người ký: Đinh Quang Tuyên
Ngày ban hành: 01/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 319/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 01 tháng 3 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH KIỂM TRA, KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG MUA, BÁN, TIÊU THỤ, VẬN CHUYỂN, TÀNG TRỮ KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN NĂM 2022

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 58/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Đoàn kiểm tra liên ngành về hoạt động vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 344/QĐ-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quy chế hoạt động của Đoàn kiểm tra liên ngành về hoạt động vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 775/QĐ-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc kiện toàn Đoàn kiểm tra liên ngành về hoạt động vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản trên địa bàn tỉnh (sau đây gọi tắt là Quyết định 775);

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn tại Tờ trình số 11/TTr- CQLTT ngày 23 tháng 02 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch kiểm tra, kiểm soát hoạt động mua, bán, tiêu thụ, vận chuyển, tàng trữ khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2022 kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Giao Trưởng Đoàn kiểm tra liên ngành chủ trì, tổ chức triển khai thực hiện theo Kế hoạch được phê duyệt và các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Các ông, bà: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Cục trưởng Cục Quản lý thị trường; Giám đốc Sở Công Thương; Giám đốc Sở Giao thông vận tải; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Công an tỉnh; Cục trưởng Cục thuế tỉnh; Trưởng Đoàn kiểm tra liên ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
Gửi bản điện tử:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP;
Gửi bản giấy + điện tử:
- Như Điều 3 (t/h);
- Thành viên Đoàn KTLN;
- Lưu: VT, Hà (NN), Hương

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Quang Tuyên

 

KẾ HOẠCH

KIỂM TRA, KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG MUA, BÁN, TIÊU THỤ, VẬN CHUYỂN, TÀNG TRỮ KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN NĂM 2022
(Ban hành kèm theo Quyết định số 319/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

Thực hiện Quyết định số 58/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Đoàn kiểm tra liên ngành về hoạt động vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 344/QĐ-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quy chế hoạt động của Đoàn kiểm tra liên ngành về hoạt động vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ vào tình hình hoạt động mua, bán, tiêu thụ, vận chuyển khoáng sản trên địa bàn tỉnh năm 2021 và dự báo hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm tra, kiểm soát hoạt động mua, bán, tiêu thụ, vận chuyển, tàng trữ khoáng sản trên địa bàn tỉnh năm 2022 với nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm quản lý chặt chẽ việc mua, bán, tiêu thụ, vận chuyển, tàng trữ khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm. Qua đó đánh giá được tình hình mua, bán, tiêu thụ, vận chuyển, tàng trữ khoáng sản của các doanh nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản và các tổ chức, cá nhân có liên quan khác trên địa bàn tỉnh để kịp thời đưa ra những giải pháp chỉ đạo, điều hành trong hoạt động mua, bán, tiêu thụ, vận chuyển khoáng sản nhằm hạn chế tối đa thất thu thuế từ hoạt động mua, bán, tiêu thụ, vận chuyển, khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

- Nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong việc tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động mua, bán, tiêu thụ, vận chuyển, tàng trữ khoáng sản, các quy định Luật Giao thông, quy định về giấy tờ, vận chuyển hàng hóa.

- Kịp thời tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về hoạt động mua, bán, tiêu thụ, vận chuyển, tàng trữ khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Hoạt động kiểm tra, kiểm soát phải thực hiện đúng quy trình và quy chế hoạt động của Đoàn kiểm tra liên ngành về hoạt động vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và không làm ảnh hưởng đến việc sản xuất, kinh doanh, lưu thông hàng hóa hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

- Kết quả kiểm tra lập biên bản kết luận rõ ràng, cụ thể đối với từng phương tiện/chủ phương tiện/chủ lô hàng và thực hiện xử lý hoặc kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

II. NỘI DUNG KIỂM TRA

- Kiểm tra tính hợp pháp của hàng hóa khoáng sản theo quy định về hóa đơn, chứng từ, chứng minh nguồn gốc xuất xứ của lô khoáng sản;

- Kiểm tra, giám sát hoạt động vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản theo kế hoạch hoặc thông báo vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản của doanh nghiệp gửi cho cơ quan quản lý nhà nước;

- Kiểm tra theo phản ánh, kiến nghị của các cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh về hoạt động mua, bán, tiêu thụ, vận chuyển, tàng trữ khoáng sản;

- Kiểm tra tải trọng của phương tiện vận chuyển bằng bàn cân điện tử xách tay của Sở Giao thông vận tải (Thanh tra Sở Giao thông vận tải) hoặc sử dụng cân điện tử xách tay của Công an tỉnh (Phòng Cảnh sát Giao thông). Cảnh sát giao thông có nhiệm vụ dừng các phương tiện vận chuyển khoáng sản và phối hợp với Thanh tra giao thông xử lý hành vi vi phạm quá khổ, quá tải...

III. THÀNH PHẦN, ĐỐI TƯỢNG VÀ THỜI GIAN KIỂM TRA

1. Thành phần Đoàn kiểm tra

Đoàn kiểm tra gồm các thành viên trong Đoàn kiểm tra liên ngành về hoạt động vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn theo Quyết định số 775/QĐ-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Đối tượng kiểm tra

Đối tượng kiểm tra là tất cả các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động mua, bán, tiêu thụ, vận chuyển, tàng trữ khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, gồm:

- Tổ chức, cá nhân có tư cách pháp nhân của lô hàng khoáng sản;

- Chủ phương tiện vận chuyển khoáng sản;

- Lái xe phương tiện chở khoáng sản;

- Các thành phần khác có liên quan.

3. Thời gian kiểm tra

3.1. Kiểm tra định kỳ:

Công tác kiểm tra định kỳ của Đoàn kiểm tra thực hiện từ 01 đến 02 đợt/tháng, mỗi đợt từ 01 đến 03 ngày tùy thuộc yêu cầu thực tế tại từng thời điểm (Trưởng đoàn kiểm tra xây dựng lịch kiểm tra và thông báo cho các thành viên biết ngày, giờ đi kiểm tra).

3.2. Công tác kiểm tra đột xuất:

Công tác kiểm tra đột xuất được tiến hành ngay khi Đoàn kiểm tra nhận được tin báo của tổ chức, cá nhân về hoạt động mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tiêu thụ khoáng sản trái phép, không phép.

Lịch trình, thời gian kiểm tra đột xuất không báo trước cho tổ chức, cá nhân được kiểm tra. Ngoài ra, Đoàn kiểm tra có thể tổ chức kiểm tra đột xuất tại một số cơ quan, đơn vị có đơn thư phản ánh, kiến nghị trong việc tiếp nhận và giải quyết hoặc qua phản ánh của các cơ quan thông tin báo chí liên quan đến hoạt động mua, bán, tiêu thụ, vận chuyển, tàng trữ khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

IV. PHƯƠNG TIỆN, KINH PHÍ PHỤC VỤ ĐOÀN KIỂM TRA

1. Phương tiện

- Sử dụng 01 xe ô tô (7 chỗ ngồi) của Cục Quản lý thị trường để chở thành viên Đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện nhiệm vụ;

- Sử dụng 01 xe ô tô của Đội Quản lý thị trường số 3 để chở thiết bị, bàn cân di động phục vụ cân trọng tải phương tiện chở khoáng sản (nếu cần).

- Sử dụng bàn cân điện tử xách tay của Sở Giao thông vận tải (Thanh tra Sở Giao thông vận tải) hoặc sử dụng cân điện tử xách tay của Công an tỉnh (Phòng Cảnh sát giao thông) để phục vụ Đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện nhiệm vụ.

2. Kinh phí phục vụ Đoàn kiểm tra

Kinh phí phục vụ hoạt động của Đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện theo nội dung Quyết định số 344/QĐ-UBND ngày 06 tháng 03 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quy chế hoạt động của Đoàn kiểm tra liên ngành về hoạt động vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đoàn kiểm tra liên ngành

- Thành viên Đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát hoạt động vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn theo Quyết định số 775/QĐ-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Quy chế hoạt động của Đoàn kiểm tra do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

- Trưởng Đoàn kiểm tra liên ngành về hoạt động vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn triển khai thực hiện và tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả các đợt kiểm tra theo định kỳ 06 tháng và cuối năm 2022; đề xuất các giải pháp, kiến nghị xử lý các vi phạm (nếu có) về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn).

2. Các Sở, ngành, địa phương

- Các Sở, ngành, địa phương trong tỉnh có trách nhiệm phối hợp kiểm tra các nội dung liên quan đến hoạt động mua, bán, tiêu thụ, vận chuyển, tàng trữ khoáng sản theo đề nghị của Đoàn kiểm tra liên ngành.

- Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn, Sở Công Thương, Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh bố trí phương tiện, thiết bị phục vụ hoạt động của Đoàn kiểm tra liên ngành (theo yêu cầu nhiệm vụ).

3. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân được kiểm tra

- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu và trực tiếp làm việc với Đoàn kiểm tra theo đúng nội dung kiểm tra.

- Phối hợp chặt chẽ với Đoàn kiểm tra trong quá trình Đoàn kiểm tra thực hiện nhiệm vụ. Tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung kết luận của Đoàn kiểm tra.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan và Đoàn kiểm tra liên ngành nghiêm túc triển khai thực hiện theo nội dung Kế hoạch này. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nếu có vướng mắc hoặc cần thay đổi, bổ sung thì các tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn tổng hợp, báo cáo, trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.